3. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.04.2015.
Saopćenje o radu

 

3. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O POŠTANSKOM PROMETU FBiH

S ciljem usuglašavanja s odredbama protekle godine donesenog Zakona o prekršajima FBiH, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poštanskom prometu FBiH.

Predloženom izmjenom određeno je kako će novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM biti kažnjena fizička, a s 500 KM do 1.000 KM pravna osoba ako ne postavi ili ne održava poštanski sandučić na način propisan Zakonom.

O MJERAMA ZA POVEĆANJE EKONOMSKOG STANDARDA GRAĐANA

Polazeći od opredjeljenja iznesenih u ekspozeu premijera FBiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH podnesenom prilikom potvrđivanja njezina imenovanja, Vlada Federacije BiH danas je donijela tri zaključaka o definiranju mjera i za njih nadležnih tijela u svezi provedbe ekonomskog plana i povećanja ekonomskog standarda građana.

Zaključci se odnose na diferenciranu cijenu električne energije, na izmjene Zakona o porezu na dohodak, te na registraciju poljoprivrednih gazdinstava.

S tim u vezi, Vlada FBiH upućuje FERK-u inicijativu da s Elektroprivredom BiH i Elektroprivredom HZ HB razmotri izmjene Tarifnih stavova i to tako da za kupce iz kategorije domaćinstava, zavisno od visine potrošnje, bude osigurana diferencirana cijena usluge javnog snabdijevača za pružanje univerzalne usluge.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, u saradnji s Radnom grupom za analizu fiskalnih propisa, sagleda implikacije uključivanja naknada koje nemaju karakter plate (topli obrok, prijevoz, regres) u poresku osnovu i da Vladi Federacije BiH dostavi nekoliko varijanti mogućeg uvođenja progresivne stope oporezivanja dohotka.

Vlada je, također, zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u cilju obezbjeđenja uvođenja u sistem plaćanja doprinosa za poljoprivrednike, hitno pristupi dodatnom ažuriranju postojećeg Registra poljoprivrednih gazdinstava.

ODLUKE O ZADUŽENJU FBiH

Proračunom FBiH za 2015. godinu, kojeg je usvojio Federalni parlament, planirana su sredstva zaduženja putem trezorskih zapisa i obveznica u bruto iznosu od 430.000.000 KM. Od toga se na trezorske zapise odnosi 320.000.000 KM, a na obveznice 110.000.000 KM.

Na osnovu ovoga, Vlada FBiH danas je donijela potrebne odluke.

PRETHODNE SAGLASNOSTI NA DODJELU SREDSTAVA REVOLVING FONDA

Federalna vlada današnjom je Odukom dala prethodnu saglasnost na izmjenu Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu “Saraj¬komerc” d.o.o. Gornji Vakuf u iznosu od 290.908,48 konvertibilnih maraka.

Do izmjene je došlo nakon što je “Saraj-komerc” dostavio Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zahtjev za odobrenje prenamjene kreditnih sredstava. Naime, prvobitnim zahtjevom sredstva su tražena za nabavku opreme potrebne za puštanje u rad linije površinske zaštite cink¬nikl. U međuvremenu su dogovoreni novi poslovi koji su uticali na promjenu plana u korist nabavke mašine za proizvodnju struganih dijelova.

Drugom danas donesenom Odlukom je Vlada FBiH dala prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu “Grupex” d.d. Velika Kladuša, u iznosu od 300.000 KM.

OSNOVICE I KOEFICIJENTI ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU

Vlada FBiH donijela je danas odluke o utvrđivanju osnovica za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji za 2015. godinu, u iznosu od 641,66 konvertibilnih maraka, te o koeficijentu 0,965248 za njihov obračun i isplatu.

Također, utvrđeni su osnovica od 867,50 KM i koeficijent 0,965257 koji se odnose na mjesečne novčane naknade korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH i članova njihovih obitelji za 2015. godinu (invalidnina).

TRANSFERI FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA
I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

Usvojenim odlukama, sredstva u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka bit će raspoređena za pomoć u liječenju branilačkih populacija, a iznos od 675.702 KM namijenjen je Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije.

Sredstva u iznosu od 360.000 KM predviđena su za sufinansiranje programa rada saveza, organizacija i udruženja/udruga, dok je 250.000 KM odobreno za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija predviđeno je 125.000 KM, a iznos od 100.000 KM će biti odobravan za sufinansiranje izgradnje, sanacije, dogradnje i uređenja spomen obilježja, mezarja i grobalja.

Za realizaciju danas usvojenih odluka Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo finansija.

O INDUSTRIJSKOJ POLITICI U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2014. godinu.

Ujedno, Vlada je zadužila ovo ministarstvo da prati, analizira i najmanje je jednom godišnje izvještava o provođenju aktivnosti u skladu sa Izmjenama i dopunama Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u FBiH“ 2011.-2015. godina, te da predloži rješenje o formiranju interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u FBiH“ 2016.-2019. godina. Interresornu radnu grupu sačinjavat će predstavnici svih nosilaca aktivnosti.

Vlada je, također, zadužila sve nosioce aktivnosti, definirane dopunama Akcionim planom za period 2011.-2015. godina, da neizostavno učestvuju u njegovom realiziranju i o poduzetim aktivnostima blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O PRIVREMENOJ
OBUSTAVI LIČNIH INVALIDNINA ZA KORISNIKE IZ ČETIRI OPĆINE

Federalna vlada donijela je danas Odluku o prestanku važenja Odluke o privremenoj obustavi ličnih invalidnina za korisnike prava iz općina Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški.

U skladu s tim, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dužno je u obračun lične invalidnine uključiti korisnike prava iz općina Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški.

Odluku će Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata realizovati kada vlasti ove četiri općine i vlasti Zapadnohercegovačkog kantona budu provodile i omogućile sve uslove za provođenje federalnih zakona iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

O PROMOPREDAJI DUŽNOSTI U FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o primopredaji dužnosti između ranijeg ministra Jerke Ivankovića¬Lijanovića i novoimenovanog ministra Šemsudina Dedića.

Vlada je dala saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da što hitnije poduzme sve potrebne mjere i aktivnosti radi utvrđivanja stvarnog finansijskog stanja Ministarstva na dan 31.3.2015. godine (angažovanje unutrašnje, vanjske revizije i sl.).

Ujedno, zadužila je Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da utvrde finansijske obaveze Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na dan 31.3.2015. godine unesenih u Trezor, a neisplaćenih iz ranijeg perioda.

Vlada FBiH je danas od Ureda za reviziju institucija u FBiH da izvrši reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti poslovanja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima u FBiH zaključno sa 31.3.2015. godine.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši naknadnu kontrolu subjekata kojima je odobrena novčana podrška u skladu s Programom poticaja za 2014. godinu za sve neizmirene obaveze Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje se nalaze u Trezoru, a odnose se na proizvodnje orijentirane izvozu i na dobrene novčane podrške po osnovu javnog poziva za model kapitalnih ulaganja i ruralnog razvoja.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da formira komisiju koja će izvršiti dodatnu analizu i provjeru za sve preostale neizmirene obaveze unesene u Trezor, a koje se odnose na Program poticaja za 2014. godinu.

INICIJATIVA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA
ZA ORGANIZACIJU INSTRUKTIVNE NASTAVE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da se iz sredstava „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2015. godinu odobre dodatna sredstva za izmirenje već stvorenih obaveza za bruto plaće nastavnika, isplatu toplog obroka i naknade za prijevoza zaposlenika na posao i sa posla za mart 2015. godine.

Riječ je o dodatnim sredstavima neophodnim za organizaciju instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenih mjesta Vrbanjci Kotor Varoš i Konjević Polje za mart. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o odobravanju nedostajućih sredstava.

OSTALI ZAKLJUČCI VLADE FBiH

Realizirajući zaključak s 1. sjednice, federalna ministarstva koja vrše ovlaštenja tijela Federacije BiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala dostavila su za današnju sjednicu Vlade FBiH informacije o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora.

Tim povodom, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavilo je informaciju koja se odnosi na Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo, Elektroprivredu HZ BH d.d. Mostar, BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Željezaru “Zenica” d.o.o. Zenica, “Energoinvest” d.d. Sarajevo, “Hidrogradnju” d.d. Sarajevo, KTK “Visoko” d.d. Visoko, Remontrni zavod d.d. Travnik, Operatora - Terminale Federacije d.o.o. Sarajevo, Rudnik mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići, “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša, “Borac konfekciju” d.d. Travnik”, “Energoinvest Comet” d.d. Sarajevo, UNIS-Tools d.o.o. Sarajevo, “Energopetrol” d.d. Sarajevo, “Bosnalijek” d.d. Sarajevo, “Aluminij” d.d. Mostar, “AcelorMittal” d.o.o. Zenica, BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, “Pretis” d.d. Vogošća, Unis Genex d.d. Goražde, “Igman” d.d. Konjic, “Binas” d.d. Bugojno, PS “Vitezit” d.o.o. Vitez, “Zrak” d.d. Sarajevo, TRZ d.d. Hadžići i UNIS Group d.o.o. Ilidža.

U informaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta navedeni su Fondacija za izdavaštvo, Fondacija za bibliotečku djelatnost, Fondacija za kinematografiju, Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Fondacija za sport i Filmski centar Sarajevo.

Federalno ministarstvo trgovine svojom je informacijom obuhvatilo “Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo i “Feroelektro” d.d. Sarajevo, dok se informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija odnosi na Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, “Sarajevoputeve” d.d. Sarajevo, “Ceste” d.d. Mostar, Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo, BH Poštu d.d Sarajevo, Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i B&H Airlines d.o.o. Sarajevo.

Fedealno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvijestilo je o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u „Bosanskohercegovačkim šumama“ Sarajevo i „Šumama Herceg Bosne“ Mostar.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo financija da razmotre zaključak sa sjednice od 23.10.2012. godine, koji se odnosi na obustavu isplate jubilarnih nagrada, te o tome joj dostave prijedlog izjašnjenja.

KADROVSKA RJEŠENJA

U svoj Pregovarački tim za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i Sindikatom službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Vlade FBiH danas je imenovala federalne ministre Matu Jozića, Jelku Milićević, Aljošu Čamparu, Milana Mandilovića i Elviru Dilberović.

***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 18.25 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE