15. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.07.2015.
Saopćenje o radu

 

15. SJEDNICA VLADE FBiH

INFORMACIJA O PREGOVORIMA SA SAMOSTALNIM
SINDIKATOM RADNIKA RUDNIKA U FBiH

Federalni premijer Fadil Novalić informirao je članove Vlade o pregovorima sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika u FBiH s čijim je predstavnicima, od imenovanja ovog saziva Vlade FBiH do sada, održano pet sastanaka na kojima je razgovarano o mogućnostima iznalaženja sistemskih rješenja po zahtjevima Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH.

Nakon što je prihvatila Informaciju, Vlada je usvojila i Zaključak koji je federalni premijer Fadil Novalić uputio Samostalnom sindikatu radnika rudnika u FBiH, a koji objavljujemo u cijelosti.

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Informacija o pregovorima sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine konstatuje da i pored uloženih sredstava po osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine i po osnovu odluka Javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o dokapitalizaciji rudnika, u ukupnoj vrijednosti od oko 400 miliona maraka, ista nisu donijela željene rezultate.
3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i menadžmenta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine da dostave informaciju o implementaciji Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine i njihovim efektima, kao i efektima dokapitalizacije i daju odgovor zašto uložena sredstva nisu dala rezultate, utvrđivanje pojedinačne odgovoronosti za isto, te predlože mjere za nastavak konsolidacije rudnika uglja.
4. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će nakon dobijene informacije od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zatražiti održavanje tematske sjednice Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, po pitanju rudnika.
5. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u potpunosti posvećena daljem procesu restrukuriranja rudnika sa posebnim akcentom na proces koji će voditi ka operativnom i finansijskom ozdravljenju rudnika, ali se insistira na poduzimanju mjera kroz dalju finansijsku konsolidaciju rudnika, promjenom neodgovornih uprava, a naročito kroz uštede koje se trebaju (moraju) ostvariti u samim rudnicima i Javnom preduzeću Elektroprivredi Bosne i Hercegovine.
6. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne isključuje eventualno povećanje cijene električne energije, na čemu insistira Sindikat radnika rudnika u Federaciji BiH, ako se sa istim slože Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, iako dosadašnja iskustva rješavanja problema na ovakav način nisu imala za posljedicu postizanje željenih ciljeva.

7. Zbog toga Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smatra prethodno nužnim do kraja iscrpiti sve mogućnoisti koje obezbjeđuju ozbiljan i dosljedan pristup realizaciji prethodno pomenutih mjera na restrukturiranju i značajnijem poboljšanju ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja.
8. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Vlada Federacije BiH je na 13. sjednici odžanoj 2. jula utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i uputila ga u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku. Ove izmjene zakona najviše se tiču Javnog preduzeća Autoceste FBiH i nastavka izgradnje Koridora Vc. Kako je u međuvremenu stigla inicijativa iz rudnika, kojom je predloženo da se izmjenama omogući i izvlaštenje za potrebe rudnika, Federalna uprava za geodetske poslove je pripremila nove izmjene koje je Federalna vlada danas prihvatila i odlučila da objedinjene izmjene Zakona o izvlaštenju uputi u Parlament FBiH po žurnom postupku.

U predloženoj izmjeni predviđena je mogućnost plaćanja naknade za bespravno izgrađene objekte, ali samo samo za one koji predstavljaju jedinu stambenu jedinicu graditelja i članova uže obitelji. Graditelju pripada pravo na naknadu samo u visini građevne vrijednosti objekta. Pravo na naknadu će pripadati samo onima koji u bespravno izgrađenom objektu imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište najmanje godinu prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje, što se dokazuje potvrdom nadležnog tijela.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je podržala inicijativu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za donošenje novog Zakona o turističkim zajednicama i promociji turizma u Federaciji BiH, a u vezi s Presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 3.7.2014. godine kojom je utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH nije suglasan Ustavu Federacije BiH. Ovaj zakon će, u skladu s ustavnim ovlaštenjima federalne i kantonalnih vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave, biti dostavljen Parlamentu FBiH na razmatranje u redovnom postupku za donošenje zakonskih akata.

Povodom Inicijative Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, za dopunu člana 44. Zakona o radu Federacije BiH Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izjašnjenje u kojem se kaže da je primjena važećeg Zakona o radu doista ukazala na nepreciznost njegovog člana 44. kojim se dopušta korištenje plaćenog godišnjeg odmora u dva dijela i prenošenje jednog dijela u narednu kalendarsku godinu. To dovodi do različitih tumačenja ove odredbe, te je, smatraju ombudsmeni, potrebno ovaj član doraditi i utvrditi njegovo jasno i nedvosmisleno značenje.

Prema mišljenju Vlade Federacije BiH, u vrijeme kada se priprema novi Zakon o radu, prihvatanje inicijative za izmjene i dopune važećeg Zakona, obzirom na pravnu proceduru koju izmjene i dopune zakona zahtijevaju, bi bilo neracionalno i neopravdano. Inicijativa će biti smatrana prijedlogom za preciznije formulisanje ovih odredbi kod utvrđivanja konačnog teksta novog Zakona o radu.

Povodom inicijative Općinskog vijeća Gračanica, za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je izjašnjenje u kojem je istaknuto da su izmjene Zakona iz ove inicijative već sadržane u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je Vlada FBiH utvrdila na 12. sjednici, održanoj 25.6.2015. godine. Isto izjašnjenje Federalna vlada je dala i povodom inicijative Općinskog vijeća Goražde za donošenje izmjena i dopuna Zakona o Federalnom pravobranilaštvu.

Vlada Federacije BiH je, povodom inicijative Općinskog suda u Zenici za davanje autentičnog tumačenja člana 5. Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i odredbe člana 59. Zakona o krivičnom postupku FBiH, donošenje odluke o potrebi autentičnog tumačenja prepustila nadležnim tijelima Parlamenta Federacije BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, razmotrila je inicijative Vlade Tuzlanskog kantona i Sanela Razića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku i utvrdila izjašnjenja.Istaknuto da su oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koji sadrži dosta obimne izmjene važećeg teksta, a koje su većim dijelom sadržane i u predloženoj inicijativi. Ovaj zakonski akt trenutno je u proceduri usaglašavanja različito usvojenih tekstova, nakon čega se očekuje njegova objava u „Službenim novinama Federacije BiH".

Federalna vlada je utvrdila izjašnjenje o inicijativi Vlade Tuzlanskog kantona za donošenje Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti na način da se izmijeni član 64. Zakona i omogući da se izbor i imenovanje predstavnika kantonalnog ministarstva zdravstva u upravnom vijeću zdravstvene ustanove, čiji je osnivač općina, obavlja po kriterijima koje utvrđuje vlada kantona i provodi jedinstven oglas za odabir predstavnika kantonalnog ministarstva zdravstva za sve općine kantona. Inicijativa je ocijenjena neprihvatljivom iz razloga što bi se izbor i imenovanje ostala dva člana u upravnom vijeću zdravstvene ustanove, čiji je osnivač općina, provodila po kriterijima općinskog vijeća, a to bi u konačnici značilo da se članovi upravnog vijeća imenuju po različitim kriterijima, što je pravno neprihvatljivo.

U izjašnjenju se posebno ističe da predložena inicijativa nije u skladu s pravnim rješenjima u članu 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a kojim je utvrđen način donošenja bližih kriterija za imenovanje u upravna vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, odnosno Federacija BiH i jedan ili više kantona zajedno od strane Vlade Federacije BiH. Navedeno je i da predložena inicijativa zadire u ovlasti općine te da da princip ekonomičnosti, na kojem se ona temelji , ne može i ne smije ugroziti prava općine u oblasti zdravstva.

UREDBA O NAČINU DODJELE PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ VODOTOKA

Ovom Uredbom, koju je danas donijela Vlada FBiH, propisan je način dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka, postupak i način odabira, kao i obaveze izvođača radova za vađenje materijala, te način kontrole vađenja materijala, inspekcijskog nadzora i kontrole evidencije vađenja materijala iz vodotoka.

U obrazloženju Uredbe navodeno je da je evidentno da je materijal u vodotocima predmet prometa na tržištu i da ima svoju komercijalnu vrijednost. Njegovim prometovanjem, bez da se prethodno putem posebnih propisa na adekvatan način uredi ovo područje, državni organi ne ostvaruje odgovarajuću i zakonom propisanu nadoknadu. Istovremeno, nadležni organi su primorani da za održavanje korita rijeka i vodnog dobra i preventivnih mjera zaštite od štetnog djelovanja voda obezbjeđuju vlastita budžetska, ili sredstva iz drugih izvora, Također, tokom izvođenja ovih radova poseban problem predstavlja zbrinjavanja materijala koji ima svoju tržišnu vrijednost, ali nadležni organi nisu ovlašteni njime prometovati na tržištu.

U cilju stvaranja preduslova za radove na vađenju materijala iz vodotoka i definiranja načina dodjele prava za vađenje konkretnim licima, Uredbom je omogućena primjena Zakona o vodama u dijelu koji govori o obavezi vađenja materijala iz vodotoka zbog održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata, na efikasan i rentabilan način. Uredbom će tako biti omogućeno izdavanje potrebnih odobrenja za legalno vađenje materijala iz vodotoka, ali i priliv javnih prihoda po osnovu naplate posebne vodne naknade. Uređenjem ove materije očekuje se smanjenje sada prisutnog masovnog nelegalnog vađenja materijala iz vodotoka.

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA UZ JAVNE CESTE

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste. U obrazloženju za izmjenu i dopunu Uredbe navodi se da je Zakonom o cestama Federacije BiH definisano da je za korištenje zemljišta uz javne ceste dužnost investitora plaćati naknadu i da su Pravilnikom o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta i Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama propisani uslovi i način pod kojim se koristi cestovno zemljište.
Kako je došlo do izmjene i dopune Pravilnika o naknadama za korištenje zemljišta bilo je obavezno uskladiti i Uredbu o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste.

SMANJENE NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe. U izmijenjenoj uredbi je propisano da članovi radnih tijela mogu biti predstavnici jednog ili više tijela državne službe, savjetnici kao i stručnjaci koji nisu u radnom odnosu u tijelima državne službe.

Ograničenje koje se odnosi na imenovanje za predsjednika ili člana u najviše dva stalna povjerenstva, sada se odnosi na sva radna tijela, dakle bila ona stalna ili povremena, te se propisuje da je sudjelovanje članova u radu radnih tijela, imenovanih aktom o osnivanju radnih tijela, obavezno. Kako izmjene Uredbe imaju za cilj prevazilaženje teške ekonomsko-socijalne situacije u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini, imajući u vidu izostanak sredstava financiranja od strane Međunarodnog monetarnog fonda, unificirani su i i smanjeni iznosi naknada za učešće u radu svih vrsta radnih tijela tako što se dosadašnja visina naknade od 350 KM, odnosno 300 KM, smanjuje na 200 KM.

Mijenja se i maksimalni iznos visine naknade za članove Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, tako što se dosadašnji maksimalni iznos naknade od 500 KM smanjuje na 350 konvertibilnih maraka.

OVLAŠTENJA ZA PUNOMOĆNIKE

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju ovlaštenja Gordani Čengić da kao punomoćnik zastupa Federaciju Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Bosnalijek d.d.. Ameli Mikulić data je punomoć za učešće u radu u odlučivanju na Skupštini privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik.

Donesena je i Odluka o davanju ovlaštenja Saneli Jakubović za punomoćnika za zastupanje Federacije BiH na sjednici 49. Skupštine privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Federalna vlada donijela je Odluku o raspisivanja javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada FBiH i utvrdila kriterije za njihov izbor i nominiranje.

Postupak je pokrenut za članova nadzornih odbora kojima je mandat istekao ili će isteći do 1.9.2015. godine. Odluka se odnosi na privredna društva JP „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, „BH-Gas" d.o.o. Sarajevo, Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, RMU Banovići d.d. Banovići, ArcelorMittal Zenica d.o.o., Aluminij d.d. Mostar, Željezara „Zenica" d.o.o. Zenica, KTK Visoko d.d. Visoko, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik, „Energoinvest Comet" d.d. Sarajevo, „Unis Tools" d.o.o. Sarajevo, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, UNIS Ginex d.d. Goražde, Pretis d.d. Vogošća, „Igman" d.d. Konjic, „BINAS“ d.d. Bugojno, PS Vitezit d.o.o. Vitez, Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići.

Za provođenje ovog postupka imenovana je komisija u sastavu: Amra Đendušić (predsjednik), Darko Pranjić, Denijal Pelidija, Mario Glinić i Mirjana Vučić (članovi).
Komisija je zadužena da po okončanju postupka izbora kandidata sačini listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane komisije. Listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza, komisija je dužna dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovije na izbor i imenovanje.

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA „VODOVOD I KANALIZACIJA U FBIH“ 344.250 KM

Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu u iznosu od 344.250 KM, za sufinansiranje Projekta „Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine" za I i II kvartal 2015. godine.

Projekt „Vodovod i kanalizacija u FBiH" finansira se iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke u iznosu od 60.000.000 eura, sredstvima IPA fonda 2008 u iznosu od 5.000.000 eura i IPA fonda 2009 u iznosu od 12.000.000 eura.

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
JP „ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH“ D.O.O. SARAJEVO

Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Skupštine JP „Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od 19.11.2014. godine o sedmim izmjenama i dopunama Statuta ovog javnog preduzeća. Izmjene Statuta su vršene radi usklađivanja s klasifikacijskom djelatnosti i promjena u kapitalu društva. Ovim izmjenama Statut je usklađen s odredbama Zakona o privrednim društvima, Uredbom o vršenju ovlaštenja organa FBiH u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama FBiH.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA ZA OBAVLJANJE PUTNIČKOG I KOMBINOVANOG
SAOBRAĆAJA JP "ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH“

Federalna vlada donijela je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo u 2015. godini

Interes za željeznički putnički saobraćaj je utvrđen na putnim pravcima
Sarajevo - Zagreb - Sarajevo na relaciji Sarajevo - Maglaj, Sarajevo - Čapljina - Sarajevo, Čapljina - Sarajevo – Čapljina i Doboj — Sarajevo - Doboj.

Za željeznički kombinovani saobraćaj utvrđen je interes za dionice Doboj - Čapljina granica, Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Alipašin Most - Čapljina granica, Maglaj - Čapljina granica i Čapljina granica — Lukavac.

Odluke je donesena zbog zakonske obaveze po kojoj Federacija sufinansira obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja po prethodno iskazanom interesu, nakon čega Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zakjučuje godišnji ugovor sa Željeznicama Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Linije utvrđene u Odluci usaglašene su s Ministarstvom saobraćaja i veza RS i objavljene u Redu vožnje 2014/15.

RAZMATRAN RADNI TEKST ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Vlada Federacije BiH razmatrala je danas radni tekst Zakona o poticanju zapošljavanja kojim se, s ciljem jačanja zapošljivosti i poticanja zapošljavanja, uređuju uvjeti za ostvarivanje prava na podsticaj poslodavaca pri zapošljavanju nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno dugotrajno nezaposlenih osoba. Riječ je o jednom od reformskih zakona čije je donošenje predviđeno u Programu rada Vlade i zasnovano na ekspozeu premijera Federacije BiH Fadila Novalića. Osim definiranja nezaposlenih i dugotrajno nezaposlenih osoba Zakon, kao ključnu novinu, uvodi mogućnost subvencioniranja poslodavaca za zapošljavanje nezaposlenih osoba.

Tako poslodavac, koji u skladu sa odredbama Zakona o radu, po osnovu ugovora o radu zaposli na određeno ili neodređeno vrijeme nezaposlenu osobu kako to definira ovaj zakon, pod uslovom da počev od 31.3.2015. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencioniranje iznosa 100 posto obračunatih doprinosa na osnovicu prema najnižoj plaći u Federaciji BiH prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Ovo subvencioniranje predviđeno je u periodu od jedne godine od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vrijeme novozaposlenoj osobi. Zakonom je utvrđeno da budu subvencionirani doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, za osnovno zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Prihvatajući danas radnu verziju ovog zakona kao dobru osnovu za izradu teksta zakona Vlada Federacije BiH je zadužila Radnu grupu koju je formirala za iznalaženje modela za ublažavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata da joj za narednu sjednicu dostavi Nacrt zakona o poticanju zapošljavanja na izjašnjavanje.

ODMAH OBUSTAVITI SVE PROCEDURE ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

Federalna vlada zadužila je sva federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe da odmah obustave sve procedure za prijem namještenika, do 1. septembra 2015. godine.

ODLUKA O ODOBRAVANJU STICANJA DIONICA
PRIVREDNOG DRUŠTVA „POBJEDA RUDET" D.D. GORAŽDE

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju sticanja dionica privrednog društva „Pobjeda Rudet" d.d. Goražde firmi „KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARETI A.S" u iznosu većem od 49 posto ukupnog dioničkog kapitala.

Ovoj firmi iz Republike Turske odobreno je sticanje dionica u ovom privrednom društvu u iznosu 53,2 posto, što bi sa postojećih 20 posto dionica ukupno iznosilo 73,2 posto dioničkog kapitala. Inače, „Pobjeda Rudet" d.d. Goražde je u stopostotnom privatnom vlasništvu.

Ova firma se obavezuje da zadrži osnovni proizvodni program privrednog društva „Pobjeda Rudet" d.d. Goražde, (proizvodnja elektrodetonatora, rudarskih detonatorskih kapisli, i različitih vrsta usporivača, te drugih proizvoda iz proizvodnog programa), čime će biti obezbijeđeno zadržavanje ove proizvodnje u Bosni i Hercegovini, povećanje zaposlenosti i realizacija ciljeva sadržanih u Strategiji razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012 — 2022. godina. Federacija Bosne i Hercegovine zadržava pravo vlasništva nad tehničko-tehnološkom dokumentacijom za proizvodnju naoružanja i vojne opreme koja je ustupljena na korištenje privrednom društvu „Pobjeda Rudet" d.d. Goražde.

SAGLASNOST ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJU OMBUDSMENA U OSIGURANJU FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost Agenciji za nadzor osiguranja Federacije BiH za prijem potrebnih zaposlenika u instituciju Ombudsmena u osiguranju. Obzirom da je Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju propisana obaveza osnivanja institucije Ombudsmena u osiguranju pri Agenciji za nadzor osiguranja FBiH, kao i da je Agencija donijela Pravilnik o Ombudsmenu u osiguranju kojim je detaljnije regulisano osnivanje, organizacija, djelokrug rada, imenovanje, finansiranje, saradnja, registar odluka, privatnost i zaštita podataka i izvještavanje, odobren je prijem dva uposlenika u ovu instituciju.

O STANJU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U FBiH U 2014. GODINI

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini, s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda.

U informaciji je navedeno da je iskorištenost kapaciteta u prehrambenoj industriji u FBiH ispod 50 posto, izuzimajući proizvodnju bezalkoholnih pića kod koje je iskorištenost kapaciteta 62,94 posto i prerade mlijeka gdje je iskorištenost 52,53 posto. Najniža iskorištenost kapaciteta je kod proizvodnje vina i iznosi 8,13 posto.

Uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u prošloj godini u Bosnu i Hercegovinu iznosio je 2.729.551.400,68 KM, što je 17,28 posto vrijednosti ukupnog uvoza. U Federaciju BiH uvezeno je prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 1.662.924.170,38 KM što u ukupnom iznosu jeste učešće od 60 posto. Izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u visini od 661.805.679,42 KM. iznosio je samo 7,4 posto vrijednosti od ukupnog izvoza . U ovom iznosu Federacija BiH učestvuje sa 42 posto, što je jednako vrijednosti od 278.541.881,65 KM.

Danas su usvojene i određene mjere i zaključci za unapređenje stanja u prehrambenoj industriji u FBiH. Između ostalog, Federalna vlada će u skladu sa Srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2015. – 2019. godina osigurati podršku u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji. Vlada je, također, obavezala Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nastavi sa poticajima prehrambenoj industriji, u skladu sa Programom novčanih podrški.

INFORMACIJA O ZAGAĐENOSTI TLA I BILJAKA U DONJEM TOKU SPREČE

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju Federalnog zavoda za agropedologiju o stanju zagađenosti tla i biljaka u donjem toku rijeke Spreče gdje utvrđene vrijednosti kontaminacije prelaze dozvoljene granice. Prema indicijama, na istražene lokalitete ispitivani kontaminanti su došli ispuštanjem otpadnih materija iz industrije u vodotoke sliva rijeke Spreče

Federalni zavod za agropedologiju je zadužen da izvrši dodatna istraživanja i predloži hitne mjere prevencije i sanacije zagađenog područja u donjem toku rijeke Spreče, a Federalna uprava civilne zaštite da u skladu sa svojim nadležnostima poduzme adekvatne mjere i do daljnjeg zabrani korištenje poljoprivrednog zemljišta u donjem toku rijeke Spreče u općini Lukavac na području Sižja, Dobošnice i Gnojnice i u općini Gračanica na području Miričine.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da utvrdi potencijalne zagađivače u području donjeg toka rijeke Spreče u općinama Lukavac i Gračanica.

INFORMACIJA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

Federalna vlada usvojila je Informaciju Gender Centra Federacije BiH o analizi člana 35. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici s radnim tekstom izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji će jasno definirati način osnivanja, pravni status i način finansiranja sigurnih kuća.

Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da, u roku od mjesec dana, sačini konačan tekst Prednacrta Zakona o izmjeni i dopuni ovog zakona i dostavi ga Vladi FBiH.

Cilj izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja jeste prevazilaženje postojećih nedorečenosti u postojećim odredbama, uz jasno navođenje zakonskog temelja za osnivanje sigurne kuće, te obezbjeđenja finansijskih sredstava za privremeno zbrinjavanje žrtava nasilja u sigurnoj kući, što bi trebalo obezbijediti njegovu provedbu.

O RADU TRAJNOG REVOLVING FONDA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o efektima uloženih kreditnih sredstava u 2012., 2013. i 2014. godini putem Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Kako se navodi, kreditna sredstva koja za ovaj trogodišnji period premašuju iznos od 23 miliona KM, uglavnom su plasirana privrednim društvima za modernizaciju tehnoloških procesa, izmirenja dugovanja za neuplaćene doprinose po osnovu doprinosa za PIO/MIO, te sanaciju šteta.

Efekti plasiranih sredstava vidljivi su u povećanju broja zaposlenih, te povećanju proizvodnje, godišnjeg prihoda i proizvodnih linija. Ovim sredstvima je bila omogućena i nabavka sirovina i repromaterijala čime su stvoreni uslovi za završetak ugovornih obaveza. Posebno se ističe otvaranje novih 530 radnih mjesta.

Programom rada za period 2011.-2014. godine Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se opredijelilo za dodjelu finansijskih sredstava privrednim društvima na kreditnoj osnovi. Ovo opredijeljenje je zasnovano na ciljevima usvojenim u nekoliko strateških dokumenata, a kojima su podržana načela reindustrijalizacije, jačanja konkurentnosti industrijske proizvodnje i afirmacije vlastitih razvojnih potencijala. Kreditna sredstva se plasiraju putem relevantne domaće banke, sa povoljnom kamatnom stopom, „grace periodom“ od 12 do 24 mjeseca, minimalnom naknadom za obradu kreditnih zahtjeva, te dovoljnim brojem rata da iznos povrata sredstava bude prihvatljiv korisniku kredita. Uvedeno je kao mogućnost i dobivanje „oprosta“ određenog broja rata kredita, ukoliko se sve obaveze uredno servisiraju na način, u iznosu i vremenu predviđenom potpisanim ugovorom.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije danas je zaduženo da nastavi aktivnosti na realizaciji, kontroli i praćenju namjenskog utroška kreditnih sredstava Trajnog revolving fonda i da je tome izvještava Federalnu vladu.

SAGLASNOST ZA ZAPOŠLJAVANJE U KOMPANIJAMA

Nakon usvajanja Informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o potrebama zapošljavanja novih zaposlenika u privredno društvo „Binas“ d.d. Bugojno, Vlada FBiH je dala saglasnost ovom privrednom društvu za prijem u radni odnos sedam zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Saglasnost je data i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za prijem 11 zaposlenika na određeno vrijeme i JP BH Telecom d.d. Sarajevo za prijem osam zaposlenika i 18 pripravnika na određeno vrijeme.

Vlada FBiH dala je saglasnosti JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za produženje ugovora o radu za 56 uposlenih na određeno vrijeme.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada usvojila je Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2014. godinu koji će proslijediti Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine radi upoznavanja i postupanja u skladu s nadležnostima.

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo od 29.12.2014. godine o usvajanju Osnova plana poslovanja ove korporacije za 2015. godinu.

Odobreno je raspoređivanje donatorskih sredstava Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH iz projekta „Program daljeg jačanja DOTS strategije u BiH i unapređenje nacionalnog programa za tuberkolozu" u iznosu od 57.515,59 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je donijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana 2015-2017 u Federaciji BiH u sastavu Ana Vuković, Emira Slomović, Elvedina Hodžić, Sanin Pačariz, Alden Kajtaz, Adisa Mehić, Velida Draško, Hidajeta Čolović, Senada Sabitović, Alma Imamović, Šuhra Šehagić, Azra Lojo Hajro, Dana Perić i Lejla Hodović. Zadatak Koordinacionog odbora je izrada i usvajanje godišnjih operativnih planova, praćenje provedbe operativnih planova i sačinjavanje redovnih izvejštaja.

Vlada FBiH je donijela odluke o pokretanju procedura raspisivanja javnih konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo i pet članova Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar. Data je saglasnost na tekstove ovih javnih konkursa.

***

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.55 sati.

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE