19. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.08.2015.
Saopćenje o radu

 

19. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Zakon se odnosi na zatezne kamate na javne prihode uvedene federalnim i kantonalnim zakonima, kao i propisima koje donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave, a koji nisu plaćeni u zakonskom roku.

Predloženim tekstom Zakona preciznije su uređeni obujam i vrsta javnih prihoda na koje se obračunava zatezna kamata i na koje, uz pravovremenu uplatu glavnice i ispunjavanje drugih zakonom propisanih uvjeta, kamata može biti otpisana.

Produljen je do 31.12.2016. godine i rok kojim je utvrđeno razdoblje u kojem je nastala glavnica po osnovu koje kamata može biti otpisana u stopostotnom iznosu. Produljen je do 30.6.2017. godine rok za uplatu glavnog duga radi stjecanja prava na otpis kamata u cjelokupnom iznosu, kao i prava na otpis kamata u visini od 50 posto obračunatog iznosa.

Izmjenama i dopunama Zakona uređene su odredbe o načinu podnošenja zahtjeva za otpis kamata, tako da je brisan rok za podnošenje zahtjeva koji je bio u koliziji s drugim odredbama Zakona. Precizno su utvrđeni obujam i vrsta zateznih kamata koje mogu biti predmetom otpisa, a propisana je nemogućnost oslobađanja od plaćanja obračunatih troškova prisilne naplate.

USPJEŠNA EMISIJA OBVEZNICA FBiH

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica prodanih putem aukcije 18.8.2015. godine, koji će, radi informiranja, biti upućen Parlamentu FBiH.

Na aukciji je FBiH ponudila  20.000  obveznica  nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 20.000.000 KM), s rokom dospijeća od pet godina. Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 26 ponuda za kupovinu 58.560 obveznica u ukupnom iznosu od 58.560.000 KM. Prihvaćeno je jedanaest ponuda, te prodano svih 20.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 planiranog planiranog obima emisije.

Obveznice su prodate po ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,317 posto na godišnjem nivou.

Bankarski sektor kupio je 79,94 posto, a sektor osiguranja 20,06 obveznica.

Kako je konstatirano, u uslovima izostanka aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, finansijski sektor u našoj zemlji ponovo je iskazao veliko povjerenje u aktivnosti i politiku Vlade FBiH.

Inače, tokom ove godine emitirano je ukupno 80 miliona i vraćeno 80 miliona obveznica.

PRIJENOS ULAGANJA U REGIONALNU CESTU BILJEŠEVO – KAKANJ

Federalna vlada odobrila je prijenos vrijednosti izvršenih ulaganja na izgradnji dionice regionalne ceste R-445 Bilješevo (Donji Lučani) - Kakanj (Karaulsko Polje), u okviru izgradnje autoceste, dionica Drivuša - Kakanj, poddionica Bilješevo - Kakanj, u ukupnom iznosu od 17.980.474,94 KM s JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, kao implementatora projekta, na krajnjeg korisnika i upravitelja ove regionalne ceste, Kantonalnu direkciju za ceste u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona.

Kantonalna direkcija za ceste u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko - dobojskog kantona, će kao krajnji korisnik i upravitelj ove regionalne ceste, u svoje poslovne knjige, uknjižiti vrijednost ovih izvršenih ulaganja.

SUFINANSIRANJE NAJNIŽIH PENZIJA

U cilju zaštite penzionera, čiji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima u isplati u 2015. godini, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Vlada FBiH danas je donijela Odluku o njihovom sufinansiranju iz sredstava koja su za te namjene, u iznosu od 7.028.653 KM, predviđena u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo na razliku sredstava, do visine najniže penzije, imaju penzioneri čiji će iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima u isplati u 2015.  godini  biti  manji  od  iznosa  najniže  penzije  ostvarene  po  Zakonu  o penzijskom i invalidskom  osiguranju.

Isplata razlike, kao i za prvih sedam mjeseci 2015 godine, vršit će se uz redovnu isplatu penzija za mjesece august, septembar, oktobar, novembar i decembar 2015. godine.

RAZVOJ INTERNIH FINANCIJSKIH KONTROLA

Vlada FBiH je danas usvojila Strategiju razvoja javnih internih financijskih kontrola (PIFC) za razdoblje od 2015. do 2018. u Federaciji BiH i zadužila nositelje aktivnosti navedene u Akcijskom planu da poduzmu sve mjere na ispunjenju utvrđenih ciljeva.

Polazeći od postojećeg stanja, uočenih slabosti i poteškoća, te preporuka Europske komisije, Strategija određuje ciljeve i aktivnosti daljnjeg razvoja koji će javne interne financijske kontrole približiti standardima i praksi EU. Ujedno, strategija je izraz čvrstog opredjeljenja Vlade FBiH da daljnji razvoj sustava internih financijskih kontrola rezultira njihovom čvršćom integracijom u procese upravljanja u javnom sektoru u Federaciji BiH.

USVOJENI PLANOVI KOMUNIKACIJA

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog svog Ureda za odnose s javnošću, usvojila Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2015. do 2018. i Komunikacijski akcioni plan za 2015. godinu.

S tim u vezi, Vlada je zadužila sve federalne organe navedene u ova dva plana na provedbu zadataka za koje su označeni kao nosioci.

Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije, zaključak je Vlade, dužne su da godišnje izvještaje o realizaciji zadataka iz planova dostavljaju Uredu za odnose s javnošću najdalje do 15. januara tekuće za proteklu godinu.

Plan  komunikacije  proizašao je  iz  opredjeljenja  Vlade  Federacije  BiH  za unaprjeđenjem transparentnosti u radu njenih organa, kao i političke i društvene odgovornosti u institucionalnom odlučivanju, uključujući i odgovorno upravljanje javnim dobrima.

Namjera je da u dvosmjernoj komunikaciji s građanima FBiH bude izgrađena podrška javnosti njenim aktivnostima, uključujući i podršku za realizaciju strateških projekata razvoja za koje se zalaže Vlada FBiH.

NASTAVITI KONTROLU DODIJELJENIH POTICAJA

Federalna vlada upoznala se s Izvještajem Radne grupe o izvršenoj kontroli pojedinih rješenja donesenih na osnovu Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za realizaciju zahtjeva u okviru modela ruralnog razvoja - kapitalna ulaganja i investicije, te se upoznala sa Informacijom Komisije za ruralni razvoj od 22.6.2015. godine i njenom dopunom od 1.7.2015. godine.

Vlada je zadužila nadležne istražne i inspekcijske organe Federacije BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, ispitaju navode i poduzmu mjere na osnovu Izvještaja Radne grupe i Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na dan 31.12.2012. godine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da formira novu Komisiju za ruralni razvoj koja će izvršiti primopredaju zaprimljene dokumentacije i predmeta, obraditi preostalih 420 nerealiziranih zahtjeva po osnovu Javnog poziva i predložiti Vladi Federacije BiH način njihovog rješavanja.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da nastavi kontrole dodijeljenih sredstava i njihovog namjenskog korištenja.

KVARTALNI IZVJEŠTAJI O PROJEKTU HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA

Federalna vlada je usvojila kvartalne izvještaje o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH (FERP), kao i o radu Upravnog odbora ovog projekta za periode  od 1.1.2015. do 31.3.2015. i od 1.4.  do 30.6. 2015. godine.

Ukupna vrijednost Projekta za FBiH je 47,5 miliona dolara (67,85 miliona KM), što iznosi 47,5 posto od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu, a u potpunosti će biti finansiran IDA kreditom iz programa za odgovor na krizu.

Projektni razvojni cilj je pokriti kritične potrebe i obnoviti funkcionalnost infrastrukture bitne za javne usluge i ekonomski oporavak u područjima pogođenim poplavom.

Procedura odobravanja zajma na nivou Federacije BiH okončana je nakon što su je, na sjednicama od 26.6.2014. i  30.6.2014. godine, usvojila oba doma Parlamenta FBiH.

PROJEKT PRISTUPA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je izvještaj o implementaciji Projekta SME AF - „Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima“ za prvo polugodište 2015. godine.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da, prilikom izrade rebalansa Budžeta FBiH za 2015. godinu, na prihodovnoj strani planira sredstva od 20.000.000 KM, te da ona budu planirana na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta kao transfer za provođenje politike prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Sredstva od 20.000.000 KM bit će osigurana s računa Revolving fonda Projekta SME - „Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima“.

PODRŽANA INICIJATIVA ZA IZGRADNJU VODOVODA „PLAVA VODA”

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) bude osigurano 11.000.000 eura za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”.

Prihvaćena je informacija o kreditu CEB-a za realizaciju ovog projekta, kao osnova za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo finansija, Srednjobosanski i Zeničko-dobojski kanton Vlada je zadužila da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora s CEB-om, s kojim će biti utvrđeni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnici po ovom kreditnom zaduženju su Srednjobosanski (3.850.000 eura) i Zeničko-dobojski kanton (7.150.000 eura).

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH dostaviti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i CEB-a.

INFORMACIJE O PROGRAMIMA JAVNIH INVESTICIJA

Federalna vlada je danas usvojila Nacrt programa javnih investicija Federacije BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Ujedno, zadužila je federalna ministarstva, javna poduzeća, odnosno podnositelje projektnih prijedloga da ih, u što kraćem roku, kandidiraju i dostave potpunu dokumentaciju kako bi mogli biti razmatrani i uvršteni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da pozove kantone da, u što kraćem roku, usvoje programe javnih investicija za razdoblje 2016.-2018. godina i dostave ih ovom ministarstvu prije 20. listopada 2015. godine, kako bi, uz Prijedlog programa javnih investicija FBiH, bili proslijeđeni Vladi FBiH, te dostavljeni Ministarstvu financija i trezora BiH radi izrade Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2016.-2018. godina.

Vlada FBiH danas se upoznala i s Informacijom o prošlogodišnjem utrošku sredstava kojima su financirani projekti uključeni u Program javnih investicija FBiH za razdoblje od 2014. do 2016. godine. S tim u vezi, zadužila je sva federalna ministarstva, jedinice za upravljenje projektima i druge implementirajuće agencije/institucije da Federalnom ministarstvu financija, najkasnije dvadeset dana po isteku kvartala, dostavljaju izvješća o utrošku sredstava iz svih izvora kojima se financiraju projekti iz njihove nadležnosti.

Također su dužni Vladi radi informiranja, kvartalno, a najkasnije dvadeset dana po isteku kvartala, dostavljati izvješća o realizaciji projekata iz svoje nadležnosti, s objašnjenjem o uzrocima odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i eventualnim zastojima u njihovoj realizaciji.

Federalno ministarstvo financija će Informaciju o utrošku sredstava u 2014. godini objaviti na svojoj web-stranici.

Inače, ukupna vrijednost projekata implementiranih u 2014. godini iznosi 3.602,079 milijuna konvertibilnih maraka, od čega se na projekte čija implementacija se nastavlja i u slijedećem razdoblju odnosi 3.266,796 milijuna KM ili 90,69 posto vrijednosti svih projekata. Plan ulaganja u 2014. godini u iznosu od 864,138 milijuna KM realiziran je sa 66,89 posto.

Za financiranje projekata iz domaćih izvora u 2014. godini najviše je utrošeno iz vlastitih sredstava 52,316 milijuna KM, čime je plan premašen za 1,57 posto, dok je plan financiranja proračunskim sredstvima ostvaren s 28,25 posto.

Iz inozemnih kredita je u 2014. godini utrošeno 453,989 milijuna KM, a iz donacija 13,013 milijuna KM. Time je plan financiranja projekata u 2014. godini iz kredita realiziran sa 69,19 posto, a iz donacija s 20,22 posto.

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU FBiH

Federalna vlada upoznala se s Informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH na dan 31.12.2014. godine i zadužila resorna ministarstva, javna preduzeća i implementatore projekata da Federalnom ministarstvu finansija kvartalno dostavlju ažurirani plan povlačenja kreditnih i grant sredstava za projekte u implementaciji do njihove konačne realizacije.

Ukupan vanjski i unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, iznosio je 6.252,95 miliona KM ili 35,27 posto bruto društvenog proizvoda, od čega se 82,26 posto odnosi na vanjski (5.143,90 miliona KM) i 17,74 posto na unutarnji dug (1.109,05 miliona KM).

U ukupnom unutarnjem dugu, dug Federacije BiH iznosi 888.132.386 KM, kantona 167.176.916, a općina i gradova 53.738.297 KM.

U ukupnom vanjskom dugu u FBiH od 5.143.903.329 KM, vanjski dug Federacije BiH je 2.800.309.468 KM, kantona 254.237.815, općina i gradova 99.401.428, a javnih preduzeća i ostalih korisnika 1.989.954.618 konvertibilnih maraka.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Vlada FBiH je danas obavezala da poduzmu aktivnosti na potpisivanju aneksa ugovora s JP Željeznice Federacije BiH kojima bi bile reprogamirane obaveze iz osnova vanjskog duga, kako dospjele, tako i one koje dospijevaju do kraja 2017. godine.

Federalno ministarstvo finansija je, također, zaduženo da Informaciju o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH na dan 31.12.2014. godine, objavi na web-stranici ministarstva.

INFORMACIJA O PROJEKTU ISTRAŽIVANJA NAFTE I PLINA U FBiH

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o dosadašnjoj realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH i usvojila zaključke kojima je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da ubrza proceduru izmjena i dopuna Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH i dostavi je Vladi FBiH na razmatranje.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da izradi zakon o porezu na dobit za proizvodnju nafte i plina i dostavi ga Vladi FBiH na razmatranje i utvrđivanje.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je obavezano da što hitnije analizira postojeću zakonsku regulativu vezanu za okoliš i politike s dobrom praksom zaštite okoliša i naplate okolišnih naknada za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, da predloži i pripremi izmjene i dopune zakonskih okvira i strategije upravljanja okolišem u cilju postavljanja uslova za koncesionara radi preventivnog sprečavanja zagađivanja životne sredine.

Informaciju o poduzetim aktivnostima potrebno je dostaviti Vladi Federacije BiH u roku od 30 dana.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da pokrene inicijativu za donošenje standarda u oblasti zaštite okoliša i sigurnosti i zaštite na radu i da nastavi aktivnosti na preuzimanju standarda American Petroleum Institute, do donošenja odgovarajuće zakonske regulative iz ove oblasti. Informaciju o poduzetim aktivnostima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži u roku od 30 dana.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi sa aktivnostima javne nabavke usluga izbora pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije BiH u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju BiH i donese rješenje o formiranju komisije za javne nabavke usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Federalni zavod za geologiju, federalna ministarstva finansija, okoliša i turizma, rada i socijalne politike su zadužena da u roku od 15 dana Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije predlože po jednog člana i njegovog zamjenika koji će učestvovati u radu komisije za javnu nabavku.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je i da pokrene aktivnosti vezano za produženje Memoranduma o razumjevanju između Vlade FBiH i Shell Exploration Company.

O IZBORU STRATEŠKOG PARTNERA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW - Treća faza tenderskog postupka, koju je pripremio Rudnik mrkog uglja “Banovići”.

Danas je data prethodna saglasnost na predloženi izbor ponuđača  - kineske kompanije „Dongfang Electric Corporation Limited DEC“, a o svemu će se konačno izjasniti Parlament FBiH.

Ujedno, Vlada je saglasna da Uprava i Nadzorni odbor RMU “Banovići” d.d. Banovići nastave aktivnosti na izboru strateškog partnera za ovaj projekt.

O KONTROLI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. januar - 30. juni 2015. godine, koju će dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objaviti na web-stranici ministarstva.

U Informaciji je navedeno da je u dosadašnjem periodu provođenja Zakona o reviziji, od jula 2010. do 30.6.2015. godine, pregledano ukupno 119.160 predmeta, a od čega je 97.557 potpuno završenih. Za 91.833 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1, za 4.274 predmeta nalog za obrazac FMB2, za 674 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi, za 776 je utvrđen prestanak prava usljed smrti i drugih razloga. Dodatno je za 9.884 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO-a.

U prvom i drugom kvartalu 2015. godine pregledana su ukupno 8.864 predmeta, od čega je 7.435 potpuno završeno, za 7.180 izdat nalog za obrazac FMB1, a za 49 nalog za obrazac FMB2. Za 76 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi, a za 130 je utvrđen prestanak prava usljed smrti i drugih razloga. Dodatno je za 274 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO-a.

PRATITI KONSOLIDACIJU „AGROKOMERCA“

Usvojivši danas Informaciju o realizaciji zaključaka sa sjednice održane od 20.8.2015. godine, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u saradnji s Federalnim ministarstvom pravde, Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim pravobranilaštvom, poduzima sve potrebne dalje aktivnosti u cilju praćenja finansijske konsolidacije “Agrokomerca” d.d. Velika Kladuša i o tome je redovno izvještava.

MJERE ZA POBOLJŠANJE ZDRAVLJA BILJA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji BiH u 2014. godini. Ocjenjujući kako je zaštita zdravlja bilja neodvojivi segment cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i od interesa je za FBiH i BiH, Vlada je zaključila kako ona mora biti podignuta na veću razinu, a obaveze proistekle iz procesa europskih integracija biti prioritet u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih institucija.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da Informaciju sa zaključcima proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama kako bi, putem svojih nadležnih tijela uprave i upravnih organizacija, poduzele potrebne mjere iz svoje nadležnosti i osigurali sredstva za implementaciju propisa.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da osigura usuglašenost Zakona o inspekcijama Federacije BiH sa odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja i drugim zakonima iz fitosanitarne oblasti donesenim na razini BiH, kao i da, u cilju sprječavanja unošenja i širenja štetnih organizama, pojača inspekcijski nadzor i uzorkovanje svih pošiljki krompira koje se uvoze, pri čemu troškove ovih laboratorijskih testiranja snose vlasnici bilja. Također, Federalna uprava treba pojačati inspekcijski nadzor i uzorkovanje svih pošiljki krompira namijenjenih izvozu i osigurati ispunjenost svih uvjeta za izvoz.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar dužni su, u roku od 90 dana, sačiniti prijedloge potrebnog broja uzoraka i proračunskih sredstava za izvršenje poslova iz programa posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama na krompiru i dostaviti ih Federalnom ministarstvu financija radi osiguranja sredstava u Proračunu FBiH s ciljem ispunjavanja uvjeta za izvoz krompira iz BiH u EU. Ove dvije institucije dužne su i da, putem Federalnog ministarstva financija, osiguraju stalna sredstva za dodatno upošljavanje, edukaciju kadrova i nabavku materijala potrebnih za neometan rad dijagnostičkih laboratorija.

Federalni zavod za poljoprivredu i Federalni agromediteranski zavod moraju ubrzati aktivnosti na ispunjavanju propisanih uvjeta za dijagnostičke laboratorije, sukladno ranije datim preporukama eksperata. Ova dva zavoda, nadležna kantonalna tijela uprave i lokalne samouprave dužni su poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti za suzbijanje i sprječavanje širenja prisutnih štetnih organizama, te za unaprjeđenje izvještajno-prognozne službe i osigurati potrebnih sredstava za njeno funkcioniranje.

Vlada je zaključila i da su kantonalna tijela uprave i upravne organizacije nadležne za poljoprivredu dužne sačiniti evidencije za koje su zaduženi Odlukom o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije i uložiti dodatne napore za izvršenje poslova za koje su nadležni u provedbi federalnih propisa.

MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE DO KRAJA GODINE

S ciljem ostvarivanja daljnjih ušteda u Budžetu FBiH, Vlada Federacije BiH danas je donijela zaključak kojim produžava trajanje moratorija na nova zapošljavanja državnih službenika i namještenika.

Na ovaj način je obustava konkursnih procedura s prethodno utvrđenog 1. septembra 2015. godine. produžena do 31. decembra 2015. godine.

Danas je formirana je radna grupa sa zadatkom da istovremeno ubrzano radi na pripremi radnih tekstova Zakona o državnoj službi FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe FBiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaje o radu Fondacije za izdavaštvo i Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2014. godinu.

Nakon razmatranja, Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo o očekivanom urodu od oko 20 tona jabuka na oglednom poligonu Butmir. Federalna ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, obrazovanja i nauke, te unutrašnjih poslova Vlada je zadužila da, u roku od sedam dana, premijeru FBiH dostave prijedlog liste institucija socijalne zaštite kojima bi ovaj urod jabuka mogao biti isporučen.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je, prije isteka mandata i zbog gubitka povjerenja, dala prethodne saglasnosti za razješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar, te za imenovanje Mirka Mihaljevića, Željka Medaka, Kreše Šaravanje i Nasera Hadžibegovića za vršioce ovih dužnosti, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Vlada je dala Nadzornom odboru „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo prethodnu saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, te za imenovanje Emira Alikadića, za vršioca ove dužnosti, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu Javnog konkursa.

Dužnosti se, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, razrješavaju članovi Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, a privremeno su, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, za članove ovog NO imenovani Božo Perić, Davorka Šaravanja, Ivan Jozić, Željko Kordić, Dijana Pejić i Nerma Čolaković - Prguda.

Vlada je izmijenila Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije BiH, te u ovaj odbor imenovala Zorana Božića.

Također je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Komisija za izradu Nacrta programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u FBiH, te u ovo tijelo, za zamjenika predsjednika, imenovan Miroslav Jurešić.

U Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas su imenovani Eugen Ćubela (predsjednik), Mile Lasić, Enes Zukić, Ivo Vincetić, Merima Hajdarević, Mirsad Kaljiković, Mirko Mihaljević, Goran Valka i Omer Omerefendić (članovi).

U Interresornu radnu grupu za izradu Nacrta zakona o koncesijama Vlada FBiH danas je imenovala Ivana Topića (predsjednik), Mirsada Hasanića, Asima Pandžića, Begajetu Habotu, Irmu Memić, Nermina Mandru, Edvina Šarića i Senadu Dizdar.

Vlada Federacije BiH danas je dala ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Federacije BiH na skupštinama privtrednih društava: Denijelu Pelidiji (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Esadu Osmanbegoviću (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Saneli Jakubović (JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo).

Amru Đendušić (predsjednica), Ismeta Trumića, Ahmeda Agića, Mustafu Bisića i Jadranku Matić danas je Vlada FBiH imenovala za članove Radne grupe za izradu radnih verzija Zakona o državnoj službi FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.10 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE