18. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.08.2015.
Dnevni red

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 27.07.2015. godine, Zapisnika 8. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 28.07.2015. godine, telefonskim putem, Zapisnika 9. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 30.07.2015. godine, Zapisnika 10. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 31.07.2015. godine, Zapisnika 11. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 11.08.2015. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja o Prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za izvorno tumačenje člana 56. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju, koju je podnijelo Udruženje KK „Švicarac“ iz Bugojna
7. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koju je podnio Mahir Mešalić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba sa invaliditetom,koju je podnijela Vlada Srednjobosanskog Kantona
9. Mišljenja u vezi sa Zaključkom V. broj: 1426/2012 od 23.10.2012. godine (obustava isplate jubilarnih nagrada)
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo
10.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Trideset šestoj skupštini Javnog preduzeća ELEKTROPRIVREDA Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 26.08.2015. godine
10.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Trideset šestoj skupštini Javnog preduzeća ELEKTROPRIVREDA Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 26.08.2015. godine
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
11.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 2. Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zakazanoj za dan 24.08.2015. godine
11.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 2. Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zakazanoj za dan 24.08.2015. godine
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
12.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 25. Skupštini Javnog poduzeća ELEKTROPRIVREDA Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, zakazanoj za dan 31.08.2015. godine
12.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 25. Skupštini Javnog poduzeća ELEKTROPRIVREDA Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, zakazanoj za dan 31.08.2015. godine
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva „Unis Tools“ d.o.o. Sarajevo
13.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XI sjednici Skupštine privrednog društva UNIS-TOOLS d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 24.08.2015. godine
13.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XI sjednici Skupštine privrednog društva UNIS-TOOLS d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 24.08.2015. godine
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva J.P. „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar
14.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Dvadesetdrugoj sjednici skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 25.08.2015. godine
14.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Dvadesetdrugoj sjednici skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 25.08.2015. godine
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
15.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine Privrednog društva „ALUMINIJ“ d.d. Mostar, zakazanoj za dan 24.08.2015. godine
15.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na na sjednici Skupštine Privrednog društva „ALUMINIJ“ d.d. Mostar, zakazanoj za dan 24.08.2015. godine
16. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa pod nazivom „Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom“ otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu finansija
17. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje (2) dva putnička motorna vozila Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija
18. Prijedlog odluke o emisiji četvrte tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih tražbina fizičkih i pravnih osoba
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću
23. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Srednjoročnog Plana razvoja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2015-2017. godina
24. Prijedlog odluke o prijenosu izvršenih ulaganja na rehabilitaciji dionica regionalnih cesta R423 i R424, u okviru izgradnje autoceste dionica Počitelj-Bijača, poddionica Bijača-Kravice sa Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Javnu ustanovu Ceste Zapadno-hercegovačkog kantona
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Zapadno-hercegovačkog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijama raspodjele sredstava sa Pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za Fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za OIEiEK u 2015. godini
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Politiku istraživanja, eksploatacije i upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine
30. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija
32. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
33. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
34. Prijedlog rješenja o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
35. Prigovor na konačno imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odgovora
36. Prijedlog modela (zakoni i podzakonski akti) za ublažavanje sive ekonomije i stimuliranje prvog zaposlenja, sa Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 01.01.-30.06.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 21.07.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
39. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
40. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1.-30.06.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
41. Izvještaj o vršenju ovlaštenja u privrednom društvu Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, sa Prijedlogom zaključka
42. Objedinjeni izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima odobrenih poticaja u poljoprivredi, po zaključcima Vlade Federacije V. broj: 1995-1/2014 od 13.11.2014. godine, V. broj: 166/2015 od 10.02.2015 godine i V. broj: 457/2015 od 14.04.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
43. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja – SSNESP za II. kvartal 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
44. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period 01.04-30.06.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o Zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sistemu koordinacije procesa EU integracija, sa Prijedlogom zaključka
46. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom, za period januar-juni 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
47. Informacija o prestanku rada AFIP - a i FIP - a i početka rada Finansijsko-informatičke agencije (FIA)
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
48. Informacija o problemima u funkcioniranju Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, sa Prijedlogom zaključka
49. Informacija o problemu smještaja duševno oboljelih osoba u ustanovama socijalne zaštite, sa Prijedlogom zaključka
50. Informacija o problemu plaćanja troškova izvršenja odgojne mjere upućivanja maloljetnika u odgojnu ustanovu izrečene po osnovu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, sa Prijedlogom zaključka
51. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2015. godine, u povodu Inicijative Kluba SDP-a za održavanje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će se prioritetno raspravljati o sigurnosnom stanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
52. Informacija u vezi sa Zahtjevom „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za zaštitu imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
53. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke o davanju na korištenje objekta sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko - pravne poslove
54. Informacija o radu Interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključka
55. Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
56. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JP Hrvatske Telekomunikacije d.d Mostar za produženje ugovora o radu, na određeno vrijeme
57. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi policije
58. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
59. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost„ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE