14. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.07.2015.
Saopćenje o radu

 

14. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ
ORGANSKOJ PROIZVODNJI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji.

U obrazloženju za potrebu donošenja ovog zakona se ističe da je razvoj organske proizvodnje u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini počeo 2000. godine na inicijativu nekoliko međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija, a da je interes za organsku proizvodnju posebno iskazan na lokalnom nivou, jer su poljoprivrednici prepoznali mogućnost za razvoj novih, i na tržištu, traženih i konkurentnijh proizvoda.

Zakonodavni okvir u Federaciji BiH, a ni na nivou BiH, nije pratio razvoj poljoprivredne organske proizvodnje, a ni stanje na tržištu u pogledu ponude i potražnje za organskim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima i hranom, te do sada nije uspostavljen, kao ni sistem nadzora i kontole ove vrste proizvodnje i proizvoda koji se nude na tržištu.

Uvažavajući činjenicu da se u Bosni i Hercegovini veći broj proizvođača okreće poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, to nameće važnost donošenja zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji kako na nivou FBiH tako i na nivou BiH. Zakon i podzakonski akti su neophodni kako bi bio uspostavljen „red“ na tržištu, odnosno onemogućeno neadekvatno korištenje naziva bio, eko i organski proizvod i stvoreni uslovi za porast potražnje za ovim proizvodima. Oni trebaju biti u saglasnosti sa EU direktivama iz ove oblasti.

Donošenjem zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji utvrđuje se nadležni organ i pravila i postupci za subjekte koji su uključeni u sistem organske proizvodnje, čime se uspostavlja odgovarajući nivo pravne zaštite svih subjekata uključenih u sistem organske proizvodnje, a prije svega proizvođača i potrošača ove vrste proizvoda.

Odredbama Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji izvršeno je preuzimanje odredbi Uredba Vijeća (EZ) od 28. juna 2007. godine o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda i stavljanju van snage Uredbe (EEC), čime je izvšena obaveza usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. U skladu s navedenim odredbama zakon uređuje organsku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, preradu u organskoj proizvodnji, stavljanje na tržište organskih proizvoda, neprerađenih biljnih i životinjskih proizvoda, hrane i hrane za životinje, te proizvoda koji su u potpunosti sastavljeni ili dijelom sastavljeni od organskih proizvoda, način označavanja u organskoj proizvodnji, obavljanje stručnog, upravnog i inspekcijskog nadzora i druga pitanja koja su važna za uspostavu i provođenje jedinstvenog sistema poljoprivredne organske proizvodnje.

IZJAŠNJENJE I MIŠLJENJE NA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA

Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koju je podnio Mensud Borović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Ova inicijativa podnesena je s ciljem da se poseban staž iz člana 94. ovog zakona, za lica koja su učestvovala u odbrani BiH, može koristiti kao osnov za odlazak u penziju isključivo na njihov zahtjev, odnosno na osnovu izjave nosioca prava na poseban staž, bez obzira da li je poseban staž upisan u radnu knjižicu, evidentiran kod Zavoda PIO, ili je evidentiran u drugim javnim ispravama, registrima ili evidencijama i da poseban staž ne može protiv volje nosioca služiti kao osnov za donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju. Inicijativa je ocijenjena neprihvatljivom jer je u toku izrada novog teksta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u skladu sa Strategijom reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koja je usvojena na Parlamentu FBiH.

Na današnjoj sjednici, Federalna vlada nije prihvatila mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

KONAČNI IZVJEŠTAJ O VOJNIM STANOVIMA

Federalna vlada prihvatila je Konačni izvještaj Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima s Republikom Srbijom i Crnom Gorom.

Direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH je zadužen da odredi osobe za primopredaju dokumentacije i baze podataka od Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa ove dvije države.

Predsjednik Komisije za razmjenu podataka o ovim stanovima je obavezan da obavijesti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Komisiju za razmjenu podataka pri Ministarstvu odbrane Crne Gore o prestanku rada Komisije, te da će buduće podaci biti razmjenjivani putem Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, koja u ime Vlade FBiH, raspolaže imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane.

IZMJENA UREDBE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA AUTOCESTAMA I BRZIM CESTAMA

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH.

Visinu naknade za korištenje jednog singlmodnog optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u cestovnom zemlјištu utvrđuje Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine godišnje po dužnom metru korištenog optičkog vlakna i ona iznosi 0,10 KM za autoceste i 0,08 KM za brze ceste, bez PDV-a.

Ove izmjene su uslijedile nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje 21.4.2015. godine donijela Rješenje kojim se JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar upisane u Jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza po osnovu PDV-a s 21.4.2015. godine, po službenoj dužnosti.

Zbog promijenjenih tržišnih prilika i pojave konkurentnijih ponuđača, u cilju povećanja prihoda od poslovanja bilo je potrebno postojeće iznose naknada za ove usluge učiniti konkurentnijim. To će postojeću infrastrukturu autocesta učiniti pristupačnijom svim budućim korisnicima.

 

USVOJEN DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2016.-2018. GODINA

Dokument okvirnog budžeta Federacije BIH za razdoblje 2016 - 2018. godine izrađen je u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH, i predstavlja preliminarni Nacrt budžeta Federacije BiH za 2016. godinu, kao i projekcije budžeta za 2017. i 2018. godinu.

Ovaj dokument predstavlja stratešku osnovu za proces izrade godišnjeg budžeta, a njegov ključni cilj je postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske politike u središte procesa planiranja i izrade budžeta, imajući u vidu da je godišnji budžet jedan od osnovnih instrumenata kojima će biti realizirani ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Federacije BiH.

Polazište za njegovu izradu bile su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredno srednjoročno razdoblje, kao i prioriteti Vlade Federacije BiH usvojeni Programom rada Vlade za razdoblje 2016. – 2018. godina zajedno s ciljevima fiskalne politike.

Prema ovom dokumentu, nakon pada BDP-a od 0,1 posto u prošloj godini, ove godine je projiciran rast BDP-a od 2,6 posto, dok se u narednim godinama očekuje rast od 3,2 posto u 2016. godini, 3,6 posto u 2017., te 4,4 posto u 2018. godini.

Također, u narednim godinama se očekuje postepeno jačanje ekonomskog rasta u eurozoni, a očekivani izlazak Italije i Hrvatske iz recesije, kao i ubrzaniji rast Austrije bi trebali imati višestruke efekte i na BiH. Ukupno planirana javna potrošnja u 2015. godini je 2.334,1 milijarde KM uključujući otplate dugova, pozajmljivanje i izdatke za kamate.

Ovaj planirani iznos predstavlja rast od 3,8 posto u odnosu na izvršenje Budžeta FBiH za 2014. godinu. U 2016. godini javna potrošnja je projicirana u iznosu od 2.472,2 milijarde KM ili 12,7 posto BDP-a Federacije BiH. U 2017. godini ukupna potrošnja je projicirana na nivou od 2.463,6 milijarde KM ili 12,1 posto BDP-a Federacije BiH, dok je u 2018. godini na nivou od 2.500,8 milijarde KM ili 11,5 posto BDP-a Federacije BiH.

OVLAŠTENJA ZA PUNOMOĆNIKE

Federalna vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja premijeru FBiH Fadilu Novaliću za punomoćnika za zastupanje Federacije BiH na Skupštini dioničara/akcionara kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka. U slučaju spriječenosti punomoćnika, ovlaštenje vrši federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Vlada FBiH je dala ovlaštenje Danijelu Pelidiji da kao punomoćnik zastupa Federaciju Bosne i Hercegovine na Četvrtoj skupštini privrednog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Dopunjena ja Odluka kojom se Adnanu Mahmutoviću daje ovlaštenje da u svojstvu punomoćnika zastupa Federaciju BiH na Petnaestoj skupštini privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde i po tačkama promijenjenog dnevnog reda Petnaeste skupštine privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde.“

Emini Selman data je punomoć ua učešće u radu u odlučivanju na Dvadesetoj skupštini Fabrike duhana Sarajevo d.d., a Lidiji Šimić za učešće u radu i odlučivanju na Trinaestoj skupštini dioničkog društva Šipad Export-Import d.d. Sarajevo.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XVII redovnoj Skupštini „Zrak“ d.d. Sarajevo data je Adnanu Frljaku.

DODJELA PROSTORA U SARAJEVU I TUZLI

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova površine 18,98 m2, Udruženju veterana Odreda policije za specijalne namjene „Lasta“, bez naknade.

Troškove uređenja i opremanja prostora snosit će ovo udruženje.

Donesena je i odluka kojom je poslovni prostor u Tuzli, površine 68,21 m² dat na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina, Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona.

ODOBRENO RASPOREĐIVANJE DONACIJE
ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH


Vlada FBiH donijela Odluku o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 246.448,01 KM.

Ova donatorska sredstva su odobrena za projekt „Univerzalni pristup za populacije koje su najviše izložene riziku u BiH - HIV".

IZVJEŠTAJ O UNIŠTAVANJU I SUZBIJANJU ŠIRENJA AMBROZIJE

Vlada Federacije BiH je prihvatila Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koje je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Sve federalne institucije, referentne za pojedine komponente Akcionog plana, obavezane su da u potpunosti ispunjavaju predviđene obaveze i najkasnije do kraja godine podnesu odgovarajuće izvještaje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Nerealizovane obaveze iz 2014. godine prenose se u 2015. godinu s obavezom izvršenja u najkraćem mogućem roku.

Općine na kojima je evidentirana ambrozija trebaju planirati budžetska sredstva za narednu godinu, za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste latinskog naziva ambrosia artemisifolia, koja se nalazi uz rubove saobraćajnica, vodne tokove i željezničke pruge.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije i odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja, te dostavljati godišnji izvještaj Federalnom ministarstvu okoliša i turizma o izvršenim aktivnostima.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaduženo da nastavi koordinirati aktivnosti na provođenju Akcionog plana, kao i da objedini sve pojedinačne izvještaje federalnih institucija u integralni Izvještaj za tekuću godinu i dostavi ga Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG ZAVODA
ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU

U Izvještaju kojeg je danas usvojila Federalna vlada, navodi se da je Federalni zavod za zapošljavanje u prošloj godini izvršavao svoje obaveze radi stvaranja pretpostavki za poboljšanje kvaliteta ponude radne snage na tržištu rada, poticanje potražnje za radnom snagom, a sredstva Budžeta FBiH u iznosu od 9.640.000 KM, usmjeravao u programe aktivne politike zapošljavanja.

U 2014. godini je zabilježen rast zaposlenih od dva posto u odnosu na 2013. godinu i iznosi 443.587 zaposlenih u Federaciji BiH. Najveći rast zabilježen je u ugostiteljstvu i hotelijerstvu i iznosi15,4 posto, u prerađivačkoj industriji povećanje zaposlenosti je 7,3 posto, a nakon dugogodišnje stagnacije povećan je i broj zaposlenih u građevinarstvu.

Međutim, u izvještaju se ističe da je još uvijek evidentan problem strukturne neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, koji karakteriše i niska produktivnost i visoko učešće zaposlenosti u neformalnoj ekonomiji.

Rad nacrno i dalje ostaje objektivni problem, koji, pored nelojalne konkurencije među poslodavcima i nepoštivanja finansijske discipline, utiče i na sagledavanje evidencione stope nezaposlenosti.

Strukturna neravnoteža na tržištu rada vidljiva je u neusklađenosti ponude i tražnje za radnom snagom u pogledu zanimanja, obrazovanja, kvalifikacija ili regionalnog rasporeda. Naime, u radno sposobnom stanovništvu i radnoj snazi participira veliki broj osoba bez ikakvih kvalifikacija. Stoga je zaključeno da je radi pobljšanja stanja na tržištu rada potrebno sagledati sve reformske procese, a posebno one koji su fokusirani na razvoj privrede, poduzetništva i obrazovnih institucija, te stručnog obrazovanja odraslih.

IZVJEŠTAJ O RADU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
I REOSIGURANJA FBiH ZA 2014. GODINU

Federalna vlada prihvatila je danas Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

Izvještajem su obuhvaćeni izvještaji o radu Upravnog vijeća Zavoda i o radu Stručne službe Zavoda za 2014. godinu.

Osnovne aktivnosti su vođene u cilju obezbjeđenja uslova za provođenje vertikalnih programa i najsloženijih oblika prioritetnih vidova specijalističke zdravstvene zaštite, pod jednakim uslovima za sva osigurana lica u Federaciji BH. Pored funkcija federalne solidarnosti, obavljani su i poslovi ino-osiguranja, u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje, obezbjeđenje zdravstvene zaštite po osnovu detašmana i posebno liječenje u inostranstvu, koje je započelo primjenom Pravilnika o liječenju u inostranstvu, od februara 2014. godine.

Također, važna funkcija Federalnog zavoda je i koordiniranje djelatnosti kantonalnih zavoda osiguranja u provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja u cilju uspostavljanja i održavanja konzistentnosti sistema osiguranja u uslovima decentralizacije.

Posebno su istaknuti teški uslovi poslovanja na koje je utjecala finansijska situacija, koja je dodatno otežana prirodnim nepogodama, što je donijelo pad prihoda i smanjenje naplate doprinosa.

IZVJEŠTAJ O REFORMI JAVNE UPRAVE ZA 2014. GODINU

Federalna vlada primila je na znanje Godišnji izvještaj o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar - decembar 2014. godine, sa preporukama prioritetnih aktivnosti i Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2014. godinu. Usvojena je i Informacija o aktivnostima u procesu reforme javne uprave.

I ovog puta potvrđena je opredijeljenost Federalne vlade za nastavak aktivnosti utvrđenih Strategijom reforme javne uprave i Revidiranim akcionim planom 1, a posebno onih koje se odnose na implementaciju sredstava Fonda za reformu javne uprave za prioritetne projekte u reformskim oblastima Strateškog planiranja, Koordinacije i izrade politika, Javnih finansija, Upravljanja ljudskim potencijalima, Institucionalne komunikacije, e Uprave i Upravnih usluga.

Resorni federalni ministri i rukovodioci federalnih upravnih organizacija i stručnih službi, koji su određeni kao nosioci aktivnosti u Revidiranom akcionom planu 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, su zaduženi da u programe rada za 2015. godinu unesu obaveze iz Revidiranog akcionog plana 1, koje nisu realizirane do kraja 2014. godine.

Koordinator za reformu javne uprave u Federaciji BiH zadužen je da, u saradnji sa članovima nadzornih timova i Federalnim zavodom za programiranje razvoja, prati realizaciju ove obaveze.

Resorni federalni ministri, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i direktori stručnih službi, koji su u RAP-u 1 Strategije reforme javne uprave određeni za nosioce aktivnosti, obavezni su da prilikom pripreme zakona i drugih propisa koji se rade u skladu s obavezama iz Strategije reforme javne uprave, osiguraju učešće članova nadzornih timova za određenu reformsku oblast.

Federalna vlada podržala je aktivnosti na izradi analize reforme javne uprave i dokumenata o daljim pravcima reforme i zadužila provedbene strukture da, nakon izvršenih usaglašavanja, ovaj dokument dostave Vladi FBiH na razmatranje.

O POČETKU RADA POSEBNIH ODJELA VRHOVNOG SUDA FBiH
I FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FBiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva pravde o statusu primjene i uvjeta za početak rada posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužilaštva Federacije BiH, te zadužila federalna ministarstva pravde i finansija da, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, Vrhovnim sudom Federacije BiH i Federalnim tužilaštvom FBiH, utvrde iznos potrebnih finansijskih sredstava koje je nužno izdvojiti iz Budžeta FBiH za nesmetano funkcioniranje novoformiranih odjela suda i tužilaštva, na godišnjem nivou.

Ove institucije zadužene su da izvrše analizu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH i u skladu s rezultatima analize izrade nacrt izmjena i dopuna zakona koji bi sadržavao novi rok početka primjene kao i izmjene drugih zakona za koje se utvrdi potreba.

Vlada je također zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije BiH i Federalnim tužilaštvom Federacije BiH, u objektu koji koriste ove institucije, osigura infrastrukturne uvjete za smještaj posebnih odjela, a koji će u funkcionalnom smislu ispunjavati sve potrebne uvjete za adekvatan smještaj nosilaca pravosudnih funkcija i pratećeg osoblja novoformiranih odjela.

Sve zaključke potrebno je izvršiti u roku od 60 dana, o čemu će zadužene institucije obavijestiti Vladu FBiH.

Federalna vlada je donijela i odluku o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da sa Privrednom bankom d.d. Sarajevo zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u ulici Alipašina broj 6, ukupne površine 151,80 m², na period od deset godina.

O REALIZACIJI UREDBE

Federalna vlada danas je prihvatila i Informaciju o realizaciji obaveza i zadataka iz člana 18. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koju je sačinila Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH. U njoj je navedeno da je Agencija na adrese općinskih sudova Sarajevo, Zenica, Mostar, Travnik, Bihać, Tuzla i Goražde uputila zahtjeve za usklađivanje podataka u registru sudova, na način da se Federacija BiH upiše/uknjiži kao vlasnik državnog kapitala, a Vlada Federacije BiH kao nosilac prava upravljanja.

Vlada je danas također upoznata o tome šta je na ovom planu uradio Registar vrijedonosnih papira, a na temelju Zaključka sa 4. hitne sjednice, održane 26.6.2015. godine.

INFORMACIJA O POČETKU IZRADE PROGRAMA INTEGRISANJA

Vlada Federacije BiH prihvatila Informaciju u vezi s početkom izrade Programa integrisanja.

Sva federalna ministarstva i federalni organi uprave su zaduženi da imenuju članove radnih grupa i podgrupa za Program integrisanja, te da im omoguće adekvatne uslove za rad. Ovo podrazumijeva i stvaranje neophodnih pretpostavki unutar organa uprave za prenošenje pravne stečevine EU u domaće zakonodavstvo.

Kantonalnim vladama je preporučeno da razmotre i Informaciju o izradi programa integrisanja i da u skladu s njom osiguraju imenovanje osoba za grupe/podgrupe za koje to bude traženo, adekvatne uslove za njihov rad i aktivno rade na stvaranju pretpostavki za prenošenje pravne stečevine EU u domaće zakonodavstvo u skladu sa njihovim nadležnostima.

INFORMACIJA O UVOZU SOJINE SAČME

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o zabrani uvoza sojine sačme koja je genetski modificirana iznad dozvoljenih vrijednosti.

Zatraženo je od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove da hitno preduzmu mjere iz svoje nadležnosti radi prevazilaženja problema nastalog kod uvoza sojine sačme.

UREDBA O NAPLATI PUTARINE NA AUTOCESTI A1

Federalna vlada donijela je Uredbu o naplati naknade za korištenje autoceste A1 kojom se utvrđuje naplata i visina naknade za korištenje autocesta (cestarine) na izgrađenim dionicama ove autoceste, naplatnim mjestima i dionice za koje će biti vršena naplata. Kako je dosadašnja Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste donesena 2012. godine pretrpjela četiri izmjene, prihvaćeno je da bude donesena nova.

Novom uredbom utvrđeno je da cijene cestarine sadrže PDV, a puštanjem u promet pravca Međugorje – Ljubuški naplata cestarine vrši se u otvorenom sistemu naplate, pa se sada propisuje naplata i u otvorenom i zatvorenom sistemu naplate.

Također, definirana je kaznena tarifa za korisnike, po kojoj korisnik autoceste na izlaznoj traci plaća kaznenu tarifu u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću klasu vozila od mjesta izlaza za korištenu dionicu autoceste. Kaznena tarifa će biti naplaćena ako korisnik na izlazno naplatno mjesto dođe bez zapisa na tranzitnom mediju, ili sa zapisom koji je stariji od 14 sati, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na dionici autoceste, te ako na izlaznom naplatnom mjestu ne koristi podatak s tranzitnog medija kojim je ostvario ulaz na tu dionicu autoceste.

Ovlaštena je Uprava JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine da svojom odlukom može mijenjati visinu naknade za korištenje autoceste u rasponu do +/- 15 posto od iznosa definisanog cjenovnikom, zavisno od prometa, vremenskih uslova, marketinških aktivnosti i drugih tržišnih prilika.

Za automatsko plaćanje cestarine preduzeće će korisnicima izdavati TAG uređaje, po cijeni koju utvrdi Uprava Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Za svako dodatno punjenje TAG uređaja korisniku se odobrava popust, na način da se korisniku uvećava uplata na TAG za 20 posto.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici zadužila Federalno ministarstvo pravde da započne pregovore sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH u cilju smanjenja plaća zaposlenika u organima uprave Federacije BiH u iznosu od deset posto. Ovim sredstvima bit će ostvarene uštede u Budžetu FBiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i uprave javnih preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Vlada je zadužila da započnu pregovore sa sindikatima u cilju smanjenja plata zaposlenicima u iznosu od deset posto.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i uprave Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo i Javno preduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Federalna vlada je zadužila da započnu pregovore sa sindikatima u cilju smanjenja plata zaposlenicima u iznosu od deset posto.

Sredstva ostvarena uštedama u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatskim poštama d.o.o. Mostar, Diončko društvo BH Telecom Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, bit će uložena u poboljšanje poslovanja tih preduzeća.

Sredstva ostvarena uštedama JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo bit će uložena u proces restruktuiranja i uplatu doprinosa rudnicima.

Vlada FBiH na današnjoj sjednici je primila na znanje informaciju o Rješenju Općinskog suda u Sarajevu od 03.7.2015. godine (Usvajanje prijedloga za određivanje privremene mjere za osiguranje – provođenja Odluke Skupštine JP Elektroprivreda HZ HB o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB) i odgovorila na navode tužitelja u obavezujućem roku.

Federalna vlada usvojila je Informaciju o implementaciji projekta „Informacioni sistem za nadzor i kontrolu naftnih derivata na benzinskim pumpnim stanicama Federaciji BiH“. Potpisnici Protokola o korištenju podataka iz informacionog sistema nadzora i kontrole prometa naftnih derivata su zaduženi da za period od potpisivanja Protokola do 30.6.2015. godine, u skladu s raspoloživim podacima, Federalnom ministarstvu trgovine dostave informaciju o efektima korištenja podataka sa „Informacionog sistema za nadzor i kontrolu naftnih derivata na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH".

Danas je direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović ovlašten da potpiše izjavu za učešće u projektu Evropske komisije pod nazivom ERANET (primjena geonauka) koji obuhvata oblast geoenergije, podzemnih voda i mineralnih sirovina.

Vlada FBiH je izmijenila Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Nacrta programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovom izmjenom se u tački 6. broj „90“ zamjenjuje brojem „45“, dakle skraćuje se rok Komisiji za izradu Nacrta programa za izvršenje zadatka sa 90, na 45 dana.

Usvojen je i Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za I i II kvartal 2015. godine. Po usvojenim zahtjevima za prvih šest mjeseci ove godine, odobreno je ukupno 4.505.948,50 KM.

Danas je usvojena Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o izradi Zakona o javno-privatnom partnerstvu i zaključak da će u skladu s Programom rada Vlade Federacije BiH 2015.-2018. godina biti imenovani nosioci normativne aktivnosti izrade ovog zakona.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje Gojka Anića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove, Drage Bago za razvoj, Ilije Bakalara za distribuciju električne energije, Ivice Čule za proizvodnju električne energije, Ivice Pavkovića za opskrbu električnom energijom i Ante Tutiša za ekonomske poslove do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.

Vlada FBiH je imenovala interresornu Radnu grupu za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 2016.-2019. godina u sastavu Marinko Bošnjak (predsjednik), Eldara Šoše, Senad Zekić, Ajlana Krupić, Nermin Šahinović, Merima Maslo, Aida Mikulić, Sead Džiho, Damir Ravlić, Mehmed Cero, Mulija Tabak-Abedpour, Renata Škrobo, Dubravka Ćorić, Ramo Dautbašić, Muzafer Kapetan, Almin Mališević, Sinan Husić i Ljubiša Džapan (članovi). Radna grupa će u roku od 60 dana izraditi ovaj akcioni plan s definisanim prioritetima, mjerama i aktivnostima. Za svaku aktivnost će biti definisan cilj, mjerljivi indikatori izvršenja, nosioci, rokovi, kao i institucije odgovorne za implementaciju i dostavljeni Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Danas je doneseno Rješenje o privremenom imenovanju na period do 60 dana Mirka Šarca za predsjednika i Viktora Lasića, Dragana Metera, Emira Nuspahića i Alme Imamović za članove Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar. Privremeno su, također do 60 dana, imenovani i Elmedin Hardović za predsjednika, a Jasmina Šeko i Marijan Oršolić za članove Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.

Nakon razmatranja Informacije u vezi realizacije projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS)“, Vlada FBiH je za koordinatora projekta odredila Ibrahima Tirka, a za članove Odbora za praćenje ovog projekta Jelku Milićević, Denisa Lasića i Amira Zukića.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave - izvršnog direktora za ekonomske poslove Enisa Džafića.

Istovremeno data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju generalnog direktora - predsjednika Uprave ovog javnog preduzeća Nijaza Puzića, na lični zahtjev, koji je podnio ostavku, radi preuzimanja dužnosti zamjenika generalnog direktora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije za poslove operacije. Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za imenovanje Enisa Džafića za vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici naložila Upravi - generalnom direktoru Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo da odmah pokrene proceduru razrješenja predstavnika društva, Nadzornog i Upravnog odbora u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla usljed lošeg poslovanja i gubitka povjerenja i da hitno pokrene proceduru imenovanja Uprave i Nadzornog odbora na privremeni period u ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, što ima karakter uvođenja prinudne uprave da bi ta uprava počela proces restrukturiranja rudnika.

Federalna vlada će jednom mjesečno vršiti nadzor poslovanja i konstatovati napredak u poslovanju.


Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.05 sati.

 

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE