10. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.06.2015.
Saopćenje o radu

 

10. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

SAGLASNOST NA PREDNACRT REFORMSKE AGENDE ZA BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dala saglasnost na Prednacrt reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, te za potpisivanje ovog dokumenta ovlastila federalnog premijera. Federalna vlada je, dakle, prva u BiH koja je usvojila Reformsku agendu koja je na tragu britansko-njemačke inicijative.

Reformska agenda utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske i s njima vezane reforme. O prioritetima reforme razgovarano je na sastanku održanom na Jahorini 11. maja 2015. godine s međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) i EU, a namjena Agende je da reflektuje zaključke koji su doneseni tom prilikom. Reforme bi, također, mogle predstavljati osnovu za pregovaranje o pojedinim programima finansijske i tehničke pomoći od MFI i EU.

Pored toga, Reformska agenda je tijesno usklađena s ciljevima novog pristupa Evropske unije i u skladu je s Programom ekonomske reforme kao fundamentalnim elementom za stimulisanje sveobuhvatnih strukturnih reformi u cilju održavanja makroekonomske stabilnosti i podsticanja rasta i konkurentnosti.

Implementacija Reformske agende će odmah početi. Veliki set srednjoročnih prioriteta sažet je u set specifičnih inicijalnih mjera koje će biti pripremljene i implementirane do kraja 2015. godine i početka 2016. godine.

Reformska agenda odnosi se na šest oblasti: javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost, zatim poslovni ambijent i konkurentnost, tržište rada, reforma socijalne zaštite i penzijskog osiguranja, vladavina zakona i dobro upravljanje, te reforma javne uprave.

O OBAVEZAMA FEDERALNIH ORGANA U PROCESU EUROPSKIH INTEGRACIJA

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Nacrt prijedloga institucija Bosne i Hercegovine za Izvještaj o napretku za 2015. godinu i Informaciju o aktivnostima Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije u procesu njegove izrade. Vlada je zadužila sve federalne ministre i rukovodioce federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija da osiguraju preduslove za prioritetno izvršavanje svih obaveza proisteklih iz procesa evropskih integracija.

Prihvaćene su preporuke i pitanja Evropske komisije sa šestog sastanka Pododbora između Evropske unije i Bosne i Hercegovine koje se odnose na slobodno kretanje robe, industrijsku politiku i mala i srednja preduzeća, trgovinu, carine i oporezivanje, te saradnju s drugim zemljama kandidatima. S tim u vezi, zaduženi su svi nadležni federalni organi da, u što kraćem roku, poduzmu sve neophodne aktivnosti na ispunjenju preuzetih obaveza, te da do 29. juna 2015. godine Uredu Vlade Federacije BiH za evropske integracije dostave dodatna pojašnjenja na pitanja Evropske komisije.

Vlada je prihvatila i zaključke i preporuke Evropske komisije sa sastanka Pododbora Evropske unije i Bosne i Hercegovine koji se odnose na ekonomska i finansijska pitanja, javnu unutrašnju kontrolu i reviziju, te statistiku. Zaduženi su svi nadležne federalni organi da, u najkraćem roku, dostave dodatna pojašnjenja na pitanja, kao i druge informacije koje zahtijeva Evropska komisija, a Ured Vlade FBiH za evropske integracije će ta pojašnjenja i odgovore dostaviti sekretaru Pododbora.

RAZMATRAN PROGRAM RADA VLADE FBiH ZA MANDATNI PERIOD 2015. - 2018.

Za Program rada Vlade Federacije BiH za mandatni period od 2015. do 2018. godine, razmatran na današnjoj sjednici Federalne vlade u Sarajevu, kao polazna osnova su poslužili ekspoze premijera FBiH i dokument „Koncept ekonomskog razvoja 2014. - 2018. - Ekonomski rast i zapošljavanje“, koji je razmatran na prvoj sjednici Vlade FBiH.

U pripremi Programa rada Vlade FBiH korišten je i Nacionalni program ekonomskih reformi BiH za 2015. godinu, čija izrada proizlazi iz zahtjeva Evropske komisije prema Bosni i Hercegovini. Na osnovu Programa rada Vlade, federalna ministarstva i institucije će, u svojim godišnjim planovima rada, planirati aktivnosti na implementaciji ciljeva i mjera utvrđenih ovim dokumentom.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila Federalni zavod za programiranje razvoja da u mandatni Program rada ugradi primjedbe i prijedloge federalnih ministarstava. Također, Program treba da odražava i elemente zacrtane u Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu.

PRIPREMITI NACRT ZAKONA O ŠUMAMA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti šumarstva u cilju žurnog donošenja zakona o šumama, te formirala Radnu skupinu, koju čine stručnjaci iz ove oblasti, kako bi pružila pomoć ovom ministarstvu u pripremi teksta Nacrta zakona o šumama.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da, uz stručnu pomoć Radne skupine i u suradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove šumarstva, Savezom općina i gradova Federacije BiH, šumskogospodarskim društvima, znanstvenim i drugim nadležnim institucijama što žurnije pripremi i Vladi Federacije BiH na razmatranje i daljnju proceduru dostavi tekst Nacrta zakona o šumama.

Nakon utvrđivanja Prijedloga zakona o šumama, Vlada će ga uputiti Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po žurnom postupku.


***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.25 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE