18. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.08.2015.
Saopćenje o radu

 

18. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRÐEN NACRT ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, čije se odredbe primjenjuju na policijske službenike zaposlene u Federalnoj upravi policije.

Riječ je o sistemskom zakonu kojim se reguliraju sva pitanja niz radno-pravnog statusa policijskih službenika, koja dosad nisu bila uređena ili su bila neprecizna. Zakon je rađen u saradnji sa OHR-om, Evropskom komisijom i Ambasadom SAD, koji su uputili i pisanu podršku za njegovo usvajanje.

Nakon analize postojećeg zakona, koji je donesen 2005. godine, utvrđeno je da treba promijeniti više od 50 posto odredaba, te je, imajući u vidu da su dosad bile dvije izmjene i dopune ovog propisa, ocijenjeno da treba izraditi potpuno novi tekst Zakona o policijskim službenicma FBiH.

Nacrt zakona podijeljen je i sistematiziran u 16 poglavlja, a temelji se na načelu da policijski službenici mogu biti raspoređeni samo u Federalnoj upravi policije, unutar koje se organiziraju poslovi borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma, međukantonalnog kriminala, droge i drugih opojnih sredstava i zaštite ličnosti i objekta. S obzirom da je za obavljanje tih poslova potrebna primjena policijskih ovlaštenja utvrđenih ovim zakonom te poslove mogu obavljati samo policijski službenici. Prema odredbama ovoga zakona policijski službenici imaju 13 ovlasti.

Novina je obaveza za policijske službenike da se podvrgnu periodičnom zdravstvenom pregledu koji organizira Federalna uprava policije. Na taj način osigurava se raspored policijskog službenika na radno mjesto koje odgovara njegovom zdravstvenom stanju. Također, dato je ovlaštenje direktoru Federalne uprave policije za upućivanje policijskog službenika na ocjenu radne sposobnosti radi rješavanja njegovog radnopravnog statusa.

Nacrtom zakona je, kao iznimka, utvrđena i mogućnost Federalnoj upravi policije da zapošljava policijske službenike koji su trenutno zaposleni u drugom tijelu u Bosni i Hercegovini. Regulisano je i pitanje nadležnosti za donošenje rješenja o pravima koja pripadaju direktoru i zamjeniku direktora Federalne uprave policije, jer prilikom njihovog imenovanja postoji specifičnost da ih imenuje Vlada FBiH, a njihov rad prati Neovisni odbor. Ovo je pitanje riješeno tako što ministar donosi rješenje za direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije. Nacrtom zakona drukčije je uređeno pitanje penzijskog osnova za policijske službenike u odnosu na Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Novi Zakon o policijskim službenicima spada među složenije, te da je za njegovu potpunu primjenu i uređivanje svih pitanja na koja se odnosi potrebno donijeti 28 podzakonskih propisa.

UTVRÐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FBiH

Federalna vlada danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH.

Na ovaj način se federalni propis usuglašava sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, kojim je osnovano Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje će odlučivati o ovim pitanjima umjesto Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FBiH

Vlada Federacije BiH utvrdila je i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH, kojim se vrši usuglašavanje sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, koji je na snazi od 2013. godine.

Zakon na razini BiH definira drugačija rješenja (uvjete) u pogledu stjecanja državljanstva po osnovu naturalizacije, te ukida osnov prestanka državljanstva FBiH po sili zakona. Bez donošenja Zakona o državljanstvu FBiH, usuglašenog sa zakonom na razini BiH, ne postoji mogućnost da Federalno ministarstvo unutarnjih poslova pristupi rješavanju zahtjeva za istodobno stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, trenutačno su drugačiji uvjeti za stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine u odnosu na važeći propis u Federaciji BiH

Stoga Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH u svim bitnim pitanjima utvrđuje rješenja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, s određenim manjim prilagodbama organizaciji vlasti Federacije BiH.
Obzirom da su bile već tri izmjene i dopune Zakona o državljanstvu FBiH, te da bi usuglašavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH obuhvatilo više od 25 odredaba federalnog zakona, ocijenjeno je da je prihvatljivije predložiti cjeloviti novi tekst. Prijedlog zakona usuglašen je i s Europskom konvencijom o državljanstvu, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2008. godine. Na taj način su eliminirani slučajevi nastanka apatridije u zakonodavstvu Federacije BiH.

IZJAŠNJENJE VLADE FBiH POVODOM PRIJEDLOGA O IZGLASAVANJU NEPOVJERENJA

Fokus rada Vlade Federacije BiH su pitanja koja se odnose na ekonomski napredak. Pri tome je Vlada u potpunosti posvećena zaštiti interesa Federacije BiH, njene imovine i građana. Jačanje privrede i konkurentnosti ključ je održivog i stabilnog rasta u cijeloj Bosni i Hercegovini kako bismo obezbijedili bolji životni standard i prosperitet građana. S druge strane, model stabilnog rasta privrede i jačanja konkurentnosti će morati osigurati socijalnu jednakost i solidarnost svih slojeva stanovništva.

Ovo se, između ostalog, kaže u danas utvrđenom tekstu Izjašnjenja Vlade FBiH povodom Prijedloga 22 delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH za izglasavanje nepovjerenja Federalnoj vladi.

Strateška opredjeljenja na kojima će se zasnivati rad Vlade FBiH u mandatnom periodu su integrisani rast, pametni rast, održivi rast, inkulzivni rast i pametno upravljanje.

Međutim, svakodnevne političke teme, dodaje se u Izjašnjenju, ne ostavljaju dovoljno prostora za djelovanje u navedenim pravcima. Slijedom toga, a ne osporavajući demokratsko pravo delegata da postavljaju pitanje povjerenja Vladi, kao i da upućuju argumentovanu kritiku za njen rad, u ovom momentu opravdano se nameće sumnja u motiv ovakvih poteza, budući da se njima postiže efekat opstrukcije rada Vlade i nameće joj se obaveza da se bavi sama sobom, umjesto nužnim reformama.

Od 31.3. do 31.7.2015. godine, Vlada je održala ukupno deset hitnih i 17 redovnih sjednica. Na hitnim sjednicama je razmotreno ukupno 16, a na redovnim sjednicama razmatrano 535 tačaka dnevnog reda.

U parlamentarnu proceduru je upućeno 45 nacrta/prijedloga zakona (uključujući i Budžet FBiH za 2015. godinu i finansijske planove vanbudžetskih fondova), od kojih je 19 nacrta/prijedloga zakona iz mandata ranije Vlade (šest prijedloga i 13 nacrta zakona), za koje je Vlada u novom sazivu ocijenila da treba nastaviti proceduru donošenja, dok su 24 nacrta/prijedloga zakona utvrđena i dostavljena u parlamentarnu proceduru u periodu od 31.3. do 31.7.2015. godine.

Parlamentu je dostavljen i Prijedlog za autentično tumačenje člana 25. Zakona o naftnim derivatima u FBiH. Pored toga, aktom Vlade je potvrđeno da se nastavi procedura donošenja za 14 prijedloga odluka o kreditnim zaduženjima, te upućena jedna odluka o davanju saglasnosti. Aktom Vlade u parlamentarnoj proceduri je zadržan Program restrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH iz mandata ranije Vlade. Vlada je u parlamentarnu proceduru uputila i Srednjoročnu strategiju razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH za period 2015. - 2019. godina, zatim Reformsku agendu za BiH za period 2015. - 2018. godina. Također, Vlada redovno izvještava Parlament o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa, odnosno emisije obveznica (dostavljeno je ukupno devet izvještaja o zaduženju). U skladu sa zakonskim obavezama, Vlada je dostavila Parlamentu Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2015. godinu, za period januar - juni 2015. godine, kao i četiri izvještaja o radu samostalnih federalnih institucija, te Izvještaj o stanju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (Zeleni izvještaj ) za 2014. godinu.

Na prijedlog Vlade, Parlament FBiH donio je Budžet FBiH za 2015. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta, više zakona, među kojima i Zakon o radu, te brojne odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove federalnih institucija, kao i druge iz oblasti finansija.

U vezi s pojedinačnim razlozima zbog kojih se traži glasanje o povjerenju, u izjašnjenju se navodi da sastav Vlade FBiH zadovoljava kriterije utvrđene u članu IV.B.2.4 (1) Ustava FBiH kojim je propisana minimalna zastupljenost u Vladi FBiH ministara iz reda konstitutivnih naroda, kao i reda ostalih. Također, glasanje o zakonima i drugim propisima koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru ne potvrđuje tezu da Federalna vlada nema podršku Parlamenta FBiH.

Prisustvo svih članova ili predstavnika Vlade, osigurano je u dijelu parlamentarnih sjednica kada se utvrđuje dnevni red i postavljaju poslanička/delegatska pitanja, odnosno daju odgovori na ta pitanja, te kada se razmatraju tačke dnevnog reda koje su pripremala određena ministarstva. Premijer i zamjenici premijera najvećim dijelom prisustvuju sjednicama u cjelini. U slučaju opravdane odsutnosti pojedinih ministara, na sjednicama se obavezno osigurava prisustvo predstavnika Vlade i predstavnika federalnog ministarstva iz reda rukovodećih državnih službenika najvišeg ranga.

U Izjašnjenju se, dalje, kaže da Vlada Federacije BiH u protekla četiri mjeseca mandata ni jednim potezom nije pokazala „neobziran“ odnos prema penzionerima, niti je bilo kakvim aktivnostima dodatno urušila sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. Nažalost, činjenice nedvosmisleno govore da je do urušavanja sistema PIO/MIO došlo u periodu 2011.-2014. godina.

Ne stoji niti konstatacija o “konstantnom ignorantskom odnosu” Vlade prema Parlamentu FBiH, jer Vlada FBiH u svim pitanjima iz okvira svoje nadležnosti postupa u skladu sa Ustavom FBiH, federalnim zakonima i drugim propisima, kao i zaključcima Parlamenta FBiH.

Kada je riječ o takozvanom „sakrivanju“ teksta Reformske agende od javnosti, Vlada FBiH ističe da je, u skladu sa svojom ustavnom pozicijom, zajedno s predstavnicima međunarodne zajednice i drugih nivoa vlasti, uzela aktivno učešće u kreiranju ovog dokumenta koji je zajednički za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je na ovaj dokument Vlada dala saglasnost, na 17. sjednici, premijer FBiH dostavio je dokument Parlamentu FBiH radi informiranja. Pored toga, dokument je objavljen na web stranici Vlade Federacije BiH i dostavljen svim medijima. Refomska agenda je odgovor na poziv Vijeća za vanjske poslove, iz decembra 2014. godine, kojim se tražilo usvajanje agende za reforme, u skladu s pravnom stečevinom EU. Pored toga, Agenda je tijesno usklađena s ciljevima novog pristupa Evropske unije i u skladu je s Programom ekonomske reforme kao fundamentalnim elementom za stimulisanje sveobuhvatnih strukturnih reformi u cilju održavanja makroekonomske stabilnosti i podsticanja rasta i konkurentnosti.

S obzirom na sve što je navedeno u danas usvojenom tekstu Izjašnjenja, domovima Parlamenta FBiH predloženo je da donesu zaključke kojim se odbija Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije BiH.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE

Vlada Federacije BiH, nakon današnjeg razmatranja, nije prihvatila inicijativu Udruženja KK “Švicarac” iz Bugojna za izvorno tumačenje člana 56. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju, uz ocjenu da je ta odredba jasna i nedvosmislena.

U vezi sa inicijativom poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mahira Mešalića za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, Vlada ističe da u narednom periodu planira izradu novog teksta ovog zakona i da će sve dostavljene inicijative, prijedlozi i sugestije, biti prezentirane stručnom radnom tijelu, radi njihovog implementiranja u novi zakonski tekst.

Danas je razmatrana i inicijativa Skupštine Srednjobosanskog kantona za donošenje Zakona o dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetom. Vlada smatra da bi prihvatanje ove inicijative podrazumijevalo korjenite promjene ovog zakona. Utvrđivanje izuzetka za ministarstva unutarnjih poslova u pogledu obaveze utvrđene u članu 15. stav 2. Zakona proizvelo bi značajne posljedice u njegovoj primjeni u odnosu na druge subjekte, također obuhvaćene ovom odredbom, jer bi bili svjesno diskriminirani. Vlada je, zaključeno je danas ovim povodom, opredijeljena da treba pristupiti izmjenama Zakona i obuhvatiti i ovo pitanje.

Federalno ministarstvo pravde je, povodom zaključka Vlade od 14.4.2015. godine, kojim su ovo i Federalno ministarstvo finansija zaduženi da razmotre zaključak Vlade od 23.10.2012. godine (o obustavi isplate jubilarnih nagrada), dostavilo mišljenje da isplata ovih nagrada ima svoj pravni osnov i da je, s tim u vezi, ovo pravo postalo i predmetom velikog broja sudskih postupaka. Istim povodom, Federalno ministarstvo finansija navodi da, provodeći politiku Vlade FBiH, u Budžetu FBiH za 2015. godinu nije planiralo sredstva za isplatu jubilarnih nagrada, a u skladu sa Zaključkom od 23.10.2012. godine. Ako bi se Vlada opredijelila za isplatu jubilarnih nagrada, sredstva za ove namjene morala bi biti planirana u izmjenama i dopunama Budžeta za ovu, odnosnu u Budžetu za 2016. godinu.

SREDSTVA FEDERALNOM FONDU ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora FBiH, Federalna vlada je danas Federalnom ministarstvu finansija odobrila raspodjelu 418.120,92 KM, prikupljenih na posebnom namjenskom transakcijskom računu, namijenjenom za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.

Sredstva će biti prebačena Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, a o izvršenju budžeta projekta bit će vođeno posebno knjigovodstvo. Ministarstvo finansija će sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku ovih sredstava.

ČETVRTA TRANŠA OBVEZNICA PO OSNOVI RATNIH TRAŽBINA

Vlada FBiH donijela je Odluku koja uređuje iznos, datum i uvjete četvrte tranše emisije obveznica u nominalnoj vrijednosti od 1.009.891 konvertibilnu marku radi izmirenja dijela obveza Federacije BiH po osnovi ratnih tražbina. Nominalna vrijednost jedne obveznice je 1,00 KM. Rok dospijeća četvrte tranše je 12 godina, a devetogodišnje grace razdoblje za isplatu glavnice uračunato je u rok otplate. Kamatna stopa je fiksna od 2,5 posto godišnje i računa se na ostatak glavnice. Prva isplata kamata bit će 30. lipnja 2016. Slijedeće kamate bit će isplaćivane svakog 30. lipnja od 2017. do 2027. godine.

ODLUKA O VRSTI I PERFORMANSAMA AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU

Vlada FBiH donijela je Odluku o vrsti i perfomansama automata za igre na sreću, nakon što je stupio na snagu novi Zakon o igrama na sreću, kojim je uređeno priređivanje igara na sreću na sistemu automata.

Prema zakonskim odredbama, za razliku od ranijeg zakona, Lutrija BiH, kao isključivi priređivač igre na sistemu automata, ima pravo uvezati maksimalno 1.500 aparata u cilju formiranja jedinstvenog jack-pota sa istim i istovremenim šansama svih učesnika u igri.

Odlukom su određeni tip i perfomanse automata za igre na sreću koji će biti uvezani u jedinstven sistem, a Lutrija BiH će biti dužna osigurati otvorenu (on-line) vezu sa Poreznom upravom FBiH u cilju trenutnog i kontinuiranog uvida u visinu ostvarenog prometa i povlačenja jack-pota.

ODOBRENA PRIMOPREDAJA PROMETNICA

Vlada FBiH je donijela Odluku o prenosu izvršenih ulaganja od 4.953.538,01 KM na rehabilitaciji dionica reginalnih cesta R-423 (Teskera - Bijača) i R-424 (Novo groblje - Teskera), u okviru izgradnje autoceste na dionici Počitelj - Bijača, poddionici Bijača - Kravice, s JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na JU Ceste Zapadnohercegovačkog kantona.

Na osnovu Zaključaka Vlade FBiH od 5.6.2014. godine, Autoceste FBiH su rehabilitirale dionica Teskera - Bijača u dužini 8,2 km i Novo groblje - Teskera u dužini dva km, zbog njihovog prilagođavanja u preuzimanju dodatnog opterećenja prometa sa autoceste i njegovog sigurnog odvijanja.

Kako u nadležnosti ovog preduzeća nije upravljanje i održavanje regionalnih cesta, bilo je potrebno izvršiti primopredaju ovih prometnica na održavanje Cestama Zapadnohercegovačkog kantona.

OVLAŠTENJE ZA POTPIS PROTOKOLA

Vlada FBiH dala je danas saglasnost premijeru Federacije Bosne i Hercegovine da potpiše protokol o načinu izvršenja obaveza Vlade Zapadnohercegovačkog kantona prema Federalnoj vladi, nastalih po odredbama člana 236. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH.
Predviđeno je da neizmirene obaveze Vlade ZHK od 251.760 KM budu isplaćene u sedam jednakih mjesečnih rata.

PODRŠKA IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI

Vlada FBiH usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo” Federalnog ministarstva kulture i sporta za 2015. godinu.

Programom je na ime stimuliranje novije književnosti i djela domaćih autora i prevodilaca namijenjeno 200.000 KM, a za podršku izdavanju časopisa 170.000 KM.

Plasman društveno vrijednih knjiga i promoviranje knjiga, autora i časopisa bit će potpomognuti s 90.000 KM, dok je kao stimulacija autora novih književnih rukopisa planirano 29.466 KM.

Za objavljivanje rukopisa izabranih na anonimnom konkursu predviđena je podrška izdavačima od 5.534 KM, a 65.000 KM predstavlja finansijsku podršku za zahtjeve, projekte i potrebe iz domena izdavačke djelatnosti.

SAGLASNOST ELEKTROPRIVREDI BiH ZA DODJELU SPONZORSKIH SREDSTAVA

Federalna vlada danas je dala saglasnost JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava za 2015. godinu.

Tako će na ime sponzorstva Nogometnom/fudbalskom saveza BiH biti izdvojeno 340.000 KM, Rukometnom savezu BiH 60.000 KM, Košarkaškom savezu BiH 110.000 KM, te Asocijaciji sjedeće odbojke BiH 60.000 KM.

MODEL ZA UBLAŽAVANJE SIVE EKONOMIJE
I STIMULIRANJE PRVOG ZAPOSLENJA

Federalna vlada danas je dala suglasnost na Model (zakoni i podzakonski akti) za ublažavanje sive ekonomije i stimuliranje prvog zaposlenja, koji je predložila Radna skupina za iznalaženje modela za ublažavanje/sprječavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata.

Modelom su definirane mjere, aktivnosti i njihovi nositelji, rokovi, indikatori i očekivani učinci.

Među 24 predložene mjere su smanjenje fiskalnog opterećenja rada, smanjenja broja i pojednostavljenje poreznih procedura, povećanje broja uposlenih u Poreznoj upravi angažiranih na kontroli obveznika, unaprjeđenje prakse dosljedne primjene propisanih kazni za utaju poreza, intenziviranje kontrole neformalnog upošljavanja, smanjenje gotovinskih plaćanja, i tako dalje.

Za realizaciju aktivnosti iz ovog modela Vlada je zadužila nadležna federalna ministarstva i Poreznu upravu FBiH.

O UVEZIVANJU RADNOG STAŽA

Federalna vlada upoznala se danas s radom interresorne radne grupe koja je pripremila radni tekst Nacrta zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala.

Ocjenjujući da je riječ o dobroj polaznoj osnovi za nastavak aktivnosti na donošenju zakona, Vlada je zadužila Federalni zavod PIO da radnoj grupi dostavi podatke vezane za uvezivanje radnog staža, jer je kvanitikacija potrebnih sredstava veoma važna za uspješnu provedbu ovog zakonskog projekta.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA I OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

Proračun Federacije BiH je od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvario prihode, primitke i financiranja od 930,2 milijuna KM, što je 40 posto planiranog za ovu godinu. Od toga poreski prihodi iznose 623,9 milijuna KM, neporeski 107,0 milijuna KM, prihodi od donacija 0,6 milijuna KM, te primici od financiranja 198,6 milijuna KM, kaže se u izvješću Federalnog ministarstva financija o izvršenju Proračuna FBiH, koje je danas usvojila Vlada FBiH.

Promatrano na polugodišnjoj razini, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.167,1 milijuna KM, što znači da prihodi bilježe podbačaj od 236,9 milijuna KM, odnosno 21,3 posto. Posebno je značajan podbačaj prihoda od dividendi - umjesto planiranih 120, ostvareno je 1,8 miliona KM. Također, još nema priliva od inostranog zaduživanja koje je planirano u iznosu od 254 miliona KM.

U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za devet posto, ili u apsolutnom iznosu za 94 milijuna KM, što je ponovo rezultat neostvarenja prihoda od dividendi u prvom polugodištu 2014. godine.

Ipak, promatrano analitički, većina kategorija prihoda bilježi rast. Tako su prihodi od neizravnih poreza, koji pripadaju federalnom proračunu, veći za 16 posto, odnosno za 57 milijuna KM, prihodi od povrata anuiteta bilježe rast od 47 posto, ili za 20,9 milijuna KM.

Administrativne takse veće su za 15 posto, ili za 3,9 milijuna KM, a novčane kazne za 31 posto, ili za 1,7 milijuna KM.

Vlada je danas usvojila i informaciju o ostvarenju javnih prihoda u FBiH koji su, u prvom polugođu 2015. godine, iznosili 3.217,7 milijuna KM, što je za četiri posto ili 137,9 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje predhodne godine. U taj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva financiranja.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su 1.777,3 milijuna KM, te su veći za šest posto ili za 99,2 milijuna KM u odnosu na 2014. godinu.

Izvanproračunski fondovi ostvarili su 1.375,2 milijuna KM prihoda, što je, u odnosu na proteklu godinu, više za tri posto, odnosno za 35,1 milijun KM.

Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 65,2 milijuna KM, i bili veći za šest posto ili za 3,6 milijuna KM, kaže se u informaciji Federalnog ministarstva financija.

PROVODITI PREPORUKE INTERNIH REVIZIJA

Prihvatajući danas Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2014. godinu, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalnu upravu policije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se, u roku od dva mjeseca, očituju Federalnom ministarstvu finansija, odnosno Centralnoj harmonizacijskoj jedinici (CHJ) o razlozima zbog kojih nisu proveli preporuke interne revizije.

Vlada je zatražila i da budu utvrđeni novi rokovi za postupanje po ovim preporukama. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da poduzme aktivnosti na popunjavanju sistematizovanih radnih mjesta u CHJ što bi omogućilo uspješno obavljanje njenih zakonom utvrđenih nadležnosti. Vlada je zadužila CHJ da pruži podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH kod uspostavljanja funkcije interne revizije i da nastavi razvijati ovu funkciju u skladu sa zakonom s ciljem stvaranja operativne i funkcionalne strukture interne revizije u javnom sektoru.

UKINUTI RJEŠENJA O NEOSNOVANO ISPLAĆENIM POTICAJIMA

Federalna vlada danas je usvojila Objedinjeni izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima odobrenih poticaja u poljoprivredi, provedenim na osnovu zaključaka Vlade od 13.11.2014., te 10.2. i 14.4.2015. godine

Kako je danas zaključeno, u predmetima u kojima je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijelo rješenja o odobravanju novčane podrške na osnovu kojih je isplaćen dio sredstava u određenom iznosu, a federalni poljoprivredni inspektor utvrdio da klijent nije ispunjavao uslove za dodjelu podrški i donio rješenje o povratu isplaćenog dijela, Vlada FBiH će, po pravu nadzora, ukinuti rješenje kojim je odobreno pravo na novčanu podršku. Bit će ukinuta i rješenja koje je odobrilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, kao prvostepeni organ, a sredstva nisu isplaćena, u slučajevima kada su inspektori utvrdili da klijent ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podršku.

Zaduženi su Federalno ministarstvo poljoprivrede i Fedralna uprava za inspekcijske poslove da Vladi FBiH dostave informaciju o svim predmetima iz perioda od 2011. do 2015. godine u kojima je resorno ministarstvo rješavalo kao drugostepeni organ po žalbama na rješenja federalnih poljoprivrednih inspektora kojima je naložen povrat isplaćenih iznosa na ime poticaja, te donijelo meritorno rješenje kojim je, suprotno nalazu inspektora, uvažilo žalbu aplikanta, dodjelilo mu i isplatilo poticaj.

Vlada je Federalno ministarstvo poljoprivrede zadužila da, na osnovu Zakona o poljoprivredi, donese rješenje o zabrani apliciranja za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoja, na period od tri godine, svim klijentima koji su novčana sredstva dobili na osnovu netačnih podataka ili su dobivena sredstva nenamjenski utrošili, a kojima je inspekcija naložila povrat nakon što je utvrđena zloupotreba.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da, u što kraćem roku, Federalnom ministarstvu pravde dostavi svu raspoloživu relevantnu dokumentaciju vezanu za nepravilnosti koje su inspektori utvrdili u nalazima sudskih vještaka poimenično, na osnovu čijih nalaza je dodjeljivana novčana podrška, a kako bi ovo ministarstvo, u slučaju utvrđivanja konkretnih nezakonitosti, poduzelo zakonom propisane mjere u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o vještacima Federacije BiH.

Naloženo je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, da u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, usaglasi podatke, sačini korektnu i validnu evidenciju naloga za isplatu novčanih podrški klijentima koji su uredni i proslijedi je Federalnom ministarstvu finansija-Trezoru na postupanje. Do tada će Federalno ministarstvo finansija obustaviti isplatu prispjelih spornih naloga.

Federalno ministarstvo poljoprivrede i Federalna uprava za inspekcijske poslove će, u cilju realizacije današnjih zaključaka, sravniti sve podatke koje se odnose na poticaje u poljoprivredi.

O STANJU SIGURNOSTI U FEDERACIJI BiH

Vlada FBiH je prihvatila Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, sačinjenu povodom inicijative Kluba SDP-a za održavanje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj će prioritetno biti raspravljano o ovom pitanju.

U veoma detaljnoj i sveobuhvatnoj Informaciji, koja će biti upućena Zastupničkom domu, navedeno je da je tijekom prvog polugođa 2015. godine, u odnosu na isto lanjsko razdoblje, broj izvršenih kaznenih djela manji za 1.614 (ili 13,8 posto), a njihova rasvijetljenost je povećana za 2,28 posto. Evidentirana su i smanjenja broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 406 (ili 4,7 posto), kao i broja napada na ovlaštene službene osobe za 83 (76,1 posto). Istodobno je za 822 (ili 6,6 posto) povećan broj prometnih nezgoda u kojima je broj poginulih veći za 3,9 posto, a povrijeđenih za 6,9 posto.

U izvještajnom razdoblju je smanjen ukupan broj kaznenih djela protiv imovine za 16,2 posto (teške krađe za 17,3 posto, krađe za 18,3 posto, razbojništva za 2,1 posto i motornih vozila za 11,9 posto).

Povećanje krivičnih djela evidentno je u oblastima gospodarskog i financijskog kriminala za 10,3 posto, korupcije za 45,5 posto, te zlouporabe opojnih droga za 7,6 posto.

U prvih šest mjeseci 2015. godine evidentirano je 7.155 osumnjičenih osoba za izvršenje kaznenih djela, što predstavlja pad za 15,1 posto u odnosu na uporedni period. Među počiniteljima je smanjen broj maloljetnika za 35,8 posto, kao i broja povratnika u vršenju krivičnih djela za 16,4 posto.

Danas usvojeni Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvih šest mjeseci 2015. godine bit će, na osnovu zaključka Vlade, dostavljen predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH i Parlamentu FBiH.

IZMJENA ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI
U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

Izmjena se odnosi na to što se, po novom rješenju, Upravni odbor Fondacije sastoji od osam članova koje, na prijedlog boračkih udruženja komponenti Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, imenuje federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Predsjednika Upravnog odbora imenuje Upravni odbor iz reda svojih članova.

Izmjena Odluke usaglašena je na sastanku resornog federalnog ministra s temeljnim boračkim udruženjima. Na ovaj način je boračkim udruženjima data mogućnost da direktno učestvuju u upravljanju i praćenju rada Fondacije.

Upravni odbor će izvršiti izmjene i dopune Statuta Fondacije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

TRANSFER FONDACIJI ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

Vlada FBiH usvojila je danas Program i kriterije raspodjele sredstava Transfera Fondaciji za bibliotečku djelatnost, utvrđenog u ovogodišnjem Budžetu FBiH.

U okviru ovog transfera je 201.000 KM predviđena za otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača registriranih u FBiH objavljenih u 2014. godini, dok je 43.000 KM namijenjeno za druge oblike sufinansiranja bibliotečke djelatnosti.

Na ime opremanja javnih (narodnih, općih, gradskih, općinskih, kantonalnih i matičnih) i specijalnih biblioteka, te za stručno usavršavanje bibliotekara (putem seminara) i za manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige planirano je izdvajanje 101.000 KM.

Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu konkursa i u skladu s Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je, današnjom Odlukom, dala saglasnost na Politiku istraživanja, eksploatacije i upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji BiH. Cilj je da, na osnovu analize vrsta mineralnih sirovina, istraženosti potencijala i statusa, analize zakonske regulative i institucionalnog organizovanja, te postojećih strateških dokumenata, budu date smjernice za dalje aktivnosti u oblasti pojedinačnih mineralnih sirovina i razrađeni principi njihovog održivog iskorištenja i upravljanja.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o problemu smještaja duševno oboljelih osoba u ustanovama socijalnog staranja, te o problemu plaćanja troškova izvršenja odgojne mjere upućivanja maloljetnika u odgojnu ustanovu izrečene po Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku. Konstatirajući da je riječ o iznimno kompleksnom pitanju, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da predloži konkretna i primjenjiva rješenja. Kada je riječ o drugoj informaciji, Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, kako je zaključeno, nakon zajedničkog sastanka definirati i Vladi ponuditi konkretno rješenje.

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH s rezultatom aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH održane 21.7.2015. godine. Od ukupno jedanaest prispjelih zahtjeva za kupovinu, prihvaćeno je deset, te prodano 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj kamatnoj stopi od 0,63 posto na godišnjem nivou.

Vlada je danas usvojila Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je donijela nekoliko odluka o davanju ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Vlade Federacije BiH na skupštinama privrednih društava: Enveru Mujezinoviću (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Saneli Jakubović (Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar), Jasmini Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Suadu Krvavcu („Unis Tools” d.o.o. Sarajevo), Pavi Bobanu (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar) i Adnanu Frljaku („Aluminij” d.d. Mostar).

Vlada je u Koordinacioni tim za pitanja evropskih integracija imenovala Zorana Božića, umjesto Silvane Marić.

U Stručno radno tijelo, čiji je zadatak da za Vladu FBiH priprema nacrte drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa “G” sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH, danas su imenovani Mersiha Udovčić, Hamid Suljević i Goran Brkić.

Vlada FBiH danas je razriješila dosadašnji te imenovala privremeni Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije u sastavu Dragan Prusina (predsjednik), Esher Kubat, Admir Kulić, Igor Planinić i Ferid Šabotić (članovi). Privremeni UO imenovan je na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Kao neosnovan Vlada je ocijenila prigovor Ismeta Suljendića, učesnika na Konkursu za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH.

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.35 sati.

 

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE