25. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.09.2007.
ONASA

SARAJEVO, 19.SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH razmatrala je na današnjoj sjednici u Sarajevu Nacrt politike privatizacije u Federaciji BiH, koji je pripremila Agencija za privatizaciju u Federaciji.

U ovom dokumentu opisan je projekat politike privatizacije državnog kapitala u Federaciji BiH, te definisani ciljevi , koji se žele postići tako da se ostavi maksimalna korist za državu i njene građane iz procesa privatizacije

Premijer Nedžad Branković kazao je na konferenciji za novinare kako je Vlada identificirala sadržaj ovog dokumenta i kompanije u kojima je država vlasnik većinskog ili manjinskog niova kapitala, te da su napravljeni analiza mogućih scenarija privatizacije tog kapitala i proračuni o investicionom potencijalu.

"Po tim scenarijima, koje je izadila Agencija za privatizaciju, mogući efekt od privatizacije je obezbijeđenje nešto više od 4 milijarde KM investicionih sredstva", kazao je Branković.

"Vjerojatno će se ta ukupna suma još malo korigovati na osnovu sugestija koje su dali resorni ministri . Međutim, možemo očekivati da bi vrijednost državnog kapitala, koji imamo sada u vlasništvu u kompanijama, kroz prodaje, mogao obezbijediti oko 4 milijarde KM za investriranje. Među glavnim ciljevima privatizacije je ostvarivanje znatnih prihoda od prodaje dijela državnog kapitala i usmjeravanje tih sredstava u strategijske i razvojne programe prema zasebnom programu Vlade. Ovaj proces, također, treba doprinijeti liberalizaciji ekonomskog prostora u Federaciji BiH", kazao je on.

Branković je naglasio da su definirani i sektori koji bi imali prioritet u izradi programa.

"Prioriteti su svi oni sektori gdje mi treba da ponudimo kvalitet javne infrastrukture, da se popravi ukupna konkurentnost Federacije BiH i kada je u pitanju kvalitet života i biznis u onim sektorima koje Vlada Federacije preferira", rekao je Branković.

Dodao je da su neki od tih prioriteta ulaganje u transportnu infrastrukturu, koja je osnovna javna infrastruktura, ulaganje u potrebe vezane za upravljanje s problemima vode, odnono regulacija vodotoka i izgradnja hidroakumulacija.

Prioritet su i problemi vezani za zaštitu okoliša, a prije svega izgradnja magistralnih pravaca za transport gasa, te projekti deponija, nakon čega slijede projekti koji su nepohodni u svim lokalni zajednicama, a to su vodovodi i kanalizacije u naseljenim mjesti, te projekti zdravstvene infrastrukture.

Na listi prioriteta su i objekti za potrebe školstva, kulturno- sportske djelatnosti i dodatni programi, za koje se opredijele Federalni paralment i Vlada.

Branković je istaknuo da će nakon današnje rasprave, vjerojatno, biti redukcije, odnosno da će se do konačnog teksta analizirati da li će se u tri ili četri kompanije početi sa privatizacijom.

"Ovaj program podrazumijeva i privatizaciju telekom sektora. U svakom slučaju moramo biti svjesni da procesi pojave globalnih igrača na telekom tržištu u BiH vlasnicima kapitala alarmiraju da razmišljaju do kada taj kapital ima svoju vrijednost", dodao je Branković.

Razmatrani dokument bit će dopunjen sugestijama iz današnje rasprave, te programima pojedinih federalnih ministarstava o tome na koje bi projekte trebalo utrošiti sredstva dobijena privatizacijom. O tom će se cjelovitom dokumentu, prije upućivanja u Parlament FBiH, Vlada izjasniti na jednoj od narednih sjednica.

* * *

SARAJEVO, 19.SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH rapravljala je na današnjoj sjednici o novom modelu organiziranja robnih zaliha, a u pripremi je novi zakon i novi koncept robnih zaliha u Federaciji BiH, kazao je novinarima federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić.

"Do kraja ove godine bit će urađen taj novi zakon, robne zalihe će na adekvatan način u svojoj punoj funkcionalnosti biti pozicionirane i u novom proračunu za 2008. godinu", kazao je Ljubić.

On je istaknuo da će Vlada na idućoj sjednici razmatrati zakon o poljoprivredi, a do kraja septembra novi zakon o novčanim potporama u poljoprivrednoj proizvodnji.

On je izrazio nadu da će strategija poljoprivrednog sektora na sljedećoj sjednici Zatupničkog doma Paralamenta Federacije biti usvojena i da će se stvoriti nove i kvailtetnije pretpostavke za potporu poljoprivrede.

Vlada Federacije dans je donijela i Odluku o zajamčenim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine.

Prema Odluci, kilogram pšenice i raži svih klasa, iz roda za sljedeću godinu, biće otkupljivan po 0,32 KM, a ječma po 0,20 KM.

Osim minimalnih otkupnih cijena koje su već utvrđene u 2007. godini, donesena i Odluka kojom će unaprijed biti određena garantirana cijena za pojedine poljoprivredne proizvode koji se siju u 2007., a žanju u 2008. godini.

Na ovaj način poljoprivrednici unaprijed imaju utvrđenu cijenu pšenice, raži i ječma, odnosno garanciju Federacije BiH da će im po tim cijenama otkupiti sve tržne viškove ovih proizvoda.

* * *

SARAJEVO, 19.SEPTEMBRA (ONASA)

Federalna uprava Civilne zaštite (CZ) dostavila je Vladi Federacije BiH Informaciju o dosadašnjim aktivnostima na izradi zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BiH, prema nalogu premijera Federacije BiH, a u povodu pisma savjetnika za politička pitanja pri Štabu NATO-a u Sarajevu državnim i entitetskim čelnicima, saopštio je Ured za odnose sa javnošću Federacije BiH.

Kako se navode u informaciji Federalne uprave CZ, započete aktivnosti državnih i entitetskih institucija uz pomoć međunarodne zajednice na donošenju ovog zakona značajno su dovedene u pitanje zbog odbijanja predstavnika Republike Srpske (RS) da na nivou BiH potpiše minimum racionalnih, logičnih, uobičajenih i prijeko potrebnih zakonskih rješenja u ovoj oblasti..

Ta rješenja bi omogućila uspostavu organa i tijela koji bi na nivou BiH vršili poslove zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Predstavnici Federacije BiH u Radnoj grupi za pripremu Zakona značajno su doprinijeli naporima Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH i međunarodnih institucija da BiH konačno uspostavi ovaj pravni akt kojim bi se osiguralo izvršavanje ne samo međunarodnih obaveza BiH, posebno nakon prijema u Partnerstvo za mir, već i utvrdila rješenja kojima bi unutar države bio uspostavljen sistem zaštite i spašavanja.

Vlada Federacije BiH će istrajati, u daljoj proceduri donošenja Zakona, na minimumu funkcija i nadležnosti u oblasti zaštite i spašavanja koje su već usaglašene i potpisane u Radnoj grupi.

Vlada je zadužila Federalnu upravu CZ da, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti, nastavi djelovanje u Radnoj grupi.

* * *

SARAJEVO, 19.SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH donijela je na današnjoj sjednici u Sarajevu izmjenu odluke o broju zamjenika federalnog pravobranitelja, prema kojoj će ovu dužnost umjesto deset, izvršavati 11 pravobranitelja.

U tom okviru, broj zamjenika iz reda Bošnjaka povećava se s pet na šest, saopštio je Ured za informiranje Vlade Federacije BiH.

Vlada je donijela i odluku o uvjetima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije BiH.

Osim općih, kandidati iz reda studenata moraju zadovoljavati i posebne uvjete, da su redoviti studenti na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH, da imaju prosječnu ocjenu najmanje devet, te da su u akademskoj 2007/2008. upisali određenu godinu studija.

Kandidati izvan redova studenata moraju, uz ostalo, imati sveučilišnu diplomu VII. stupnja i najmanje tri godine radnog iskustva.

Na osobni zatjev, radi odlaska u penziju, Vlada Federacije BiH razriješila je danas dužnosti direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Nešeta Muminovića, te donijela rješenje prema kojem će ovu dužnost, na razdoblje od 60 dana, privremeno obnašati Mirsad Hromić.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE