157. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.03.2015.
Saopćenje o radu

 

157. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐENI PRIJEDLOZI BUDŽETA FBiH ZA
2015. GODINU I ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠAVANJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, jednoglasno utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog budžeta FBiH za 2015. godinu.

Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2015. godinu iznosi 2.334.147.169 konvertibilnih maraka, što je za 141,4 miliona KM ili 5,7 posto manje u odnosu na Budžet za 2014. godinu. U odnosu na Nacrt, utvrđen na 137. sjednici Vlade FBiH održanoj 29.10.2014. godine, u visini od 2.345.247.169 KM, danas utvrđeni Prijedlog budžeta za 2015. godinu je manji za 11,1 milion KM.

Struktura rashodovne strane predstavlja odraz provođenja mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika će i u 2015. godini biti orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno države Bosne i Hercegovine. U tom su nastavljene oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Danas je, također, u hitnu parlamentarnu proceduru upućen i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2015. godinu.

Federalnom parlamentu su na usvajanje po hitnoj proceduri upućene i odluke o finansijskim planovima vanbudžetskih fondova za 2015. godinu: Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalnog fonda solidarnosti, Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

IZVJEŠĆE O IZVRŠAVANJU FEDERALNOG PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila i Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje uputila Izvješće o izvršavanju Proračuna FBiH za 2014. godinu.

Osnovne aktivnosti Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva financija u 2014. godini bile su usmjerene na kontrolu i unaprjeđenje financijske discipline, kako u obavljanju redovite djelatnosti, tako i u povećanju nadzora nad trošenjem proračunskih sredstava.

U Izvješću, urađenom na temelju pokazatelja iz Glavne knjige Riznice, navedeno je kako je u 2014. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit), odnosno ukupni prihodi, primitci i financiranja veći su od ukupnih rashoda i izdataka za 81,3 milijuna konvertibilnih maraka. Izmjenama i dopunama proračuna Federacije BiH za 2014. godinu, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, planirana su sredstva od 2.475,6 milijuna KM, a ostvareno je 2.328,8 milijuna KM, što je 94 posto planiranih sredstava.

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, prihodi od neizravnih poreza) ostvareni su u iznosu od 1.310,4 milijuna KM, što je 56,2 posto ukupno ostvarenih prihoda, zatim neporezni prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne...) od 354,6 milijuna KM, što je 15,2 posto ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovi financiranja ostvareni u iznosu od 662,5 milijuna KM, s udjelom od 28,4 posto u ukupnom ostvarenju. Ovdje je važno istaknuti da se u ukupnim prihodima iznos od 11,7 milijuna KM odnosi na prihod namjenskog transakcijskog podračuna koji je namijenjen za prikupljanje dobrovoljnih priloga za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu, a koji nije planiran Izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu.

U odnosu na izvršenje u 2013. godini, rashodi i izdatci bilježe porast od 12 posto i u apsolutnom iznosu su veći za 246,4 milijuna KM.

U odnosu na izvršenje u 2013. godini, rashodi i izdaci bilježe porast od 12 posto, ili u apsolutnom iznosu veći su za 246,4 milijuna KM, na što je direktan utjecaj imalo sljedeće.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznosili su 1.015 milijuna KM. Najveća izdvajanja odnose se na redovite mjesečne transfere: MIO 246,5 milijuna KM, invalidnine 311 milijuna KM, neratne invalidnine 119,4 milijuna KM, provedba Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja 16,6 milijuna KM i transfer civilnim žrtvama rata 26,8 milijuna KM.

Bitno je istaknuti kako je u okviru redovitog transfera za MIO isplaćeno 43,1 milijuna KM verificiranog duga prema ovom fondu. Također, u okviru transfera za vojne invalidnine isplaćeno je osam milijuna KM po osnovi razlike sredstava osobne i obiteljske invalidnine (obveza iz 2009. godine), dok je u okviru transfera za dobitnike ratnih odličja isplaćeno 0,4 milijuna KM po osnovi obveza iz 2009. godine.

Kad su u pitanju subvencije, od ukupno planiranih 115,7 milijuna KM, u 2014. godini realizirano je 112,4 milijuna KM, odnosno 97 posto. Realizirana sredstva odnose se na poticaje za poljoprivredu (61,1 milijun KM) i veterinarstvo (2,4 milijuna KM), subvenciju JP Željeznice FBiH (22 milijuna KM), poticaj proizvodnji, industriji i rudarstvu (20,2 milijuna KM), transfer JP Elektroprivreda HZHB po osnovi subvencije troškova električne energije (2,3 milijuna KM), kao i subvencije JP “BH Airlines” (2,7 milijuna KM), javnim poduzećima “Komos” Mostar i za rad Agencije za reviziju privatizacije (0,7 milijuna KM) i zračnim lukama Mostar i Tuzla (po 0,4 milijuna KM).

OVLAŠTENJE ZA POTPISIVANJE UGOVORA O NABAVCI ŠEST SERVERA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici ovlastila premijera FBiH za potpisivanje Ugovora o nabavci šest servera za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom, Srednjobosanskom i Posavskom kantonu.

Vrijednost ovog ugovora je 687.304,80 KM. Nabavka servera provodi se u okviru prve komponente Projekta jačanja zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje - Informatizacija primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH, u skladu s planom nabavke koji je odobrila Svjetska banka. Nabavka servera neophodna je kako bi implementacija softverskih aplikacija za primarnu zdravstvenu zaštitu (elektronski zdravstveni karton), koja je u toku, mogla biti finalizirana u ugovorenom roku.

SAZVATI SKUPŠTINU “FEROELEKTRA”

Danas donesenim zaključkom, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo trgovine da sazove Skupštinu dioničara privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo. Sazivanje Skupštine “Feroelektra” u skladu je sa Zakonom o privrednim društvima, Uredbom o vršenju ovlaštenja organa FFBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i Odlukom o utvrđivanju liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi BiH.

NIJE DATA SAGLASNOST ZA POTPISIVANJE IZJAVE

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu za davanje saglasnosti na predloženu Izjavu Vijeća ministara BiH koja se odnosi na realizaciju projekata izgradnje elektroenergetskih objekata na srednjem toku rijeke Drine.

S tim u vezi, Federalna vlada nije danas dala saglasnost za potpisivanje Izjave koja je, aktom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, 21.1.2014. godine dostavljena Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na izjašnjenje.

Današnji zaključak bit će upućen Vijeću ministara BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas, većinom glasova, nije prihvatila Prijedlog rješenja o imenovanju Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije, a u vezi s Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 487414 15 Rs od 13.3.2015. godine. Istovremeno, Vlada je obaviještena da je Sud za 30. mart ove godine zakazao ročište o određivanju mjere osiguranja.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.55 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE