12. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.06.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Potvrđivanje Zapisnika 11. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.06.2015. godine
a) Informacija u vezi sa Odlukom o davanju suglasnosti na odluku Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom odluke
2. Prijedlozi odluka:
a)Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova uprave u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
3. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta
7. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
8. Nacrt zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
9. Nacrt zakona o komasaciji
10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi premijera Kantona Sarajevo, gosp. Elmedina Konakovića za davanje autentičnog tumačenja stava 1. člana 4. Zakona o sukobu interesa u organima Vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za davanje autentičnog tumačenja Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog izjašnjenja po aktu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 01-07-750-22/14 od 5.5.2014. godine (Inicijativa za pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH)
13. Prijedlog uredbe o vrsti i količini naoružanja i opreme Federalne uprave policije
14. Prijedlog uredbe o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju i način njihova osiguranja
15. Prijedlog tužbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom za odgađanje izvršenja konačnog upravnog akta, koja se podnosi protiv Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, a radi poništenja rješenja tuženog organa broj: 04-26-3-027-65-II/11, od 27.05.2015. godine
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Arcelormittal Zenica d.o.o.
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
19. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica
19.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XXII Skupštini Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
19.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XXII Skupštini Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
20. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara „PRETIS“ d.d. Vogošća
20.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Trinaestoj redovnoj Skupštini dioničara „PRETIS“ d.d. Vogošća, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
20.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Trinaestoj redovnoj Skupštini dioničara „PRETIS“ d.d. Vogošća, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
21. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
21.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Osamnaestoj Skupštini dioničara ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
21.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Osamnaestoj Skupštini dioničara ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
22. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo
22.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XXX Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
22.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XXX Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
23. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
23.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini ArcelorMittal Zenica d.o.o., zakazanoj za dan 01.07.2015. godine
23.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini ArcelorMittal Zenica d.o.o., zakazanoj za dan 01.07.2015. godine
24. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža
24.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Prve redovne Skupštine privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža , zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
24.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Prve redovne Skupštine privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
25. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
25.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na III. Skupštini Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
25.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na III. Skupštini Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
26. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini dioničara privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo
26.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Devetnaestoj Skupštini Dioničara „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
26.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Devetnaestoj Skupštini dioničara „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
27. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
27.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 42. sjednici Skupštine Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
27.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 42. sjednici Skupštine Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
28. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Dioničkog društva „Ceste“ Mostar
28.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva „Ceste“ Mostar, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
28.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva „Ceste“ Mostar, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
30. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006-2016. za period 2013 – 2014. godina
31. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu
32. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim i privatnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“
33. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog minsitarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu MILIČEVIĆ d.o.o. KREŠEVO u iznosu 300.000,00 KM
34. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa u iznosu 300.000,00 KM
35. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu PRAKTIK d.o.o. Sarajevo u iznosu 300.000,00 KM
36. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo u iznosu 300.000,00 KM
37. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu KUVVET d.o.o. Kalesija u iznosu 250.000,00 KM
38. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu POBJEDA TECHNOLOGY d.o.o. Goražde u iznosu 300.000,00 KM
39. Prijedlog odluke o prebacivanju sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“
40. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namjenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Europske investicijske banke po Projektu „Vodosnabdijevanje i sanitacija u FBiH“ u skladu sa programom podrške infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility-IPF-MW) u okviru višekorisničkog programa IPA 2008
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Evropske investicijske banke po Projektu „Vodosnabdijevanja i sanitacija u FBiH“ u skladu sa nacionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu - Vodoopskrbna i odvodna infrastruktura u okviru programa IPA 2009
41. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa tekućeg transfera „Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
42. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa tekućeg transfera „Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
43. Prijedlog odluke o prihvatanju usaglašene strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine
44. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije-ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
45. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta
46. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom
47. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Državnoj agenciji za istragu i zaštitu (SIPA)
b) Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije
c) Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Župnom uredu Sv. Petra i Pavla Mostar
d) Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko podrinjskog Kantona
e) Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Jedinici za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
f) Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Kliničkoj bolnici Mostar
g) Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
h) Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Udruzi poginulih i nestalih branitelja HVO Mostar
48. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički Upravni odbor UN-a i Bosne i Hercegovine za Program UN-a 2015-2019. godine za Bosnu i Hercegovinu
49. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federacije Bosne i Hercegovine
50. Prijedlog rješenja (ukidanje po pravu nadzora Rješenja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj: 01/6-27-12-634/15 od 11.03.2015. godine i Rješenja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj: 06-27-12-637/15 od 12.03.2015. godine)
51. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BiH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji projekta "Gasifikacija Srednjobosanskog kantona" koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 31.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
52. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
53. Izvještaj o provođenju Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije (2012-2014) i Inicijativa za donošenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019., sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o provođenju Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije (2012-2014) sa Prijedlogom zaključka
b) Inicijativa za donošenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. sa Prijedlogom zaključka
54. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
55. Informacija (usmena) o Zahtjevu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Milana Dunovića, za ocjenu ustavnosti Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i zahtjevima ranijeg federalnog ministra energije, rudarstva i industrije za rješavanje spora sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i donošenje privremene mjere okviru ovog zahtjeva, a u vezi sa navedenom Uredbom, sa Prijedlogom zaključka
56. Informacija o realizaciji tačke 3. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 518/2015 od 07.05.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
57. Informacija o Projektnom zadatku za izradu Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2025. godina, sa Prijedlogom zaključka
58. Informacija o blokadi računa Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) kod UniCredit Bank d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključka
59. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“ sa Prijedlogom zaključka
60. Informacija o nabavci korištene opreme za potrebe preduzeća Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
61. Informacija o posljedicama uvođenja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u sistem PDV-a, sa prijedlogom zaključaka
62. Informacija o mogućnosti priključenja „Higijenskog zavoda“ i susjednih objekata na toplifikacioni sistem KJKP Toplane Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
63. Informacija Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Odgovor Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u vezi sa Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: AP-3051/14 od 23.01.2015. godine
a) Informacija Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj: AP-305114 od 23.01.2015. godine, vezana za način izvršenja Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: AP-3051/14 od 23.01.2015. godine sa Prijedlogom zaključka
b) Odgovor Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
64. Zahtjev Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za pojašnjenje Zaključka V. broj 625/2015, od 27.05.2015. godine (anketa o finansijskom, stručnom i drugom angažmanu državnih službenika)
65. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u cilju pružanja finansijske podrške Specijalnoj olimpijadi Bosne i Hercegovine za pripremu i odlazak takmičara na Ljetne specijalne olimpijske igre u Los Anđelesu u Sjedinjenim Američkim Državama, sa Prijedlogom zaključka
66. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu osiguranja novčanih sredstava za odlazak učenika na 56. Međunarodnu matematičku olimpijadu i 46. Međunarodnu olimpijadu iz fizike (IPHO), sa Prijedlogom zaključka
67. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka V. broj: 9/2015 od 08.01.2015. godine (u vezi sa sufinansiranjem rada sigurnih kuća/skloništa)

 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE