156. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 18.03.2015.
Dnevni red

156. sjednica Vlade FBiH održana 18.3.2015. u Mostaru.
Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 155. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.03.2015. godine i Zapisnika 70. hitne sjednice, održane 16.03.2015. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o parničnom postupku, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Banovići
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Ključ
4. Prijedlog odgovora na Tužbu u predmetu broj 65 0 Rs 487414 15 Rs
5. Informacija o zahtjevu Tužilaštva-Tužiteljstva Bosne i Hecegovine za dostavu Informacije u predmetu broj: T20 0 KTK 0010202 15 od 13.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
6. Zahtjev Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KTPO 0078366 14 za dostavljanje informacija u vezi sa procedurom imenovanja direktora Federalne uprave policije, sa Prijedlogom izjašnjenja
7. Zahtjev Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za dostavljanje dokumentacije za potrebe istražnog postupka u predmetu broj: T09 0 KTPO 0012700 09 (odobravanje sredstava za pomoć d.o.o. „Krivaja 1884“ Zavidovići), sa Prijedlogom zaključka
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razriješenju člana Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog rješenja u vezi žalbe Zvоnimira Jukića, na Rješenje Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika, broj: 03/06-34-83-2-11-15/13 od 10.02.2015. godine
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „MAPEX“ d.d. Maglaj
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „KLAS“ d.d. Sarajevo
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Hepok“ d.d. Mostar
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
14. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova prema dobavljaču „NALDON“ d.o.o. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu IMK KULA d.o.o. Gradačac u iznosu od 300.000,00 KM
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za potpisivanje Aneksa Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integrisanog lokalnog razvoja
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije broj 12), Sportskim savezima
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanje i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke terenskog vozila za potrebe Jedinice za implementaciju ICIS projekta koja je u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove
23. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave
24. Informacija o realizaciji zaključaka V. broj: 1297/2014 od 02.07.2014. godine, vezano za sanaciju šteta na šumi i šumskom zemljištu nastalih kao posljedica prenamnoženja insekata i elementarnih nepogoda, sa prijedlogom zaključaka
25. Informacija o stavovima Vijeća ministara BiH u vezi sa učešćem Bosne i Hercegovine u programu Evropske unije „Evropa za građane 2007-2013“, iskazanom interesu za učešće u Programu „Evropa za građane 2014-2020“ i Odluci Evropske komisije broj: C (2014)5363 od 01.08.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija o realizaciji kreditnih sredstava obezbijeđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012., 2013. i 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
27. Informacija o primjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija o realizaciji javne nabavke za izbor stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije sa prijedlogom zaključaka i Prijedlogom rješenja
29. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-februar 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija u vezi sa realizacijom tačke 2. Zaključka V. broj: 166/2015 od 10.02.2015. godine (rješenja o povratu isplaćenih i obustavi dalje isplate poticaja)
30.1. Verifikacija Zaključka (inspekcijski nadzor 48 subjekata sa područja FBiH koji su aplicirali za poticaje)
31. Izvještaj o radu Kazneno - popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 – BiH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji projekata „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru privrednog društva „HERKON“ d.o.o. Mostar, sa Prijedlogom zaključka
35. Zahtjev za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti
36. Prijedlog odluke o sedmoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
37. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstavas pozicije„Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
38. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstavas pozicije„Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine Federalnom ministarstvu zdravstva
39. Informacija o provođenju nadzora u toku 2014. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima od 2009. do 2015. godine
40. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-lmport“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora Društva
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-lmport“ d.d. Sarajevo za imenovanje v.d. generalnog direktora
41. Informacija o Zahtjevu Udruženja „Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa“ za finansijsku pomoć za održavanje Konferencije „Ženski sud“

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE