8. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 04.06.2015.
Dnevni red

  Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.05.2015. godine
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prednacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u Projektu poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću" za I i II kvartal 2015. godine
7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o finasnijskoj konsolidaciji privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o Programu sanacije posljedica poplava, erozija i bujica na vodnom području rijeke Save tokom 2014. godine
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane
10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne „Slimena“ Općini Travnik
11. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovne prostorije u poslovnom prostoru u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L Karate savezu KF Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (raniji broj 12) Sportskim savezima
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu“ - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom zavodu za geologiju
14. Prijedlog odluke o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2014. godinu
15. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica, sa Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (na dan 28.04.2015. godine), sa Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (na dan 05.05.2015. godine), sa Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključaka
19. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje 31.12.2014. godine), sa prijedlogom zaključaka
20. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 31.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključaka
21. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period 01.01.-31.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i Finansijski izvještaj Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Prijedlogom odluke
23. Izvještaj Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije BiH sa 31.12.2014. godine, Informacijom o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH sa 31.12.2014. godine, Informacijom o sektoru lizinga u Federaciji BiH sa 31.12.2014. godine i Izvještajem o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem za period 01.04.-31.12.2014. godine i Prijedlogom zaključka
25. Šesti tromjesečni izveštaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, Kredit broj: 5188-BA, za period 01.01.2015. - 31.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2014. godine , sa Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne uprave civilne zaštite (Realizacija Zaključka V.broj: 1857/2014) o utrošku sredstava za pomoć područjima pogođenim prirodnim nesrećama - poplavama i klizištem, iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o evidentiranim prijavama u bazi Jedinstvenog sistema Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u periodu 02.04.-26.05.2015. godine
31. Informacija o obavezama po osnovu rješenja o izvršenju prema djelatnicima privrednih društava namjenske industrije "Binas" d.d. Bugojno, "BNT" Novi Travnik i PS "Vitezit" Vitez, sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o Zakonu o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o postupanju po predmetima koji se odnose na provedbu Odluke o provođenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Federacije BiH, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o Zahtjevu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija (usmena) o materijalima komisija i radnih grupa koji su na eportalu
35.1. Konačni izvještaj o radu Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, sa Prijedlogom zaključka
35.2. Izvještaj Radne grupe o izvršenoj kontroli pojedinih rješenja donesenih na osnovu javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za realizaciju zahtjeva u okviru modela ruralnog razvoja – kapitalna ulaganja i investicije (Realizacija Zaključka V. broj: 1097/2012 od 22.08.2012. godine), sa Prijedlogom zaključka
35.3. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine sa Rang listom kandidata i Nacrtom odluke
a) Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članova Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
35.4. Zahtjev za utvrđivanje naknade za rad u Komisiji formiranoj Rješenjem V. broj: 1205/2014 od 26.06.2014. godine (osnovanost retroaktivnog uvezivanja penzijskog staža osiguranja bivših zaposlenika JP VZ „Orao“ d.o.o. Rajlovac - Sarajevo)
36. Informacija o upisu nekretnina od strane privrednog društva „Vranica“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa, sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o sudskim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
39. Nacrt Priloga institucija Bosne i Hercegovine za Izvještaj o napretku za 2015. godinu i Informacija o aktivnostima Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije u procesu prikupljanja informacija za izradu Nacrta Priloga, sa Prijedlogom zaključka
40. Preporuke i pitanja Evropske komisije sa 6. sastanka Privremenog pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju s drugim zemljama kandidatima, sa Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2015. godinu
42. Prijedlog zaključka - Odbor za praćenje Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS)
43. Prijedlog odluke o skraćenom radnom vremenu dana 05.06.2015. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE