9. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.06.2015.
Saopćenje o radu

 9. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA
IZ OBLASTI BRANITELJSKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, čiji je Prijedlog na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Vlada Federacije BiH, prevashodno je postupanje po obvezama iz presuda Ustavnog suda FBiH od 20.11.2012. i 27.3.2013. godine.

Prijedlogom zakona obuhvaćene su i izmjene, odnosno dopune određenih odredbi koje su nužne radi poboljšanja teksta, a predložena su i nova zakonska rješenja.

Među novopredloženim rješenjima je brisanje iz teksta Zakona odredaba koje definiraju tri uredbe po kojima je ranije ostvarivano pravo iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, a umjesto njih je dodan Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata.

Jedna od novina je i ta što je iz članka 9. Zakona, koji se odnosi na uvjerenja koja se stavljaju izvan snage, brisan dio koji govori o uvjerenjima koja su „izdata u upravnom postupku samo na temelju izjava svjedoka, potvrde boračkog udruge ili na temelju medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neisplaćenim vojničkim plaćama”.

Imajući u vidu da usklađivanje Zakona s presudama nije izvršeno u zakonski propisanom roku od 90 dana (rokovi istekli), te da nije u pitanju složen i obiman zakon, Parlamentu FBiH predloženo je njegovo donošenje po skraćenom postupku.

UREDBA O VRŠENJU OVLASTI U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FBiH

Vlada FBiH je danas donijela Uredbu koja uređuje vršenje ovlasti na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti Federacije BiH, upravni i nadzor nad općim aktima i posebne odredbe o postupku u registrima.

U ovim privrednim društvima ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Federacije BiH, neposredno ili putem federalnih organa uprave (federalnih ministarstava i federalnih uprava) i federalnih upravnih organizacija. Ovlaštenja koja neposredno vrši Vlada su učešće u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornih odbora prije isteka mandata, te davanje saglasnosti za imenovanje članova uprava i razrješenje dužnosti članova uprava prije isteka mandata.

Vlada FBiH putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija vrši poslove evidentiranja, upravnog i nadzora općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obavezu podnošenja izvještaja federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Vladi Federacije.

Listu privrednih društava u kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala iz nadležnosti Federacije utvrđuje Vlada FBiH, a listom se zadužuju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije za praćenje rada, vršenje nadzora i podnošenje izvještaja Vladi za svako privredno društvo sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Praćenje rada, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima, monitoring i podnošenje izvještaja Vladi FBiH nad tim privrednim društvima vrše federalna ministarstva: energije, rudarstva i industrije, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, finansija, trgovine, prometa i komunikacija, okoliša i turizma, te kulture i sporta.

Stupanjem na snagu ove uredbe, poništavaju se svi raspisani konkursi i oglasi za utvrđivanje prijedloga kandidata uime državnog kapitala za članove nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima federalna ministarstva vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala, a za imenovanja za koja nije data prethodna saglasnost Vlade FBiH.

Uredba je usvojena većinom glasova članova Vlade FBiH, uz glasove protiv sva tri prisutna ministra iz Demokratske fronte.

IZVJEŠTAJI O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJA TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada prihvatila je danas izvještaje o održane tri aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH, održanih 28. aprila, 5. maja i 19. maja 2015. godine.

Na aukciji održanoj 28. aprila prihvaćeno je deset ponuda za kupovinu putem kojih je prodano 1.903 trezorska zapisa ukupne nominalne vrijednosti 19.030.000 KM, što predstavlja 48 posto planiranog obima emisije. Trezorski zapisi prodani na ovoj aukciji dospijevaju na naplatu 29.7.2015. godine.

Aukcija održana 5. maja rezultirala je prihvatanjem devet ponuda, te prodajom 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, odnosno cjelokupne planirane emisije. Ovi trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 4.11.2015. godine.

Na aukciji od 19. maja prihvaćeno je devet ponuda i prodano 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM što predstavlja sto posto planiranog obima emisije. Zapisi na naplatu dospijevaju 18.11.2015. godine.

U sva tri slučaja, kupac trezorskih zapisa je bankarski sektor.

Vlada će danas usvojene izvještaje, radi informiranja, dostaviti Parlamentu FBiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je imenovala Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Za predsjednika Komisije imenovan je Miljenko Jelić, a za članove Ibrahim Ganibegović i Amira Sinanović.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.25 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE