20. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.09.2015.
Saopćenje o radu
20. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNIMA U FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH.

Jedan od razloga za izmjene i dopune ovog zakona je usuglašavanje njegovih kaznenih odredaba sa Zakonom o prekršajima, koji je stupio na snagu 2014. godine.

Uz to, predložene izmjene i dopune propisuju obveze donošenja provedbenih akata koji se odnose na fiskalnu procjenu posljedica na proračun. Također, međusobno su usuglašeni članci postojećeg Zakona kojima se utvrđuje osnovica za tekuću pričuvu. Propisana je i mogućnost izvršavanja pojedinih stvorenih obveza za vrijeme trajanja odluke o privremenom financiranju, obveza pokrića ukupno ostvarenog deficita i preciznije je utvrđena odredba članka 81. Zakona koja se odnosi na kantonalne proračunske inspektore.

SAGLASNOST ZA ALOKACIJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost za alokaciju 8.400.000 KM budžetskih sredstava, koja će biti deponovana na račun Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo su 15.4.2014. godine potpisali Ugovor o uspostavljanju Trajnog revolving fonda i Ugovor o komisionim poslovima, kojima je definisan početni iznos sredstava na računu ovog fonda. Saldo na računu se mijenja zbog odliva novca prilikom dodjele kreditnih sredstava, povratom glavnice kredita od korisnika sredstava, kao i odobravanjem budžetskih sredstava resornom Federalnom ministarstvu.

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Za šest mjeseci 2015. godine sve razine vlasti u Federaciji BiH ostvarile su ukupan pozitivan financijski rezultat od 27,1 milijuna konvertibilnih maraka, dok je u istom razdoblju protekle godine ostvarenje iznosilo 8,5 milijuna KM, kaže se u Konsolidiranom izvješću o izvršenju Proračuna FBiH, kantona, općina i vanproračunskih fondova za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, kojeg je usvojila Vlada FBiH. Ukupan financijski rezultat je zbir ukupnog suficita od 234 milijuna KM, neto povećanja financijske imovine od 5,3 milijuna KM i neto zaduživanja/otplate dugova od minus 212,3 milijuna KM.

Posmatrajući po razinama vlasti, ukupan financijski rezultat Proračuna Federacije BiH iznosi minus 21,2 milijuna KM, dok je pozitivan kod kantona (76,4 milijuna KM) i općina (42,1 milijuna KM), a vanproračunski fondovi Federacije BiH bilježe minus od 70,2 milijuna KM.

U prvom ovogodišnjem polugođu su ostvareni ukupni prihodi od 3.371,2 milijuna KM, što je za 76,1 milijuna KM ili za 2,3 posto više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 44,1 posto.

Prihodi od poreza iznose 2.975,1 milijuna KM i oni strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 88,25 posto. U odnosu na 2014. godinu, njihovo ostvarenje je veće za 139,4 milijuna KM ili 4,9 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 48,2 posto.

Ukupni šestomjesečni rashodi iznose 3.094,8 milijuna KM, te su za 9,7 milijuna KM ili za 0,3 posto manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 42,2 posto.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU SEKTORA OSIGURANJA

Federalna vlada usvojila je Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2014.godinu s Informacijom o poslovanju društava za osiguranje sa stanjem na dan 31.12.2014.godine.

U izvještajnom periodu je Agencija za nadzor, u skladu s regulatornom i nadzornom funkcijom, analizirala stanje, provodila planirane kontrole, izdavala naloge, te poduzimala mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, u cilju daljnjeg stvaranja uslova za stabilno i transparetno funkcionisanje tržišta osiguranja.

Pokazatelji ukazuju da nema značajnih promjena kada je u pitanju učešće sektora osiguranja u dijelu finansijskog sektora koji čine osiguranje i banke. Taj udio, posmatrano kroz bilansnu sumu, iznosi 5,84 posto dok je u 2013.godini iznosio 5,57 posto. Udio u kapitalu iznosi 8,6 posto, a u 2013. godini iznosio je 8,85 posto. Sektor osiguranja je poslovao s dobiti oko 12,7 miliona KM. I pored pozitivnog trenda rasta, tržište osiguranja je nedovoljno razvijeno, što je uslovljeno značajnim učešćem obaveznog osiguranja, finansijskom i ekonomskom situacijom, usporenim privrednim rastom, te niskim nivoom životnog standarda stanovništva.

Na dan 31.12.2014.godine u FBiH je poslovalo trinaest društava za osiguranje, od čega pet obavlja isključivo poslove neživotnih osiguranja, sedam poslove neživotnih i životnih osiguranja (kompozitna društva) i jedno poslove reosiguranja. Od navedenih društava, jedanaest putem podružnica posluju u Republici Srpskoj, a sedam iz Republike Srpske putem podružnica/filijala u Federaciji BiH. Osnivanjem i poslovanjem podružnica u Republici Srpskoj i Federaciji BiH osigurava se funkcionisanje jedinstvenog tržišta osiguranja.

Sedam društava je u većinskom vlasništvu rezidenata, a u odnosu na prethodni izvještajni period nije došlo do promjene vlasničke strukture kapitala.

Ostvarena premija u 2014. godini iznosi 406,3 miliona KM, od čega je 307 miliona KM ostvareno u okviru poslova neživotnih osiguranja, a 99,2 miliona KM u životnom osiguranju. U odnosu na prethodnu godinu, premija je povećana za 5,05 posto, što je prvenstveno rezultat povećanja premije životnog osiguranja. U strukturi premije povećanje u okviru životnog osiguranja iznosi 14,5 posto a 2,32 posto kod neživotnih osiguranja. U strukturi portfelja osiguranja i dalje dominira neživotno osiguranje sa 75,57 posto.

U cilju informisanja, Agencija za nadzor na službenoj web stranici redovno objavljuje podatke i upoznaje javnost o svim važnim pitanjima.

INFORMACIJA O STANJU U JP B&H AIRLINES

Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o stanju u JP B&H Airlines d.o.o. i pregovorima s predstavnicima Mitteldeutsche Tourismus Entwicklungsgesellschaft mbH.

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu financija je naloženo da, u suradnji sa Uredom premijera Vlade Federacije BiH, nastave pregovore s predstavnicima ove kompanije u cilju osnivanja zrakoplovne kompanije kojom bi bio riješen status zaposlenika B&H Airlinesa.

B&H Airlines se nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji koja traje već dugi niz godina. Revizorskim
izvještajem za 2013. godinu zaključeno je da društvo ne može izmiriti svoje dugoročne obveze iz stalnih sredstava i da bez značajne pomoći neće biti u stanju održati stalnost poslovanja. Reprezentativan primjer negativnog poslovanja se može ogledati u činjenici da je B&H Airlines od 2005.do 2014. godina generirao 99.197.507 KM gubitka, i to samo u 2013. godini 13.605.181 KM, a u 2014. još 12.740.986 KM. Na kraju 2014. godine akumulirani nepokriveni gubitak poduzeća iznosio je 39.773.272 KM i još se povećao u 2015. godini, dok istovremeno ukupni upisani kapital iznosi 18.773.272,70 KM.

U bilanci stanja na dan 31.12.2014. godine iskazan je gubitak iznad visine kapitala od 20.011.970 KM, te je evidentno da povjerioci više ne mogu biti namireni iz kapitala poduzeća i da je potreban pažijivo planiran i izveden proces restrukturiranja u cilju osiguranja nastavka poslovanja..

O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Prihvativši danas informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o stanju sigurnosti u željezničkom prometu u FBiH za 2014. godinu, Vlada FBiH je od Uprave JP Željeznice FBiH zatražila poduzimanje organizacijskih, zakonskih i drugih mjera kako bi bio držan trend smanjenja broja vanrednih događaja i u uvjetima izvođenja obimnih zahvata na obnovi željezničke infrastrukture i štednje na materijalnim troškovima.

U Informaciji je navedeno da je u oblasti sigurnosti željezničkog prometa bilo 719 izvanrednih događaja, što je za 192 ili 21 posto manje u odnosu na isti period iz 2013. godine. Zabilježeno je pet udesa, 13 nezgoda, 19 izvanrednih događaja na cestovnim prelazima i van njih, te 682 smetnje.

Najveći uticaj na broj vanrednih događaja imaju tehničko-tehnološka zastarjelost mobilnih i stabilnih transportnih kapaciteta, nepoštivanje prometno-tehničkih normi od strane učesnika u drumskom prometu, krađa željezničke imovine, te stanje osiguranja cestovnih prijelaza. Ukupno pričinjena šteta u 2014. godini iznosila je 10.361.464,33 KM, što je za 8.079.525,18 KM više nego godinu dana ranije, a glavni uzrok su elementarne nepogode (poplave i klizišta).

Lani je željeznički promet bio u zakašnjenju 38.831 minuta, što je za 20.881 minuta više nego u 2013. godini, što je posljedica poplave i aktiviranja klizišta. Tada su odneseni dijelovi pruga i nanijete velike količine materijala.

Broj usmrćenih u 2014. godini je šest, ili za dva manje no u 2013. godini. Teže povrijeđenih bilo je četvero, ili dva više nego prethodne godine.

Ukupan ostvareni prijevoz robe u tonama veći je za četiri posto u odnosu na 2013. godinu, a prijevoz u netotonama veći za 11,6 posto.

SAGLASNOST NA TEKST SPORAZUMA O KONSOLIDACIJI SISTEMA PIO

Vlada Federacije BiH je, današnjom Odlukom, dala saglasnost na Sporazum o zajedničkoj saradnji na provođenju aktivnosti reforme i finansijske konsolidacije sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, u tekstu koji je usaglašen tokom pregovora vođenih 28. jula 2015. godine, s predstavnicima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH, te za potpisivanje Sporazuma ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.

Sporazumom je, uz ostalo, precizirano da se Vlada FBiH obavezuje da će prioritetno usmjeriti aktivnosti na sanaciju tekućeg deficita Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako bi se penzije mogle isplaćivati redovnije i u što kraćem roku, a Savez udruženje penzionera/umirovljenika u FBiH će podržati napore Vlade da penzije budu isplaćivane u Sporazumom predviđenom vremenskom intervalu, o čemu će obavijestiti svoje članstvo.

Vlada se obavezuje i da će utvrditi prijedloge i, u najskorijem roku, Parlamentu FBiH uputiti set zakona u okviru reforme penzionog sistema (Zakon o penzijskom/mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja i Zakon o doprinosima).

Savez udruženja penzionera/umirovljenika podržava usvajanje ovih zakona i obavezuje se da će, od oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, tražiti njihovo usvajanje po hitnom postupku, navedeno je, uz ostalo, u tekstu Sporazuma. Vlada će tekstove ovih zakona dostaviti Savezu udruženja penzionera/umirovljenika na mišljenje prije uvrštavanja na dnevni red sjednice Vlade FBiH.

Također, Vlada je danas od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zatražila informaciju o dosadašnjim aktivnostima Radne grupe za izradu teksta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i teksta Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja.

O INOZEMNIM PREDSTAVNIŠTVIMA U FBiH

Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je danas Vladu FBiH s informacijom, rađenom na temelju pokazatelja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, o registriranim predstavništvima inozemnih osoba u Federaciji BiH, sa stanjem 19.1.2015. godine.

Riječ je o ukupno 341 ovaknom predstavništavu u Federaciji BiH, a najviše ih je u Kantonu Sarajevo - 251 predstavništava ili 73,62 posto. Na drugom mjestu po broju registriranih predstavništava (38, odnosno 11,5 posto) je Hercegovačko­neretvanski kanton. Slijede Zapadnohercegovački (23 predstavništva ili 6,74 posto), Zeničko-dobojski (13 predstavništava ili 3,82 posto), i Tuzlanski kanton (deset predstavništava ili 2,93 posto). Po dva predstavništva, odnosno po 0,58 posto, imaju Unsko-sanski, Posavski i Kanton 10.

Najveći broj stranih predstavništava otvoreno je iz Hrvatske (88), Slovenije (37), SAD (33) i Njemačke (20).

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH danas je, na inicijativu načelnika Općine Cazin, dala autentično tumačenje članove 16 i 46 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.

Federalna vlada dala je saglasnost stranoj nevladinoj organizaciji MARY TV iz Sjedinjenih Američkih Država za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH, sa sjedištem u Međugorju. Predstavništvo se osniva zbog rada na humanitarnoj pomoći za ljude u potrebi u BiH, promovisanja Međugorja videom i fotografijom diljem svijeta, spajanja projekata s državnim institucijama i sličnim organizacijama koje imaju iste ciljeve.

Vlada FBiH dala je saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova i Commonwealtha Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Agencije za državnu službu Federacije BiH. Cilj Memoranduma je stvaranje finansijskih prduslova za provođenje aktivnosti koje se odnose na reformske procese u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, posebno na usavršavanje znanja državnih službenika o procesu evropskih integracija.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za period januar-juni 2015. godine.

Vlada FBiH je, na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora FBiH, donijela Odluku kojom Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobrava korištenje sredstava koje je donirala Švicarska vlade u partnerstvu s Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP). Riječ je o 461.744 KM deponovanih na posebnom namjenskom transakcijskom računu, a namijenjenih za realizaciju aktivnosti u okviru Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u FBiH“. Ova sredstva su sada raspoređena na ekonomski kod tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, odnosno tekućih transfera općinama i gradovima.

KADROVSKA RJEŠENJA

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o davanju ovlaštenja Lidiji Šimić kao punomoćniku za zastupanje Vlade FBiH na skupštini privrednog društva „Feroelektro” d.d. Sarajevo.

Federalna vlada dala je Nadzornom odboru „Sarajevoputeva” d.d. Sarajevo prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova dosadašnjeg Nadzornog odbora, kao i za privremeno imenovanje Nadzornog odbora ovog privrednog društva u sastavu Suvad Alibašić i Mirel Mišković. Također, Nadzornom odboru „Sarajevoputeva” data je, zbog isteka mandata, prethodna saglasnost za imenovanje Nataše Fazlić za predsjednice Uprave - generalnu direktoricu, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Vlada je Nadzornom odboru Cesta d.d. Mostar dala prethodnu suglasnost za razrješenje dužnosti članova Uprave i izvršnih direktora ovog privrednog društva. Također, prethodna saglasnost data je za imenovanje Kristijana Milasa za vršioca dužnosti direktora - člana Uprave i izvršnih direktora Zdenka Propadala, (za tehničke poslove), Darka Lakića (za ekonomsko-finansijske poslove) i Milana Vukoja (za pravne i opće poslove) Cesta d.d. Mostar. Ova imenovanja važe do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Prethodnu saglasnost Vlada je dala za razrješenje dosadašnjih i za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecoma na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora. Saglasnost za privremeno imenovanje data je za Ševala Kovačevića, Mugdima Mandžuku, Nedina Dedića, Harisa Delizaimovića, Ibrahima Velića i Vjekoslava Ivankovića..

Nadzorni odbor JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar dobio je danas saglasnost Federalne vlade za razrješenje dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora - prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja i prethodnu saglasnost za imenovanje Mate Rupčića za vršioca dužnosti direktora - predsjednika Uprave i vršilaca dužnosti izvršnih direktora Ljube Vujice (za poštansku tehnologiju) i Ivana Sušca (za razvoj sistema i marketinga) Hrvatskih pošta, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja. Također, prethodnu saglasnost je dala za imenovanje Željka Petrovića, Harisa Jašarevića, Damira Anića, Osmana Lindova i Daliborke Marić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju Gorana Kraljevića za člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu ovog javnog preduzeća.

Sve odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u „Službenim novinama FBiH“.

U Komisiju za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Vlada FBiH danas su imenovani Amra Đendušić (predsjednica), Damir Šapina, Denijal Pelidija, Mirjana Vučić i Mirsada Jahić (članovi).

Danas dopunjenim Rješenjem, Vlada FBiH je u Radnu grupu za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH imenovala predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Saliha Kruščicu.

Vlada je izmijenila ranije Rješenje,te za člana Savjeta za praćenje cijena imenovala Jasminku Mujkić.
 

* * *Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.15 sati.

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE