156. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 18.03.2015.
Saopćenje o radu

 
156. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IZGRADNJU TRI VJETROELEKTRANE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za izdavanje energetskih dozvola za više privrednih društava. Tako je saglasnost data JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, za izgradnju vjetroelektrane „Podveležje“, instalisane snage 48 MW (16x3 MW), odobrene snage priključenja 48 MW (16x3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 119,8 GWh, a koja se planira graditi na lokalitetu Podveležja na području Grada Mostara.

Druga saglasnost data je za izdavanje energetske dozvole privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje, za izgradnju vjetroelektrane „Debelo brdo“, instalisane snage 54 MW (18x3 MW), odobrene snage priključenja 54 MW (18x3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 120-150 GWh, čija se gradnja planira na lokalitetu Debelo brdo, na području općine Kupres, a treća za F.L.Wind d.o.o. Tomislavgrad, za izgradnju vjetroelektrane „Jelovača“, instalisane snage 36 MW (18x2 MW), odobrene snage priključenja 36 MW (18x2 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 85,68 GWh, a koja se planira graditi na podruaju općine Tomislavgrad.

Vlada Federacije će informisati Parlament Federacije BiH o ovim aktivnostima i zatražiti prethodnu saglasnost kako bi Ministarstvo moglo izdati energetske dozvole ovim privrednim društvima za izgradnju vjetroelektrana. Ministarstvo će, nakon pribavljenja prethodnih saglasnosti Vlade FBiH, pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

IZJAŠNJENJE O INICIJATIVAMA ZA IZMJENE DVA ZAKONA

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila izjašnjenje na inicijativu Općinskog vijeća Banovići za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o parničnom postupku. U izjašnjenju je navedeno da je Federalna vlada na 153. sjednici, održanoj 25. veljače 2015. godine utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji, između ostalog, sadrži i korekciju članka 395. važećeg teksta Zakona o parničnom postupku na način koji je iniciralo Općinsko vijeće Banovići.

A u svezi inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koju je podnijelo Općinsko vijeće Ključ, Vlada FBiH u izjašnjenju ističe da su oba doma Parlamenta FBiH usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koji sadrži dosta obimne izmjene važećeg teksta. Ovaj zakon je trenutno u proceduri usuglašavanja različito usvojenih tekstova, nakon čega se očekuje njegova objava u „Službenim novinama Federacije BiH”.

O ISPLATI POTICAJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Federalna vlada danas je odlučila da poticaji u poljoprivredi za proizvodnju namijenjenu izvozu budu isplaćeni prema rokovima koji su realno mogući.

Prethodno je Vlada upoznata s Finalnim izvještajem Federalne uprave za inspekcijske poslove o realiziranim inspekcijskim nadzorima 48 subjekata sa područja FBiH koji su aplicirali za poticaje, a u vezi sa zaključkom Vlade od 13.11.2014. godine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija su zaduženi da, svako iz svoje nadležnosti, izvrši potrebne radnje kako bi se izvršila isplata finansijskih sredstava u skiadu sa rješenjima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prema subjektima kod kojih nisu utvrđene nepravilnosti na osnovu kojih bi se osporilo pravo na ostavarenje novčane podrške.

Ova dva ministarstva su obavezana da, svako iz svoje nadležnosti, izvrše potrebne radnje u cilju povrata do sada ostvarene podrške onim subjektima kod kojih je inspekcijskim nadzorima uvrđeno da za njih nisu osvareni uvjeti, te da izvrše potrebne radnje kako bi se obustavila isplata poticaja kojima su predviđena sredstva čiji iznos je viši od 50.000 KM, a do okončanja postupka inspekcijskog nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da na osnovu Pravilnikom predviđenog modaliteta ruralnog razvoja i Javnog poziva angažuje drugog sudskog vještaka koji trebao izvršiti naknadno vještačenje i donese novo mišljenje u vezi sa predmetima gdje su federalni poljoprivredni inspektori konstatirali nepravilnosti.

Također, ovo ministarstvo je zaduženo da pokrene postupke i izvrši sve zakonom predviđene radnje nakon što bude sačinjeno konačno mišljenje drugog sudskog vještaka.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je zadužena da izvrši naknadne kontrole subjekata kojima je odobrena novčana podrška sukladno Programu poticaja za 2014. godinu iznad 50.000 KM po osnovu ovog Javnog poziva za model kapitalna ulaganja, a koji nisu bili na dostavljenom spisku za kontrolu od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je obavezano da odmah otpočne postupke donošenja novih propisa u vezi s uslovima za ostvarenje novčane podrške, uzimajući u obzir odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, Zakona o zaštiti zdravlja bilja, Zakona o građenju, i drugih važećih propisa, te da se prilikom propisivanja uslova za ostvarenje novčane podrške predvidi efikasniji model dokazivanja i verifikacije vrijednosti ulaganja u investicije.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija su obavezani da, svako iz svoje nadležnosti, izvrše potrebne radnje kako bi se izvršila isplata finansijskih sredstava odobrene novčane podrške za korisnika „Agroherc" d.o.o. Čapljina, a Federalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši naknadne provjere nakon završene procedure po objavljenom Javnom pozivu i
zaključivanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta kod „Agroherca" d.o.o. Čapljina.

Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata je zaduženo da Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavi podatak o spornim slučajevima u vezi sa poticajima iz oblasti stočarstva, a Federalna uprava za inspekcijske poslove da po zaprimljenom podatku planira i realizira inspekcijske nadzore, te da o tome obavijesti kantonalne inspekcijske organe u cilju mogućeg vršenja zajedničkih inspekcijskih aktivnosti.

Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove je predloženo da se pored federalne poljoprivredne inspekcije uključe u vršenje inspekcijskih nadzora iz oblasti novčanih podrški.

INFORMACIJA O DODIJELJENIM KREDITIMA OBEZBIJEĐENIM
BUDŽETOM FEDERACIJE BiH ZA 2012, 2013. I 2014. GODINU

Federalna vlada usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava obezbijeđenih Budžetom Federacije BiH za 2012., 2013. i 2014. godinu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je obavezano da nastavi aktivnosti na realizaciji, praćenju namjenskog utroška i kontroli povrata kreditnih sredstava u skladu sa otplatnim planovima, programima i ugovorima o komisionim poslovima zaključenim između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke FBiH, kao i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo.

Efekti utrošenih sredstava su u skladu sa planiranim efektima koji su postavljeni u programima i poslovnim planovima privrednih društava kojima su odobrena sredstva, a to su povećanje asortimana proizvoda, povećanje kvaliteta proizvoda, puštanje u pogon novih proizvodnih linija, upošljavanje novih radnika, povećanje ukupnog prihoda, povećanje produktivnosti i drugo.

Prema nepotpunim podacima, obavljenom kontrolom kod korisnika kreditnih sredstava, konstatovano je da je zaposleno 267 radnika, računajući kredite dodijeljene u 2012. i 2013. godini.

U 2012. godini po Programu „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“ putem Razvojne banke Federacije BiH plasirano je 11 kredita za modernizaciju tehnološkog procesa u iznosu od 2.348.000 KM, a za iste namjene u namjenskoj industriji plasirana su dva kredita u iznosu od 400.000 KM.

Za uplatu doprinosa po osnovu PIO/MIO dodijeljeno je pet kredita u iznosu od 756.120,78 KM. Ovim sredstvima je uplaćen penzioni staž za 61 zaposlenika, koji su ostvarili uslove za odlazak u penziju.
U 2013. godini po Programu „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“ putem Union banke d.d. Sarajevo plasirano je 15 kredita za modernizaciju tehnološkog procesa u iznosu od 3.525.000 KM.

Za uplatu doprinosa po osnovu PIO/MIO dodijeljeno je pet kredita u iznosu od 992.217,02 KM. Ovim sredstvima je uplaćen penzioni staž za 67 zaposlenika, koji su ostvarili uslove za odlazak u penziju.

U 2014. godini po Programu utroška sredstava Trajnog revolving fonda putem Union banke d.d. Sarajevo do dana sačinjavanja Informacije, plasirano je ukupno 12 kredita u iznosu od 3.440.908,48 KM, a po Programu utroška sredstava „Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavijenim područjima) putem Union banke d.d. Sarajevo do dana sačinjavanja Informacije, plasirano je 11 kredita za sanaciju šteta i nastavak rada privrednih društava u iznosu od 3.250.000 KM.

Za uplate PIO/MIO plasirano je kredita u iznosu od 981.538,31KM. Ovim sredstvima je uplaćen penzioni staž za 115 zaposlenika, koji su ostvarili uslove za odlazak u penziju.

Putem ovih programa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, do dana sačinjavanja Informacije, ukupno je dodijeljeno 66 kredita.

INFORMACIJA O PRIMJENI ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI

Federalna vlada usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije o primjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije je zaduženo da i dalje prati realizaciju donesenih odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, te pokrene izmjene i dopune Zakona o finansijskoj konsolodaciji privrednih društava u Federaciji BiH kojima bi se, pored ostalog, produžio i rok za podnošenje zahtjeva privrednih društava.

INFORMACIJA O SANACIJI ŠTETA NA ŠUMI IZAZVANIM
PRENAMNOŽENJEM INSEKATA NAKON POPLAVA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije BiH donesenih na 123. sjednici, vezano za sanaciju šteta na šumi i šumskom zemljištu nastalih kao posljedica prenamnoženja insekata i elementarnih nepogoda.

Kantonalne uprave za šumarstvo i korisnici šuma su zaduženi da hitno pristupe realizaciji Zaključaka Vlade Federacije BiH od 2.7.2014. godine, donesenih na 123. sjednici i da o istom dostave izvještaje Federalnoj upravi za šumarstvo koji će obavezno sadržavati poduzete mjere za suzbijanje štetnika i utrošak finansijskih sredstava.

Federalna uprava za šumarstvo je zadužena da kontinuirano (svakih šest mjeseci), na osnovu izvještaja kantonalnih uprava za šumarstvo informiše Vladu Federacije BiH o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije BiH od 2.7.2014. godine, donesenih na 123. sjednici.

Federalna i kantonalne šumarske inspekcije su obavezane da poduzmu sve potrebne mjere u cilju dosljednog provođenja Zaključaka Vlade Federacije BiH od 2.7.2014. godine, donesenih na 123. sjednici.

O PRODAJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada usvojila je danas izvješće o zaduženju FBiH temeljem emisije trezorskih zapisa, koje će biti upućeno Parlamentu FBiH radi informiranja. Riječ je o dražbi održanoj 10.3.2015. godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 konvertibilnih maraka po zapisu, (što ukupno iznosi 30.000.000 KM), s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Pristiglo je 38, a prihvaćeno je 12 ponuda za kupovinu trezorskih zapisa, te prodano svih 3.000 ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obujma emisije. Trezorski zapisi prodati su po o prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,75 posto. Cjelokupnu emisiju kupio je bankarski sektor.

SEDMA EMISIJA OBVEZNICA ZA IZMIRENJE
OBAVEZA PO OSNOVU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Federalna vlada donijela je Odluku o sedmoj emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje kojom se uređuju iznos, uvjeti i postupak emisije obveznica radi izmirenja obaveza Federacije BiH po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje.

Federacija će emitovati obveznice stare devizne štednje u iznosu od 40.684.297 KM, što predstavlja sumu pojedinačnih verifikovanih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca. Obveznica je u nematerijalizovanom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronski zapis na računu vrijednosnih papira u informacionom sistemu Registra vrijednosnih papira u FBiH i imaocu daje pravo naplate glavnice i kamata.

NADZOR NAD REALIZACIJOM ZAKONA O FISKALNOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je danas Vladu FBiH o provođenju nadzora u toku 2014. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Planirana sredstva za 2014. godinu od 19.243.251,50 konvertibilnih maraka u potpunosti su realizovana. Dio uplaćenih sredstava u iznosu od 310.244 KM, Rudnik „Kakanj“ je vratio u Budžet FBiH, te uplaćena sredstva iznose 18.933.007,50 KM od čega po osnovu duga za PIO 16.600.000 KM i za porez na plaću 2.333.007,50 KM.

Federalnu poreznu upravu, koja je u postupku kontrole duga kod rudnika čije se knjigovodstveno stanje duga razlikuje od prvobitno utvrđenog nalaza, Vlada je zadužila da, u što kraćem roku, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavi kontrolni nalaz o dugu rudnika.

Zadužena je Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, zajedno s rudnicima u sastavu Koncerna EPBiH, sačini informaciju o realizaciji člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika, s projekcijom ulaganja do njegove potpune realizacije. Ovu informaciju će, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dostaviti na razmatranje i usvajanje Vladi Federacije BiH do 1.6.2015. godine.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je upoznata s Planom i programom Udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa za obilježavanje 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, te odlučila da održavanje manifestacija u okviru obilježavanja godišnjice podrži s 10.000 KM.

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o aktivnostima na realizaciji javne nabavke za izbor stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da u roku od 30 dana pripremi izmjene i dopune Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH i dostavi Vladi Federacije BiH na usvajanje.

Federalna vlada je dala saglasnost Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Aneksa Sporazuma izmedu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integriranog lokalnog razvoja.

Vlada je usvojila izvještaje o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - BiH (POWER IV) i o implementaciji projekata „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), zaključno sa 31.12.2014. godine.

VIadu FBiH upoznata je s Informacijom Ministarstva pravde BiH o stavovima Vijeća ministara BiH o učešću Bosne i Hercegovine u Programu „Evropa za građane 2007-2013“ i iskazanom interesu za učešće u Programu „Evropa za građane 2014-2020“, kao i Odlukom Evropske komisije od 1. 8.2014. godine, kojom se, u ime Evropske unije, odobrava Sporazum o učešću Bosne i Hercegovine u Programu „Evropa za građane“.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je prethodne suglasnosti Nadzornom odboru „Šipad Export-Importa“ d.d. Sarajevo za razrješenje Milana Duke, zbog ispunjavanja zakonskih uslova za ostvarivanje prava na penziju, s pozicije vršioca dužnosti generalnog direktora ovog privrednog društva, te za imenovanje Alije Dautovića za vršioca dužnosti generalnog direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa.

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je Nadzornom odboru Željeznica FBiH d.o.o Sarajevo dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana Uprave ovog javnog preduzeća - izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Asima Aljića na lični zahtjev, pošto je imenovan za načelnika općine Živinice.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Ahmeta Baljića na poziciju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U Koordinacijsko tijelo za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH danas su imenovani Enver Išerić (predsjedavajući), Harun Pindžo, Ferid Kulovac, Samra Ljuca, Dragomir Lučić i Miroslav Lucić (članovi).

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.15 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE