15. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.07.2015.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 09.07.2015. godine i Zapisnika 6. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 14.07.2015. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji
3. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koju je podnio Sanel Razić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koju je podnijela Vlada Tuzlanskog kantona
5. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku, koju je podnijelo Općinsko vijeće Gračanica
6. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o Federalnom pravobranilaštvu, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Goražde
7. Prijedlog izjašnjenja u vezi Inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 5. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i odredbe člana 59. tačka a Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koju je uputio Općinski sud u Zenici
8. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za dopunu člana 44. Zakona o radu
9. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom Vlade Tuzlanskog kantona za donošenje Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenja Zakona o turističkim zajednicama i promociji turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo
11. Prijedlog uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka
12. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste
13. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na vansudsku nagodbu za izvršenje finansijskog potraživanja koje je dosuđeno pravosnažnom sudskom odlukom Mandić Zlatku
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Bosnalijek d.d.
15.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničara Bosnalijek d.d., zakazanoj za dan 24.07.2015. godine
15.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničara Bosnalijek d.d., zakazanoj za dan 24.07.2015. godine
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na na skupštini privrednog društva Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik
16.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na skupštini konfekcije „Borac“ d.d. Travnik, zakazanoj za dan 30.07.2015. godine
16.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na skupštini konfekcije „Borac“ d.d. Travnik, zakazanoj za dan 30.07.2015. godine
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
17.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 49. Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo , zakazanoj za dan 21.07.2015. godine
17.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 49. Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo , zakazanoj za dan 21.07.2015. godine
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom teksta javnog konkursa
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta „Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za I. i II. Kvartal 2015. godine
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o sedmim izmjenama i dopunama Statuta JP Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
21. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog, putničkog i kombinovanog saobraćaja
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko hercegovačke Željezničke javne korporacije Sarajevo za 2015. godinu
23. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora “Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje na pozicije u Nadzornom odboru “Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo – 3 člana
c) Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje na pozicije u Upravnom odboru “ Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar – 5 članova
24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2015. godinu
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
28. Izjašnjenje Federalnog ministarstva finansija po zahtjevu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine- saglasnost za dodatno zapošljavanje
29. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog odbora za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana 2015-2017. u Federaciji Bosne i Hercegovine
30. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o pregovorima sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine
33. Informacija o otvaranju stečajnog postupka kod JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko, sa Stečajnim planom za JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko, sa Prijedlogom odluke
34. Informacija o efektima uloženih sredstava putem kredita za 2012., 2013. i 2014. godinu i putem Trajnog revolving fonda, sa Prijedliogom zaključka
35. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 694/2015 od 18.06.2015. godine (kreditna sposobnost privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo i stanje komisionih sredstava Vlade Federacije BiH u Razvojnoj banci FBiH)
36. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o potrebama upošljavanja novih uposlenika u privredno društvo "Binas" d.d. Bugojno, sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini sa Pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
38. Informacija o primopredaji zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o stanju zagađenosti tla i biljaka u donjem toku rijeke Spreče, sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija o analizi iz člana 35. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sa Prijedlogom zaključka
41. Analiza mogućnosti obezbjeđenja sredstava u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine od koncesija sa Prijedlogom zaključka
42. Prijedlog zaključka (obustava svih procedura za prijem namještenika, do 01. septembra 2015. godine)
43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar za prijem zaposlenika na određeno vrijeme
44. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JP BH Telecom d.d. Sarajevo za prijem zaposlenika i pripravnika na određeno vrijeme
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za produženje ugovora o radu zaposlenika na određeno vrijeme
46. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo, za popunu upražnjenog radnog mjesta
47. Radna verzija zakona o poticanju zapošljavanja sa Prijedlogom zaključka
48. Prijedlog odluke o odobravanju sticanja dionica privrednpog društva“Pobjeda Rudet“ d.d. Goražde inozemnoj firmi „KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARETI A.S.“ u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala
49. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja
50. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun-sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
b) Prijedlog odluke o odobravanju novih projekata finansiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška preostalih neinvestiranih sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
51. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE