25. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.10.2015.
Saopćenje o radu

 25. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

SAGLASNOST BH POŠTI d.o.o. SARAJEVO

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dala prethodnu saglasnost da JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo prestruktuira raspoloživa novčana sredstava u iznosu od 30.000.000 konvertibilnih maraka Federalnom zavodu PIO Mostar prije dostavljanja doznake, a u svrhu isplate penzija.

BH Pošta će putem Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine Društva donijeti odgovarajuću odluku na osnovu koje će s Federalnim zavodom PIO zaključiti ugovor o angažovanju sredstava.

SAGLASNOST NA ODLUKU O SMANJENJU
VELEPRODAJNE CIJENE PRIRODNOG GASA

Federalna vlada je danas dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora “BH-Gasa” d.o.o. Sarajevo od 31.8.2015. godine, na osnovu koje veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.10.2015. godine, iznosi 640 KM za 1.000 standardnih metara kubnih, odnosno 0,640 KM/Sm3. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost. Dosadašnja veleprodajna cijena, koja je bila na snazi od 4.9.2013. godine, iznosila je 754 KM/1.000 Sm3.

Odluku je Vlada donijela nakon što se Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo obratilo zahtjevom za davanje saglasnosti na promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa, umanjenu za 15,12 posto u odnosu na dosadašnju. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dalo je pozitivno mišljenje na ovaj zahtjev, a Federalno ministarstvo trgovine je Vladi Federacije BiH predložilo davanje saglasnosti za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa.

Nabavna cijena gasa ruskog isporučioca formira se za svaki kvartal u godini na bazi prethodnog devetomjesečnog prosjeka kretanja svjetske cijene mazuta i dizel goriva. Tek su se za četvrti kvartal ove godine stekli uslovi za smanjenje prodajne cijene.

Kako je obrazloženo, uslovi koji su doveli do mogućnosti sniženja cijena u četvrtom kvartalu su očekivano sniženje cijene ruskog gasa i potpisan aneks na ugovor o njegovom transportu kroz Mađarsku, čime je snižena transportna taksa.

PRIJEDLOZI DVA ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Vlada FBiH je danas odlučila da Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, koje je po skraćenom postupku usvojio Dom naroda Parlamenta FBiH, Zastupničkom domu uputi po hitnom postupku.

Zastupnički dom bi se o prijedlozima ovih zakona trebao izjasniti na sjednici zakazanoj za 9.10.2015. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je Ernesta Đonku imenovala kao svog punomoćnika za zastupanje u radu i odlučivanju na Skupštini BH Pošte d.o.o. Sarajevo, zakazanu za 6.10.2015. godine.

Vlada FBiH je danas, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti direktora Porezne uprave Federacije BiH Midhata Arifovića i zamjenika direktora Vinka Križana. Oni će, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u FBiH i odredbama općih akata Porezne uprave FBiH, biti raspoređeni na odgovarajuće radno mjesto u ovoj upravi. Istovremeno, Vlada je donijela odluke o imenovanju Šerifa Isovića za direktora, a Slobodana Vukoja za zamjenika direktora Porezne uprave FBiH. Oba imenovanja su na period od 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.50 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE