24. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.10.2015.
Saopćenje o radu

 24. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

PRIHVAĆENA INICIJATIVA OMBUDSMANA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, podržala inicijativu Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za usvajanje Zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je s problemom upoznato posredstvom Kantona Sarajevo, kao i osobnim obraćanjem raseljenih osoba i povratnika zahtjevom za stambenim rješenjem, ali nije moglo pružiti asistenciju u ovakvim slučajevima, jer za to ne postoje zakonske mogućnosti.

Imajući u vidu da bi predloženim dopunama Zakona bila omogućena adekvatna stambena rješenja i unaprijeđen pristup pravima raseljenih osoba, povratnika u Federaciji BiH i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, Federalna vlada smatra opravdanim Prijedlog zakona o dopunama Zakona koji je sačinila Institucija ombudsmana i saglasna je da ide u dalju proceduru usvajanja.

Vlada je danas, na inicijativu načelnika Općine Cazin, dala autentično tumačenje članova 17. i 22. Zakona o unutrašnjoj trgovini.

UREDBA O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJITI OBRAZOVNA USTANOVA U VEZI SA ŠKOLOVANJEM VATROGASACA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Danas donesenom Uredbom, Vlada FBiH je propisala tehničke uvjete koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova za realiziranje nastavnog plana i programa u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju za obrazovanje učenika, te za doškolovavanje i prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar.

Obrazovna ustanova mora osigurati objekte, prostore i prostorije koji ispunjavaju propisane uvjete, vatrogasna vozila i crpke, stabilne sustave za gašenje požara, aparate za gašenje početnog požara, laboratorijsku opremu i pribor, te vatrogasne sprave, opremu i sredstva za gašenje požara, kao i opremu za rad na vodi.

Razlozi za donošenje ove uredbe proizlaze iz Zakona o vatrogastvu koji propisuje obvezu Federalne uprave civilne zaštite na poduzimanju mjera da u nastavne planove i programe za određene srednje škole, a prvenstveno škole tehničkog smjera, budu ugrađeni sadržaji iz oblasti zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti.

Prethodno je Federalna uprava poduzela niz aktivnosti kako bi prikupila odgovarajuće podatke i sačinila analizu stanja u srednjim školama za zanimanje vatrogasac ili vatrogasac tehničar. Također je analiziran broj profesionalnih vatrogasnih postrojbi općina/grada i kantona i njihova popunjenost, te stručna osposobljenost i dobna struktura pripadnika tih postrojbi na području Federacije BiH.

Zaključak analize je da u FBiH nije sustavno riješeno pitanje školovanja, doškolovavanja i prekvalifikacije za ova zanimanja, a osim jedne privatne obrazovne ustanove na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, u Federaciji BiH ne postoje srednje škole s nastavnim planovima i programima za obrazovanje učenika za vatrogasce ili vatrogasne tehničare.

Status profesionalnog vatrogasca pripadnici postojećih profesionalnih vatrogasnih postrojbi su stjecali uglavnom prekvalifikacijom. Postojeće osnovne profesionalne snage za vatrogastvo većinom ne zadovoljavaju stvarne potrebe po broju postrojbi i njihove popunjenosti.

Starosna struktura profesionalnih vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim postrojbama nije zadovoljavajuća, te je potrebno osigurati njihovo pomlađivanje školovanim stručnim kadrom.

Federalno i kantonalna ministarstva obrazovanja podržali su donošenje Uredbe i time potvrdila potrebu za obrazovanjem kadra za ova zanimanja.

Donošenje Uredbe stvara uvjete za popunjavanje profesionalnih vatrogasnih postrojbi, odnosno za mogućnost zapošljavanja nakon završene srednje škole, utječe na podmlađivanje sastava profesionalnih vatrogasnih postrojbi, ali i općenito na unaprjeđenje vatrogasne djelatnosti.

IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD GSM LICENCE

Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjeni Programa utroška Kapitalnog transfera Cesta FBiH d.o.o. Sarajevo (sredstva od GSM licence) za 2013.

Izmjenama su preusmjerena preostala neinvestirana sredstava iz postojećih programa investiranja sredstava GSM licence na nove projekte. Ovim je omogućena učinkovita realizacija odobrenih projekata, odnosno izravno pomaganje razvoju regionalne i lokalne cestovne infrastrukture.

Temeljem današnje Odluke, na Listu odobrenih projekata ušle su sanacije cesta u općinama Stolac (vrijednost 80.000 KM) i Čitluk (60.000 KM).

Uvjet za realizaciju odobrenih projekata je dostava dokumentacije o izvedenim radovima koja je propisana usvojenom Metodologijom o načinu implementacije sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za FBiH.

ODOBRENI TRANSFERI ZA KULTURNA DRUŠTVA

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, danas je doneseno više odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2015. godinu namijenjenih radu kulturnih društava.

Na osnovu odluka će biti finansirani programi i projekti kulturnih društava „Prosvjeta“ s 40.000 KM, „Preporod“ s 70.000 KM, „Napredak“ s 50.000 KM i „La Benevolencija“ s 20.000 KM.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će s korisnicima sredstava zaključiti ugovore o načinu i uvjetima korištenja odobrenih sredstava. Četiri kulturna društva su zadužena da Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostave izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

O IZMJENAMA FINANSIJSKOG PLANA I STATUTA FZ PIO

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i za 2015. godinu.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 16.9.2015. godine donio izmjene Finansijskog plana za 2015. godinu, na koji je, u skladu sa članom 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo finansija dalo saglasnost kako bi bila osigurala dodatna nedostajuća sredstva od 21.373.174 KM.

Ocijenjeno je da je u cilju osiguravanja redovne isplate penzija na dostignutom nivou objektivno potreban nivo sredstava procijenjen u izmjenama Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je usvojio Upravni odbor ovog zavoda na sjednici održanoj 16.9.2015. godine.

Oba danas utvrđena prijedloga odluka bit će dostavljena Parlamentu Federacije BiH na dalji postupak.

O NAMJENSKOJ INDUSTRIJI FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u FBiH za prošlu godinu.

Nakon sveobuhvatne analize, konstatovano je da ova privredna društva vrlo rijetko mogu dobiti kredite kod komercijalnih banaka, te je zaključeno da će Vlada FBiH sagledati mogućnost iznalaženja sredstava za razvojne projekte iz oblasti namjenske industrije i podrške izvoznim poslovima.

Također, potrebno je ubrzati proceduru donošenja zakonskog propisa kojim će biti regulisano izmirenje obaveza za uvezivanja radnog staža, između ostalog, i radnicima u privrednim društvima namjenske industrije s većinskim državnim kapitalom u FBiH, jer one čine bitnu stavku u ukupnim dugovanjima.

Vlada je zadužila nadzorne odbore i uprave BNT-TMiH d.d. Novi Travnik i PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez da, u što kraćem roku, organiziraju održavanje skupština društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na kojima će obavezno biti razmatrani izvještaji za prošlu godinu.

Zaduženi su Komisija za vrijednosne papire FBiH, Agencija za privatizaciju u FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da sagledaju procedure koje proističu iz odgovarajućih zakona i, po potrebi, predlože njihove izmjene koje će omogućiti realizaciju projekta dokapitalizacije privrednih društava namjenske industrije s većinskim državnim kapitalom.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji i, po potrebi, predlaže mjere i aktivnosti kako bi ova oblast u potpunosti bila uređena.

Danas je zaključeno da treba valorizovati sva dosadašnja ulaganja Vlade FBiH u namjensku industriju, po bilo kojem osnovu, te, na taj način, povećati učešće državnog kapitala u ovim kompanijama.

Ubuduće, podupiranje ove industrije može ići samo kroz dokapitalizaciju, zaključila je Vlada.

PLAN FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2015.

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu.

Među brojnim aktivnostima Uprave su sprječavanje širenja zaraznih bolesti, djelovanje u slučaju incidenata sa uticajima na život i zdravlje ljudi i životinja i uticajima na okoliš, kao i sprječavanje nelegalnog prometa roba i usluga.

Pooštrene su kontrole uvoza proizvoda biljnog porijekla, te namirnica za ishranu ljudi i životinja, postupka fiskalizacije, a inspektori su angažovani na zaštiti prava intelektualnog vlasništva i zaštiti potrošača na tržištu FBiH i u bankarskom sektoru.

Pažnja je usmjerena i na sprječavanje nezakonitog vršenja djelatnosti, rada na crno, nezakonite gradnje objekata, u blizini zaštićenih ekoloških i područja kulturno-historijskog naslijeđa, sive ekonomije i korupcije, i tako dalje.

INFORMACIJA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA

Na današnjoj sjednici je usvojena informacija Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH o postupanju u predmetima po žalbama na rješenja Agencije za reviziju privatizacije u FBiH, koja se odnose na primjenu Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Vlada je danas zadužila da, za narednu sjednicu, pripremi prijedlog rješenja o osnivanju stručnog radnog tijela Vlade FBiH, koje bi sačinjavali predstavnici federalnih ministarstava energije, rudarstva i industrije, trgovine, pravde i finansija.

Od njih, dva člana moraju biti diplomirani pravnici, a jedan diplomirani ekonomista, sa stručnim iskustvom iz oblasti kreiranja i primjene zakona i drugih propisa o privrednim društvima, kao i zakona i drugih propisa o privatizaciji preduzeća i banaka. Zadatak ovog radnog tijela je pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada FBiH, u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije BiH.

O PROJEKTU ISTRAŽIVANJA NAFTE I PLINA

Vlada FBiH danas je raspravljala o aktivnostima koje se odnose na realizaciju Projekta istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.

U novembru 2011. godine Vlada FBiH je potpisala Memorandum o razumijevanju s naftnom kompanijom Shell Exploration Company B.V. - s registrovanim sjedištem u Hagu (Kraljevina Holandija), na period od 24 mjeseca.

Memorandumom je predviđeno da će, na osnovu postojeće pisane dokumentacije o izvedenim istražnim radovina, Shell Exploration Company B.V. o vlastitom trošku izvršiti digitalizaciju geoloških i geofizičkih podataka, izraditi početni geološki i geofizički prikaz (screen) podataka i strukturnu rekonstrukciju tektonskog vijenca koristeći savremene alate, tehnologiju i ispitivanje, kako bi bili dobijeni osnovni podaci za procjenu perspektivnosti ležišta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na osnovu raspoloživih podatka, analiza i stručne interpretacije rezultata dobijenih ranijim istraživanjima, naftna kompanija Shell Exploration Company B.V. je izradila „Procjenu perspektivnosti Federacije BiH za istraživanje nafte i plina“, koju je dostavila Vladi Federacije BiH u 2013. godini.

Shell Exploration Company iskazala je zainteresovanost za produženje Memoranduma o razumijevanju u cilju pregovaranja s Vladom Federacije BiH za pribavljanje koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Memorandum je produžen u 2013. i 2014. godini s trajanjem do novembra 2015. godine.

Naftna kompanija Shell Exploration Company je 22.9.2015. godine dostavila obavijest da ne žele iskoristiti mogućnost produženja Memoranduma o razumijevanju iz razloga revizije i analize internog portofolija, a pod uticajem trenutnog stanja tržišta nafte i plina. Odluka je donesena prvenstveno na osnovu njihove svjetske procjene portofolija, a ne na osnovu procjene o perspektivnosti područja Federacije BiH.

U dostavljenom obrazloženju navedeno je da Vlada Federacije BiH može za svoje potrebe koristiti dostavljeni izvještaj o procjeni perspektivnosti područja Federacije BiH, a da će se Shell Exploration Company pridržavati obaveza povjerljivosti navedenih u Memorandumu o razumijevanju. Također, u obrazloženju se Shell Exploration Company zahvaljuje na saradničkom pristupu, doprinosu i stručnosti učesnika u projektu iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog zavoda za geologiju, koji su pomogli da budu urađeni procjena perspektivnosti i izvještaj o geologiji Federacije BiH, a koji su doprinijeli boljoj slici o poslovnom okruženju Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH će nastaviti implementaciju Projekta istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.

IMPLEMENTACIJA PROGRAMA DEMINIRANJA U 2014. GODINI

U 2014. godini ukupno je tretirano 853.964 m² sumnjive površine, pri čemu je pronađeno i uništeno 99 protivpješadijskih i protivtenkovskih mina i 1.652 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava, a ujedno je očišćeno sedam stambenih objekata, kaže se u informaciji Federalne uprave civilne zaštite o implementaciji Programa deminiranja 2014. - Faza XVI, koja je danas prezentirana Vladi FBiH.

Od ukupno 26 deminerskih zadataka, za 14 je počela u 2014., a 12 je preneseno iz 2013. godine. Do 31.12.2014. godine 17 zadataka je završeno, dok će radovi na ostalim biti nastavljeni u novoj deminerskoj sezoni. Na stvaranje uslova za održivi povratak odnosi se 14 zadataka, na infrastrukturu četiri, poljoprivredu pet, a dva na lokacije za razvoj turizma.

Pored navedenih zadataka, Uprava je kao vanredan, ali i najznačajniji deminerski zadatak u 2014. godini preuzela pilot-projekat oslobađanja zemljišta od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), koji je na području općine Teočak urađen u saradnji s BH MAC-om u periodu od 1.9. do 23.12.2014. godine. Radi se o deminerskom zadatku na Tursanovom brdu i novoj metodi „land release“ (oslobađanje zemljišta i vraćanje površine korisnicima). Rezultat je površina od 1.550.000 m2 koja je očišćena od mina i NUS-a. Pronađeno i uništeno 46 komada protivpješadijskih mina i 18 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava (ručne bombe, tromblonske i minobacačke mine i drugo). Inače, deminerska sezona otpočela je sredinom februara 2014. godine. Radovi na deminerskim zadacima u potpunosti su bili prekinuti od 15.5.2014. do 22.8.2014. godine zbog angažovanja svih deminerskih kapaciteta na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od posljedica poplava i klizišta.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH informisana je danas o realizaciji programa rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH za period januar - august 2015. godine. S tim u vezi, Vlada je zadužila federalna ministarstva prostornog uređenja, kulture i sporta, obrazovanja i nauke, kao i direktore Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za statistiku, Federalne direkcije robnih rezervi i Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo da za ovaj izvještajni period dostave podatke Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Plan rada Agencije za državnu službu FBiH za 2015. godinu.

Vlada FBiH se upoznala s Izvještajem o prošlogodišnjem poslovanju sedam rudnika u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH i Rudnika mrkog uglja “Banovići“ d.d. Banovići, te zaključila da će radna grupa sačinjena od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Ureda premijera FBiH i Elektroprivrede FBiH za Parlament FBiH pripremiti cjelovitu informaciju o stanju u ovoj oblasti.

Vlada FBiH danas je razmatrala i dala punu podršku inicijativi JP Autoceste Federacije BiH s ciljem zaštite domaćih kompanija koje su bile angažirane kao podizvođači, podugovorači i dobavljači na izgradnji Koridora Vc. Riječ je o tome da Autoceste FBiH neposredno plaćaju potraživanja domaćih kompanija angažovanih na izgradnji autoceste na Koridoru Vc.

Vazano za zaključak Vlade FBiH od 27.8.2015. godine koji se odnosi na preuzimanje zaposlenih radnika iz JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo u JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, danas je zaključeno da će to biti izvršeno na neodređeno vrijeme i bez provođenja procedure javnog konkursa. Vlada je danas zadužila Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ da pripremi i usvoji Rebalans plana poslovanja za period 2015.-2017. godina u dijelu i obimu potrebnom za realizaciju naloženih aktivnosti.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je imenovala punomoćnike za zastupanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva: Adnana Mahmutovića (“Unis Ginex“ d.d. Goražde), Pavu Bobana (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar), i Eminu Selman („Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša).

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje Hajrudina Grabovice i Kadrije Kolića za članove Nadzornog odbora “Unis Ginexa“ d.d. Goražde.

Prethodnu saglasnost Vlada FBiH je dala za razriješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja, kao i za imenovanje Zlatana Lovrića (predsjednik), Bilala Tulumovića, Almira Spahe, Ante Vrdoljaka i Seada Kaknje za vršioce dužnosti članova ovog NO na vremenski period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.
Nadzornom odboru JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za imenovanje Alana Bajića za v.d. člana Uprave - izvršnog direktora za razvoj aerodroma, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci.

Nakon što je danas razriješila dužnosti v.d. direktora, te članove Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški, Vlada FBiH je na ove dužnosti privremeno imenovala Domagoja Matijaševića (direktor), Jozu Barišića, Milana Ševu, Viktora Grbavca, Memnunu Mahić, Kenana Spahića (Upravni odbor), Suvada Džafića, Ivana Jeličića i Jozu Zadru (Nadzorni odbor). Imenovanja su na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja zakonske procedure imenovanja.

 

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.15 sati.
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE