17. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.07.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 23.07.2015. godine
1.1. Verifikacija zaključka
2. Informacija o aktivnostima na izradi Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa Prijedlogom zaključaka
3. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina i Prijedlog zaključka
6. Preporuke Evropske komisije sa sastanka tehničkih konsultacija u sklopu Radne grupe za unutrašnje tržište i konkurenciju, sa Prijedlogom zaključka
7. Zahtjev Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za tumačenje Odluke V. broj: 411/2015 od 19.02.2015. godine
8. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o postavljenju komadanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
9. Informacija (usmena) o odluci Nadzornog odbora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE