13. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 02.07.2015.
Saopćenje o radu

 13. SJEDNICA VLADE FBiH:

11. JULI DAN ŽALOSTI U FEDERACIJI BiH

Vlada Federacije BiH, na današnjoj 13. sjednici u Mostaru, donijela je Odluku kojom se 11. juli 2015. godine - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade FBiH i institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Federacije BiH, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

SAGLASNOST ZA PRIJEM 100 ZAPOSLENIKA U „IGMANU“ KONJIC

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o potrebama zapošljavanja novih zaposlenika u privredno društvo „Igman“ d.d. Konjic.

Data je saglasnost ovom privrednom društvu za prijem u radni odnos 100 zaposlenika (NK/PK) na period do šest mjeseci putem javnog poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje "Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015 godine".

USVOJEN OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU

Operativni program rada Vlade Federacije BiH za 2015. godinu kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, rađen je na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015. – 2018. godine i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Planom su definisani strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijela primjeni zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava.

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada provoditi u 2015. godini, vezani su za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Prioriteti Vlade FBiH u 2015. godini će biti intenziviranje privrednog razvoja, jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanje vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama BiH, te u saradnji sa drugim nivoima vlasti rad na euroatlanskim integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Danas je utvrđen i Prijedlog ekonomske politike Vlade FBiH u periodu 2015. – 2017. godina.

Prioriteti Vlade FBiH u ovom periodu će biti fiskalna konsolidacija, povećanje konkurentnosti privrede, projekti intenziviranja privrednog razvoja, jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, jačanje regionalne saradnje, te jačanje koordinacije i saradnje sa nižim nivoima vlasti u FBiH. Ekonomska politika Vlade FBiH 2015. – 2017. detaljno analizira makroekonomska kretanja u okruženju i FBiH, daje projekcije makroekonomskih indikatora, javnih prihoda, rashoda i javnog duga, usmjerava fiskalnu politiku koja u ovom periodu precizira politike koje je neophodno provesti u trogodišnjem periodu kako bi bili realizovani zacrtani ciljevi.

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i uputila ga u parlamentarnu proceduru na usvajanje po hitnom postupku.

Osnovni razlog za ove izmjene je stvaranje pravnog osnova za stimuliranje proizvodnje u niskoakumulativnim djelatnostima kroz olakšice na plaće za zaposlenike u tekstilnoj, kožarskoj i proizvodnji obuće, rudnicima uglja, kao i u tradicionalnim esnafskim zanatima, kako bi ove djelatnosti uz niske troškove plaća zaposlenika bili održivi i konkurentni na tržištu.

Naime, u odredbama dosadašnjeg zakona bile su propisane olakšice za umanjenu osnovicu za obračun doprinosa koje mogu biti korištene samo ukoliko se isplaćuju najniže plaće (350 KM), pa su se praktički teško mogle koristiti s obzirom na izuzetno nizak propisani prag plaća.

Sada je propisano da povlaštena osnovica za obračun doprinosa bude nešto veća i da, umjesto 25 posto od prosječne plaće, iznosi 30 posto uz isplaćenu neto plaću koja ne prelazi 60 posto od prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji.

Ove izmjene će dovesti do toga da će se za svakog uposlenika plaćati doprinos uvećan za oko 30 KM, što će dovesti do povećanja prihoda fondova od doprinosa u iznosu od oko sedam milijuna KM za godinu. Ocjenjenjuje se da će ovim izmjenama biti obuhvaćeno oko 20.000 zaposlenika.

Ovim zakonom uvode se kao obveznici uplate doprinosa i trgovci pojedinci koji rade na otvorenim pijacama i zatvorenim boksovima, gdje je također propisana povlaštena osnovica za obračun doprinosa u istoj visini olakšica kao i u niskoakumulativnim granama, što će omogućiti prelazak iz neformalne u formalnu ekonomiju.

U ovu grupu sa olakšicama uključeni su i taksi prijevoznici jer su posebnim propisom svrstani u niskoakumulativne djelatnosti i kao porezni obveznici imaju isti tretman kao samostalne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata.

NACRT ZAKONA O RAZVOJNOM PLANIRANJU

Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonom se uređuju ciljevi i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, vrste strateških dokumenata, vrste dokumenata neophodnih u postupku primjene strateških dokumenata, tijela odgovorna za razvojno planiranje i upravljanje razvojem. Također se uređuju proces razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji, programiranje, monitoring, evaluacija i izvještavanje o implementaciji strateških dokumenata, finansiranje provedbe strateških dokumenata i nadzor nad primjenom ovog zakona.

Uspostava sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji omogućava transparentno i usaglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, a u interesu je građana Federacije.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i uputila ga na usvajanje u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku.

Ovim zakonom uređuju se odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba, a donošenje zakona u redovnom postupku moglo bi izazvati štetne posljedice za Federaciju.

Ovo zakonsko rješenje pripremila je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove uz sudjelovanje Federalnog ministarstva pravde, pri čemu su u cijelosti poštovani razlozi i stajališta Ustavnog suda Federacije BiH data u presudi od 21.10.2014. godine, kojom je utvrđeno da članak 31. stav 2., 3. i 5. Zakona o izvlaštenju nisu suglasni Ustavu Federacije BiH, kao i Odluci Ustavnog suda BiH, od 18.2.2015. godine, ukinuto jedno rješenje Vlade Federacije BiH o dozvoli ulaska u posjed izvlaštenih nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.

Novo zakonsko rješenje predviđa ponovno osiguranje mogućnosti Vladi Federacije BiH da u iznimnim situacijama korisnicima izvlaštenja omogući ulazak u posjed izvlaštenih nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, odnosno prije konačne isplate naknade za izvlaštene nekretnine, čime Vlada Federacije BiH ponovno dobija ovlaštenja potrebna radi realizacije najvažnijih projekata iz oblasti javne infrastrukture.

Za razliku od ranijih rješenja, za koja su ustavni sudovi utvrdili da su neustavna, predložena zakonska rješenja predviđaju obvezu korisnika izvlaštenja da u slučaju provođenja važnih infrastrukturnih projekata vlasnika nekretnine na odgovarajući način obavijesti o potrebi žurnog ulaska u posjed izvlaštene nekretnine i da ga upozna s razlozima koji takvo postupanje zahtijevaju i ulazak u posjed s vlasnikom nekretnine pokuša riješiti sporazumno.

Za razliku od ranijeg zakonskog rješenja, koje su oba ustavna suda smatrala neprihvatljivim, predložene izmjene Zakona predviđaju mogućnost vođenja upravnog spora protiv rješenja Vlade Federacije BiH kojim se korisniku izvlaštenja dozvoljava ulazak u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, odnosno prije isplate naknade za izvlaštene nekretnine, čime se vlasniku nekretnina osigurava neposredna sudska zaštita i u ovoj fazi postupka izvlaštenja.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju u parlamentarnu proceduru će biti upućen po žurnom postupku, jer je predložena izmjena važećeg zakona potrebna radi osiguranja kontinuiteta i dinamike realizacije važnih projekata u oblasti javne infrastrukture, te radi optimiziranja postojećeg zakonskog rješenja i njegovog usklađivanja sa odlukama i stajalištima Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Federacije BiH.

Osim toga donošenje zakona u redovnom postupku u slučaju nepovoljnog razvoja događaja moglo bi prouzročiti štetne posljedice, u vidu produžetka rokova ili odgađanja realizacije pojedinih projekata, primjerice autoceste na Koridoru Vc, otežanog financiranja takvih projekata ili plaćanja penala zbog kašnjenja u realizaciji već odobrenih kreditnih sredstava.

Današnjim zaključkom prihvaćena je inicijativa da se izmjenama i dopunama ovog zakona regulira i pitanje izvlaštenja rudničkog zemljišta.

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIRANJU POSLOVA PREMJERA
I USPOSTAVLJANJA KATASTRA NEKRETNINA

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina kojim se uređuju izvori i način obezbjeđenja sredstava potrebnih za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina u skladu s godišnjim planovima poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina koje, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donosi Vlada FBiH.

U obrazloženju za donošenje je navedeno da ažurne i kvalitetne evidencije o nekretninama, riješeni imovinsko-pravni odnosi, a u okviru toga kvalitetni, ažurni, digitalizovani geodetski planovi i podaci katastarskog operata, predstavljaju preduslov za sistemski pristup prostornom planiranju, formiranju različitih politika korištenja zemljišta, prometu nekretninama, a na taj način imaju značajne efekte i na privredni, socijalni i ukupni društveni razvoj.

Predviđeno je da se ti poslovi premjera i katastra nekretnina finansiraju iz federalnog, kantonalnih i općinskih budžeta, doprinosa od investicija za građevinske objekte i od naknada za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina. Ocijenjeno je da bi se na ovaj način značajno rasteretili budžeti svih nivoa. Naime, svi investitori građevinskih objekata, uplaćuju određeni iznos sredstava na ime naknade za premjer i uspostavljanje katastra nekretnina, a zakonom je propisano za što se koriste ova sredstva. Ukupna visina sredstava utvrđuje se na osnovu godišnjih planova poslova i Sporazuma o zajedničkom finansiranju ovih poslova.

USVOJENI PROGRAMI UTROŠKA SREDSTAVA ZA
POTICAJE POLJOPRIVREDI I VETERINARSTVU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđene Budžetom Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH 2015. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

Kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, vršit će nadležni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih ministarstava, ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija u cilju namjenskog utroška sredstava.

Kontrolu proizvodnji, kao i kontrolu nad realizacijom ostalih mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da, sa ciljem obezbjeđenja redovnosti isplata novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, pokušaju obezbijediti i postići sporazum s bankama, a u okviru odobrenih budžetskih sredstava.

Danas je usvojen i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“ utvrđen Budžetom FBiH za 2015. godinu u iznosu od 2.500.000 KM. Realizacija ovog programa bit će vršena u zavisnosti od ostvarenih prihoda u Budžetu FBiH, a on obuhvata sredstva predviđena za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja, kao i sredstva namijenjena za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porijekla.

IZMJENA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

S ciljem otklanjanja nedostataka po Revizorskom izvještaju za 2014. godinu, izmjenama je preciziran naziv Stručnog odbora za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektovanja i nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, kao i naziv Stručnog odbora za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova za građevine i zahvate iz nadležnosti ovog ministarstva.

Skraćen je rok i za ponovno podnošenje zahtjeva za slučajeve kada je to ovlaštenje oduzeto ili izdavanja novog ovlaštenja. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je prihvatilo sugestije stručne javnosti, te skratilo raniji rok od godinu na rok od tri mjeseca od dana oduzimanja ovlaštenja.

USKLADITI PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU
MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA

Nakon što je upoznata s prijedlozima iz preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Vlada Federacije BiH je naložila direktoru i Upravnom odboru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da, imajući u vidu iznesene navode i činjenice, odmah pristupe usklađivanju Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i donošenju nove Liste invaliditeta.

Nova Lista invaliditeta treba da poštuje principe o jedinstvenim kriterijima i nediskriminaciji osoba sa invaliditetom s obzirom na uzrok nastanka invaliditeta i načela sadržana u UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, a bit će bazirana na dijelovima Liste svjetske zdravstvene organizacije (MKF), kojima se isključivo tretira invaliditet, urođeni ili stečeni.

Prije usvajanja usaglašenog Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i nove Liste invaliditeta od strane UO Instituta, Institut je dužan pribaviti saglasnost nadležnih ministarstava.

Vlada FBiH je danas usvojila i informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o pokretanju procesa evaluacije i izradi novog dokumenta "Strategija za izjednačavanje mogućnosti za lica sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011-2015. godine".

O GOSPODARENJU ŠUMAMA U 2014. I PLANOVIMA ZA 2015. GODINU

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2014. godini i planovima gospodarenja šumama za 2015. godinu.

Kantonalnim vladama je preporučeno da poduzmu sve neophodne aktivnosti u cilju potpunog ostvarivanja svih planova po šumskoprivrednim osnovama s posebnim akcentom na ravnomjernu realizaciju plana sječa, biološke obnove šuma, izgradnje šumske infrastrukture i provođenje integralne zaštite šuma, te da putem kantonalnih uprava za šumarstvo prate dinamiku realizacije osnova i o tome izvještavaju Federalnu upravu za šumarstvo.

Svi korisnici šuma su obavezani na ravnomjernu realizaciju svih planova gospodarenja šumama propisanih šumsko-privrednim osnovama, a posebno planova šumsko-uzgojnih radova i planova izgradnje šumske infrastrukture.

U cilju prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva izazvanog nepostojanjem zakona o šumama, Vlada Federacije BiH će ubrzati proceduru donošenja novog zakona o šumama i njegovog usvajanja po hitnom postupku u Parlamentu Federacije BiH.

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove je naloženo da u saradnji s kantonalnim inspekcijama, kantonalnim upravama za šumarstvo i nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova, pojača inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva, prometa i prerade drveta.

Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2014. godini i planovima gospodarenja šumama za 2015. godinu, sa Zaključcima Vlade Federacije BiH, bit će proslijeđena vladama kantona

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 16.6.2015. godine koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH radi informiranja.

Na ovoj aukciji ponuđeno je 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,7444, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,51 posto na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.948.889,50 KM, a dospijevaju na naplatu 16.12.2015. godine.

O STANJU BUDŽETA FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju o trenutnom stanju u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i zadužila sve budžetske korisnike da prilikom izrade svojih zahtjeva za izmjene i dopune Budžeta, predlože svaki mogući vid ušteda na rashodovnoj strani Budžeta, i o tome izvijesti Federalno ministarstvo finansija.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je informisao Vladu o dijalogu koji se u procesu donošenja Zakona o radu vodi sa predstavnicima sindikata i poslodavaca na Ekonomsko-socijalnom vijeću.

Vlada FBiH zadužila je federalnog ministra pravde da na Strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije inicira formiranje privrednih sudova u Federaciji BiH.

Usvojen je i Izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o procjeni uticaja propisa na Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu u FBiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da odmah pristupi izradi Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima u skladu s preporukama za unapređenje propisa iz usvojenoga izvještaja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Misije USAID-a u BiH i Vlade Federacije BiH, te ovlastila premijera Fadila Novalića da ga potpiše uime Vlade FBiH.

Ovim memorandumom se definišu namjere Vlade Federacije BiH i Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID) u vezi s pomoći Vladi FBiH u unapređenju fiskalnog sektora kroz Projekt reforme fiskalnog sektora (FAR) kojeg implementira USAID, obavezama i uslovima te pomoći, i vremenskim okvirom predviđenim za tu pomoć.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva, prije isteka mandata i za imenovanje Marinka Gilje za vršioca dužnosti generalnog direktora - člana Uprave ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci. Skupština ovog privrednog društva na sjednici održanoj 29.6.2015. godine nije usvojila izvještaj o poslovanju društva za 2014. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Novoimenovani v.d. generalnog direktora zadužen je da Nadzornom odboru društva predloži kandidate za vršioce dužnosti izvršnih direktora - članova Uprave društva.

Federalna vlada je donijela Rješenje kojim se za predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj imenuju Jelka Milićević (predsjednica), Zora Dujmović, Milan Mandilović, Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Josip Martić i Amir Zukić. Predsjednik i članovi ovog upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiji za izbjeglice i raseljene osobe BiH, imenovani su federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i ministar pravde FBiH Mato Jozić.

Vlada FBiH je dala ovlaštenja Adnanu Mahmutoviću da u svojstvu punomoćnika zastupa Federaciju BiH na Petnaestoj skupštini privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde i Enesu Memiću da u svojstvu punomoćnika zastupa FBiH na Devetnaestoj skupštini privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic. Premijer FBiH Fadil Novalić ovlašten je za potpisivanje pojedinačnih prijava i punomoći sa obavezujućim uputama o načinu glasanja po pojedinim tačkama dnevnih redova ovih skupštine.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje Miroslava Puljića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru za izbor i imenovanje Jasmina Mahmuzića za izvršnog direktora za prodaju u Union banci d.d. Sarajevo i donijela zaključak kojim je Nadzornom odboru naložila da se u organizacionoj strukturi poveća broj izvršilaca izvršnih direktora, koji bi bili iz različitih konstitutivnih naroda.

Vlada Federacije nije dala saglasnost na prijedlog rješenja za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije iz Federacije BiH kao ni na prijedlog za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije Federacije BiH. Zbog proteka vremena i promijenjenih okolnosti, zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pokrene proceduru raspisivanja novog javnog natječaja za popunu ovih tijela. Iz istih razloga danas nisu prihvaćena ni rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Jadranskog mora“ Mostar i „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da za slijedeću sjednicu pripremi odluku o privremenom imenovanju, i pokrene proceduru javnog natječaja.

Vlada FBiH je imenovala Komisiju za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata u sastavu Kenan Spahić (predsjednik), Ernis Imamović, Dobrica Jonjić, Jasmina Avdić, Hajradin Mekić, Slavica Žujo, Amira Zelić i Bojan Krejović (članovi). Komisija ima zadatak da vrši neposredan uvid u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, o čemu će, po potrebi, a najmanje jednom u pola godine, izvještavati Vladu FBiH.

***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.50 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE