25. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.10.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za prestukturiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP „BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
2.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 35. sjednici Skupštine “JP BH POŠTA”, d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 06.10.2015. godine
2.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 35. sjednici Skupštine “JP BH POŠTA”, d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 06.10.2015. godine
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o razrješenju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine radi isteka mandata
b) Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine radi isteka mandata
c) Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
5. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu Dragice Šarić iz Mostara, zastupane po punomoćniku Đuliman Nijazu advokatu iz Mostara, koji se odnosi na povrat stanarskog prava
6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa - hitni postupak
7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira - hitni postupak

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE