7. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.05.2015.
Dnevni red

 Dnevni red 7.sjednice Vlade FBiH - Mostar

1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.05.2015. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o čeku
3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima
6. Prijedlog izjašnjenja u vezi Inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 73. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za autentično tumačenje člana 23. Zakona o vijeću zaposlenika, koju je podnio Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine
8. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Elaborat o dopuni djelatnosti privrednog društva GUMA-co d.o.o. Bugojno za proizvodnju podsklopova i sklopova bez eksplozivnih materija koji će se koristiti za proizvodnju NVO-a“ sa Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za dopunu djelatnosti proizvodnje NVO-a u postojećem privrednom društvu
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godine
10. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) za Projekat „Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać“
12. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa pod nazivom "Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
14. Mišljenje na Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje izvještaja o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju Bosansko-hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za period 01.01.-31.12.2014. godine
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
20. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
21. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“
22. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“
23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine“, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
25. Prijedlog odluke o određivanju federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji su dužni organizovati zaštitu ljudi i imovine
26. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
27. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove-člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
28. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za iznalaženje modela za ublažavanje/sprječavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata
29. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine
30. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog rješenja o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeće Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
32. Izvještaj o isplaćenim naknadama članovima radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o isplaćenim naknadama članovima radnih tijela osnovanim od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe za period 01.01.-31.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti Non project grant Aid) u periodu 01.01.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o realizaciji tačke 1. Zaključka V. broj: 424/2015 od 02.04.2015. godine (mandat i status članova uprave, upravnih i nadzornih odbora)
a) Informacija Federalnog ministarstva finansija
36. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa tabelarnim pregledom, za period januar/siječanj – decembar/prosinac 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije od 16.07.2014. godine- aplikacija br.60642/08, sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o dodijeljenjim sredstvima i potreba za novim sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za potrebe plaćanja PDV-a po ugovorenim uslugama za realizaciju međunarodnih kredita odobrenim JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o potrebi razmatranja zahtjeva za prestrukturiranje finansijskih sredstava Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
40. Prijedlog za donošenje zaključka po osnovu Zahtjeva za prestrukturiranje finansijskih sredstava tekućih transfera
41. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2014. godini, sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija o odgodi izmirenja dugovanja Općine Kladanj, sa Prijedlogom zaključka
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 424/2015 od 02.04.2015. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika i zaposlenika)
44. Prijedlog zaključka u vezi sa opomenom pred tužbu Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
45. Prijedlog zaključka o načinu operacionalizacije Sporazuma o plaćanju dugovanja po osnovu neizmirenih javnih prihoda, zaključenog između Općine Vareš i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
46. Upiti Energoinvesta d.d. Sarajevo vezi sa Zaključkom V. broj: 424/2015 od 02.04.2015. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika i zaposlenika)

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE