7. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.05.2015.
Saopćenje o radu

 7. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

PREDLOŽENE IZMJENE TRI ZAKONA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku na usvajanje uputila prijedloge izmjena još tri federalna zakona s ciljem njihova usuglašavanja s odredbama novog Zakona o prekršajima.

Na ovaj način sa Zakonom o prekršajima, u dijelu kaznenih odredaba, trebaju biti usuglašeni Zakon o čeku, Zakon o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Zakon o tržištu vrijednosnih papira.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O DIREKTNIM STRANIM ULAGANJIMA

Vlada Federacije BiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o direktnim stranim ulaganjima.

Cilj je njegovo usklađivanje s izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH iz 2010. i 2015. godine.

Ujedno, na ovaj način su precizirane odredbe važećeg federalnog propisa. Novina je uspostavljnje Savjeta za strane investitore, čiji rad omogućava koordinaciju na svim nivoima vlasti u BiH, kao i koordiniran pristup radu sa investitorima.

Prihvaćen je prijedlog IFC-ja da sva strana ulaganja u sektore koji podliježu restrikciji odobrava Vlada FBiH na prijedlog nadležnog ministra.

TUMAČENJA NISU POTREBNA

U svezi inicijative Općinskog suda u Širokom Brijegu za davanje autentičnog tumačenja članka 73. Zakona o zemljišnjim knjigama Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je stajališta da u konkretnoj stvari nije potrebno davati autentično tumačenje.

Donošenje odluke o potrebi i sadržaju eventualnog autentičnog tumačenja, kaže se u izjašenjenju Federalne vlade, prepušta se nadležnim tijelima Parlamenta FBiH, sukladno odredbama poslovnika o radu oba njegova doma.

Isto izjašnjenje Vlada je dala i kada je riječ o inicijativi direktora Udruge poslodavaca FBiH Mladena Pandurevića za autentično tumačenja članka 23. Zakona o vijeću zaposlenika.

O ISPLATAMA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE ZA 2015. GODINU

Vlada FBiH donijela je Odluku o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2015. godinu, koja utvrđuju postupke i dinamiku ovih isplata.

Svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, s Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH bit će isplaćen maksimalni iznos od 1.000 konvertibilnih maraka ili ukupan iznos do 1.000 KM.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema hronološkom redu u pregledima pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim potraživanjima, koji se objavljuju u “Službenim novinama FBiH” i u dvije dnevne novine.

O PROJEKTU „TRETMAN PRIKUPLJANJA OTPADNIH VODA, BIHAĆ”

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izmjeni odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Kredistanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) za Projekt „Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać”. Izmijenjenom Odlukom je, u periodu implementacije Projekta, iz Budžeta Federacije BiH potrebno osigurati sredstva za dodatno sufinansiranje Projekta u iznosu od 1.500.000 KM. U obrazloženju odluke se navodi da je Vlada FBiH 2009. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta za ovaj projekat u iznosu od 17.500.000 eura, namijenjen za implementaciju investicijskih mjera koje se odnose na tretman i prikupljanje otpadnih voda u Bihaću, uključujući i konsultantske usluge.

Za realizaciju ovog projekta osiguran je značajan iznos grant sredstava: od Vlada Njemačke 17.500.000 eura, EU IPA 2.880.000 eura i Fonda za okoliš 1.970.000 eura. Kako Grad Bihać u 2015. godini ima obavezu realizacije učešća od 3.612.156 KM i plaćanje PDV-a od 2.711.015 KM, što nije u mogućnosti, obratio se Federalnom ministarstvu finansija sa zahtjevom da iz Budžeta Federacije BiH budu osigurana sredstava za dodatno sufinansiranje Projekta.

SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA POPLAVA I KLIZIŠTA

Vlada FBiH usvojila je Program i kriterije raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Na ovaj način je 1.200.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava namijenjeno za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta.

Vlada je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja dala saglasnost da, od ukupnog iznosa, iznos od 700.000 KM udruži sa sredstvima Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) koji se odnosi na projekat “Smanjenje rizika od katastrofa kroz upravljane klizištima”;

Od preostalog iznosa će maksimalno za četiri projekata sanacije šteta biti izdvojeno po 100.000 KM, a 100.000 KM su sredstva rezerve.

Vlada FBiH donijela je danas i Odluku o odobravanju rasporeda sredstava u iznosu od 1.250.243,78 KM s posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH na račun Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

Odluka je donesena na osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.

O POSLOVANJU LUTRIJE BiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o poslovanju s godišnjim obračunom Lutrije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, te dala saglasnost na Plan poslovanja za 2015. godinu i projekcije Plana za 2016. i 2017. godinu.

Lutrija BiH je obavezana da, u roku od mjesec dana, uplati u Budžet FBiH razliku sredstava po konačnom obračunu za 2014. godinu u iznosu od 154.692,66 konvertibilnih maraka.

Danas je donesena i Odluka da će Lutrija BiH, kao akontaciju pripadajućeg prihoda za 2015. godinu, u Budžet FBiH uplatiti 4.536.726,00 KM, iz sredstava ostvarenog prometa za 2015. godinu, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza. Tokom 2015. godine, sredstva će biti uplaćivana sedmično akontativno na depozitni račun Budžeta FBiH, u iznosu od 87.244,73 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 4.536.726,00 KM.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da kontinuirano prati uplate sredstava u Budžet FBiH na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za tekuću godinu.

TRANSFER ŽELJEZNICAMA FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Transfer Željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 22.000.000 KM.

Sredstva od 21.340.000 KM će biti raspoređena JP Željeznice FBiH za programe finansiranje održavanja željezničke infrastrukture (19.240.000 KM), sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja (2.000.000 KM) i obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja (100.000 KM), dok će 660.000 KM biti raspoređeno Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji, na ime učešća u finansiranju ove korporacije.

INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA U 2014. GODINI

U razdoblju siječanj - prosinac 2014. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 6.660,6 milijuna konvertibilnih maraka, što je sedam posto ili za 418,8 milijuna KM više u odnosu na 2013. godinu. U ovaj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga isredstva financiranja, kažće se u Informaciji o ostvarenim i raspoređenim prihodima za 2014. godinu, koju jue danas prihvatila Vlafa FBiH.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su 3.678 milijuna KM, te su veći devet posto ili za 305,4 milijuna KM u odnosu na 2013. godinu.

Prihodi izvanproračunskih fondova ostvareni su u iznosu od 2.790,5 milijuna KM i veći su četiri posto, odnosno za 107,7 milijuna KM, a javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su u iznosu od 132,1 milijuna KM i veći su pet posto ili za 5,7 milijuna KM.

Ukupni prihodi, s uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici proračuna Federacije BiH iznosili su 2.328,8 milijuna KM i veći su za 22 posto ili za 419 milijuna KM u odnosu na 2013. godinu. Ukupni poreyni i neporeyni prihodi iznosili su 1.654,5 milijuna KM s rastom od deset posto ili za 144 milijuna KM, a tekući transferi i donacije iznosili su 11,8 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući proračune općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda iznosili su 2.539,1 milijuna KM i veći su sedam posto ili za 167,2 milijuna KM.

Prihodi izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH za izvještajno razdoblje ostvareni su s 2.790,5 milijuna KM, što je više za četiri posto ili za 107,7 milijuna KM u odnosu na 2013. godinu. Naplaćeno je 1.547,9 milijuna KM doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, što je četiri posto, odnosno za 61,8 milijuna KM više nego u 2013. godini. Doprinosi za zdravstveno osiguranje iznosili su 1.115,8 milijuna KM i veći su za ćetiri posto ili za 41,5 milijuna KM, a za osiguranje od neuposlenosti naplaćeni 126,8 milijuna KM, što je povećanje od četiri posto, odnosno za 4,4 milijuna KM.

Protekle godine je Federaciji BiH s Jedinstvenog računa doznačeno 2.687,7 milijuna KM. Po odbitku vanjskog duga od 456,6 milijuna KM, raspoloživa sredstva FBiH s ovog računa iznosila su 2.231,1 milijuna KM, što je za 4,8 posto ili 101,7 milijuna KM više u odnosu na isti period prethodne godine.

ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA PRODUŽENA DO 1. SEPTEMBRA

Vlada FBiH danas je izmijenila dio svog zaključka sa sjednice održane 2.4.2015. godine. Izmjena se odnosi na to da su umjesto na 60 dana, federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, a naročito Agencija za državnu službu FBiH, zadužene da odmah obustave sve konkursne procedure za prijem državnih službenika do 1. septembra 2015. godine.

Izuzetno, za budžetske korisnike koji imaju potrebu da zaposle nove službenike, saglasnost daje Vlada FBiH uz prethodno mišljenje Federalnog ministarstva finansija. Druge institucije, ustanove i privredna društva sličnu saglasnost od Vlade FBiH mogu tražiti putem nadležnog ministarstva.

Obustava se ne odnosi na pripravnike za čiji angažman troškove snose biroi za zapošljavanje, te na privredna društva u većinskom državnom vlasništvu.

O DUGOVIMA VAREŠA I KLADNJA

U cilju iznalaženja mogućnosti za rješavanje pitanja blokade računa i izmirenja dugovanja Općine Vareš po osnovu neplaćenih javnih prihoda, Vlada FBiH danas je zadužila Poreznu uprava Federacije BiH da, u koordinaciji sa ovom općinom, izradi Plan operacionalizacije Sporazuma o plaćanju dugovanja u ratama, tako da on bude prilagođen finansijskim mogućnostima dužnika.

U vezi sa operacionalizacijom sporazuma, predloženo je da on bude koncipiran tako da obezbijedi pretpostavke da dužnik mjesečno, uz redovno izmirenje tekućih obaveza po osnovu uplate javnih prihoda, izmiruje i glavni dug zajedno s troškovima prinudne naplate u visini anuiteta koji će omogućiti otplatu u periodu 36 mjeseci, a da po izmirenju glavnog duga bude zaključen aneks Sporazuma na osnovu kojeg će biti preciziran način izmirenja duga po osnovu neplaćenih zakonskih zateznih kamata.

Vlada je danas prihvatila Informacija i podržala stav Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o odgodi izmirenja dugovanja Općine Kladanj u iznosu od 122.100 KM, po Sporazumu o načinu podmirenja dugovanja koji su ovo ministarstvo i Općina zaključili 29.1.2014. godine. Zaduženo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, da nakon isteka roka odgode izmirenja dugovanja, odnosno od 5.6.2016. godine, aktivno prati ispunjenje preuzetih obaveza Općine Kladanj.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada je danas usvojila Program i kriterije raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Sredstva od 500.000 KM namijenjena za su projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije. Iznosi od po 50.000 KM bit će raspoređeni na osam odabranih projekata, a preostalih 100.000 KM predstavljaju rezervu.

Vlada je donijela Odluku kojom Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobrava korištenje sredstava koja je donirala Vlada Švicarske u partnerstvu s Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP), a deponovana na posebnom namjenskom transakcijskom računu u iznosu od 76.958 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju aktivnosti u okviru Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“.

Vlada FBiH dala je saglasnost za usvajanje izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za period 1.1.2014. -31.12.2014. godine.

Data je i saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih, vezano za Sportske igre mladih, u iznosu od 100.000 KM.

Iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu odobreno je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 10.000 KM, na ime finansijske pomoći Udruženju „Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa” za održavanje konferencije „Ženski sud”.

Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (projekti 2KR i Non project grant - Aid), u periodu 1.1.2014.- 31.12.2014. godine.

Današnjim izmjenama Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa od 1992. do 1995. godine, kojom je nadležnost za praćenje izmirenja ovog duga prenesana s Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo finansija dostavilo je Vladi FBiH Informaciju o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala: Lutriji BiH, Sarajevo-osiguranju, BOR banci, Razvojnoj banci FBiH, Finansijsko-informatičkoj agenciji, Agenciji za nadzor osiguranja, Agenciji za bankarstvo FBiH, Fondaciji za održivi razvoj (OdRaz), Union banci d.d. Sarajevo i Registru vrijednosnih papira.

KADROVSKA RJEŠENJA

U Radnu grupu za iznalaženje modela za ublažavanje/sprječavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata Vlada FBiH danas je imenovala Miru Bradaru, Sulju Kasapovića, Dianu Ružić, Jagodu Krdžović, Ismira Kalkana, Muhidina Subašića, Kenana Rešu, Adisa Fajića, Snježanu Bodnaruk i Denijala Pelidiju. Zadatak Radne grupe je da, što hitnije, za Vladu FBiH izradi prijedlog modela (zakoni i podzakonski akti) za stimulisanje prvog zaposlenja i registraciju neregistriranih poslovnih subjekata. U roku od dvije sedmice Radna grupa Vladi mora dostaviti plan svog rada.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje Ediba Bašića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave ovog javnog preduzeća na period do isteka manda Uprave društva, odnosno do 31.8.2015. godine.

Za predsjednika Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH danas je imenovan premijer FBiH Fadil Novalić, a za članove federalni ministri Edin Ramić, Denis Lasić, Josip Martić, Šemsudin Dedić i Reuf Bajrović, načelnik Općine Maglaj Mehmed Mustabašić (uime Saveza općina i gradova FBiH), potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Sinan Husić i Safudin Čengić (predložen iz reda donatora).

Vlada Federacije BiH dala je danas saglasnost za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo koji je objavljen 21.1.2015. godine. Ovo je učinjeno jer je Konkursna komisija utvrdila da prijavljeni kandidati ne ispunjavaju tražene uslove, odnosno da nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH za područje FBiH danas je imenovan Nedžad Džafić.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.40 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE