6. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.05.2015.
Dnevni red

 6.sjednica Vlade FBiH održana 22.5.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:


1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.05.2015. godine
2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije
3. Prijedlog uredbe o metodologiji izrade godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
5. Prijedlog uredbe o načinu ostvarivanja službene saradnje Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda sa tužilaštvima i policijskim organima u postupcima po zahtjevima za obavljanje službenih radnji koje se odnose na osuđene osobe u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 019179 13 Fp
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta Zaštita kvaliteta voda za I kvartal 2015. godine
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat „Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija“ otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija u 2015. godini
10. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
11. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (nominalni iznos do 60.000.000 KM, rok dospijeća 91 dan)
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (nominalni iznos do 20.000.000 KM, rok dospijeća 273 dana)
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (nominalni iznos do 20.000.000 KM, rok dospijeća 364 dana)
12. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
b) Prijedlog odluke o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija - udruženja potrošača
16. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju v.d. predsjednika Uprave – direktora u HT d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave - direktora u HT d.d. Mostar
17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima-konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2015. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za ˝Dječiju nedjelju˝
20. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde
21. Prijedlog rješenja o poništavanju po pravu nadzora Rješenja Federalnog ministarstva finansija –Federalnog ministarstva financija broj: 05-15-2/12 N.B. od 13.01.2012. godine
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
24. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
25. Prijedlog rješenja o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Nacrta zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala
26. Informacija o smanjenoj dinamici priliva sredstava na Jedinstvenom računu Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi poduzimanja korektivnih mjera, sa Prijedlogom zaključaka
a) Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
27. Informacija o obavezama po osnovu sudskih odluka sa prijedlogom mjera, sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija o ugovorima o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
29. Informacija o stanju u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o stanju u privrednom društvu Pretis d.d Vogošća, sa Prijedlogom zaključka
31. Informacija o stanju u privrednom društvu Hidrogradnja d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o stanju u JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o stanju u Rudnicima "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o stanju u JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o reformi penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 01.01. do 31.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
a) Tabelarni pregled odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 01.01. do 31.03.2015. godine
b) Tabelarni pregled rješenja o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 01.01. do 31.03.2015. godine
37. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
39. Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 01.10.2014.-31.03.2015. godine, o kontroli namjenskog utroška kreditnih sredstava dodijeljenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, plasiranih preko Union banke d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015.-2019. godina, sa Prijedlogom zaključka
42. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
43. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE