21. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.09.2015.
Dnevni red

1.   Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.09.2015. godine
2.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica
3.   Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi čl. 4., 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koju je podnio Mirko Đorđić iz Sarajeva
4.   Prijedlog uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
5.   Prijedlog uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema
6.   Izjašnjenje Federalnog ministarstva finansija vezano za upravni spor tužitelja Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine protiv tuženog Grada Mostara zbog nemogućnosti izmirenja obaveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvoj broj 535 Projekat četiri ceste i most Musala, sa Prijedlogom zaključka
7.   Prijedlozi akata potrebnih za provođenje procedure utvrđivanja prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH 
b)   Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i nominiranje jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH 
8.   Prijedlozi akata:
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju 
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju 
9.   Prijedlozi akata potrebnih za provođenje procedure utvrđivanja prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda:
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda 
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda 
10.   Prijedlozi akata:
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za izbor i nominiranje jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda 
b)   Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i nominiranje jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda 
11.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo 
12.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora 
13.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
14.   Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa
15.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa
a)   Izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godinu sa Prijedlogom zaključka 
16.   Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice
17.   Prijedlog odluke o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje proizvodnje lijekova i prometa i lijekova na veliko pred Federalnim ministarstvom zdravstva
18.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
b)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti -za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
c)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za sufinansiranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
d)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti – Zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine " utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
e)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
19.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike 
b)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-implementacija Akcionog plana za provedbu dokumenta Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja za period 2013-2016. godina“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike 
20.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos nadležnosti Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja HNK za okončanje postupka donošenja odobrenja o građenju ˝Regionalne deponije krutog otpada u Mostaru˝
21.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
22.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2015. godinu
23.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2015. godinu
24.   Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
25.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2015. godinu
26.   Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
27.   Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 30.06.2015. godine, sa Prijedlogom zaključaka
28.   Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
29.   Plan rada Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
30.   Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat Koridor Vc sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc
31.   Informacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja o poduzetim aktivnostima po Zaključku V. broj: 822/2015 od 02.07.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
32.   Informacija o tehničkom opremanju sala za održavanje sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Mostaru, sa Prijedlogom zaključka
33.   Informacija o aktivnostima na realizaciji Odluke V. broj: 720/2015 od 18.06.2015. godine (Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine) sa Prijedlogom zaključka
34.   Informacija o trenutnom stanju u privrednom društvu „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
35.   Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji Zaključka V. broj: 699/2015 od 18.06.2015. godine (u vezi sa mogućim modelom organizacije federalne uprave) sa Prijedlogom zaključka
36.   Informacija u vezi sa povezivanjem Jedinstvenog centralnog matičnog registra FBiH sa Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka IDDEEA i realizacija Zaključka V. broj: 376/2014, od 6.3.2014. godine tačka 2. alineje 2), 4), 5) i 6) za period od 12.05.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
37.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
38.   Informacija (usmena) o sastanku sa Premijerkom Republike Srpske
39.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Amandmana 2 na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integrisanog lokalnog razvoja
40.   Prijedlog izjašnjenja na prijedlog za određivanje mjere osiguranja

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE