26. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.10.2015.
Saopćenje o radu

26. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

IZMJENA ODLUKE O NAČINU NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA

Vlada Federacije BiH danas je, na sjednici u Sarajevu, izmijenila Odluku o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014.-2018. godina.

Na ovaj način je rebalansiran plan za razdoblje 2014.-2018. godina u koloni koja se odnosi na 2015. godinu. Naime, planirana sredstva za investicije na ime osiguranja tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta od 2.215.000 KM umanjena su za 448.278,49 KM. Ovo je učinjeno jer je evidentno da planirana sredstva neće moći biti realizirana zbog neriješenih organizacijskih i imovinsko-pravnih aktivnosti, pa je utvrđen novi iznos od 1.766.721,51 KM.

PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE RUDNIKA U FBiH OD
PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL GORIVO ZA 2016. GODINU

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2016. godinu u količinama namijenjenim za proizvodnju u ukupnom iznosu od 29.178.966 litara.

Na listi su ZD Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla s 2.598.966 litara godišnje, Rudnik mrkog uglja „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik s 4.310.000, Rudnik mrkog uglja „Kakanj” d.o.o. Kakanj s 5.500.000, Rudnik mrkog ugljena „Zenica” d.o.o. Zenica s 280.000, Rudnik mrkog uglja „Breza” d.o.o. Breza s 820.000, Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić” d.o.o. Travnik - Bila s 150.000, Rudnik uglja „Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje s 625.000, Rudnici mrkog uglja „Banovići” d.d. Banovići s 14.400.000, Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg s 120.000, „Rudnici boksita” d.o.o. Posušje s 300.000 i „Rudnici boksita Jajce” o.d.d. Jajce s 75.000 litara godišnje.

Razlozi za donošenje ove odluke su zahtjevi rudnika uglja i boksita proistekli iz utvrđene zakonske mogućnosti za oslobađanja od plaćanja putarine, a i iz činjenice da rudnici u proizvodnji uglja i otkrivke troše određene količine dizel goriva, te da će oslobađanje od putarine imati pozitivne efekte na poslovanje rudnika koji svoju djelatnost od općeg interesa obavljaju u izuzetno složenim uslovima.

Na proizvodnji uglja u jamskoj i površinskoj eksploataciji temelji se dugoročni bilans energetskih potreba Federacije BiH, odnosno proizvodnja električne energije, jer od ukupne godišnje proizvodnje oko 80 posto uglja rudnici u Federaciji BiH isporuče JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno termoelektranama u Kaknju i Tuzli.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI BiH

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH, čime se njegove odredbe usklađuju s nedavno donesenim Zakonom o radu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna ovog je i potreba za reorganizacijom javne uprave u FBiH s ciljem da državna služba bude racionalnija, uz povećnje efikasnosti i ekspeditivnosti, što je u skladu s Reformskom agendom za period 2015.-2018. godine, koju je usvojila Vlada Federacije BiH.

Jednim od novih rješenja prošireno je izuzeće u primjeni ovog zakona na sekretare domova Parlamenta FBiH, sekretara Vlade FBiH, rukovodioce samostalnih federalnih uprava i samostalnih federalnih upravnih organizacija, rukovodioce federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija koja se nalazi u sastavu ministarstva, rukovodioce stručnih službi Vlade Federacije, sekretare federalnog organa državne službe, pomoćnike rukovodioca federalnog organa državne službe, glavne federalne inspektore i šefa kabineta rukovodioca federalnog organa državne službe.

Među novopredloženim rješenjima je i brisanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika: rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove, sekretar organa državne službe, rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva, pomoćnik rukovodioca organa državne službe i glavni inspektori, budući da je već određeno da oni nisu državni službenici.

Uz ostalo, izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, pa je termin „ustanova“ zamijenjen „upravnom organizacijom“.

ZA KINEMATOGRAFIJU 1.760.000 KM

Federalna vlada usvojila je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i športa, ovogodišnji Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih podršci kinematografiji. Radi se o ukupnom iznosu od 1.760.000 konvertibilnih maraka, od čega je najviše sredstava - 920.000 KM - namijenjeno sufinanciranju novih i ugovorenih filmskih projekata (debitantski niskoproračunski dugometražni, dokumentarni i animirani, dugometražni igrani, dokumentarni i animirani film, novi dugometražni projekti iznimno uspješnih autora).

Uz ostalo, sa 170.000 KM bit će sufinancirani igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni film, dok je za razvitak scenarističke građe i filmskog projekta predviđeno 15.000 KM. Na ime sufinanciranja manjinskih bosanskohercegovačkih koprodukcija planirano je 220.000 KM, a visokoškolskim ustanovama za snimanje studentskih filmova 40.000 KM, dok će zaštita, čuvanje i prezentiranje arhivske i filmske građe biti potpomognuto sa 70.000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i izvješće o radu Fondacije za kinematografiju za 2014. godinu.

IZVJEŠĆA O EMISIJAMA RIZNIČKIH ZAPISA

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s dvije dražbe rizničkih zapisa, održane 15. i 29. rujna 2015. godine.

U prvom slučaju, Federacija BiH je ponudila 2.000 rizničkih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 20.000.000 KM), s rokom dospijeća 364 dana. Od pristigle 24, prihvaćeno je pet ponuda, te prodani svi ponuđeni riznički zapisi po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,45 posto na godišnjem nivou.

Drugom dražbom ponuđen je isti broj trezorskih zapisa, također vrijednosti po 10.000 KM, odnosno ukupno 20.000.000 KM. Pristiglo je 18 ponuda, a prihvaćeno osam, te stopotno prodana emisija zapisa uz prosječno ponderisanu kamatnu stopu od 0,31 posto na godišnjoj razini. Rok dospijeća ovih zapisa je 91 dan.

Obje emisije rizničkih zapisa otkupio je bankarski sektor.

 

PODRŠKA INICIJATIVAMA

Vlada FBiH je danas upoznata s informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za Koridor Vc, te podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta na poddionici Klopče - Donja Gračanica u iznosu do 50 miliona eura.


Uvjet je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM/litar kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i ublaženi rizici po proračun Federacije BiH.


Vlada je danas ocijenila da je informacija o ovom kreditu dobra osnova za vođenje pregovora, te zadužila Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Autoceste Federacije BiH da u tim za pregovore imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora, a krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će Autoceste FBiH. Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i KFAER-a. Ovo ministarstvo će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.


Vlada je podržala i inicijativu da za Projekt Koridor Vc - na poddionici Buna - Počitelj i poddionici Donja Gračanica - Tunel Pečulj (Zenica Sjever) budu osigurana kreditna sredstva kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 60 miliona eura, također, pod uvjetom da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate.
 

 

INICIJATIVA ZA RAZVOJ RURALNE KONKURENTNOSTI

Federalna vlada podržala je danas inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) bude osigurano 7.930.000 dolara za realizaciju Programa razvoja ruralne konkurentnosti. Ovaj program je usmjeren na male poljoprivredne proizvođače zainteresirane za komercijalnu poljoprivredu, udruge proizvođača i zadruge okrenute malim poljoprivrednim posjednicima i njihovo povezivanje radi zajedničkog i boljeg pristupa tržištu, na nezaposlene žene i omladinu, te na agro-biznise koji poljoprivrednicima obezbjeđuju inpute i plasman proizvoda. Desetogodišnji program će biti usmjeren na 16.000 korisnika. Očekuje se kreiranje 3.150 radnih mjesta, od čega minimum 20 posto za žene. Oko 5.000 indirektnih korisnika će imati koristi od uspješnih lanaca vrijednosti i ulaganja privatnih agro-biznisa, poboljšanog upravljanja podsektorom i unaprijeđene kolektivne tržišne infrastrukture.

Vlada FBiH će odluku donijeti po okončanju pregovora sa IFAD-om o utvrđivanju konačnih uvjeta kreditnog zaduženja.

UKLJUČIVANJE GRADA SARAJEVA U
DIREKTNU RASPODJELU JAVNIH PRIHODA FBiH

Vlada FBiH prihvatila je danas inicijativu Federalnog ministarstva finansija da po hitnom postupku budu donesene izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH kako bi Grad Sarajevo bio uključen u direktnu raspodjelu javnih prihoda Federacije BiH.

Inicijativa je u skladu s Presudom Ustavnog suda FBiH od 10.6.2015. godine u kojoj je navedeno da je ranijim propuštanjem zakonodavnog djelovanja od strane federalnih i kantonalnih vlasti povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Grada Sarajeva zagarantirano odredbama Ustava Federacije BiH, Europske povelje o lokalnoj samoupravi, te Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona će Gradu Sarajevu biti omogućeno pravo na lokalnu samoupravu, uz osiguranje adekvatnih sredstava za finansiranje njegovih osnovnih funkcija.

INFORMACIJA O PRIMJENI ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva pravde o primjeni Zakona o stvarnim pravima i potrebi harmonizacije s njim svih zakona i podzakonskih propisa koji uređuju pravo vlasništva i druga stvarna prava.

Kako je danas zaključeno, u roku od mjesec dana bit će formirano stručno radno tijelo Vlade Federacije BiH sačinjeno od predstavnika svih federalnih ministarstava, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog pravobranilaštva i akademske zajednice u Federaciji BiH iz građansko-pravne oblasti.

Zadatak ovog radnog tijela je da detaljno analizira Zakon o stvarnim pravima, uz sagledavanje problema koji su se pojavili u njegovoj dosadašnjoj primjeni, kao i druge zakonske propisa čija je primjena uslovljena Zakonom o stvarnim pravima. Nakon toga će Vladi Federacije BiH dostaviti informaciju o tome koji zakoni i podzakonski propisi moraju biti usaglašeni sa Zakonom o stvarnim pravima i o eventualnoj potrebi za izmjenama i dopunama ovog zakona, a radi harmonizacije propisa iz imovinsko-pravne oblasti.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela odluke o davanju saglasnosti na planove rada Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za kinematografiju, Fondacije za bibliotečku djelatnost i Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2015. godinu. Planovi rada su urađeni na bazi odobrenih sredstava.

Na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o davanju na korištenje prostora Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Udruženju „Mreža žena policajaca“. Ovakva odluka motivirana je značajem ovog udruženja na zaštiti prava policijskih službenica, osiguranjem njihovog radnopravnog statusa, te povećanjem broja žena u policijskim strukturama. Prostor površine 14,96 m² dat je na korištenje bez naknade, a troškove uređenja i opremanja prostora snosit će Udruženje „Mreža žena policajaca“.

Federalna vlada dala je danas saglasnost na Okvirni i finansijski plan Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar za period 2015.-2017. godina.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o uspostavljanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, koje se sastoji od po jednog predstavnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, ovlaštenih operatera sistema upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Također. doneseno je i Rješenje kojim su u Koordinaciono tijelo imenovani Elma Hadžić Ramić (predsjedavajuća), Dubravka Krtalić, Azra Bašić, Elma Babić Džihanić i Erkin Međedović.

Danas je data prethodna saglasnost na prijedlog da za članove privremenog Nadzornog odbora „Energoinvesta“ d.d. Sarajevo budu imenovani na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, Asim Ibrahimagić, Mersad Ramović, Nijaz Alispahić i Muamer Halilbašić. Vlada je danas za svog punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara „Energoinvesta“ d.d. Sarajevo ovlastila Marinka Bošnjaka.

Također, prethodnu saglasnost Federalne vlade dobio je i prijedlog za imenovanje Đemaila Ćibe i Vejsila Cokoje za članove Nadzornog odbora „Igmana“ d.d. Konjic. Ujedno, za zastupanje Vlade FBiH na Skupštini ovog privrednog društva danas je kao ovlašteni punomoćnik imenovan Enes Memić.

Vlada FBiH danas je utvrdila kriterije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije BiH. Utvrdila je i tekst javnog konkursa za ove pozicije, te donijela Odluku o njegovom raspisivanju.

Na osnovu današnjeg zaključka Federalne vlade, obustavljena je konkursna procedura po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH. Ujedno, donesene su odluke o propisivanju općih i posebnih kriterija, kao i o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH. Imenovana je Komisija za provođenje postupka izbora kandidata, a danas je utvrđen i tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije.

Na današnjoj sjednici je, također, donesena Odluka o propisivanju općih i posebnih kriterija koje je potrebno da ispunjavaju osobe za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH, te donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za ove dvije pozcije. Imenovana je Komisija za provođenje postupka izbora, a utvrđen je i sadržaj teksta javnog konkursa.

Danas izmijenjenom Odlukom Vlade FBiH o davanju saglasnosti za imenovanje članova radnih grupa za evropske integracije koje će djelovati u sastavu Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i radu tijela za praćenje procesa reformi u BiH, kao predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija imenovan je Zoran Božić.

Za predstavnika Vlade FBiH, koji će je zastupati na sjednicama Parlamenta FBiH prilikom razmatranja Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji, danas je određen direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

Za punomoćnika Vlade FBiH na Skupštini JP „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar danas je ovlaštena Danica Cigelj.


* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.45 sati.

 

 

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE