24. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.10.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.9.2015. godine
      1.1. Verifikacija Odluke
2. Inicijativa za podnošenje Prijedloga za davanje autentičnog tumačenja čl. 17. i 22. Zakona o unutrašnjoj trgovini, s Nacrtom autentičnog tumačenja
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za usvajanje Zakona o dopunama Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog uredbe o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama
5. Prijedlog odluke o osnivanju Komisije za provođenje postupaka izbora kandidata za imenovanja i nominiranja iz nadležnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
     6.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “Unis Ginex“ d.d. Goražde,         zakazanoj za dan 20.10.2015. godine
     6.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “Unis Ginex“ d.d. Goražde, zakazanoj za dan 20.10.2015. godine
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
     7.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zakazanoj       za dan 8.10.2015. godine
     7.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar,zakazanoj za dan 8.10.2015. godine
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
     8.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, zakazanoj za dan 09.10.2015. godine
     8.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, zakazanoj za dan 09.10.2015. godine
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora “Unis Ginex“ d.d. Goražde
10. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška kapitalnog transfera JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
11. Prijedlozi odluka:
      a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
      b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva izvršnog direktora
13. Prijedlozi odluka:
      a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Prosvjeta“
      b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Preporod“
      c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Napredak“
      d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za finansiranje Kulturnog društva „La Benevolencija“
14. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje broj: OUFZ-32/15
15. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
17. Prijedlog rješenja o poništenju rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-27-609/2015 od 25.6.2015. godine i broj: 03-27-609-1/2015 od 9.7.2015. godine
18. Prijedlozi rješenja:
      a) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški
      b) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški
      c) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški
      d) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški
      e) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški
f) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški
19. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
20. Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga trajnog smještaja federalnih organa i tijela u Sarajevu i Mostaru i prijedloga za rješavanje pitanja ostalih nekretnina koje su u vlasništvu ili posjedu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih federalnih institucija
21. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period I-XII 2014. godine, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH za 2014. godinu - rudnici u sastavu Koncerna JP EP BiH i RMU Banovići d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o realizaciji programa rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-avgust 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Godišnji plan rada za 2015. godinu Federalne uprave za inspekcijske poslove, s Prijedlogom zaključka (realiziranje Zaključka V. broj: 1157/2015)
25. Informacija o kadrovskoj problematici Federalnog ministarstva finansija, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o postupanju u predmetima po žalbama na rješenja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja se odnose na primjenu Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o zaštiti domaćih kompanija angažiranih na izgradnji Autoceste na Koridoru Vc s, Prijedlogom zaključka
28. Informacija o implementaciji „Programa deminiranja 2014“ - Faza XVI, s Prijedlogom zaključaka
29. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1140/2015 od 3.9.2015. godine (podaci budžetskih korisnika o zaključenim ugovorima o djelu i podaci o svim vozilima koja posjeduju)
30. Prijedlog zaključka u vezi sa provođenjem procedure preuzimanja zaposlenika J.P. B&H Airlines d.o.o. Sarajevo naloženim Zaključkom V. broj: 1082/2015 od 27.8.2015. godine
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za produženje ugovora o radu zaposlenika na određeno vrijeme
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Dioničkom društvu BH Telecom d.d. Sarajevo za prijem zaposlenika i pripravnika na određeno vrijeme
34. Informacija o izvršenim aktivnostima na realizaciji tačke 9. Zaključka V. broj: 1118/2015 od 27.8.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE