26. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.09.2007.
ONASA

SARAJEVO, 27. SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o CEEPUS programu, kojem treba da pristupi i BiH.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade u Sarajevu, radi se o srednjoevropskom programu za razmjenu studenata i profesora sa studijskim boravkom na univerzitetima članicama ovog programa.
CEEPUS trenutno ima 13 država članica, a primjenjuje se od 1. januara 2005. godine.

Program omogućava mobilnost studenata i profesora, kurseve jezika, studijska putovanja, te uspostavu univerzitetske mreže zemalja srednjoevropskog i južnoevropskog regiona koja se zasniva na saradnji između najmanje tri univerziteta, pod uslovom da su bar dva iz različitih zemalja članica CEEPUS-a.

Unutar BiH je već postignuta saglasnost o pristupanju ovom programu, pa će Sporazum u ime BiH potpisati ministar civilnih poslova BiH.

Za troškove ovog programa Federacija BiH bi trebala izdvojiti 86.320 KM, a Republika Srpska (RS) i Distrikt Brčko zajedno 46.480 KM, kaže se u saopštenju.

* * *
SARAJEVO, 27. SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH (FBiH) na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Program iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u FBiH za period od 2007. do 2010. godine.

Kako je saopćio Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH, ovaj dokument je, prema zaduženju Vlade, sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za njegovu realizaciju u 2008. godini potrebno je u budžetu FBiH osigurati 2,79 miliona KM.

S obzirom da je iz rezervi ovogodišnjeg budžeta već izdvojeno 800.000 KM, Program se jednim dijelom već provodi na terenu.

Visina neophodnih sredstava za 2009. i 2010. godinu zavisiće od rezultata koji se na suzbijanju ove bolesti postignu u ovoj i idućoj godini.

Program predviđa monitoring nad cijelom populacijom ovaca i koza u FBiH, uz neškodljivo uklanjanje bolesnih životinja, a cilj mu je da se kroz tri godine njegovog provođenja postigne najmanje 90 odsto stada slobodnih od bruceloze.

Vođenje ovog programa biće povjereno radnoj grupi koju će formirati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u koju će ući i predstavnici Federalnog ministarstava zdravstva i federalnih uprava civilne zaštite i inspekcijskih poslova.

Cijeli projekat radiće se u saradnji s Uredom za veterinarstvo BiH, navodi se u saopćenju.

* * *
SARAJEVO, 27. SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH je danas u Sarajevu dala saglasnost na Prijedlog sporazuma o sufinansiranju obnove devastiranih stambenih zgrada na području Mostara.

Vlada će izdvojiti 5,7 miliona KM u naredne tri godine i to 1,5 miliona KM u ovoj, 2,3 miliona KM u narednoj i 1,9 miliona KM u 2009. godini, saopštio je Ured za odnose sa javnošću Vlade Federacije BiH.

Odluku će provesti Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

* * *
SARAJEVO, 27. SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH usvojila je na današnjoj sjednici zaključke kojima je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pripremi izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žratva rata i zaštiti porodica s djecom, u cilju preciznijeg definiranja kruga korisnika prava iz ove oblasti.

Ovo i Federalno ministarstvo za pitanja branilaca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će predložiti model uspostave jedinstvene elektronske baze podataka svih osoba s invaliditetom u Federaciji BiH, bez obzira na uzrok invaliditeta, saopćeno je nakon sjednice.

Do donošenja izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žratva rata i zaštiti porodica s djecom, federalni ministar rada i socijalne politike će, uz suglasnost Vlade Federacije BiH, suspendirati "Instrukciju broj III" o primjeni Zakona, koja je izdana 21. februara.

Informacija će, zajedno sa zaključcima, biti upućena Parlamentu Federacije BiH sa zahtjevom da razmotri stanje u socijalnom sektoru i sugerira Vladi u kojem će smjeru ići u reformu sektora.

Usvajanju ovih zaključaka danas je prethodila rasprava o Informaciji o dosadašnjoj primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žratva rata i zaštiti porodica s djecom u dijelu koji se odnosi na neratne invalide i civilne žrtve rata.

Zakonom, odnosno njegovim izmjenama i dopunama iz 2004. godine, ustanovljena su prava prava osoba s urođenim i stečenim invaliditetom kod kojih je došlo do oštećenja najmanje 60 posto organizma.

Riječ je o pravima na ličnu invalidninu, na dodatak za pomoć i njegu od druge osobe, te na ortopedski dodatak, za što se sredstva osiguravaju iz federalnog budžeta.

Ovaj zakon, usvojen na prijedog zastupnika Federalnog parlamenta, bez saglasnosti Vlade Federacije BiH i nadležnog ministarstva, stupio je na snagu 1. januara 2005. godine.

Međutim, kako tad u budžetu nisu bila planirana sredstva za ove potrebe, praktična primjena počela je 2006. godine.

Zbog toga su mnogi korisnici prava tužili Federaiju BiH, tražeći retroaktivnu isplatu prinadležnosti.

Upravo ovih dana sudovi su počeli donositi presude, što bi Federaciju BiH moglo stajati dodatnih 16.000.000 KM.

Uz to, u praksi su se pokazale brojne manjkavosti aktualnog zakonskog rješenja, osobito zbog nepostojanja mehanizma za sprečavanje višestrukog korištenja istih prava na temelju više propisa.

Od početka primjene Zakona, pa do 15. jula 2007. godine, centrima za socijalni rad podneseno je 105.842 predmeta koji se odnose na neratne invalide, a lani je za ostvarivanje prava po ovoj osnovi utrošeno 30.000.000 KM.

Planiranih 50.000.000 KM iz ovogodišnjeg budžeta bilo je dovoljno samo za prvi kvartal, te se pribjeglo smanjenju koeficijenta.

Rebalansom budžeta planirana su dodatna 74 miliona KM.

Ako u 2008. godini proces uvođenja u prava neratnih invalida ostane na stopi od 3.000 mjesečno, do kraja te godine radiće se o 75.000 do 80.000 novih korisnika (trenutno je na isplati njih 24.300).

Uzmu li se u obzir zaostaci iz ranijih godina, te novonastale obaveze, samo za neratne invalide bi u 2008. trebalo osigurati 270 miliona KM, kaže se u saopćenju.

U prvoj polovici 2007. godine status civilnih žratva rata priznat je za 8.490 osoba, a do kraja godine očekuje se se još oko 10.000 novih korisnika.

Kako će u 2008. godini krug korisnika prinadležnosti biti proširen (žene žrtve rata, logoraši, civilne osobe i pripadnici vojske "AP Zapadna Bosna"), procjenjena sredstva nužna za izmirenje prava su oko 78.000.000 KM.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE