13. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 02.07.2015.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.06.2015. godine i Zapisnika 4. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.06.2015. godine, telefonskim putem
2. Operativni program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
a) Prijedlog dokumenta Ekonomska politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2015. – 2017.
3. Prednacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
5. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o eksproprijaciji
6. Nacrt zakona o finansiranju poslova premjere i uspostavljanja katastra nekretnina
7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
8. Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2015. godine Danom žalosti
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između misije USAID-a u Bosni i Hercegovini i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
10.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Petnaestoj skupštini Privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde, zakazanoj za dan 14.07.2015. godine
10.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Petnaestoj skupštini Privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde, zakazanoj za dan 14.07.2015. godine
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
11.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Devetnaestoj skupštini privrednog društva „IGMAN“ d.d. Konjic, zakazanoj za dan 13.07.2015. godine
11.2. Punomoć Za učešće u radu i odlučivanju na Devetnaestoj skupštini privrednog društva „IGMAN“ d.d. Konjic, zakazanoj za dan 13.07.2015. godine
12. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP «Elektroprivreda HZ HB» d.d. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP «Elektroprivreda HZ HB» d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora - člana Uprave društva
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
14. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 5 (pet) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2014-200, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: FK-1-1-108/14, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva)
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: FK-1-1-124/14, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva)
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2/15, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva)
e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 66/11, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva)
f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena službenicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pravosnažnom sudskom odlukom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 277387 12 Rs ( zastupani po punomoćniku Lozo Adilu, advokatu iz Travnika)
g) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federalnog ministarstva zdravstva (broj: IN-1-01/15 zastupanim po punomoćniku Nezić Ibri, advokatu iz Konjica)
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj
20. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar
23. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
24. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata
25. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa sa Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o procjeni uticaja propisa za Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/98 i 70/08), sa Prijedlogom zaključka
27. Informacija o stanju realizacije ugovora za kupca iz Kraljevine Saudijske Arabije u privrednom društvu „Pretis“ d.d. Vogošća, sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o potrebama upošljavanja novih uposlenika u privredno društvo „Igman“ d.d. Konjic, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija u vezi sa procesom donošenja Zakona o radu
30. Informacija o trenutnoj situaciji u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom modela za izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa Prijedlogom zaključka
31. Informacija u vezi sa početkom rada Finansijsko-informatičke agencije (prestanak rada AFIP i FIP) sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o pokretanju procesa evaluacije i izradi novog dokumenta "Strategija za izjednačavanje mogućnosti za lica sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011-2015. godine", sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija sačinjena povodom Preporuke Institucije ombudsmena/ombudsmanabroj: Ž-SA-02-851/14 od 06.08.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini i planovima gospodarenja šumama za 2015. godinu, sa prijedlozima zaključaka
35. Informacija o zaštiti državnog poljoprivrednog zemljišta, sa Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog zaključka o pripremi prijedloga akata u vezi sa vršenjem ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
37. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na imenovanje izvršnog direktora Union banke d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom odluke
38. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine
39. Prijedlog zaključka

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE