14. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.07.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 13. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 02.07.2015. godine i Zapisnika 5. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 03.07.2015. godine, telefonskim putem
a) Verifikacija zaključka
2. Prednacrt Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
4. Izjašnjenje u vezi sa zahtjevom Nermina Halilagića, Huse Sarića i Riste Nišića za preispitivanje Odluke Upravnog odbora o imenovanju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
5. Izjašnjenje Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Konačnim izvještajem o radu Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom sa Prijedlogom zaključka
6. Informacija o Rješenju Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 513040 15 Mo, od 03.07.2015. godine (Usvajanje prijedloga za određivanje privremene mjere za osiguranje – provođenja Odluke Skupštine JP Elektroprivreda HZ HB o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB) sa Izjašnjenjem i prijedlogom zaključka
7. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
8. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilma za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH
9. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016-2018. godine, sa Prijedlogom zaključka
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara/akcionara kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju električne energije
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom
f) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove
12. Prijedlog odluku o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde
12.1. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Petnaestoj skupštini Privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde, zakazanoj za dan 14.07.2015. godine
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
13.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na IV Skupštini Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 14.07.2015. godine
13.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na IV Skupštini Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 14.07.2015. godine
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva „ZRAK“ d.d. Sarajevo
14.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XVII redovnoj Skupštini „ZRAK“ d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 22.07.2015. godine
14.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XVII redovnoj Skupštini „ZRAK“ d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 22.07.2015. godine
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Fabrika duhana Sarajevo d.d.
15.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Dvadesetoj Skupštini Fabrike duhana Sarajevo d.d., zakazanoj za dan 15.07.2015. godine
15.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Dvadesetoj Skupštini Fabrike duhana Sarajevo d.d., zakazanoj za dan 15.07.2015. godine
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Šipad Export-Import d.d. Sarajevo
16.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XIII Skupštini dioničkog društva Šipad Export-Import d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 16.07.2015. godine
16.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XIII Skupštini dioničkog društva Šipad Export-Import d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 16.07.2015. godine
17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa
18. Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Udruženju veterana Odreda policije za specijalne namjene „Lasta"
19. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalne uprave policije
20. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave-izvršnog direktora za ekonomske poslove Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razriješenju generalnog direktora-predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora- predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
21. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) priključnog vozila DB-SG SPECIJALNO ZA PRIJEVOZ ČAMACA „Torbarina“ i 1 (jednog) službenog motornog vozila
23. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
24. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu ulica Hamdija Kreševljaković broj 96, Federalnom ministarstvu pravde
25. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
26. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, Ulica Armije R BiH broj 25, Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona
27. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove
28. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
29. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja direktoru Federalnog zavoda za geologiju za potpisivanje izjave za učešće u projektu Evropske komisije po nazivom ERANET
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije
31. Prijedlog rješenja o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 2016-2019. godina
32. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federacije Bosne i Hercegovine
33. Prijedlozi rješenja
33.1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar
33.2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
34. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za I i II Kvartal (januar, februar, mart, april, maj, juni) 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području FBiH za 2014. godinu sa prijedlogom zaključaka
36. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
38. Godišnji izvještaj o napretku za period januar - decembar 2014. godine (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH), sa Prijedlogom zaključka
39. Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2014. godinu, (realizacija Zaključka V. broj: 667/2015 od 02.06.2015. godine) sa Prijedlogom zaključka
41. Informacija o implementaciji projekta "Informacioni sistem za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH", sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija o statusu primjene i uvjeta za početak rada posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
43. Informacija o problemima u funkcioniranju Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, sa Prijedlogom zaključka
44. Informacija o aktivnostima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na izradi Zakona o Javno privatnom partnerstvu, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o realizaciji obaveze usklađivanja podataka u registru društava iz člana 18. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
46. Informacija u vezi realizacije projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“, sa Prijedlogom zaključka (realizacija Zaključka V. broj: 666/2015 od 04.06.2015. godine)
47. Informacija o aktivnostima u procesu reforme javne uprave sa Prijedlogom zaključka
48. Informacija u vezi početka izrade Programa integrisanja, sa Prijedlogom zaključka
49. Informacija o zabrani uvoza sojine sačme
50. Prijedlog uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
51. Prijedlog rješenja (poništavanje rješenja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija)
52. Prijedlog zaključka – preporuka za smanjenje plaća
53. Obavještenje Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine o izvršenom prijenosu vrijednosnih papira na Federaciju Bosne i Hercegovine kao vlasnika neprivatiziranog kapitala (realizacija Zaključka V. broj: 743/2015)
54. Prijedlog zaključka (u vezi sa pokretanjem procedure za razrješenje i imenovanje privremene uprave ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla)

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE