157. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.03.2015.
Dnevni red

  157. sjednica Vlade FBiH održana 25.3.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:


1. Verifikacija Zapisnika 156. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.03.2015. godine, Zapisnika 71. hitne sjednice, održane 19.03.2015. godine, telefonskim putem i Zapisnika 72. hitne sjednice, održane 24.03.2015. godine, telefonskim putem
2. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu
b) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani), Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Finansijskog plana Stručnog službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II)
c) Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
4. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva
5. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalne uprave policije
6. Prijedlog rješenja o ovlaštenju premijera Federacije Bosne i Hercegovine za potpisavanje ugovora o nabavci 6 (šest) servera za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu, Zeničko-dobojskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Srednjobosanskom kantonu i Posavskom kantonu
7. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01. januar – 31. decembar 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
9. Informacija o zahtjevu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za dostavu dokumentacije u predmetu broj: T20 0 KTA 000 8970 14, od 17.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
10. Prijedlog zaključka kojim se Federalno ministarstvo trgovine zadužuje za sazivanje Skupštine dioničara privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
11. Informacija o zahtjevu za dostavljanje informacija Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, broj: T09 O KTP 0033119 12 od 23.03.2015. godine i Odgovor Ureda za odnose s javnošću, sa Prijedlogom zaključka
12. Informacija o zahtjevu za davanje saglasnosti na Prijedlog izjave Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
13. Verifikacija Odluke o odobravanju nabavke terenskog vozila za potrebe Jedinice za implementaciju ICIS projekta koja je u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove
14. Informacija o Presudi Kantonalnog suda Kantona Sarajevo u predmetu broj: 09 0 U 015909 12 U od 04.03.2015. godine, sa Prijedlogom rješenja Komisije

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE