16. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.07.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 16.07.2015. godine i Zapisnika 7. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.07.2015. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o radu
3. Informacija o aktivnostima na izradi Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa Prijedlogom zaključaka
4. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za donošenje Zakona o dopuni Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja člana 236. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Dragan Lukač, glavni federalni inspektor Federalne uprave policije
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno
6.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XIV Skupštine dioničara „BINAS“ d.d. Bugojno, zakazanoj za dan 30.07.2015. godine
6.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XIV Skupštine dioničara „BINAS“ d.d. Bugojno, zakazanoj za dan 30.07.2015. godine
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
7.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XVIII skupštini „TRZ“ Hadžići d.d. Hadžići, zakazanoj za dan 31.07.2015. godine
7.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XVIII Skupštini „TRZ“ Hadžići d.d. Hadžići, zakazanoj za dan 31.07.2015. godine
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta Poboljšanje životnih uslova na selu za II i III kvartal 2015. godine
12. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o prihvatanju obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
b) Prijedlog odluke o prihvatanju Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidovani), Rebalansa Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I) i Rebalansa Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II)
c) Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidovani), Izvršenja Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I) i izvršenja Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II)
13. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja „Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu“ Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
b) Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa
16. Izvještaj o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
17. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zaključno sa junom 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
18. Informacija o inicijativi Centra civilnih inicijativa (CCI) za informatičku podršku Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u cilju stvaranja pretpostavki da se svi materijali sa sjednica učine dostupnim javnosti, sa Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 07.07.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
20. Program rada i finansijski plan Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
21. Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima odobrenih poticaja u poljoprivredi, po Zaključku V. broj: 457/2015 od 14.04.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
22. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
23. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
24. Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
25. Obavijest o provedenom postupku javne nabavke službenih vozila za potrebe Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za davanje mišljenja
26. Plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
27. Informacija o provođenju izvanrednih mjera u uslovima ekstremno visokih temperatura, sa Prijedlogom zaključaka
28. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 01.01.-30.06.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
a) Tabelarni pregled odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 01.01.-30.06.2015. godine
b) Tabelarni pregled rješenja o izdvajanju sredstava iz "Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera Federacije BiH" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 01.01.-30.06.2015. godine
c) Tabelarni pregled odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 01.01.-30.06.2015. godine po budžetskim korisnicima
29. Zahtjev Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za tumačenje Odluke V. broj: 411/2015 od 19.02.2015. godine
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine za prijem jednog namještenika
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za prijem uposlenika revizorskog osoblja
32. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
33. Podnošenje krivične prijave za lažno prijavljivanje
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE