11. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.08.2015.
Saopćenje o radu

Vlada FBiH je na 11. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju saglasnosti za razrješenje, zbog isteka mandata, Envera Agića, Selvedina Subašića, Jakuba Dinarevića, Nedžada Bukvara, Bahrudina Šarića i Davorina Koraća dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća imenovani su Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević. Odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Federalna vlada je, kao ovlašteni dioničar u privrednom društvu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, u kojem ovlaštenja po osnovu većinskog učešća državnog kapitala vrši na osnovu Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, donijela Odluku o sazivanju XXV. skupštine dioničara privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, koja će biti održana 31.8.2015. godine u poslovnim prostorijama Društva.

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE