8. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.06.2015.
Saopćenje o radu

 

8. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O UNUTARNJOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FBiH

Razlog zbog kojeg je Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u FBiH jeste njegovo usuglašavanje s propisima drugih razina vlasti u Bosni i Hercegovini i potrebama proizašlim iz prakse, a koje se odnose na uspostavljanje i funkcioniranje unutarnje revizije.

Kako je obrazloženo, u 2013. i 2014. godini je, uz podršku stručnjaka Projekta jačanja upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini, što ga je financirala Europska unija, analizirana potreba za izmjene i dopune ovog zakona. To je učinjeno na temelju dosadašnje prakse i ustanovljenih potreba za daljnjim razvojem i decentraliziranim modelom uspostave i obavljanja unutarnje revizije.

Korisnici javnih sredstava uspostavljaju unutarnju reviziju izravno odgovornu rukovoditelju organizacije, a sukladno Zakonu i odredbama i kriterijima propisanim Pravilnikom o kriterijima za uspostavljanje jedinica za unutarnju reviziju i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH. Uvažavajući opredjeljenje BiH za ubrzanje procesa priključenja Europskoj uniji, reforme u ovoj oblasti se provode sukladno Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutarnje revizije koje je objavio Međunarodni institut unutarnjih revizora i dobrom praksom država članica EU, te etičkim kodeksom koji se zasniva na spomenutim izvorima.

Namjena Zakona je osiguranje funkcioniranja i učinkovit sustav financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, a osobito funkcionalno neovisne unutarnje revizije, te namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje javnih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva.

Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva financija (CHJ FMF), prema Zakonu, između ostalih, ima i nadležnost koordinacije uspostave unutarnje revizije kod korisnika javnih sredstava u FBiH.

U Nacrtu zakona je, uz ostalo, nova odredba koja kaže da se funkcija unutarnje revizije obavlja sukladno Povelji unutarnje revizije. Također, precizirana je uloga CHJ u certifikaciji novih unutarnjih revizora, a dodane su i četiri nove odgovornosti CHJ koje se tiču provjere kvalitete rada unutarnje revizije, davanja mišljenja u svezi certifikata i premještaja i otpuštanja unutarnjih revizora, te vođenja registra unutarnje revizije i unutarnjih revizora.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FBiH PREMA OBRAČUNATIM, A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, a razlog je preciziranje pojedinih stavku u njegovom tekstu.

Kako je obrazloženo, u Zakonu je, u pregledu stanja obaveza na dan 31.12.2008. godine, za Rudnik “Kreka”, umjesto stvarnog duga rudnika koji za PIO iznosi 57.049.715,39 KM iskazan ukupan dug od 59.518.612,10 KM, a za porez na plaću je umjesto stvarnog duga od 8.438.929,08 KM iskazan ukupan dug od 8.556.750,32 KM.

Pored ispravke ove tehničke greške, izmjenom Zakona je verifikovan stvarni dug za rudnike “Banovići”, “Kakanj” i “Tušnica” po osnovu doprinosa za PIO i poreza na plaću.

IZMJENA ODLUKE O UPRAVLJANJU REVOLVING FONDOM

Današnjom izmjenom Odluke Vlade Federacije BiH o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u Projektu poboljšanja pristupa malih i srednjih poduzeća financijskim sredstvima, iznos za ove namjene je udvostručen - s 1.000.000 KM na 2.000.000 KM.

Izmjena je donesena jer se Projekt odvija uspješno i dinamički veoma ubrzano. Ujedno, postoji izražen interes partnerskih komercijalnih banaka i klijenata za nastavak financiranja putem ove kreditne linije, odnosno za osiguranje dodatnih sredstava.

To zahtijeva i dužu proceduru, te je rok od 30.9.2015. Odlukom produljen do 31.12.2015. godine, što doprinosi pozitivnom rješavanju većine kreditnih zahtjeva koji su već sada dostavljeni ili su u fazi apliciranja.

SUFINANCIRANJE PROJEKTA U BIHAĆU

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 500.000 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH za sufinanciranje Projekta odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću za prva dva tromjesečja 2015. godine.

Inače, Projekat “Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću” financira se iz kreditnih sredstava KfW u iznosu od 34.230.000 KM, granta IPA fondova 5.630.000 KM, Proračuna FBiH u iznosu od 1.500.000, proračuna Općine Bihać u iznosu od 3.420.000 KM i fondova 3.850.000 KM, što je ukupno 48.630.000 KM.

DOPUNJENA ODLUKA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI “HIDROGRADNJE”

Federalna vlada dopuunila je Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo.

Na ovaj način je omogućeno da sporazumi o finansijskoj konsolidaciji mogu biti sklopljeni sa zavodima zdravstvenog osiguranja i službama za zapošljavanje i drugih kantona, a ne samo Sarajevskog, kako je bilo propisano.

PROGRAM SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA,
EROZIJA I BUJICA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE

Federalna vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa sanacije posljedica poplava, erozija i bujica na vodnom području rijeke Save tokom 2014. godine, a nosilac aktivnosti na njegovoj realizaciji je Agencija za vodno područje rijeke Save.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će po jedan primjerak Programa sanacije dostaviti kantonalnim ministarstvima nadležnim za vode radi realizacije zadataka iz kantonalne nadležnosti (sanacija vodotoka II kategorije).

Program sanacije razmatra sanaciju šteta nastalih kao posljedica katastrofalnih poplava, erozija i bujica koje su se dogodile u maju, augustu i septembru 2014. godine, a zahvatile su vodno područje rijeke Save u FBiH, i to na zaštitnim vodnim objektima, vodnom i priobalnom zemljištu i vodotocima prve i druge kategorije, te na sistemu praćenja i prognoza vanrednih hidroloških stanja (poplave, bujice i erozije).

Pored procjene sredstava za sanaciju šteta, Program daje i moguće izvore sredstava za sanaciju - već osiguranih, te pregled i plan za osiguranje nedostajućih.

Poplave, erozije i bujice iz 2014. godine izazvale su enormne štete stanovništvu, naseljima i privrednim djelatnostima koje su za FBiH, u izvještaju urađenom za potrebe donatorske konferencije u Briselu, procijenjene na 1.040 miliona eura.

IZVJEŠĆA O EMISIJAMA RIZNIČKIH ZAPISA I OBVEZNICA

Federalna vlada usvojila je danas izvješća o zaduženju Federacije BiH putem emisije rizničkih zapisa radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2015. godinu.

Na dražbi održanoj 28.4.2015. godine FBiH je ponudila 4.000 rizničkih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno iznosi 40.000.000 KM), s rokom dospijeća 91 dan, putem metode višestrukih cijena. Pristiglo je 12, a prihvaćeno deset ponuda, te su prodana 1.903 riznička zapisa ukupne nominalne vrijednosti 19.030.000 KM.

Na dražbi 5.5.2015. godine bilo je ponuđeno 2.000 rizničkih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, odnosno ukupno iznosi 20.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena. Od ukupno 32 pristigle, prihvaćeno je devet ponuda i prodano 2.000 rizničkih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Usvojeno je i izvješće o dražbi obveznica FBiH održanoj 12.5.2015. godine, kada je bilo ponuđeno 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od tri godine, putem metoda aukcije s formatom višestruke cijene. Pristiglo je 40 ponuda za kupovinu, a prihvaćeno je 19 ponuda putem kojih je prodano 30.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Sva tri izvješća će, radi informiranja, biti upućena Parlamentu FBiH.

IZVJEŠTAJ O STUDENTSKIM ZAJMOVIMA

Vlada FBiH je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Fonda za studentske zajmove FBiH za 2014. godinu.

Za akademsku 2013/2014. godinu dodijeljeno je 120 studentskih zajmova u pojedinačnom iznosu od po 2.500 KM (250 KM mjesečno u trajanju od deset mjeseci).

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 22.9.2014. godine donijelo odluku o dodjeli dodatnih 300.000 KM Fondu za studentske zajmove, te je za akademsku 2014/2015. godinu, na osnovu javnog poziva, također dodijeljeno 120 studentskih zajmova u istim pojedinačnim iznosima.

Korisnici studentskih zajmova koji u redovnom roku završe upisane studije na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH s općim prosjekom ocjena tokom studija od 9,7 do10 oslobođeni su obaveze povrata dodijeljenih sredstava u cijelosti, dok su svi ostali dužni izvršiti povrat u skladu sa ugovorom i Javnim pozivom.

Inače, najviše zajmova je dodijeljeno studentima koji studiraju na fakultetima u oblasti tehničkih nauka. Zbog manjeg broja prijava studenata s fakulteteta iz oblasti poljoprivrednih, prirodnih i humanističkih nauka, raspoloživa sredstva su preraspoređena na ostale naučne oblasti u skladu s prijavama i brojem bodova prijavljenih studenata.

O BANKARSKOM SEKTORU U 2014. GODINI

Vlada FBiH danas je prihvatila Izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2014. godinu s Informacijama o bankarskom i mikrokreditnom sustavu, te o sektoru lizinga u FBiH. Također, prihvaćeno je i Izvješće o prošlogodišnjem radu samostalnog odjela ombudsmana za bankarski sustav.

Na dan 31.12. 2014. godine u Federaciji BiH je bankarsku dozvolu imalo 17 banaka, kao i na kraju 2013. godine. U 2014. godini nastavljen je trend blagog pada broja zaposlenih u bankama u FBiH - bilo ih je 6.960, što je manje za 91 u odnosu na konac 2013. godine.

Bilanca bankarskog sektora je s 31.12.2014. godine iznosila 16,2 milijarde konvertibilnih maraka i bila je za 719 milijuna KM ili 4,7 posto veća nego godinu ranije. Ovo je prevashodno rezultat rasta depozita i ukupnog kapitala, dok je i u 2014. godini nastavljen trend smanjenja kreditnih obveza. Struktura aktive imala je manje promjene u dvije ključne imovinske stavke: smanjenja sudjelovanja kredita sa 70,3 posto na 69,1 posto i novčanih sredstava s 28,6 posto na 28,2 posto.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u 2014. godini su zabilježili rast od 2,9 posto ili 318 miliona KM i na kraju godine iznosili su 11,2 milijarde KM. Krediti stanovništvu iznose 5,4 milijarde KM i bili su veći pet posto ili 253 milijuna KM sa sudjelovanjem od 48,8 posto u ukupnim kreditima. Krediti pravnim osobama iznose 5,8 milijardi KM i na istoj su razini kao i na kraju 2013. godine.

Protekle godine je u FBiH dozvolu za rad imalo 13 mikrokreditnih organizacija, od toga 12 neprofitnih. U mikrokreditnom sektoru bilo je zaposleno 1.308 radnika, što je za 95 manje u odnosu na 31.12.2013. godine. Na ovaj pad zaposlenih najviše utjecaja imalo je otpuštanje 102 uposlenika kod jedne MKO.

Bilanca je na 31.12.2014. godine iznosila 452,3 milijuna KM, te je bila manja za 23,6 milijuna u odnosu na proteklu godinu.Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, iznosili su 381,3 milijuna KM.

Bilanca lizing društava u FBiH je na dan 31.12.2014. godine iznosila je 498.432.000 KM, što je 13,78 posto manje u odnosu na 31.12.2013. godine. Kod jednog lizing društva evidentan je porast Bilancne sume od 2.814.000 KM, dok je kod ostalih zabilježen pad u ukupnom iznosu od 82.483.000 KM. U 2014. godini je djelatnost lizinga ostvarila gubitak u iznosu od 12.996.000 KM. Ukupni kapital lizing društava je iznosio 34.756.000 i bio manji za 1.206.0000 KM.

SKRAĆENO RADNO VRIJEME 5.6.2015. GODINE

Dana 5.6.2015. godine, odlučila je danas Vlada FBiH, radno vrijeme u svim državnim, javnim institucijama i ustanovama, te organima uprave na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine bit će skraćeno i trajat će do 12 sati.

Skraćeno radno vrijeme utvrđeno je povodom organizacije i priprema za doček poglavara Vatikana Njegove Svetosti pape Franje Bosni i Hercegovini.


OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom je odobrila izdvajanje 30.000 KM iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2015. godinu u svrhu sufinansiranja organiziranja 6. međunarodne Investicijske Konferencije - Sarajevo Business Forum 2015.

Donesena je Odluka o davanju Općini Travnik na korištenje bez naknade kasarne “Slimena”, površine 94.891 m2 , s pripadajućim objektima i infrastrukturom.

Karate savezu KF Bosne i Hercegovine je, također na privremeno korištenje i bez naknade, dat poslovni prostor od 25,89 m² u ulici Alipašina broj 14/L u Sarajevu.

Vlada je usvojila  Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF) za period 1.1. – 31.3. 2015. godine.

***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.10 sati, a preostale tačke dnevnog reda bit će razmatrane na slijedećoj sjednici.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE