22. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.09.2015.
Saopćenje o radu

22. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA FBiH ZA 2015.

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu koji iznosi 2.348.412.392 KM, što je za 14,3 milijuna KM ili 0,6 posto više u odnosu na ovogodišnji Proračun.

Uzimajući u obzir podatke o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine, te na temelju projekcija Federalnog ministarstva financija, prihodi od poreza na dobit su umanjeni za oko 5,8 milijuna KM, a prihodi od dividendi i udjela u profitu javnih preduzeća za oko 29,7. milijuna KM. Također, na pojedinim pozicijama prihoda planirana su i povećanja, prije svega na ekonomskim kodovima povrata anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu duga za oko 29,9 milijuna KM, prihoda od privređivanja igara na sreću za oko devet milijuna KM i prihoda od posebne naknade za zaštitu i spašavanje za oko 12,8 milijuna KM.

Na osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH. od 3.7.2015. godine, nisu planirana sredstva iz aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 200 milijuna KM. Navedeni iznos zamijenjen je primicima od domaćeg pozajmljivanja.

Struktura rashodovne strane je odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje od strane Vlade Federacije BiH, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i do kraja u 2015. godine biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu se nastavljaju provoditi oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Bitno je naglasiti da je na poziciji bruto plaća i naknada i doprinosa došlo do umanjenja planiranih sredstava za oko 13,7 milijuna KM, što je rezultat politike Federalne vlade i obustave zapošljavanja. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge smanjeni su za oko 4,6 milijuna KM i to najviše na izdacima za zatezne kamate na sudska rješenja i troškove spora iz osnova unutrašnjeg duga.

Predloženim izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2015. godinu povećani su tekući transferi i drugih tekući rashodi u ukupnom iznosu za oko 48,4 milijuna KM. Najznačajnije je povećanje sredstava za transfer Fondu MIO u iznosu od oko 21,3 milijuna KM. Transfer za neratne invalide povećan je za iznos od oko 11 milijuna KM. Za naknadu šteta uzrokovanih poplavama i klizištima transfer drugim razinama vlasti povećan je za oko 9,6 milijuna KM. Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta predviđeno je 20 milijuna KM za provedbu politike prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Kapitalni transferi su umanjeni za oko 6,2 milijuna KM, a izdaci za kamate 1,4 milijuna KM. Realokacijom sredstava između pojedinih pozicija došlo je do uvećavanja izdataka za nabavku stalnih sredstava u iznosu od oko 0,7 milijuna KM. Također su smanjeni izdataci za financijsku imovinu u iznosu od dva milijuna KM, kao i izdataci za otplatu unutrašnjeg duga u iznosu od oko 5,9 milijuna KM.

Prema navedenom, a na osnovu predloženih izmjena i dopuna, Proračun FBiH za 2015. godinu povećan je u ukupnom iznosu od oko 14,3 milijuna KM.

Federalna vlada utvrdila je danas i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Proračuna FBiH, kojim su uvažene izmjene obuhvaćene Rebalansom.

SAGLASNOST NA AKCIONI PLAN 2015.-2018.
GODINA ZA PROVOĐENJE REFORMSKE AGENDE

Vlada Federacije BiH danas dala saglasnost na Akcioni plan 2015.-2018. godina za provođenje Reformske agende i utvrdila precizne aktivnosti, izvršioce i rokove za realizaciju ciljeva iz ovog strateškog dokumenta.

Ključne aktivnosti odnose se na šest oblasti Reformske agende, od poslovnog okruženja do vladavine prava, sa akcentom na harmonizaciju propisa i stvaranju jedinstvenog ambijenta za njihovu provedbu u okviru nadležnosti svakog nivoa vlasti. Riječ je o svojevrsnom provedbenom aktu Reformske agende kao ključnog dokumenta u procesu evropskih integracija.

Kroz 51 aktivnost koju treba provesti u naredne tri godine, Vlada FBiH jasno je preuzela svoj dio odgovornosti za ovaj posao. U ovom dokumentu Federalna vlada je, taksativno po mjerama, odredila nosioce aktivnosti, vremenski period u kojem se ona provodi i kada se mogu očekivati rezultati.

Na sastanku održanom 9.9.2015. godine u Sarajevu su premijer Federacije BiH Fadil Novalić i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović usaglasili Akcioni plan, posebno u dijelu koji se odnosi na zakonska rješenja u skladu s Reformskom agendom i definirali komplementarna rješenja s ciljem efikasnijeg djelovanja u strateškim sektorima.

Inače, Vlada Federacije BiH je od ciljeva iz Reformske agende dosad provela osam, od kojih su četiri zakonska projekta već prošla parlamentarnu proceduru.

Nakon što je danas Vlada Federacije BiH usvojila Akcioni plan 2015.-2018. godine, to treba da učine Vlada RS i Vijeće ministara BiH.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE

Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila inicijativu Općinskog vijeća Goražde za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama. Inicijativa se odnosi na uvrštavanje u Zakon naziva pojedinih naseljenih mjesta u ovoj općini. U izjašnjenju Vlade se navodi kako Berič i Sadba nikada nisu ni postojali kao naseljena mjesta u Općini Goražde, dok su Đakovići, Milanovići i Karovići pripala drugom entitetu Bosne i Hercegovine. Stoga ova pitanja ne mogu biti rješavana izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama, te Vlada naglašava da su općine dužne koristiti zakonima utvrđene nazive naseljenih mjesta.

U povodu inicijative Udruge za zaštitu ljudskih prava i zaštitu okoliša "Koraci" iz Zenice za davanje izvornog tumačenja Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, Vlada FBiH je mišljenja da iz sadržine normi proizilazi da pravo na dodjelu zamjenskog stana ima osoba koja je posjedovala rješenje o dodjeli stana, koja je stan koristila i. naposljetku primjenom imovinskih zakona iz stana iseljena - radi vraćanja ranijem nositelju stanarskog prava, uz pravnu pretpostavku da se radi o stanu iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane.

O SARADNJI O OBLASTI ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinu Dediću za potpisivanje Sporazuma o saradnji između resornih ministarstava zemalja jugoistočne Europe na području šumarstva i drvne industrije. Kako je obrazloženo, Sporazum će omogućiti stvaranje snažne regionalne mreže znanja, iskustava i sektorskih aktivnosti usmjerenih na provođenje dizajna i inovacija u industriji, na zaštitu okoliša, promociju drveta kao građevinskog materijala, uštedu energije i energetsku efikasnost, te poslovna umrežavanja preduzeća u drvnoj industriji, šumarstvu i srodnim sektorima.

Sporazum omogućava i dugoročnu perspektivu za uspostavljanje stabilnih odnosa između zemalja potpisnica, efikasnu koordinaciju između šumarskih uprava te korištenje sredstava fondova Europske unije. Inače, sektor šumarstva i drvne industrije posljednjih godina, svojim učešćem u izvozu aktivno učestvuje u povećanje bruto nacionalnog proizvoda zemlje, te doprinosi jačanju međunarodne konkurentnosti, stoji u obrazloženju odluke.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZAGAĐENOSTI DONJEG TOKA SPREČE

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o dodatnim istraživanjima u zagađenom području donjeg toka rijeke Spreče.

Kako je navedeno, u istraživanju su uzeti prosječni uzorci zemljišta (koje čini 15 pojedinačnih uzoraka) na dubini od 10 do 30 cm na 41 mikrolokaciji.

Uz ostalo, konstatirano je da je u većini uzoraka otkriven povišen sadržaj ukupnih oblika teških metala, ali je na osnovu prijašnjih istraživanja zaključeno kako to neće imati štetne efekte na biljke i životinje, pa time i na čovjeka. Otkriven je povišen sadržaj kobalta, kroma i nikla na devet uzoraka biljnog materijala, a sadržina žive u tlu je iznad dozvoljene granične vrijednosti na šest mikrolokacija.

Programom sanacije potrebno je definirati mjere zbrinjavanja zagađenih biljaka i utvrditi način remedijacije zagađenog zemljišta, te utvrditi mjere prevencije i zaštite radi sprječavanja daljnjeg zagađivanja. Kao dugoročna mjera predložena je zaštita poljoprivrednog zemljišta u plavnoj zoni kroz uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče.

Kao mjere prevencije i sanacije stručnjaci Federalnog zavoda za agropedologiju predlažu i zabranu, odnosno ograničavanje proizvodnje određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu, dok samo zemljište treba dekontaminirati. Treba zabraniti ispuštanja otpadnih materija, naplatiti troškove remedijacije kontaminiranog poljoprivrednog zemljišta i troškove nanesene poljoprivrednim proizvođačima.

Danas je Vlada zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalni fond za zaštitu okoliša da se uključe u rješavanje problema zagađenosti rijeke Spreče,

O KONAČNIM REVIZORSKIM IZVJEŠĆIMA

Članovi Federalne vlade danas su se upoznali s Konačnim izvješćem o reviziji financijskih izvješća Vlade FBiH za 2014. godinu, te usvojili informaciju Glavnog tajništva o Konačnom izvješću o reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu, s pregledom dosad poduzetih i planiranih aktivnosti, koji će biti dostavljeni Uredu za reviziju institucija Federacije BiH.

Tajnik Vlade, nadležni federalni ministri i direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH danas su zaduženi da, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti u cilju izvršavanja preporuka Ureda za reviziju.

Federalna ministarstva financija i pravde Vlada je zadužila da u vršenju poslova iz okvira propisane nadležnosti poduzmu aktivnosti u cilju izvršavanja preporuka Ureda za reviziju, odnosno da u postupku davanja mišljenja na materijale sukladno članku 27. Poslovnika o radu Vlade FBiH, prate postupanje nadležnih federalnih tijela sukladno datim preporukama. Tajnik Vlade FBiH, predstavnik Federalnog ministarstva financija kojeg odredi ministar i direktor Službe za zajedničke poslove ovlašteni su da predstavljaju Vladu pri razmatranju Konačnog izvješća o reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu pred nadležnim radnim tijelima Parlamenta FBiH.

O STRUKTURALNOM DIJALOGU

Vlada je danas upoznata s informacijom o ishodu ministarskog sastanka u okviru strukturnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, održanog 10.9.2015. godine u Briselu.

Tim povodom, zadužila je Federalno ministarstvo pravde da joj redovno podonosi cjelovite informacije o svim poduzetim i realiziranim aktivnostima na izradi Akcionog plana, te da osigura da stavovi koje predstavnici Federalnog ministarstva pravde, odnosno Vlade FBiH, budu iznosili prilikom izrade Akcionog plana u okviru Strukturalnog dijaloga između BiH i EU budu prethodno u potpunosti usaglašeni na nivou Federalne vlade.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH danas nije dala saglasnost za usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu.

Na današnjoj sjednici je odobreno izdvajanje 15.000 KM namijenjenih za realizaciju aktivnosti utvrđenih u Planu utroška sredstava Udruženja građana „Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u BiH“.

Iz ovogodišnje „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ danas je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odobreno izdvajanje 100.000 KM na ime pomoći za izgradnju narodne kuhinje i studentskog doma na zemljištu ispred Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla u Mostaru.

Prethodnu saglasnost Vlade dobio je i Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu „Rama Glas“ d.o.o. Sarajevo od 300.000 KM.

Federalna vlada je španskoj nevladinoj organizaciji „Asociacion de komunidad de la Sagrada Familia“ iz Barselone dala saglasnost za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH, sa sjedištem u Međugorju.

Vlada FBiH danas se upoznala s informacijom o aktivnostima institucija uključenih u rješavanje problema izučavanja nacionalne grupe predmeta za povratnike u Republiku Srpsku.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je Skupštini JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar dala prethodnu saglasnost da, zbog podnošenja ostavki, razriješi dužnosti članove Nadzornog odbora i saglasila se s prijedlogom za privremeno imenovanje Marije Zadro (predsjednica), Irene Šiško i Enesa Letice za članove NO na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca od dana stupanja na snagu odluke Skupštine društva o imenovanju. Nadzornom odboru ovog društva data je prethodna saglasnost da, zbog ostavke, razriješi Zdravka Mamića i da za v.d. direktora na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci imenuje Željka Raguža.

Nadzornom odboru „Zraka“ d.d. Sarajevo Federalna vlada je dala saglasnosti za razrješenja dužnosi vršilaca dužnosti direktora ovog privrednog društva i izvršnih direktora. Ujedno, saglasnost je data za imenovanje Senada Imamovića za v.d. direktora „Zraka“, kao i za imenovanje Esada Fejzića za v.d. izvršnog direktora tehničke poslove i proizvodnju, te Ferihe Uzunović za v.d. izvršne direktorice za ekonomsko-pravne i finansijske poslove. Sva imenovanja su na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.

Izmijenjeno je rješenje o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije BiH za pitanja evropskih integracija, pa je umjesto Entoni Šeperića imenovana Alma Kobašlija.

Ranije formirana stalna Komisija Vlade FBiH za izbor i imenovanja danas je zadužena da, u što kraćem roku, provede postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Za predstavnika Vlade FBiH u Upravnom odboru projekta „Izgradnja kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom - Faza II“ imenovan je Goran Miraščić.

Danas je dato ovaštenje punomoćniku Esadu Osmanbegoviću za zastupanje Vlade Federacije BiH na Skupštini BH Telecom d.d. Sarajevo, punomoćniku Pavi Bobanu za zastupanje Vlade FBiH na Skupštini Ceste d.d. Mostar i punomoćniku Suadu Krvavcu za zastupanje Vlade FBiH na Skupštini PS Vitezit d.d. Vitez.

Vlada je dopunjenim Rješenjem danas proširila obaveze šestočlane Radne grupe za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi FBiH i Zakona o namještenicima u organima države službe u FBiH. Uz tekstove ova dva zakona, Radna grupa mora, u roku od 30 dana, pripremiti izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, te izmjene zakona za reorganizaciju federalnih organa uprave u skladu s Programom rada Vlade FBiH, kao i opšte kolekivne i sve granske kolektivne ugovore u kojima je pregovarač Vlada Federacije BiH. Tekstove svih ovih propisa Radna grupa će dostaviti Federalnoj vladi radi zauzimanja stava o principima na kojima se zasnivaju zakoni i upućivanja u redovnu proceduru putem nadležnih ministarstava.

Vlada je danas ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića da, na prijedlog pomoćnika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Mehmeda Cere, potpisuje podzakonske akte iz nadležnosti ovog ministarstva, počev od 17.9.2015. godine. Ujedno, Mehmed Cero je ovlašten za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku, naloga za plaćanje finansijskih obaveza ovog ministarstva i drugih akata Federalnog ministarstva okoliša i turizma, počev od 17.9.2015. godine.

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.15 sati.
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE