11. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.06.2015.
Saopćenje o radu

 

 
 


11. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:


PROGRAM RADA VLADE FBiH ZA MANDATNI PERIOD 2015. - 2018.

Za Program rada Vlade Federacije BiH za mandatni period od 2015. do 2018. godine, usvojen na današnjoj sjednici Federalne vlade u Sarajevu, kao polazna osnova su poslužili ekspoze premijera FBiH i dokument Koncept ekonomskog razvoja 2014. - 2018. - Ekonomski rast i zapošljavanje, koji je razmatran na prvoj sjednici Vlade FBiH.

Na osnovu Programa rada Vlade, federalna ministarstva i institucije će, u svojim godišnjim planovima rada, planirati aktivnosti na implementaciji ciljeva i mjera utvrđenih ovim dokumentom.

Jedan od ključnih ciljeva Vlade FBiH u ovom mandatnom periodu je smanjenje i nadzor javne potrošnje, pri čemu će među prvim mjerama biti donošenje moratorija na sva zapošljavanja u javnom sektoru, pri čemu će se, prirodnim odlivom radne snage, smanjiti broj zaposlenih i na taj način umanjiti troškovi plata.

Cilj je i smanjenje opterećenja na rad, a jedan od načina je potpuno oslobađanje poslodavaca od obaveza po osnovi plata za novozaposlene radnike za prve dvije godine rada.

Kroz poboljšanje poslovnog okruženja nastojat će biti ubrzane i pojednostavljene procedure za registraciju preduzeća, te ponuđene posebne olakšice u cilju stimulisanja inkluzije mladih osoba u privredne tokove. Treba pojednostaviti i vremenski ograničiti proces dobijanja urbanističkih, građevinskih i energetskih saglasnosti.

Obzirom da je naša zemlja bogata prirodnim i drugim resursima, neophodno je njihovo aktiviranje kao pretpostavke za značajniju privrednu aktivnost. S toga je, uz ostalo, u najkraćem mogućem roku potrebno donijeti funkcionalne zakone o javno-privatnom partnerstvu i o koncesijama.

Kada je riječ o poljoprivredi, vrlo je bitno voditi konzistentnu registraciju poljoprivrednih proizvođača. Razvoj ovog sektora je potrebno podržati i kroz osnivanje svojevrsnog agrofonda/agrobanke s ravnomjernom disperzijom na cijelom prostoru FBiH.

O okviru borbe protiv korupcije, potrebno je nastaviti raditi na uspostavljanju učinkovitog sudskog okvira i jakog tužilaštva. Istovremeno treba definisati i pooštriti prekršajne odgovornosti, te što prije otpočeti proces oduzimanja nelegalno stečene imovine.

U socijalnoj oblasti treba izvršiti reformu socijalnih davanja. Pri tome je nivo socijalnih davanja potrebno zadržati na dostignutom nivou, s tim da će bolje targetiranje omogućiti pravedniju raspodjelu raspoloživih sredstava.

Cilj reforme zdravstvenog sistema je da troškove zdravstva svih nivoa vlasti budu svedeni sa sedam na šest posto BDP-a.Veoma je važna i cjelokupna reforma sistema penzijsko-invalidsko osiguranja. Potrebno je izraditi novi Zakon o PIO-u, preispitati organizaciju PIO-a, te analizirati uvođenje dobrovoljnih penzionih fondova.

 

MOGUĆI MODELI REORGANIZACIJE FEDERALNE UPRAVE

Članovi Federalne vlade danas su se upoznali s Informacijom o mogućem modelu organizacije federalne uprave, s preporukama za pravce djelovanja u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova.

Zaključeno je da će Federalno ministarstvo pravde, u roku od 60 dana, u suradnji s ministarstvima, službama i institucijama razmotriti mogućnosti i predložiti Vladi izmjene zakona kojim će biti osigurane pretpostavke za reorganizaciju uprave na načelima propisanim člankom 35. Zakona o organizaciji tijela uprave u FBiH.

Pri tome broj i vrstu tijela uprave i upravnih organizacija treba temeljiti isključivo prema obujmu i vrsti upravnih i stručnih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u njihovu nadležnost. Isti i slični upravni i stručni poslovi trebaju biti obavljani u okviru jednog tijela uprave, odnosno jedne upravne organizacije i osigurano da takvi poslovi budu grupisani u okviru istog tijela uprave, odnosno iste upravne organizacije.

Pozornost treba obratiti naročito na to da oblasti u kojima funkcije mogu biti osigurane osnivanjem instituta, s mogućnošću da vršenjem poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju vlastite prihode.

 

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O USAVRŠAVANJU

Vlada Federacije BiH je izmijenila i dopunila Uredbu o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Na ovaj način je predsjednicima i članovima nadzornih odbora i uprava ovih privrednih društava, čiji je mandat u toku, kao i osobama koje su kandidati za izbor i imenovanje na ove dužnosti, u postupcima koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, propisano da su dužni završiti usavršavanje do 30.6.2016. godine. Dosadašnji krajnji rok za završetak usavršavanja bio je 31.3.2014. godine.

Oni koji ne završe obuku do 30.6.2016. godine, dužni su podnijeti ostavku do 15.7.2016. godine.

 

UREDBA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ZNAKA FMUP-a

Vlada FBiH donijela je Uredbu koja uređuje oblik, sadržaj i način korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. Zaštitni znak je desetougaonog oblika i mesinganožute boje, a koristi se u Federalnom ministarstvu i Federalnoj upravi policije.

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova je imalo zaštitni znak koji je korišten do 2006. godine, a sadržavao je grb Federacije BiH. Odlukom Ustavnog suda FBiH stavljene su van snage odredbe Zakona o grbu i zastavi FBiH, te je s tom odlukom bilo potrebno uskladiti zaštitni znak FMUP-a.

 

SAGLASNOST NA PONUDU ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Unis TOOLS“ d.o.o. Sarajevo od 16.6.2015. godine o prihvatanju ponuđene cijene, po ponudi ponuđača pristigloj po javnom pozivu za prodaju zemljišta ispred poslovne zgrade. Javni poziv objavljen je 21.5.2015. godine, a pristigla je jedna koverta od ponuđača koji je ponudio iznos od 746.586 KM, odnosno 111 KM po metru kvadratnom.

Ovako dobijena sredstva mogu biti iskorištena isključivo za podmirenje kreditnih i drugih obaveza. Za provođenje ove odluke Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH i „Unis TOOLS“ d.o.o. Sarajevo.

 

IZVЈЕŠТАЈ О DОDIЈЕLJЕNОЈ DRŽАVNОЈ PОМОĆI U FBiH U 2014. GОDINI

Vlаdа FBiH danas je usvojila Godišnji izvještaj o dodijeljenoj držаvnoj pоmоći u Federaciji BiH za 2014. godinu. S tim u vezi, zadužila je Federalno ministаrstvo finаnsiја dа Izvјеštај dоstаvi Vijeću za državnu pomoć BiH rаdi sačinjavanja Godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji radi ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U 2014. gоdini u FBiH dоdiјеlјеnа је držаvnа pоmоć u ukupnоm iznоsu оd 140.981.112 konvertibilnih maraka ili 72 miliоna eura. Ukupnu držаvnu pоmоć čini držаvnа pоmоć sеktоru industriје i uslugа (dostupna cijeloj privredi ili određenim sektorima) u koju nije uključena dodijeljena državna pomoć u pоlјоprivrеdi. Učеšćе držаvnе pоmоći u brutо dоmаćеm prоizvоdu Federacije BiH iznоsi oko 0,77 posto.

Državna pomoć za promoviranje regionalnog razvoja (kao pomoć privrednom razvoju područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti) dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 235.000 KM ili 0,1 miliоn eura. Pоmоć dostupna cijeloj privredi i određenim sektorima (horizontalna i vertikalna) dоdiјеlјеnа је u аpsоlutnоm iznоsu оd 54.915.595 KМ ili 28,1 miliоnа eura, dok je državna pomoć male vrijednosti lani iznosila 11.915.143 KМ ili 6,1 miliоnа eura.

Državna pomoć u sеktоru pоlјоprivrеdе, za 2014. gоdinu, koja se ne osnovu Zakona ne popisuje, a prema podacima ministarstva iz sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Federalne direkcije robnih rezervi, dodijeljena je u аpsоlutnоm iznоsu od 67.270.307 KM ili 34,4 miliоnа eura što čini učešće ove držаvnе pоmоći u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2014. gоdinu od 47,7 posto.

 

SAZVATI SKUPŠTINU “ALUMINIJA”

Vlada FBiH danas je podržala inicijativu za sazivanje Skupštine „Aluminija“ d.d. Mostar.

U svojstvu dioničara ovog gospodarskog društva, Federalna vlada predlaže dnevni red na kojem bi bili izbor radnih tijela Skupštine Društva (predsjednika, zapisničara i ovjeritelja zapisnika), donošenje odluke o usvajanju Godišnjega izvješća o poslovanju „Aluminija“ d.d. Mostar za 2014. godinu (uključujući financijsko i izvješće revizora, Nadzornog i Odbora za reviziju), donošenje odluke o raspodjeli dobiti „Aluminija“ za 2014. godinu, donošenje odluke o razrješenju članova sadašnje Nadzornog odbora uime državnog kapitala, te donošenje odluke o imenovanju vršitelja ovih dužnosti (na osnovu Odluke Vlade FBiH od 22.5.2015. godine).

Ukoliko Nadzorni odbor „Aluminija“ u roku od 15 dana ne objavi obavijest o sazivanju Skupštine Društva sukladno odredbama članka 242. Zakona o gospodarskim društvima, to će izravno učiniti Vlada FBiH.

 

OVLAŠTENJE FEDERALNOM PREMIJERU

Nakon razmatranja Informacije o implementaciji Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima organa upravljanja institucija Federacije BiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH, Federalna vlada danas je ovlastila premijera Federacije BiH da od institucija koje je osnovala Federalna vlada, koje vrše javna ovlaštenja i imaju status pravne osobe, te privrednih društava u kojima Vlada Federacije BiH vrši neposredna ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, zatraži kopiju platnih lista za mart, april i maj 2015. godine, kopiju menadžerskog ugovora (ili drugog akta) kojim je regulirana visina mjesečne plaće i ostalih prinadležnosti za direktora i članove uprave, te kopiju ugovora (ili drugog akta) kojim je utvrđena visina mjesečne naknade za predsjednika i članove upravnog ili nadzornog odbora.

Nakon kompletiranja i analiziranja ovih podataka, Vlada FBiH će utvrditi jedinstven način reguliranja visina plaća.

 

O PRIMJENI UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA U
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Federalna vlada danas je usvojila Informaciju o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, te zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da odmah pripremi Plan s prijedlozima modela i načina privatizacije za osam privrednih društava iz treće kategorije.

Kako je navedeno u Informaciji, Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, koja je stupila na snagu 11.6.2015. godine, utvrđena je Lista od 52 ovakva privredna društava.

U cilju unaprjeđenja poslovanja ovih društava, te stvaranja preduslova za kvalitetnije upravljanje državnim kapitalom, prijedlog je da društva budu grupisana u tri kategorije.

U prvoj bi bilo 21 strateško privredno društvo, u drugoj 23 koja imaju poteškoće u poslovanju, a u trećoj osam onih za koja bi u narednom periodu bio pokrenut proces privatizacije.

Također je zaključeno da će Vlada formirati posebnu direkciju za upravljanje privrednim društvima s poteškoćama u poslovanju.

 

IZVJEŠTAJ O EMISIJI OBVEZNICA

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 2.6.2015. godine i uputit će ga Parlamentu FBiH radi informiranja.

Na aukciji obveznica 2.6.2015. godine je Federacija BiH ponudila 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 30.000.000 KM) s rokom dospijeća od tri godine. Pristiglo je 25, a prihvaćeno 12 ponuda za kupovinu putem kojih je prodano svih 30.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM. Obveznice su prodane po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 2,833 posto.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA I PLANOVA VANPRORAČUNSKIH FONDOVA

Vlada FBiH danas je usvojila Konsolidirano izvješće o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj - ožujak 2015. godine.

Postupkom konsolidiranja se iz zbirnih bilansa prihoda i rashoda svih razina vlasti u Federaciji BiH isključuju međusobni transferi koji bi, inače, povećali prikaze globalnih prihoda i rashoda.

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj - ožujak 2015. godine ostvareni su u iznosu od 1.603,4 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 71,2 milijuna KM ili za 4,6 posto više u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 21,4 posto.

Prihodi od poreza iznose 1.434,8 milijuna KM i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 89,5 posto. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine njihovo ostvarenje je veće za 54,2 milijuna KM ili 3,9 posto, a u odnosu na plan ostvareni su s 23,4 posto.

Neporezni prihodi za razdoblje siječanj - ožujak 2015. godine iznose 162 milijuna KM i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 10,1 posto. U odnosu na prva tri mjeseca 2014. godine, njihovo ostvarenje je veće za 14,6 milijuna KM, a u odnosu na plan ostvareni su sa 17,6 posto.

Primljeni tekući transferi i donacije prije izvršene konsolidacije iznosili su 80,8 milijuna KM, a nakon izvršene konsolidacije 4,7 milijuna KM. Njihovo sudjelovanje u ukupnim prihodima je 0,3 posto.

Konsolidirani primljeni kapitalni transferi za prva tri mjeseca 2015. godine iznose dva milijuna KM.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.497,3 milijuna KM, što je za 4,4 milijuna KM ili za 0,3 posto veće u odnosu na 2014. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 20,7 posto.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada FBiH prihvatila je inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Cilj je da ove kamate budu približene onima koje važe po tržišnim uslovima.

Prihvaćena je i inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o doprinosima kako bi bilo omogućeno rješavanje pitanja preferencijalnog tretmana za niskoakumulativne grane privrede. S tim u vezi, Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da pripremi izmjene Zakona koje će omogućiti uslove za dodatno zapošljavanje.

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju na privremeno petogodišnje korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 7, Udruženju „1. slavna - 111. Viteška brigada“ - Sarajevo.

Danas je donesena i Odluka o davanju na korištenje kasarne „Enver Šehović“, ukupne površine 132.820 m², s pripadajućim objektima i infrastrukturom, bez naknade, Općini Vogošća.

Federalna vlada donijela je Odluku o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra kojom se utvrđuje visina naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja. Naknada za vršenje usluga plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra, a uplaćuje se na račun javnih prihoda federalnog, kantonalnog i općinskog budžeta, u ovisnosti za kojeg davaoca usluga je namijenjena.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela i Odluku o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra kojom se utvrđuje visina naknade za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja. Naknada za korištenje podataka plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za korištenje podataka premjera i katastra. Ovom odlukom propisano je kome i na koji način se uplaćuje naknada za korištenje podataka.

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu.

Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za Forum parlamentaraca“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde, u ukupnom iznosu od 15.000 KM. Ova sredstva bit će korištena za realizaciju aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti Foruma parlamentaraca.

Današnjom Odlukom, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da sa partnerima „Mervik“ d.o.o. iz Sarajeva, „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. iz Zenice i „Centar motor“ d.o.o. iz Širokog Brijega sklopi novi ugovor o prenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića da, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donosi podzakonske akte iz nadležnosti ovog ministarstva do imenovanja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije. Istovremeno je ovlastila sekretara Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Stipu Buljana za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva, naloga za plaćanje finansijskih obaveza Ministarstva i drugih •akata, također do imenovanja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Mirsada Zaimovića za generalnog direktora ovog dioničkog društva, na period od četiri godine.

Prethodna saglasnost data je i za imenovanje Ermina Haračića i Rasima Kovačevića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići, na period do tri mjeseca.

Za svog predstavnika u sastavu delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora o zaključivanju ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Turske danas je Vlada Federacije BiH odredila Hajradina Mekića.

Izmjenom dosadašnjeg Rješenja, Damir Češkić imenovan je za predsjednika, a Milan Galić za člana Policijskog odbora za policijske službenike FBiH.

Zbog odlaska na novu dužnost, Vlada je Kenana Kapu razriješila dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu.

Federalna vlada razriješila je dužnosti dosadašnje članove Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija, a na ove pozicije su privremeno, na period od 90 dana, današnjim Rješenjem, imenovani Ale Hošić, Šerif Patković, Bahrija Kituša, Eso Medošević, Nikica Tomić, Dragan Radić, Jasna Zlomislić i Lazar Martinović. Upravni odbor bira predsjednika iz reda svojih članova.

Federalna vlada izmijenila je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora „Aluminija“ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, te za člana NO ovog privrednog društva imenovala Zdenka Klepića.

Vlada FBiH danas je imenovala punomoćnike za zastupanje Federacije BiH na skupštinama privrednih društava: Amru Đenušić (Skupština JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, zakazana za 29.6.2015. godine), Dijanu Smailagić (Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zakazana za 25.6.2015. godine), Arijanu Strinić (Skupština BH Telecoma d.d. Sarajevo, zakazana za 25.6.2015. godine) i Sakiba Slijepčevića (Skupština Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, zakazana za 30.6.2015. godine).

Federalna vlada je razriješila predstavnika Posavskog kantona Marijana Vučkovića dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a umjesto njega imenovala Berislava Živkovića. Također je za člana Upravnog odbora Zavoda imenovala Dragana Solomuna iz Srednjobosanskog kantona.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.45 sati.

 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE