23. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.09.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.09.2015. godine
2. Nacrt strategije upravljanja dugom u periodu 2016-2018, sa Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini RMU Banovići d.d. Banovići
4.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 21. redovnoj Skupštini Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, zakazanoj za dan 30.09.2015. godine
4.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 21. redovnoj Skupštini Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, zakazanoj za dan 30.09.2015. godine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar
5.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine “Ceste” d.d. Mostar, zakazanoj za dan 30.09.2015. godine
5.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 21. sjednici Skupštine „Ceste“ d.d. Mostar, zakazanoj za dan 30.09.2015.godine
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
6.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 43. sjednici Skupštine JP „HRVATSKE POŠTE“ d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 02.10.2015. godine
6.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 43. sjednici Skupštine JP „HRVATSKE POŠTE“ d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 02.10.2015. godine
6.3. Prijedlog zaključka
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
7.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 34. sjednici Skupštine JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 30.09.2015. godine
7.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 34. sjednici Skupštine JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 30.09.2015. godine
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora RMU Banovići d.d. Banovići
9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju privrednog društva „INTERA“ industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine za IV kvartal 2015. godine (iznos od 40.000.000,00 KM sa rokom dospijeća od 182 dana)
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine za IV kvartal 2015. godine (iznos od 20.000.000,00 KM sa rokom dospijeća od 273 dana)
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću za III i IV kvartal 2015. godine
13. Prijedlog odluke o izuzimanju zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar Jug-Južna granica, poddionica Počitelj-Zvirovići
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upošljavanje stručnog kadra u privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2016. godini
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica -zaštita nacionalnih spomenika“
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Olakšanje provedbe Strategije Evropske unije za Dunavski region-EUSDR“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
18. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 10205000000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija
20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje
21. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o implementaciji Projekta „Sarajevska obilaznica“ obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005,2006,2007. i 2009. godinu (stanje 30.06.2015. godine), sa Prijedlogom zaključaka
23. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, za period 01.01-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
24. Informacija Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje o izvršenju presude broj: 25 0 P 004026 10 Gz od 25.05.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
25. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Strategija razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016.-2026“, sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija o stanju i statusu JP „Šume Herceg Bosne“ d.o.o. Mostar i JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
27. Inicijativa za donošenje Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa Prijedlogom zaključaka
28. Informacija o slobodnom poslovnom prostoru u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru sa Prijedlogom odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
29. Prijedlog zaključka o prihvatanju partnerstva u organizaciji Međunarodne konferencije: „Bosna i Hercegovina 20 godina poslije implementacije Dayton-a“: Izazovi i Perspektive
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za prijem zaposlenika na određeno vrijeme
31. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići
32. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethnodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethnodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
33. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethnodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethnodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
34. Ostavka na mjesto direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
35. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o potrebama zapošljavanja novih zaposlenika u privrednom društvu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključka

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE