4. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.05.2015.
Saopćenje o radu

 

4. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA ZA TUMAČENJA ZAKONA

Vlada FBiH prihvatila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, tekst Izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja Zakona o zaštiti na radu, koju je podnio „Konzum” d.o.o. Sarajevo.

Inicijativa se odnosi na postupanje poslodavca u slučajevima kada su trgovine izložene krađi i razbojništvu, odnosno na mjere koje su uposlenici i poslodavac u trgovačkoj djelatnosti dužni poduzeti u tim slučajevima.

Ukoliko opasnosti i štetnosti kojima su izloženi radnici na radu ne mogu biti otklonjene na drugi način, poslodavac je obavezan osigurati sredstva i opremu za osobnu zaštitu, koja se koristi radi zaštite organizma i dijelova tijela radnika izloženih određenim vrstama štetnosti i opasnosti. Sredstva osobne zaštite na radu i osobna zaštitna oprema propisani su posebnim pravilnikom. Shodno navedenom, kaže se u Izjašnjenju, jasno je i nedvojbeno da mjere sigurnosti radi sprječavanja činjenja kaznenih djela u radnim prostorijama poslodavca nisu mjere zaštite u smislu Zakona o zaštiti na radu, te se stoga inicijativa za izvorno tumačenje odredaba Zakona o zaštiti na radu smatra neprihvatljivom.

Neprihvatljivom je ocijenjena i Inicijativa za izvorno tumačenje Zakona o radu, koju je podnijela Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, a koja se odnosi na korištenje godišnjih odmora.

Vlada se izjasnila i o Inicijativi Udruge neuposlenih „Otium” iz Sarajeva koja se odnosi na izmjene Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba. U izjašnjenju Vlada ističe da ima jasan stav po pitanju neformalnog tržišta rada i visokog procenta sive ekonomije u Federaciji BiH koji bi, na način predložen izmjenama Zakona, poprimio alarmantne razmjere i otežao napore da se postignu reforme u oblasti rada i upošljavanja. Naime, veliki broj neuposlenih, angažiranih na temelju ugovora o djelu, nalazi se na evidenciji neuposlenih i povećava stopu neuposlenosti do procenta koji je trenutno najviši u Europi. Poslodavci ciljano angažiraju neuposlene osobe na temelju ugovora o djelu, čak i na poslovima iz osnovne djelatnosti, izbjegavajući formalizirati upošljavanje kroz ugovor o radu, remete tržište rada i stavljaju u nepovoljniji položaj poslodavce koji to ne rade.

DODJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA

Vlada FBiH donijela je dvije odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu.

Prema usvojenim odlukam,a sredstva će biti dodijeljena privrednim društvima BAUPARTNER d.o.o. Gračanica i LIGAMONT d.o.o. Lukavac, u iznosu od po 300.000 KM. Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesenih i objavljenih odluka i rješenja vršiti ugovaranje s korisnicima sredstava.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA IZ BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POVRATNIKA IZ FBiH U RS U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U FBiH

Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Odluku o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Na ovaj način, a zbog iskazanih potreba povratnika za cjelokupnijom bolničkom zdravstvenom zaštitom, pravo na korištenje zdravstvenih usluga bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS u zdravstvenim ustanovama u FBiH nije više ograničeno samo na korištenje vertikalnog programa zdravstvene zaštite, nego je prošireno na pravo korištenja zdravstvenih usluga cjelokupne bolničke zdravstvene zaštite koja je garantirana osiguranim osobama u Federaciji BiH.

ZA PODRŠKU ODRŽIVOM POVRATKU 22,9 MILIONA KM

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2015. godinu, te ovo ministarstvo zadužila za njegovu realizaciju.

Ujedno, Vlada je donijela i četiri odluke o utrošcima sredstava s kriterijima raspodjele s budžetskih pozicija namijenjenih kao podrška povratnicima i raseljenim. Riječ je o ukupnom iznosu od 22.964.300 konvertibilnih maraka.

Jednom od odluka je programom raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike” predviđeno ukupno 16.479.300 konvertibilnih maraka. Najveći dio ovih sredstava, od 6,3 miliona KM, namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. U ovo su uključeni i obnova objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu). Daljnih 5.100.000 KM namijenjeno je za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja. Preostala sredstva raspoređena su na zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka sa vladinim i nevladinim sektorom, na humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne i edukativne projekte, na podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru BiH, te Fonda za povratak i projekte entitetskog povezivanja.

Dva miliona KM vrijedan je Program podrške povratku izbjeglica i prognanih osoba s područja Posavine iz RS, a od ovog iznosa je 1.500.000 KM predviđeno za obnovu i izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za društvenu zajednicu, dok je 500.000 KM namijenjeno za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja, te za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda.

Treća današnja odluka odnosi se na podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica, a riječ je o iznosu od 1.485.000 KM.

Kroz transfer za Program razvoja održivosti povratka u RS planirano je izdvajanje 3.000.000 KM, od čega dvije trećine na ime pomoći za zapošljavanje povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije ili obuke, volontiranja pripravnika, rekultivacije poljoprivrednih površina, kao i diverzifikacije privrednih aktivnosti u ruralnim područjima. Preostali jedan milion KM namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu.

USTUPANJE OBJEKTA „ARK” U KONJICU ZA KULTURNO-EDUKACIJSKE SVRHE

Vlada FBiH donijele je danas Odluku o davanju saglasnosti Privrednom društvu „Igman” d.d. Konjic da može ustupiti objekat D-0 (ARK) Udruženju građana „Bijenale savremene umjetnosti” Sarajevo, bez naknade. Objekat će biti korišten u kulturno-edukacijske svrhe, a u njemu se već nalaze postavljeni radovi velike vrijednosti 80 umjetnika iz čitavog svijeta. „Igman” Konjic i „Bijenale savremene umjetnosti” Sarajevo će zaključiti ugovor kojim će regulisati međusobna prava i obaveze.

SAGLASNOST NA PRODAJU DIONICA „PETROLINVESTA”

Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo o prodaji dionica preduzeća “Petrolinvest” d.d. Sarajevo kroz postupak male privatizacije. Za provođenje ove odluke zaduženi su Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i privredno društvo „Energoinvest” d.d. Sarajevo, svako iz svoje nadležnosti. Nadzorni odbor „Energoinvesta” donio je odluku o prodaji dionica “Petrolinvesta” 26. februara ove godine. Inače, “Petrolinvest” d.d. Sarajevo je otvoreno dioničko društvo sa osnovnim/upisanim kapitalom 6.532.000 KM, a “Energoinvest” d.d. Sarajevo je vlasnik kapitala u iznosu od 3.436.000 KM ili 52,6026 posto.

Zbog posijedica uzrokovanih stanjem u Libiji i Iraku, te nemogućnosti naplate dospjelih potraživanja preduzeća, “Energoinvest,” d.d. Sarajevo je, u sklopu mjera za prevazilaženje nastale situacije, predložio prodaju dionica “Petrolinvesta”. Sredstva ostvarena na taj način bit će korištena za realizaciju tekućeg poslovanja (izmirenje obaveza za hipoteke i drugo) u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH od 30.12.2013. godine.

O UČEŠĆU DELEGACIJE BiH NA SKUPŠTINI GRUPACIJE SB-a I MMF-a

Vlada FBiH danas je prihvatila Informaciju o učešću bh. delegacije na sastancima u okviru Proljetne skupštine Grupacije Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, održanim od 17. do 19.4.2015. godine u Washingtonu.

Uz visok stepen harmonizacije i prethodno usaglašene stavove, delegacija se, između ostalog, sastala i s najvišim dužnosnicima Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Multilateralne investicijsko-garantne agencije i Međunarodne finansijske korporacije.

Na svim sastancima prezentiran je srednjoročni ekonomski program, o kojem je postignut visok stepen saglasnosti. Predstavnici međunarodnih finansijskih institucija su izrazili spremnost na saradnju s vlastima u BiH, te na mogućnost sklapanja novog kreditnog aranžmana sa MMF-om, koji bi bio praćen i aranžmanima i projektima koje podržavaju Svjetska banka i Međunarodna finansijske korporacije, kaže se u Informaciji.

O OŽIVLJAVANJU PROIZVODNJE U “HIDROGRADNJI” d.d. SARAJEVO

Prihvativši danas Informaciju o načinu oživljavanja proizvodnje u “Hidrogradnji” d.d. Sarajevo, Vlada Federacije BiH je zaključila da se, u saradnji s Vladom Republike Srpske, uključi u rješavanje problema rasporeda sredstava između “Hidrogradnje” d.d. Sarajevo i “Hidogradnje” a.d. Pale koja su deponirana na zajedničkom računu u visini od 1,2 miliona dolara, po utvrđenom ključu raspodjele od 60 posto za “Hidrogradnju” Sarajevo i 40 posto za “Hidrogradnju” Pale.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Vlada je zadužila da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, pripremi pismo namjere prema Razvojnoj banci Federacije BiH kojim bi bila data garancija u visini od 1,2 miliona KM kao instrumenta osiguranja kratkoročnog kredita za “Hidrogradnju” d.d. Sarajevo.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će za Vladu Federacije BiH pripremiti odluku kojom “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo ustupa Budžetu FBiH svoje potraživanje od 1,2 miliona KM sa zajedničkog računa s “Hidrogradnjom” a.d. Pale.

Nadzorni odbor i Uprava “Hidrogradnje” d.d. Sarajevo dužni su da nastave započete aktivnosti na prodaji poslovne zgrade.

Zadužena je Agencija za privatizaciju u FBiH da ispita postoje li potraživanja “Hidrogradnje” d.d. Sarajevo u Iraku po osnovu “civilnih poslova”. Ukoliko postoje, potrebno ih je evidentirati i poduzeti mjere za njihovu naplate i o tome informisati Vladu Federacije BiH.

SREDITI STANJE U “UNIS TOOLSU”

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu i stanju u “Unis Toolsu” d.o.o. Sarajevo.

Resorno ministarstvo i Federalno ministarstvo finansija su zaduženi da iznađu mogućnost isplate jedne plate zaposlenicima “Unis Toolsa”, a Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da ubrza pokretanje male privatizacije neperspektivnih nekretnina, čijom bi se prodajom uvezao radni staž uposlenika i riješila radnička potraživanja, te izmirio dug za kredit prema Turkish Ziraat banci. Ostatak sredstava će biti usmjeren za pokretanje proizvodnje.

Federalno ministarstvo finansija će Vladu informisati o aktivnostima Finansijske policije u vezi sa prethodno podnesenim zahtjevom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za utvrđivanje postojanja indicija o nesavjesnom poslovanju “Unis Toolsa”.

Agencija za privatizaciju će angažovati nezavisnu revizorsku kuću koja će uraditi presjek stanja u “Unis Toolsu”, kao i reviziju kapitala.

O POSLJEDNJIM DEŠAVANJIMA U RS

Vlada FBiH je danas upoznata s usmenom informacijom federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica o aktuelnim dešavanjima u povratničkim sredinama u Republici Srpskoj. Konstatirano je da su hapšenja i pretresi vršeni posljednjih dana u Republici Srpskoj unijeli uznemirenost među povratnicima u ovom entitetu, prije svega Bošnjacima.

S tim u vezi, Federalna vlada će od Vijeća ministara BiH tražiti informaciju o svim posljednjim događanjima i uključivanje nadležnih državnih institucija u cijeli ovaj slučaj, kao i u zaštitu individualnih ljudskih prava povratničke populacije.

Federalna vlada konstartira da pri svakom postupanju prema povratnicima treba polaziti od onoga kroz šta su u nedavnoj prošlosti prošli i šta su doživjeli i preživjeli, jer riječ je o najranjivijoj i najosjetljivijoj populaciji.

Resorni federalni ministar Edin Ramić danas je zadužen da hitno obiđe područja na kojima su izvršeni pretresi i hapšenja.

Vlada FBiH izražava bezrezervno opredjeljenje u borbi protiv terorizma i drugih oblika ekstremnog ponašanja, ali naglašava da sve to treba raditi na zakonit način, uz poštivanje načela prava na pravično suđenje i presumpciju nevinosti.

STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG SEKTORA FBiH 2015.-2019.

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period od 2015. do 2019. godine. Ovaj dokument je proizvod intenzivnih konsultacija sa akterima iz poljoprivrednog sektora i odražava jasno izraženo opredjeljenje Vlade FBiH da obezbijedi drugačiji odnos administracije i društva u cjelini prema poljoprivredi, što će, prije svega, biti potvrđeno ostvarivanjem planiranih značajnijih izdvajanja za podršku razvoju.

Kako se ističe, u ovom petogodišnjem periodu će biti izgrađeni čvrsti temelji za ubrzani i efikasniji razvoj kroz uspostavljanje modernog, produktivnog, tehnološki naprednog i okolišno i društveno osjetljivog ekonomskog sektora spremnog da odgovori na globalne socio-ekonomske i klimatske promjene, te sposobnog da zauzme adekvatan i prosperitetan položaj, prije svega u regionu, a onda i na širem međunarodnom prostoru.

Strateški dokument daje Program mjera i aktivnosti. Program sadrži 37 mjera, raspoređenih unutar tri stuba agrarne politike FBiH. Deset mjera se odnose na prvi stub i tržišnu i direktnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, 17 mjera (podmjera) na prestrukturiranje sektora i politiku ruralnog razvoja, a preostalih deset mjera pripada trećem stubu i odnosi se na opšte usluge u poljoprivredi.

Predviđena budžetska podrška poljoprivrednom sektoru FBiH u periodu implementacije Strategije biće značajno veća u odnosu na dosadašnju i 2019. godine bi trebala dostići nivo od 138,7 miliona KM.

Prijedlog Strategije Vlada FBiH će dostaviti Parlamentu FBiH na usvajanje.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je dala saglasnost za izdvajanje iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2015. godinu 30.000 konvertibilnih maraka u svrhu sufinansiranja organiziranja 6. međunarodne investicijske konferencije - Sarajevo Business Forum 2015. Prijedlog konačne odluke će pripremiti Federalno ministarstvo finansija.

Vlada FBiH dala je danas saglasnost Federalnoj direkciji robnih rezervi da sa preduzećem „Klas” d.d. Sarajevo zamijeni tri tone brašna za pet tona pšenice. Kako je obrazloženo, Odlukom Vlade od 6.2.2015. godine zadužena je Federalna direkcija da, na ime pomoći Republici Albaniji, isporuči prehrambene namirnice, između ostalog i tri tone brašna koje Federalna direkcija nema na zalihi.

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.10.2014.- 31.3.2015. godine, o kontroli namjenskog utroška kreditnih sredstava dodijeljenih iz Budžeta FBiH za 2012. godinu, plasiranih preko Razvojne banke FBiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi aktivnosti na praćenju namjenskog utroška i kontroli povrata kreditnih sredstava.

KADROVSKA RJEŠENJA

Danas izmijenjenom Odlukom Vlade FBiH o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje, za članove Nadzornog odbora privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo su imenovani Emin Deliahmetović i Zijad Fazlagić.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik, i to Hazima Adilovića, Ekrema Čagalja, Aide Haskić i Zenaide Mehmedbegović-Jarebica.

Nadzornom odboru „UNIS Toolsa” d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Feriza Ćemana za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja izbora na osnovu javnog konkursa.

Prethodnu saglasnost dobio je i Nadzorni odbor „Energopetrola” d.d. Sarajevo za imenovanje Elmedina Zornića za vršioca dužnosti direktora, na rok do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Vlada Federacije BiH danas je u Pregovarački tim za pregovore s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) imenovala premijera FBiH Fadila Novalića, federalne ministre Jelku Milićević i Milan Mandilovića, savjetnika premijera FBiH Gorana Miraščića i pomoćnika federalne ministrice finansija Aliju Aljovića. Zadatak Pregovoračkog tima je da pripremi Platformu za pregovore s predstavnicima MMF-a, te da koordinira aktivnosti u vezi s pregovorima.

Za člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH (IGA), kojeg na prijedlog Vlade FBiH imenuje Vijeće ministara BiH, danas je nominiran Goran Miraščić.

Za člana Stalne mješovite komisije za provođenje zadataka utvrđenih Sporazumima između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije i Slovenije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa danas je predložen Fahrudin Solak.

***

Nastavak 4. sjednice Vlade FBiH najavljen je za utorak, 12.5.2015. godine.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE