16. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.07.2015.
Saopćenje o radu

 16. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RADU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Prijedlog zakona o radu kojim se, u što je moguće većoj mjeri, domaći propisi u ovoj oblasti harmoniziraju sa zakonodavstvom Evropske unije i evropskim principima i standardima radnog zakonodavstva, prvenstveno s direktivama o određenim vidovima organizacije radnog vremena, uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na poslu zaposlenih trudnica, porodilja i dojilja, i približavanju prava država članica u zaštiti prava zaposlenika u slučaju prenosa preduzeća ili dijelova preduzeća i drugo.

Pored toga, s ciljem zakonske zaštite temeljnih prava radnika iz radnog odnosa odgovarajuće mjesto u Zakonu o radu imaju i pojedina prava koja su sadržana u odredbama kolektivnih ugovora s obzirom na pravnu prirodu tih ugovora.

U skladu sa obavezama preuzetim nizom domaćih i međunarodnih dokumenata predložena su normativna rješenja koja imaju za cilj bolju prevenciju i zaštitu od svakog oblika diskriminacije svih zaposlenih lica, kao i lica koja traže zaposlenje i usklađivanje sa zakonima o zabrani diskriminacije u BiH i ravnopravnosti spolova u BiH.

Osnovnim odredbama definirani su pojam radnika i poslodavca, određen ugovor o radu kao pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa, utvrđena prava na slobodno organiziranje sindikata i formiranja udruženja poslodavaca i propisano osiguravanje uvjeta za njihovo djelovanje, utvrđena osnovna prava radnika i sloboda ugovaranja povoljnijih uvjeta od uvjeta utvrđenih Zakonom, te primjena najpovoljnijeg prava za radnika. Utvrđena je zabrana direktne i indirektne diskriminacije u odnosu na uvjete zapošljavanja, uvjete rada i prava iz radnog odnosa, obrazovanje i usavršavanje i otkazivanje ugovora o radu.

Kod zaključivanja ugovora o radu propisana je najniža starosna dob za zapošljavanje i utvrđeni uvjeti za zapošljavanje maloljetnika i obaveza pribavljanja ljekarskog uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost za rad i saglasnost zakonskog zastupnika.

Za razliku od rješenja u susjednim zemljama, zakon ne predviđa ugovor o radu na određeno vrijeme kao izuzetak i ne daje prednost zaključivanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Zakonom je samo ograničeno trajanje ugovora na određeno vrijeme i utvrđeni uvjeti kada taj ugovor postaje, „prerasta“ u ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Propisana je pisana forma ugovora i njegova obavezna sadržina.

Novina je mogućnost zaključivanje ugovora o radu radi obavljanja poslova i izvan prostorija poslodavca, odnosno u kući radnika ili u nekom drugom prostoru koji radnik osigura, u skladu s kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Zaključivanje ove vrste ugovora o radu ograničeno je na poslove koji nisu opasni ili štetni po zdravlje radnika ili drugih lica i koji ne ugrožavaju radnu okolinu, u skladu sa zakonom.

Predloženim rješenjima je detaljnije regulisan postupak kolektivnog pregovaranja, zaključivanja i otkazivanja kolektivnog ugovora, utvrđene vrste i sadržaj kolektivnih ugovora, određene strane kolektivnog ugovora i utvrđena obaveza pregovaranja u dobroj vjeri. Rok u kojem su strane u kolektivnom pregovaranju dužne da postignu suglasnost je 45 dana, u protivnom moguće je obrazovati arbitražu.

Propisana je forma i trajanje kolektivnog ugovora. Da bi se spriječilo da jedna od ugovornih strana onemogućava zaključivanje novog kolektivnog ugovora ili da neke njegove odredbe zbog određenih okolnosti postanu neprimjenjive, predloženo je ograničeno trajanje kolektivnih ugovora i njihovo zaključivanje na određeno vrijeme od tri godine.

Predviđena je mogućnost proširenja primjene kolektivnih ugovora uz obavezu pribavljanja mišljenja Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH prije donošenja odluke o proširenju važnosti kolektivnog ugovora. Zaštitu prava iz kolektivnog ugovora, pored ugovornih strana, prema predloženim rješenjima mogu zahtijevati i radnici koji ostvaruju prava iz kolektivnog ugovora.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE

Povodom Inicijative glavnog federalnog inspektora Federalne uprave policije Dragana Lukača za davanje autentičnog tumačenja člana 236. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH Federalna vlada dala je Izjašnjenje da nije potrebno davati autentično tumačenje.

Donošenje odluke o potrebi i sadržaju eventualnog autentičnog tumačenja prepušteno je nadležnom tijelu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u skladu s odredbama člana 210. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Federalna vlada je, povodom Inicijative Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o dopuni Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, utvrdila izjašnjenje u kojem je navedeno da je, uzimajući u obzir efekte koje bi izmjene ovog zakona ostvarile na kantonalne budžete, Federalno ministarstvo pravde inicijativu dostavilo kantonalnim ministarstvima finansija, radi davanja mišljenja.

Kako većina ministarstava nije podržala predložene izmjene zakona, ocijenjeno je da nisu ispunjeni uslovi za njegove izmjene.

ODLUKE VEZANE ZA ZDRAVSTVO

Na današnjoj sjednici doneseno je više odluka vezanih za zdravstvo. Donesena je Odluku o prihvatanju obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. Prihvaćen je i Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2014. godinu (konsolidovani), Rebalans Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I) i Rebalans Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2014. godinu (Anex II).

Federalna vlada danas je donijela i Odluku o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2014. godinu (konsolidovani), izvršenja Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I) i izvršenja Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2014. godinu (Anex II).

Prihvaćen je i Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

Danas je prihvaćen i Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2015. i Izvještaj o poslovanju ovog zavoda za 2014. godinu.

Sve ove odluke bit će upućene Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

UTVRĐENI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom odlukom bit će raspodjeljivana u skladu s općim i posebnim kriterijima. Opći se utvrđuju za svaki transfer posebno, a posebni za pojedinačne programe unutar transfera.

Sredstva za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa za ovu godinu iznose 820.000 KM, a prioritet će imati započeti, odnosno objekti čija je obnova u toku.

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH utvrđen je u visini od 1.530.000 KM, a transfer za udruženja građana i organizacije u oblasti kulture od 360.000 KM. Za sport od značaja za Federaciju BiH predviđeno je 1.470.000 KM, a za mlade 400.000 KM. Utvrđen je i transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH u iznosu od 600.000 KM

Korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dostaviti izvještaj s kompletnom dokumentacijom kojom će dokazati namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od završetka projekta/programa.

O RADU OPERATORA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE
I EFIKASNU KOGENERACIJU U PROŠLOJ GODINI

Vlada FBiH je danas primila na znanje Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) za 2014. godinu, kao i Izvještaj o reviziji pripremljen u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

U Izvještaju se navodi da je Operater početkom prošle godine upisan u sudski registar kod Općinskog suda u Mostaru, kao institucija koja ima javna ovlaštenja. Dozvolu za rad - Licencu nadležnog regulatornog tijela (FERK) Operator za OIEiEK je dobio 4.9.2014. godine na temelju koje je potpisan Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa sa JP „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i sa JP „Elektroprivreda HZHB" d.d. Mostar i preuzeti postojeći ugovori o otkupu električne energije. Ugovori sa 44 privilegovana i 14 kvalifikovanih proizvođača preuzeti su sa 1.9.2014. godine po novoj referentnoj cijeni.

Nakon preuzimanja ugovora i proračuna trenutnog stanja popunjenosti dinamičkih kvota za pojedine primarne izvore, pristupilo se analizi pristiglih zahtjeva. U 2014. godini status privilegovanog proizvođača je steklo 14 solarnih postrojenja, ukupne instalisane snage 1.215,3 KW i tri hidroelektrane ukupne instalisane snage 1.485 kW, a status potencijalnog privilegovanog proizvođača dobilo osam solarnih elektrana ukupne instalisane snage 1.426,9 kW. Dinamičke kvote za biomasu nisu dodijeljene jer nije bilo zahtjeva, pa je energija koja je trebala biti dobijena iz biomase preraspoređena na primarne izvore - solarnu energija i hidroenergiju. Nakon ove preraspodjele u status potencijalnog privilegovanog proizvođača uvedeno je osam solarnih elektrana ukupne instalisane snage 1.196 kW, a u status privilegovanog proizvođača tri hidroelektrane ukupne instalisane snage 1.119,3 kW.

U 2014. godini, Operator za OIEiEK je evidentirao ukupnu proizvodnju električne energije iz OIE u količini od 105,639 GWh, što je za 3,89 posto manje od količina predviđenih APOEF-om. Krajnja potrošnja električne energije u Federaciji BiH je iznosila 7.395,153 GWh što je za 3,2 posto manje od krajnje potrošnje u 2013. godini. Po osnovu prikupljene naknade za podsticanje na račun ovog operatora u 2014. godini su uplaćena sredstva u iznosu od 4.395.252 KM . U istom periodu su evidentirane i uplate u iznosu od 46.300 KM po osnovu jednokratne administrativne naknade.

Očekivani ukupan godišnji prihod Operatora, po osnovu naknade za podsticanje, u 2015. godini je 6.555.629 KM. Na bazi fiksnih mjesečnih troškova može se pretpostaviti da će za pokrivanje redovnog poslovanja Operatora za OIEiEK u 2015. godini biti potrebno oko 670.000 KM. Procjenjuje se da će za potrebe isplata podsticajnog dijela garantovane cijene u 2015. godini procjenjuje biti potrebno 6.371.716 KM, što je ukupno 7.041.716 KM. Izvjesno je da će prihodi Operatora za OIEiEK, zajedno sa prikupljenim a neutrošenim sredstvima koja se nalaze na računu, biti dovoljni za finansiranje sistema podsticanja proizvodnje energije iz ovih izvora energije u Federaciji BiH za ovu godinu. S tim u vezi, ocijenjeno je da je Operator za OIEiEK u 2014. godini kada je osnovan ispunio sve obaveze.

Vlada je zadužila OIEiEK da je, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, svakih šest mjeseci izvještava o svom radu i poslovanju.

INFORMACIJA O INICIJATIVI CENTRA CIVILNIH INICIJATIVA

Vlada FBiH primila je na znanje Informacija o inicijativi Centra civilnih inicijativa (CCI) za informatičku podršku Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u cilju stvaranja pretpostavki da se svi materijali sa sjednica učine dostupnim javnosti.

Federalna vlada konstatira da je dosljednom primjenom Zakona o slobodi pristupa informacijama, zatim redovnim informiranjem o sjednicama i donesenim odlukama na sjednicama, kao i donošenjem odgovarajućih podzakonskih akata koji propisuju obavezu konsultacija zainteresirane javnosti u postupku pripreme zakona i drugih propisa, te kreiranja politika, potvrdila opredijeljenost da osigura ne samo transparentnost u radu, nego i uključenost zainteresirane javnosti u proces donošenja odluka i da je na ovom planu učinila mnogo.

Federalni ministri i rukovodioci drugih federalnih organa i službi su zaduženi da u svom radu osiguraju dosljednu primjenu zakona i drugih propisa kojima se osigurava javnost rada.

INFORMACIJA O PROVOĐENJU IZVANREDNIH MJERA U UVJETIMA IZNIMNO VISOKIH TEMPERATURA

Federalna vlada usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o provođenju izvanrednih mjera u uvjetima iznimno visokih temperatura i podržala njihovo uvođenje u zdravstvenim ustanovama na cijelom teritoriju Federacije BiH. Kako visoke temperature kontinuirano negativno utječu na zdravlje pučanstva, a posebno kroničnih bolesnika, trudnica, djece, djelatnika koji rade na otvorenom, ali i mladih ljudi koji veliki dio dana provode na ulicama, kao i radno aktivno pučanstvo, ovo ministarstvo je preporučilo da je, s ciljem smanjenja rizika za zdravlje stanovništva u ovim uvjetima, potrebno da radno vrijeme na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnih službi, počinje u sedam sati.

Prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite treba dati kroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i ljudima starijim od 65 godina.

Preporučuje se roditeljima koji dovode djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti da to učine najkasnije do devet sati.

Djelatnicima, koji obavljaju posao na otvorenom i izloženi su suncu, poslodavci bi trebali početak radnog vremena pomaknuti na šest sati, a ako tehnologija posla to ne dozvoljava, poslove u razdoblju od 12 do 16 sati bi trebalo prekinuti i nastaviti poslije 16 sati.

Izvanrednim mjerama je preporučeno poslodavcima da uposlenim kroničnim bolesnicima omoguće korištenje godišnjeg odmora u ovom razdoblju. Preporuka je i da ustanove koje s radom počinju u devet sati početak radnog vremena pomaknu na osam sati i da poslodavci omoguće ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima, kao i tijelima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i ležernije odijevanje na oficijelnim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično).

Također je preporučeno da općine na određenim lokacijama osiguraju besplatnu podjelu vode za piće putem cisterni, da se u slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima osigura podjela vode i drugih napitaka, da se pučanstvo kontinuirano izvješćuje o općim mjerama zaštite od visokih temperatura (izbjegavanje kretanja od 10 do 17 sati, nošenje široke svijetle odjeće, uporaba šešira i naočala, uzimanje dovoljnih količina tečnosti, konzumiranje voća i povrća, da osobe koje putuju prave češće odmore i češće uzimaju manje količine tečnosti itd.).

Savjetuje se pučanstvu boravak u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da pri tome vode računa da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od tri do pet stupnjeva Celzija.

Federalno ministarstvo zdravstva će o provođenju ovih mjera izvijestiti i kantonalna ministarstva zdravstva, s ciljem osiguranja provođenja ovih mjera na području kantona, organiziranja načina pružanja zdravstvene zaštite i funkcioniranje zdravstvenih ustanova u uvjetima ekstremno visokih temperatura.

ZA POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH USLOVA NA SELU 283.000 KM

Vlada Federacije BiH odobrila ja danas da za sufinansiranje projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu“ za II i III kvartal 2015. godine iz Budžeta Federacije BiH bude izdvojeno 283.000 KM. 

Projekt „Poboljšanje životnih uslova na selu" finansiran je kreditnim sredstvima IFAD-a (Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede) u iznosu od 7.133.000 KM, OPEC-a (Organizacija zemalja izvoznica nafte) sa 9.034.000 KM, kao i sredstvima Budžeta FBiH u iznosu od 2.263.000 KM, što ukupno iznosi 18.430.000 konvertibilnih maraka.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU PUTEM TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada usvojila je Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.7.2015. godine i uputit će ga Parlamentu FBiH radi informiranja.

Na aukciji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 7.7.2015. godine ponuđeno je 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, (ukupno 20.000.000 KM), putem metode višestrukih cijena. Pristiglo je 12, a prihvaćeno 11 ponuda za kupovinu putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM. Trezorski zapisi su prodani po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,53 posto na godišnjem nivou i dospijevaju na naplatu 07.10. ove godine.

USVOJENI GODIŠNJI PLANOVI RADA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je godišnje planove rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za agropedologiju i Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2015. godinu.

O RADU FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU
STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

Vlada FBiH usvojila je danas Program rada i Finansijski plan Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2015. godinu. Programom rada predviđeni su operativni poslovi raspoređivanja planiranih sredstava za kredite i bespovratnu pomoć pripadnicima boračkih populacija, te sredstava za rad Fondacije. To podrazumijeva raspisivanje javnih oglasa za dodjelu sredstava, provođenje procedure odabira i sastavljanja konačne liste, rješavanje primjedbi, kontrole namjenskog utroška, te praćenje povrata odobrenih sredstava.

Ukupan prihod Fondacije za 2015. godinu planiran je u iznosu od 2.475.700 KM, i predviđen je za za dodjelu oko 170 kredita u ukupnom iznosu od 1.800.000 KM. Također, predviđena je i dodjela interventnih bespovratnih sredstva za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija boračkih populacija u iznosu od 180.000 KM, dok je neraspoređena rezerva planirana u iznosu od 227.200 KM.

Vlada je zadužila Fondaciju da i dalje obezbjeđuje i prati blagovremeni povrat dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi u njihovu raspodjelu uključila što veći broj aplikanata, a Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da i dalje redovno vrši nadzor nad radom Fondacije.

Danas je usvojen i Program utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom FBiH 2015. godinu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu od 675.702 KM. Ova odluka bit će realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u ovoj godini.

OVLAŠTENJA ZA PUNOMOĆNIKE

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju ovlaštenja Adnanu Mahmutoviću da kao punomoćnik zastupa Federaciju Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno. Fahrudinu Smailagiću data je punomoć za učešće u radu u odlučivanju na Skupštini privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići.

O ZAHTJEVU AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH
ZA ISPLATU NAKNADA PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA UO

Vlada FBiH razmatrala je zahtjev Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH od 13.7.2015. godine za rješavanje isplata naknada za članstvo u Upravnom odboru ove agencije.

Konstatirano je da je revizijom institucija u FBiH utvrđeno da direktor Agencije nije Vladi FBiH dostavio na saglasnost ugovore o naknadama za članove UO ove agencije. UO i direktor su samoinicijativno zaključili ugovore po kojima predsjedniku pripada naknada za rad od dvije prosječne plaće u FBiH, a članovima UO 80 posto od naknade predsjednika. Obzirom na posao koji obavljaju mišljenje je da su višestruko preplaćeni.

Nakon opomene Ureda za reviziju direktor je ugovor uputio Vladi koja je 19.2.2015. godine zaključkom dala saglasnost na ugovore prema kojima predsjedniku UO pripada pravo na naknadu od jedne prosječne plaće, a članovima UO 80 posto od naknade predsjednika. UO ove ugovore odbija potpisati i traži da im se i dalje isplaćuju naknade protivno saglasnosti Vlade.

Ovakvo ponašanje ocijenjeno je drskim, jer iako su naknade protuzakonito isplaćivane i, nakon odluke Vlade, članovi UO ove agencije traže nastavak ove nezakonite prakse.

Zaključeno je da, u skladu sa članom 28. tačka 2. Statuta Agencije, a zbog kršenja odredbe člana 7. tačka 3. Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade FBiH treba razriješiti članove UO Agencije za privatizaciju u FBiH, o čemu će se Vlada FBiH izjasniti na jednoj od narednih sjednica.
 

KRIVIČNA PRIJAVA ZA LAŽNO PRIJAVLJIVANJE

 

Vlada Federacije BiH podnijela je krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje iz člana 347. Krivičnog zakona FBiH protiv odvjetnika Jerke Čilića i njegovih klijenata Huseina Ahmovića, Nikole Krešića i Mate Pavkovića, jer nije istina da su premijer ili Vlada FBiH imenovali Upravu u EP HZHB već je data prethodna saglasnost za imenovanje v.d. članova uprave EP HZHB što je i svakako u nadležnosti Vlade Federacije BiH, a što su u privrednim društvima radili i svi dosadašnji sazivi Vlade FBiH.
Davanje prethodne saglasnosti za imenovanje v.d. članova Uprave ni na koji način nije povezano s odlukama o imenovanju i razrješenju članova Nadzornog odbora, jer Vlada FBiH nije nadležna za imenovanja uprava u privrednim društvima.
Stoga odluka Vlade FBiH o davanju prethodne saglasnosti, na koju se poziva u kaznenoj prijavi, nema nikakve veze sa Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu kojim je donesena privremena mjera zabrane razrješenja i imenovanja NO u EP HZHB. Vlada FBiH je putem Federalnog pravobranilaštva blagovremeno, 6.7.2015. godine, uputila prigovor na rješenje o određivanju mjere osiguranja. Na ovaj prigovor Općinski sud u Sarajevu se nije oglasio iako je to bio dužan učiniti najkasnije do 13.7.2015. godine. Stoga će Vlada FBiH uputiti oštar protest Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i disciplinskom tužiocu za sankcionisanje neodgovornih pojedinaca i sudija u Općinskom sudu u Sarajevu po ovom pitanju.
Ovo tim više jer se ovakvom kaznenom prijavom, koja ima sve elemente lažnog prijavljivanja, stvara lažna slika u javnostii što ima za cilj podrivanje kredibiliteta i stvaranje nepovjerenja i dojma da Vlada FBIH radi nešto protuzakonito. Premijer FBiH i Federalna vlada rade isključivo po zakonu, u okviru svojih nadležnosti i u najboljem interesu Federacije BiH, naglašeno je danas.

 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju Federalnog ministarstva finansija o aktivnostima na izradi izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Rasprava o ovoj temi bit će nastavljena na sljedećoj sjednici.

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, po odlukama Vlade Federacije BiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period 1.1.- 30.6.2015. godine.

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaključno s junom 2015 godine i zadužila sva federalna ministarstva da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH izmjenila je Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u kojoj se riječi „Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije“ zamjenjuju riječima „Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva“. Odluka je sada usklađena sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH i Listom privrednih društava u kojima Vlada FBiH vrši ova ovlaštenja, koja je donesena na 9. sjednici održanoj 4. juna ove godine. U Listi je navedeno da praćenje rada, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima, monitoring i podnošenje izvještaja Vladi Federacije, u privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša vrši Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju predhodne saglasnosti za imenovanje Franje Franjića, Slavice Karin i Sulejmana Gariba za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva PS ,,Vitezit“ d.o.o. Vitez. Donesena je i Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje Suada Tatara i Alije Zuko za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva ,,UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo, na period do najviše tri mjeseca.


Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.15 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE