19. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.08.2015.
Dnevni red

 

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.08.2015. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na Javne prihode
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora „Ceste“ d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora „Ceste“ d.d. Mostar
4. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar
5. Prijedlog odluke o prenosu izvršenih ulaganja na izgradnji dionice regionalne ceste R445 u okviru izgradnje autoceste, dionica Drivuša - Kakanj, poddionica Bilješevo - Kakanj sa Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Kantonalnu direkciju za ceste u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“, za privredno društvo Lafat Komerc d.o.o. Kalesija
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnijim uslovima u poplavljenim područjima), privrednom društvu ALMY d.o.o. Zenica u iznosu od 80.000,00 KM
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
10. Prijedlog odluke o osnivanju privrednog društva “INTERA” industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
11.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na V Skupštini Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 03.09.2015. godine
11.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na V Skupštini Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 03.09.2015. godine
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva “JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
12.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 33. Sjednici Skupštine „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 31.08.2015. godine
12.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 33. Sjednici Skupštine „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 31.08.2015. godine
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
13.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 50. Skupštini JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o. Sarajevo , zakazanoj za dan 04.09.2015. godine
13.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 50. Skupštini JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o. Sarajevo , zakazanoj za dan 04.09.2015. godine
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
15. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji su iznosi u isplati u 2015. godini manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
16. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja
17. Informacija o smještaju Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu
a) Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta u Sarajevu, ulica Dola 15, Federalnom zavodu za programiranje razvoja
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
19. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
24. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
25. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Nacrta Zakona o koncesijama
26. Nacrt strategije razvoja javnih internih finansijskih kontrola (PIFC) 2015-2018. u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
27. Izjašnjenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u pogledu daljeg postupanja u vezi sa Izvještajem Radne grupe o izvršenoj kontroli pojedinih rješenja donesenih na osnovu javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za realizaciju zahtjeva u okviru modela ruralnog razvoja – kapitalna ulaganja i investicije (Realizacija Zaključka V. broj: 1097/2012 od 22.08.2012. godine), sa Prijedlogom zaključka
28. Prijedlog plana komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2018. godine i Prijedlog komunikacijskog akcionog plana za 2015. godinu, sa prijedlozima zaključaka
29. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (FERP) za period 01.01.2015-31.03.2015. godine i Kvartalni izvještaj o radu Upravnog odbora projekta za period 01.01.2015-31.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
30. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (FERP) za period 01.04.2015-30.06.2015. godine i Kvartalni izvještaj o radu Upravnog odbora projekta za period 01.04.2015-30.06.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica, sa Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o implementaciji Projekta SME AF za prvo polugodište 2015. godine (01.01.-30.06.2015.), sa Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o radu Fondacije za izdavaštvo za 2014. godinu i Izvještaj o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
34. Sedmi tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 01.04.2015-30.06.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) za finansiranje projekta "Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda", sa Prijedlogom zaključka
36. Informacija o utrošku sredstava u 2014. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2014-2016. godina, sa Prijedlogom zaključka
37. Nacrt Programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2016-2018, sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW – Treća faza tenderskog postupka, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
41. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period januar-juni 2015. godine, sa Prijedlogom zaključaka
42. Informacija o realizaciji tačke 1. Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj 1010/2015 od 20.08.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
43. Informacija o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
44. Informacija u vezi sa akatima usvojenim na 40. Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
45. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa Molbom za davanje prethodne saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka
46. Informacija o poslovnim prostorijama u vlasništvu Federacije BiH sa knjigovodstvenim i tržišnim cijenama, poslovnim prostorima unajmljenim za smještaj federalnih organa i tijela sa podacima o površinama prostora i cijenama zakupa, kao i prijedlogom racionalizacije troškova (realizacija Zaključka V. broj: 701/2015 od 18.06.2015. godine), sa Prijedlogom zaključka
47. Informacija u vezi sa osiguranjem poslovnih prostora za smještaj ureda Predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
48. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1661/2014 od 03.09.2014. godine - Program sufinansiranja jesenje sjetve pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi, sa Prijedlogom zaključka
49. Informacija o očekivanom urodu jabuka u kolekcionom zasadu voća na oglednom poligonu Butmir, sa Prijedlogom zaključka
50. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 624/2015 od 27.05.2015. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika i zaposlenika)
51. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 958/2015 od 16.07.2015. godine (obustava svih procedura za prijem namještenika)
52. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenih radnih mjesta
53. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
54. Zahtjev za davanje saglasnosti JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za popunu radnih mjesta
55. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem višeg referenta u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE