23. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.09.2015.
Saopćenje o radu

23. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

USVOJEN NACRT STRATEGIJE UPRAVLJANJA DUGOM

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Nacrt strategije upravljanja dugom za period 2016.-2018. i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ovaj dokument dostavi Centralnoj banci BiH i Ministarstvu finacija i trezora BiH na komentare i mišljenje.

Nakon dobijenih komentara i mišljenja, Federalno ministarstvo finansija će pripremiti i Vladi FBiH dostaviti na usvajanje Prijedlog strategije.

Upravljanje vladinim dugom je proces čiji su ciljevi prikupljanje potrebnog iznosa finansijskih sredstava, ispunjavanje ciljeva vezanih za rizik i troškove, kao i ispunjavanje svih ostalih ciljeva upravljanja dugom koje Vlada utvrdi, kao što su razvoj i održavanje efikasnog domaćeg tržišta za vladine vrijednosne papire. Srednjoročna strategija upravljanja dugom operacionalizira te ciljeve i predstavlja plan kojeg Vlada namjerava implementirati u srednjoročnom periodu kako bi postigla željenu strukture portfolija svog duga koja odražava njene preference u smislu balansa između troškova i rizika.

Strategija predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom Vlade FBiH u trogodišnjem periodu. Pripremljena je u skladu sa smjernicama Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke i međunarodnim dobrim praksama. Uz uvažavanje uticaja i ograničenja iz vanjskog i domaćeg makroekonomskog okruženja i druge potencijalne rizike, Strategija opisuje planove finansiranja vladinog duga u narednim godinama, te indikativne mjere i alate koje će koristiti za dostizanje usvojenih strateških ciljeva.

U dokumentu su predstavljeni zakonodavni i institucionalni okvir za upravljanje dugom Vlade Federacije BiH, te ciljevi i obuhvat Strategije.

Opisana je i struktura portfolija duga, te su identificirani ključni faktori rizika koji su svojstveni postojećem portfoliju duga Vlade FBiH. Ukupan dug Vlade FBiH na kraju 2014. godine iznosio je 34,03 posto u odnosu na BDP FBiH. U makroekonomskom okviru predstavljena je makroekonomska situacija u FBiH, BiH i zemljama u okruženju, te opisana očekivanja i trendovi u narednom periodu. Strategija se temelji na pretpostavkama datim u Dokumentu okvirnog budžeta 2016.-2018., Budžetu FBiH za 2015. godinu, te Programu javnih investicija FBiH 2015.-2017.

U Nacrtu strategije su navedeni glavni izvori sredstava dostupni Vladi FBiH u narednom periodu, uključujući njihove osnovne karakteristike, ograničenja i rizike. Slijedom toga, date su i smjernice za upravljanje dugom Vlade FBiH, uključujući i glavne strateške ciljeve koji su postavljeni u narednom periodu. Dat je i kratak pregled mjera koje treba poduzeti za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

U dokumentu su označene aktivnosti koje će biti provođene s ciljem implementacije Strategije i koje podrazumijevaju unaprjeđenja i poboljšanja komunikacije sa učesnicima na tržištu, te dokumente i ključne informacije vezane za dug i zaduživanje koji će biti objavljivani na web stranici Federalnog ministarstva finansija. Objavljivanje ovih dokumenta i njihova dostupnost široj javnosti predstavlja ključni faktor u osiguranju transparentnosti upravljanja javnim dugom i daljem unaprjeđenju komunikacije s kreditorima i investitorima u vrijednosne papire FBiH.

Kako bi bila osigurana dosljednost s vladinim politikama, Strategija će biti revidirana i ažurirana svake godine, u okviru budžetskog procesa, a po potrebi i češće ukoliko dođe do značajnjih promjena na tržištu.

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA MJERA
ZAŠTITE I VRŠENJA PRIJEVOZA I PRIJENOSA GOTOVOG
NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

Federalna vlada donijela je Uredbu o načinu i postupku provođenja mjere zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti. Kako je propisano, ove poslove mogu obavljati samo vlastite unutrašnje službe zaštite organizovane u pravnoj osobi, odnosno zaštitarska služba, ili agencije za zaštitu ljudi i imovine angažovane zaključenjem ugovora.

Obaveza donošenja ovakvog propisa proizilazi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.

Pitanje prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, te primjena mjera zaštite samo za pravne osobe koje se bave prometom gotovog novca regulisani su Uredbom o mjerama zaštite finansijskih institucija. Međutim, ovom uredbom nisu na adekvatan način bila obuhvaćena i regulisana pitanja koja se odnose na druge pravne osobe koje se ne bave poslovima prometa gotovog novca.

Odredbe Uredbu o načinu i postupku provođenja mjere zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ne primjenjuju se na prostore, objekte i zaposlene u pravnim osobama koje štite organi unutrašnjih poslova i policije u Bosni i Hercegovini.

SUFINANCIRANJE PROJEKTA U BIHAĆU

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 500.000 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH za sufinanciranje Projekta odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću za druga dva tromjesečja 2015. godine.

Inače, Projekat “Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću” financiran je iz kreditnih sredstava KfW u iznosu od 34.230.000 KM, granta IPA fondova 5.630.000 KM, Proračuna FBiH u iznosu od 1.500.000 KM, proračuna Općine Bihać u iznosu od 3.420.000 KM i fondova 3.850.000 KM, što je ukupno 48.630.000 KM.

IZUZIMANJE ZEMLJIŠTA ZA POTREBE GRAĐENJA AUTOCESTE

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o izuzimanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta i mijenjanju njegove namjene u građevinsko za potrebu građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar jug - Južna granica, poddionica Počitelj - Zvirovići. Odluka se odnosi na 583.943 m2 poljoprivrednog i 332.212 m2 šumskog zemljišta.

Ovakva odluka bila je nužna jer je Zakonom o građevinskom zemljištu i Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH definirana izgradnja samo na uređenom građevinskom zemljištu. Kako je, u ovom slučaju, riječ o zemljištu van urbanog područja, odnosno poljoprivrednom i šumskom, trebala je njegova promjena u građevinsko.

Kako je poznato, Vlada FBiH je Odlukom od 11.3.2013. godine utvrdila javni interes za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Vlakovo - Tarčin, Svilaj - Odžak i Počitelj - Bijača, a poddionica Počitelj - Zvirovići je usuglašena s prostorno-planskom dokumentacijom koju je utvrdio Parlament BiH.

Ujedno, Općina Čapljina je potvrdila da se trasa autoceste na poddionici koridorski poklapa s trasom ucrtanom u Prostornom planu ove općine za razdoblje 2010. do 2020. godina.

Sredstva za provedbu ove odluke bit će osigurana iz prihoda JP Autoceste Federacije BiH ostvarenog naplatom cestarine na izgrađenim dionicama autoceste na trasi Koridora Vc i od cestarine (akciza na gorivo) za autoceste.

PRIJEDLOG UPRAVNOM ODBORU UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom utvrđuje Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za 3.428.391 litar dizel goriva koje se koristi za pogon šinskih vozila za 2016. godinu.

Odluka je donesena nakon podnošenja zahtjeva Željeznica FBiH po kojem planske potrebe za dizel gorivom u slijedećoj godini iznose 3.428.391 litara. No, analiza utroška nafte po godinama, kao i planiranih rashoda i obima posla, rezultirala je utvrđivanjem potrebne količine od 3.428.391 litra za šinska vozila za koju je u 2016. godini zatraženo oslobađanje od plaćanja putarine.

ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA 100.000 KM

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o usvajanju 100.000 konvertibilnih maraka vrijednog Programa raspodjele sredstava kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Ova sredstva predstavljaju učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica, a namjena im je zaštita nacionalnih spomenika.

Na osnovu Programa, za zaštitu islamskih, katoličkih i pravoslavnih sakralnih objekata, koji su proglašeni nacionalnim spomenicima BiH, namijenjeno je po 20.000 KM. Isti iznos predviđen je i za zaštitu starih gradova koji su proglašeni nacionalnim spomenicima BiH, dok je preostalih 20.000 KM predviđeno kao rezerva.

Cjelokupan iznos osiguran je iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika koji su, Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika. Također su kriteriji regionalna i nacionalna zastupljenost.

Kao posebni kriteriji za raspodjelu sredstava navedeni su nastavak i realizacija započetih objekata, prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta, historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna i prostorna vrijednost objekta, podrška programima i projektima koji imaju podršku lokalne zajednice i obezbijeđeno sufinansiranje, finansijski plan. Sredstva će korisnicima biti dodijeljena u skladu sa usvojenim programima/projektima, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

ODLUKE O TREZORSKIM ZAPISIMA

Federalna vlada donijela je danas dvije odluke o odobravanju zaduženjenja Federacije BiH za četvrti ovogodišnji kvartal putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu.

U prvom slučaju, riječ je o emisiji trezorskih zapisa u nominalnom iznosu do 40.000.000 KM, s rokom dospijeća od 182 dana, a druga se odnosi na nominalni iznosu do 20.000.000 KM i rokom dospijeća od 273 dana.

Na današnjoj sjednici je usvojen i izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa, koji će uputiti i Parlamentu Federacije BiH radi informiranja. FBiH je na aukciji održanoj 8.9.2015. godine ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 20.000.000 KM), s rokom dospijeća od 273 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme aukcije pristigla je 21 ponuda za kupovinu 6.730 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 67.300.000 KM, a prihvaćeno ih je sedam, te prodano svih 2.000 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.

Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,61.

Kompletnu emisiju je otkupio bankarski sektor.

O SREDSTVIMA ZA SARAJEVSKU OBILAZNICU

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 30.6.2015. godine, za projekt Sarajevske obilaznice.

Tim povodom, Vlada je zadužila JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da analizira mogućnosti za osiguravanje dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju ovog projekta, budući da, prema mišljenju Federalnog ministarstva finansija, trenutno iz Budžeta Federacije BiH za ovu namjenu ne mogu biti izdvojena dodatna sredstva.

Cestama FBiH je naloženo i da provedu sve zakonske procedure u cilju naplate potraživanja nakon raskida ugovora s firmom „Osijek-koteks“ d.d. Osijek, te da vrše redovnu kontrolu izvedenih radova na LOT-u 2 po ugovoru sa izvođačem JP „Euroasfalt-GP ŽGP“ Sarajevo.

PRIPREME PRIJEDLOGA STRATEGIJE

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o realizaciji projekta “Strategija razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u FBiH za period 2016.-2026. godina”. Izražavajući opredjeljenost za uspostavu strateškog, finansijskog i pravnog okvira razvoja nauke u FBiH, te kao ovlašteni predlagač, Vlada FBiH nastavlja aktivnosti na izradi prijedloga ovog dokumenta.

Vlada nalaže svim federalnim ministarstvima, upravama, organizacijama, agencijama i fondacijama, te javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Federacije BiH da, u roku od 30 dana, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave cjelovite podatke o ulaganjima u oblast nauke, istraživanja, tehnologiju i inovacije u 2014. i planiranim ulaganjima u 2015. godini.

Ovo ministarstvo će, u roku od 30 dana od dana prijema informacija, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija pripremiti procjenu mogućnosti budžetskih izdvajanja za oblast naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u narednom desetogodišnjem periodu, te o tome informirati Vladu FBiH.

Po prijemu svih relevantnih informacija, Vlada Federacije BiH će se odrediti o koncepcijskim rješenjima, načinu, dinamici, nosiocima i finansiranju izrade prijedloga “Strategije razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016.-2026. godina”.

O ŠUMAMA HERCEG-BOSNE I BOSANSKOHERCEGOVAČKIM ŠUMAMA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH je usvojena informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju i statusu JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar i JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo.

Vlada je zadužila Šume Herceg-Bosne da Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostave popis imovine preduzeća i izvještaj o preduzetim aktivnostima na njenoj zaštiti, a organ ovlašten za zastupanje ovog javnog preduzeća zadužen je da podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Federalno pravobranilaštvo će, u saradnji s resornim Federalnim ministarstvom, uputiti obavijest nadležnim općinskim sudovima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da u postupku namirenja potraživanja uposlenika preduzeća iz oblasti šumarstva poduzimaju zakonom određene mjere na zaštiti šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu države.

Vlada Federacije BiH će Vijeća ministara BiH uputiti yahtjev da upravljanje nad JP Bosanskohercegovačke šume prenese na Federaciju BiH.

Od šumarskih inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove Vlada je zatražila informaciju o mjerama poduzetim iz njene nadležnosti na sprječavanju nelegalne sječe šuma..

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da za prvu narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva radi plaćanja troškova registracije osobe ovlaštene za zastupanje JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

IZMJENA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA “INTERA”

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o osnivanju privrednog društva “Intera” industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo, od 3.9.2015. godine.

Izmjena se sastoji u promjeni naziva „Intera“ nazivom „Interas“, budući da firma pod nazivom „Intera“ vać postoji.

Također, izmjenama su u članu 6. u stavu 2. brisane riječi ”iz pasivnog podbilansa”.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je za članove Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje danas su iz Federacije BiH imenovala Senada Muslića, Pavu Bobana, Gorana Čerkeza, Mervanu Hadžimurtezić i Nihada Hadžića.

Na današnjoj sjednici je formiran Federalni operativni štab za pitanja migracija, u koji su imenovani Izudin Livadić (šef Štaba), Elvedina Hodžić, Marina Bera, Fahrudin Solak, Tončo Bavrka i Davorin Korać. U rad Štaba će, prema potrebi, biti uključeni i predstavnici drugih federalnih organa uprave i institucija, a njegov je zadatak da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji se dolazak u Bosnu i Hercegovinu očekuje.

Danas su donesene četiri odluke o davanju ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Vlade FBiH na skupštinama privrednih društava: Samiru Iskriću (RMU Banovići), Pavi Bobanu (Ceste d.d. Mostar), Ernestu Đonki (JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar) i Esadu Osmanbegoviću (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo).

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje Emina Haračića i Rasima Kovačevića za članove Nadzornog odbora RMU Banovići.

Vlada FBiH danas je rariješila Šuhreta Fazlića dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH. U skladu sa Zakonom i Statutom APF-a, dužnost direktora će, sa svim pravima i obavezama, obavljati zamjenik direktora APF-a Drago Vrbić. APF je zadužena da, u što kraćem roku, pripremi akte o pokretanju procedure javnog konkursa za izbor direktora APF-a.

 

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.55 sati.
 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE