27. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 04.10.2007.
Dnevni red
 1. Zapisnik 26. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
 3. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite;
 5. Prijedlog odluke o davanju na korištenje mrkog uglja Zavodu za zaštitu djece i omladine Pazarić;
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o produženju misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji;
 7. Izvješće o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u periodu od 1.01.-30.06.2007. godine;
 8. Informacija o nastavka realizacije Ugovora o izradi digitalnog ortofoto snimka Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Informacija o GEF Projektu upravljanje slivom Neretve i Trebišnjice, sa zaključcima;
 10. Informacija o realizaciji Programa deminiranja 2007 – Faza IX (za period 12.02.-31.07.2007. godine) sa Prijedlogom zaključaka;
 11. Informacija o požarima u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 12. Program rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine;
 13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite – davanje saglasnosti;
 14. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije – davanje saglasnosti;
 15. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji;
 16. Prijedlog rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite;
 17. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar 2007. godine;
 18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE