20. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.09.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.8.2015. godine i Zapisnika 12. hitne sjednice, održane 31.8.2015. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Inicijativa za podnošenje Prijedloga za davanje autentičnog tumačenja čl. 16. i 46. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, s Nacrtom autentičnog tumačenja
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva “Feroelektro“ d.d. Sarajevo
4.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XIV supštini privrednog društva “Feroelektro“ d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 19.9.2015. godine
4.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XIV supštini privrednog društva „“Feroelektro““ d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 19.9.2015. godine
5. Prijedlog odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „MARY TV“, Sjedinjene Američke Države, 701 ST. Vincent, South Bend, IN 46617 za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odobra privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za razrješenje predsjednika Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora Društva
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odobru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odobru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o djelomičnom razrješenju sudskog spora putem medijacije
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za alokaciju budžetskih sredstava na račun Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata - Trajni revolving fond
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova i Commonwealtha Vlade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2015. godine
18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena
19. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini i Informacija o poslovanju društava za osiguranje u 2014. godini, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o registrovanim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje na dan 19.01.2015. godine), s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o stanju u J.P. B&H Airlines d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o otvaranju namjenskog računa za J.P. B&H Airlines d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o stanju sigurnosti željezničkog saobraćaja u 2014. godini, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o nadziđivanju i pretvaranju tavanskog prostora u stambeni prostor na stambenoj zgradi u ulici Čekrekčije broj 4 i 6 u Visokom, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija Interresorne komisije o nastanku problema sporne imovine na osnovu Ugovora o učešću u BH Steel Željezara Zenica d.o.o. Zenica, putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Kuwait Consulting and Investment CO, BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V. (Arcerol Mittal Zenica d.o.o. Zenica), s Prijedlogom zaključka
27. Godišnji plan rada za 2015. godinu Federalne uprave za inspekcijske poslove, s Prijedlogom zaključka
28. Zahtjev za davanje odobrenja Federalnoj upravi policije za nabavku devet (9) novih putničkih vozila, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o zajedničkoj saradnji na provođenju aktivnosti reforme i finansijske konsolidacije sistema penzijskog i invalidskog osiguranja
30. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
31. Analiza trenutnog stanja u vezi sa zaključivanjem ugovora o djelu s Prijedlogom zaključka o moratoriju na zaključivanje ugovora o djelu
32. Zahtjev za dostavu Informacije o aktivnostima Radne grupe za izradu teksta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i teksta Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja (po Zaključku V. broj: 632/2015)
33. Informacija (usmena) u vezi sa pitanjem izrade energetske strategije
34. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva Hrvatske telekomunikacije Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
35. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine“ otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
36.Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE