6. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.05.2015.
Saopćenje o radu

 


6. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU TRAŽBINA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije.

Izmjena se odnosi na rok za kupnju stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je s 30. lipnja 2015. produljen do 30. lipnja 2017. godine.

UREDBA O METODOLOGIJI IZRADE GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U FBiH

Uredba koju je danas donijela Vlada FBiH uređuje metodologiju izrade godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH, rokove za dostavljanje i sadržaj podataka za njegovu izradu.

Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći je prikaz ukupno dodijeljene državne pomoći po vrstama, kategorijama i namjeni u godini za koju se sačinjava, uključujući i podatke za prethodne dvije godine. Njime se ispunjavaju i međunarodno preuzete obaveze i ona predstavlja važan alat vladama u smislu boljeg planiranja budžeta i usmjeravanje sredstava tamo gdje je to najneophodnije.

UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA SLUŽBENE SURADNJE
S TUŽILAŠTVIMA I POLICIJSKIM ORGANIMA

Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu kojom propisuje način postupanja Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda u FBiH u predmetima po zahtjevima za službenu saradnju, koje su podnijela tužilaštava i policijski organi radi obavljanja službenih radnji koje se odnose na osuđene osobe na izdržavanju kazni zatvora, dugotrajnog, maloljetničkog zatvora i zatvora koja se izvršava s elektronskim nadzorom.

Službena saradnja odnosi se na postupanje po zahtjevu koji u pisanom obliku Ministarstvu podnosi nadležni tužilac ili nadležni policijski organ i kojim se traži prethodna saglasnost za izvođenje osuđene osobe van kruga zavoda ili van prostorije u kojoj se izvršava kazna zatvora radi njenog ispitivanja u svojstvu osumnjičenog ili saslušavanja u svojstvu svjedoka, odnosno preduzimanja drugih radnji u postupku koji se vodi u skladu sa zakonom. Ispitivanje ili saslušavanje osuđene osobe u svojstvu osumnjičenog ili svjedoka može biti obavljeno i u službenim prostorijama u krugu zavoda.

Službena saradnja se odnosi isključivo na osuđene osobe koje se u zavodu ili u kućnom zatvoru nalaze na osnovu uputnog akta nadležnog suda Federacije BiH.

Do sada su ova pitanja bila propisana Instrukcijom o načinu ostvarivanja službene saradnje između Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih ustanova u Federaciji BiH sa sudovima, tužiteljstvima i policijskim organima. No, Instrukcije je pokazala niz negativnosti kada su u pitanju zahtjevi koje podnose nadležni sudovi, a koje se izražavaju kroz odlaganje zakazanih glavnih pretresa zbog nedovođenja optuženih, uz dodatne troškove za pozvane svjedoke i vještake koji su se uredno odazvali na pozive, što je imalo za posljedicu opterećivanje sudskih budžeta, uz refleksiju na načelo ekonimičnosti vođenja postupka.

Dodatni razlog za donošenje Uredbe je potreba za uređenjem nadzora nad radom zavoda u slučajevima izvođenja osuđenih osoba van njihovog kruga.

UREDBA I ODLUKA O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI

Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH, čime je kao rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje određen 30.9.2015. godine, počevši od 1.6.2015. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2015. godine.

Federalna vlada je, također, danas donijela i Odluku o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica, kojom je Federalno ministarstvo finansija ovlašteno da realizuje obaveze po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje, nakon izvršene gotovinske isplate od 1.000 KM i ostatak koji ne prelazi 100 KM.

ODLUKE O PRODAJI OBVEZNICA I TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada donijela je Odluku kojom odobrava zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu, u nominalnom iznosu do 20.000.000 konvertibilnih maraka.

Riječ je o 20.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, s rokom dospijeća od pet godina, koje će biti prodavane putem aukcije na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira (SASE) metodom višestruke cijene.

Vlada FBiH donijela je danas i tri odluke kojima odobrava zaduženje FBiH putem emisije trezorskih zapisa FBiH radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu. Prvom odlukom odobreno je zaduženje u nominalnom iznosu do 60.000.000 KM i s rokom dospijeća 91 dan, drugom 20.000.000 KM i rokom dospijeća od 273 dana, te trećom 20.000.000 KM i rokom dospijeća 364 dana.

Nominalna vrijednost trezorskih zapisa je 10.000 KM, a bit će emitirani putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši.

Javni pozivi za učestvovanje u emisiji obveznica i trezorskih zapisa Federacije bit će objavljeni na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i SASE, najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije.

RUDNICIMA 20.000.000 KM

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima - konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH” utvrđenih u Budžetu FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Sredstva od 20.000.000 KM bit će utrošena za izmirenje obaveza za penzijsko-invalidsko osiguranje i obaveza po osnovu poreza na plaću rudnicima uglja u FBiH i Rudnicima boksita d.o.o. Posušje, a u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine i zaključkom Vlade FBiH od 10.12.2014. godine.

Sredstva navedena u Programu će biti raspoređivana na osnovu rješenja koje donosi federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarsva i industrije i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

ODLUKE I ZAKLJUČCI O ŠEST KOMPANIJA

Federalna vlada usvojila je danas informacije o stanju u nekoliko kompanija koje su u potpunom ili djelimičnom državnom vlasništvu.

Nakon rasprave, Vlada je donijela odluku o davanju prethodnih saglasnosti za razrješenje Mladena Alpeze, Mehmeda Jahića i Mirsada Mujića dužnosti članova Nadzorog odbora „Aluminja“ d.d. Mostar, zbog gubitka povjerenja dioničara, te za privremeno imenovanje, na period do tri mjeseca, na ove pozicije Dalibora Miloša, Rafe Rafaela Gagre i Ivice Raspudića.

Nakon što je razmotrila situaciju u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Vlada je donijela odluke kojima je dala prethodna saglasnosti za razrješenje Marinka Ivankovića, Midhata Arpadžića, Ervina Vrdoljaka i Mate Križanca dužnosti članova Nadzorog odbora EP HZ HB, zbog gubitka povjerenja dioničara, te za privremeno imenovanje, na period do tri mjeseca, na ove pozicije Ive Vincetića, Karmele Miletić, Ivanke Galić, Midhata Arpadžića, Ivice Krivića i Ilije Đole.

Sve odluke o davanju prethodnih saglasnosti za razrješenje i privremeno imenovanje članova nadzornih odbora „Aluminija“ i EP HZ HB donesene su većinom glasova članova Federalne vlade, a uzdržani su bili ministri iz Demokratske fronte.

Konačne odluke donijet će skupštine ovih kompanija.

U slučaju „Pretisa“ d.d. Vogošća, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nastavi aktivnosti provođenja konkursne procedure za izbor članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala po konkursu raspisanom 30.3.2015. godine, radi dostavljanja prijedloga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Povodom stanja u „Hidrogradnji” d. d. Sarajevo, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da joj, do sljedeće sjednice, dostavi Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva imenovanih uime državnog kapitala, prije isteka mandata, a zbog gubitka povjerenja dioničara. U istom roku ovo ministarstvo je dužno da Vladi dostavi i Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na privremeno imenovanje, na period do najviše 90 dana, članova Nadzornog odbora „Hidrogradnje”, te da pokrene aktivnosti vezane za raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenih pozicija za mandatni period. Federalno ministarstvo dužno je da sazove Skupštinu privrednog društva „Hidrogradnja” d.d. Sarajevo radi realizacije današnjih zaključaka.

Vlada je danas zadužila Nadzorni odbor, generalnog direktora i Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da pokrenu proceduru i izvrše u skladu sa zakonom razrješenje i Uprave i Nadzornog odbora u Zavisnom društvu Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, te izvrše imenovanje vršitelja dužnosti na ta mjesta, a koji će u roku od 90 dana sačiniti Sanacijski plan Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla i dostaviti ga na usvajanje. Elektroprivreda BiH će raspisati javni oglas za popunu Uprave i Nadzornog odbora u Zavisnom društvu Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla na mandatni period.

Nakon što je razmotrila stanje u JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Vlada je zadužila Fedralno ministarstvo prometa i komunikacija da pokrene proceduru za razrješenje članova Nadzornog odbora, imenovanje članova NO na period do tri mjeseca, te da poduzme aktivnosti na pokretanju konkursne procedure za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u ovom javnom preduzeću.

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O REFORMI PENZIJSKOG SISTEMA U FBiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o reformi penzijskog sistema u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Vlada je zadužila da joj dostavi Prijedlog rješenja o formiranju interresorne Radne grupe s dvije podgrupe. Jedna podgrupa će, u roku od 90 dana, izraditi i Federalnom ministarstvu dostaviti tekstove Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja, a druga, u ustom roku, tekst Zakona o dobrovoljnim fondovima.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija obavezni su da, u roku od 30 dana od dobijanja ovih tekstova, pribave obavezna mišljenja i nacrte zakona dostave Vladi Federacije BiH.

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

Vlada FBiH upoznala se danas s Konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za 2014. godinu.

Ukupni prihodi iznosili su 6.739,3 milijuna konvertibilnih maraka, te su bili 311,4 milijuna KM, odnosno 4,8 posto viši nego u 2013. godini, dok je ostvarenje u odnosu na plan bilo 88,1 posto.

Ostvareni su prihodi od poreza od 5.949,2 milijuna KM i oni su u strukturi ukupnih prihoda sudjelovali s 87,18 posto. U odnosu na godinu ranije, ostvarenje je veće za 248,4 milijuna KM ili 4,4 posto, a u odnosu na plan ostvareni su s 98,6 posto. Ukupan financijski rezultat je zbir ukupnog suficita od 72,9 milijuna KM, neto povećanja financijske imovine od 38,1 milijuna KM i neto otplate dugova od 47,4 milijuna KM.

Kada je riječ o pojedinim razinama vlasti, ukupan financijski rezultat na razini Proračuna Federacije BiH iznosi 81,3 milijuna KM, na razini kantona je u minusu 4,1 milijun KM, na razini općina 0,4 milijuna KM, a u sektoru socijalne zaštite zabilježen je negativan saldo od 14 milijuna KM.

Razlika u financijskim rezultatima za 2014. i 2013. godinu, kaže se u Izvješću, rezultat je realnijeg planiranja prihoda i primitaka i smanjenja proračunske potrošnje ograničene na zakonsko i namjensko korištenje sredstava.

IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH ZA PRVA TRI MJESECA 2015. GODINE

Proračun FBiH je za razdoblje siječanj-ožujak 2015. godine izvršavan prema Odluci o privremenom financiranju, a ostvario je ukupne prihode, primitke i financiranje od 389,3 milijuna konvertibilnih maraka, što je 92 posto od planiranog. Od toga su poreski prihodi iznosili 289,3 milijuna KM, zatim neporeski prihodi 39,7 milijuna KM, prihodi od donacija 499 tisuća KM, te primici od financiranja 59,8 milijuna KM. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje manji su za 12 posto, odnosno za 54,4 milijuna KM, na što je izravno utjecalo financiranje proračuna u prvom kvartalu prethodne godine od MMF-a u iznosu od 62,3 milijuna KM.

Ukoliko se isključi financiranje, naplaćeni prihodi u prvom kvartalu tekuće godine veći su za osam milijuna KM (za tri posto) u odnosu na prošlogodišnje. Tako prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federalnom proračunu u prvom kvartalu 2015. godine bilježe porast od devet posto, odnosno veći su za 16,3 milijuna KM, prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) bilježe rast od 49 posto, odnosno veći su za 5,4 milijuna KM, dok su novčane kazne u prva tri mjeseca tekuće godine veće za 35 posto, odnosno 0,9 milijuna KM.

Otplata duga u prva tri mjeseca 2015. godine iznosila je 119,9 milijuna KM i odnosi se na vanjski dug primljen kroz državu od 64,6 milijuna KM, na direktne vanjske obveze Federacije BiH 1,2 milijuna KM, na otplatu domaćeg pozajmljivanja (trezorski zapisi) 19,9 milijuna KM i na otplatu unutarnjeg duga (stara devizna štednja) 34,2 milijuna KM.

Kroz tekuće transfere je za MIO uplaćeno 54,9 milijuna KM, za invalidnine 72,7 milijuna KM, za neratne invalidnine 27,9 milijuna KM, za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja 3,9 milijuna KM, za civilne žrtve rata 6,3 milijuna KM i na ime transfera Željeznicama Federacije BiH 5,5 milijuna KM.

O PROŠLOGODIŠNJEM STANJU U POLJOPRIVREDI

Vlada FBiH danas je utvrdila Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2014. godinu kojeg će, s prijedlogom preporuka, dostaviti na usvajanje Parlamentu Federacije BiH.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, ukupna lanjska biljna proizvodnja smanjena je u odnosu na 2013. godinu. Ovakvo stanje je, najvećim dijelom, posljedica klimatskih uvjeta i prirodnih nesreća (poplave) u 2014. godini, što se odrazilo na smanjenje zasijanih površina i prinosa po jedinici površine.

U toku 2013./2014. godine došlo je do smanjenja ukupno zasijanih oraničnih površina u jesenjoj i proljetnoj sjetvi u odnosu na godinu ranije za 18,64 posto. Posmatrano po grupama usjeva u proljetnoj i jesenjoj sjetvi, bilježi se smanjenje zasijanih površina i to kod žita za 9,4 posto, industrijskog bilja za 51,45 posto, krmnog bilja za 35,1 posto, te povrća za 10,52 posto u odnosu na prethodnu sjetvu. Povećanja zasijanih površina u 2014. u odnosu na 2013. godinu bilo je kod dvije kulture: zobi za 12,58 posto i kukuruza za krmu za 2,53 posto.

Kada je riječ o animalnoj proizvodnji, u 2014. je bilo 215.478 goveda, u odnosu na 217.278 u prethodnoj godini. Istovremeno je broj steonih junica smanjen sa 160.312 na 159.810. Prošle godine evidentirano je 103.731 muzno grlo, a proizvedeno je 214.385.227 litara mlijeka.

Kapaciteti pogona za prehrambenu industriju u Federaciji BiH su posljednjih godina na istom nivou, izuzev kapaciteta za proizvodnju bezalkoholnih pića koji su neznatno povećani u odnosu na 2013. godinu. Iskorištenost kapaciteta je manja od 50 posto, izuzimajući proizvodnju bezalkoholnih pića sa iskorištenošću od 62,94 posto i prerade mlijeka gdje je iskorištenost kapaciteta 52,53 posto.

Najniža iskorištenost kapaciteta je u proizvodnje vina i iznosi 8,13 posto, dok je u 2013. godinu isnosila 13,22 posto.

U 2014. godini su timovi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršili 258 kontrolu korištenja novčanih poticaja, od čega u animalnoj proizvodnji 203, u biljnoj devet, po modelu ruralnog razvitka tri, za ostale podrške 17 i sudske presude 26.

O SREDSTVIMA ZA MODERNIZACIJU PROCESA I UVEZIVANJE STAŽA

Vlada FBiH donijela je, današnjom Odlukom, usvojila Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o namjenskom utrošku sredstava u okviru Programa „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“ u 2013. godini.

Riječ je o sredstvima odobrenim za dvadeset privrednih društava u ukupnom iznosu od 6.200.200 konvertibilnih maraka. Ona su bila usmjerena u modernizaciju tehnoloških procesa (5.200.000 KM) i uvezivanje staža zaposlenicima koji su do 31.12.2013. godine ostvarili uslove za odlazak u penziju (1.000.000 KM).

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nastavi praćenje namjenskog utroška i kontrole povrata kreditnih sredstava.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku da iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2015. godinu odobri izdvajanje 261.716,00 KM. Sredstva su namijenjena financiranja dodatnih troškova Organizacijskog odbora za doček poglavara Vatikana, njegove svetosti pape Franje Bosni i Hercegovini.

Federalna vlada usvojila je danas 70.000 KM vrijedan Program utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama ­ potpora udruženjima potrošača“ utvrđenih u Budžeta FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu trgovine. Uz ovu, donesena je i Odluka koja uređuje kriterije i postupak raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama - udruženjima potrošača u FBiH), uslove koje moraju ispunjavati udruženja za korištenje sredstava, način isplate i kontrole namjenskog trošenja sredstava, kao i način obavještavanja javnosti o rezultatima postupka raspodjele sredstava za finansiranje rada udruženja u oblasti zaštite potrošača.

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Kroz transfer za implementaciju Bolonjskog procesa predviđeno je izdvajanje 300.000 konvertibilnih maraka, a za finansiranje obrazovanja 2.100.000 KM. Na ime finansiranja studentskog standarda planirano je 1.100.000 KM, te još 300.000 KM za Fond za studentske zajmove. Transfer za oblast nauke od značaja za FBiH vrijedan je 1.850.000 KM, transfer za institucije nauke i podsticaj naučno-istraživačkog rada od značaja za FBiH iznosi 1.000.000 KM, a transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH 1.100.000 KM.

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra 2015. godine na teritoriji Federacije BiH za „Dječiju nedjelju“. Iznosi utvrđeni ovom odlukom su jedan posto na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, 20 posto na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev na pošiljke novina i časopisa, jedan posto na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, te jedan posto na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je Nadzornom odboru HT d.d. Mostar dala prethodne saglasnosti za donošenje odluke o razrješenju Stipe Prlića, zbog isteka mandata, dužnosti v.d. predsjednika Uprave - direktora ove kompanije, te za imenovanje Vilima Primorca za predsjednika Uprave - direktora HT d.d. Mostar, na period od četiri godine.

Vlada je Ivanu Bunozu, zbog podnošenja ostavke, razriješila dužnosti predsjednice Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, te na ovu poziciju, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa zakonom, imenovala Miroslava Ćorića.

Tihomir Ćurak danas je imenovan za predsjednika, a Rijad Kovač, Pavo Boban, Amira Pintul, Mehmed Cero, Adnan Rovčanin i Haris Jahić za članove Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH.

Federalna vlada je imenovala privremeni Upravni odbor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u sastavu Branka Galić (predsjednica), Marina Bera, Mirsad Džajić, Často Čuljak, Mehmed Haznadar, Blago Senjak, Ljiljana Vujičić-Cupać, Ružica Biloš, Snježana Marić i Nedžad Hadžić. Oni su imenovani na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Danas je Kenan Spahić imenovan za predsjednika, a Samir Iskrića, Alen Taletović, Esma Jahić, Veselinka Marjanović, Gordana Vojvodić i Ivana Marojević za članove interresorne Radne grupe za izradu nacrta zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala. Radna grupa je dužna tekst zakona ponuditi u roku od dva mjeseca.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.25 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE