11. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.06.2015.
Dnevni red

11. sjednica Vlade FBiH održana 18.6.2015. u Sarajevu.
 
Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.06.2015. godine, Zapisnika 10. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.06.2015. godine i Zapisnika 3. hitne sjednice Vlade, održane 17.06.2015. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
3. Prijedlog uredbe o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na pozicije članova Nadzornog odbora privrednog društva „Aluminij“ dd Mostar ispred državnog kapitala
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
6.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 24. Skupštini Javnog poduzeća ELEKTROPRIVREDA Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
6.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 24. Skupštini Javnog poduzeća ELEKTROPRIVREDA Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, zakazanoj za dan 29.06.2015. godine
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
7.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Javnog preduzeća ELEKTROPRIVREDA Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 25.06.2015. godine
7.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Javnog preduzeća ELEKTROPRIVREDA Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 25.06.2015. godine
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo
8.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 40. Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zakazanoj za dan 25.06.2015. godine
8.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 40. Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zakazanoj za dan 25.06.2015. godine
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini RMU Banovići d.d. Banovići
9.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 20.redovnoj Skupštini Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
9.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 20.redovnoj Skupštini Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
9.3. Prijedlog za dopunu dnevnog reda 20.redovne Skupštine Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, zakazanoj za dan 30.06.2015. godine
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za Forum parlamentaraca" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva UNIS TOOLS d.o.o. Sarajevo
13. Prijedlog odluke o davanju na privremenokorištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 7, Udruženju „1. slavna – 111. Viteška brigada“ - Sarajevo
14. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne „Enver Šehović“ Općini Vogošća
15. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
b) Prijedlog odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra
17. Prijedlog programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za mandatni period 2015-2018.
18. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
19. Prijedlog rješenja za određivanje predstavnika u sastav delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora o zaključivanju ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Turske
20. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
22. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
23. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 02.06.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
24. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-mart 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
25. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke
27. Inicijativa za sazivanje skupštine privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar
28. Informacija o mogućem modelu reorganizacije federalne uprave u cilju stvaranja uslova za efikasnije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija o implementaciji Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
31. Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
32. Informacija o izvršenom upravno-finansijskom nadzoru nad radom Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u 2015. godini, sa prijedlozima rješenja i Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
b) Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
33. Informacija iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda vozila i stručnih institucija, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke
33.1. Prijedlog odluke o prenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju
34. Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o doprinosima u cilju rješavanja pitanja preferencijalnog tretmana za nisko-akumulirane grane privrede
35. Informacija o stanju u privrednom društvu „Energoinvest“ d.d. Sarajevo

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE