154. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.03.2015.
Saopćenje o radu

5.3.2015.

154. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

 

MIŠLJENJE O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA
I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FBIH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub poslanika SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

U Mišljenju se navodi da je Vlada Federacije BiH 3.4.2014. godine prihvatila predložene mjere iz dokumenata Saveza samostalnih sindikata BiH „Prijedlog mjera za prevazilaženje teške ekonomsko-socijalne situacije u FBiH” i „Prijedlog mjera za izlazak iz ekonomske i društvene krize” Udruženja poslodavaca BiH, koje su postale sastavni dio Programa rada Vlade Federacije BiH za 2014. godinu.

U ovim prijedlozima mjera sadržan je i prijedlog za ukidanje naknade plaće izabranim dužnosnicima i njihovim savjetnicima nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, što je regulisano odredbom člana 11. Zakona o plaćama i naknadama.

Iz tog razloga, Vlada FBiH je utvrdila mišljenje da može prihvatiti kao opravdan prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama, kojim se ukida naknada plaće izabranim dužnosnicima i njihovim savjetnicima nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju.

Vlada je danas, također, donijela zaključak kojim je zadužila resorna federalna ministarstva da, o okviru svojih nadležnosti, pripreme izmjene propisa iz ove oblasti, kako bi bili usaglašeni sa ovim zakonom.

PRIHVAĆEN ZAHTJEV TRANSPARENCY INTERNATIONALA

Federalna vlada usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Transparency Internationala za BiH za saradnju u provođenju monitoringa privatizacije privrednih društava u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH je saglasna da, u cilju unapređenja transparentnosti njenog rada, Transparency Internationalu u BiH bude omogućen uvid u proces privatizacije.

O PRIPREMI I IZGRADNJI RUDNIKA I TERMOELEKTRANE BANOVIĆI

Vlada FBiH izmijenila je danas Odluku o pripremi i izgradnji Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Banovići blok - 300 MW s ciljem usaglašavanja s ranije donesenim odlukama vezanim za ovaj projekt i u pravcu poboljšanja tehničko-tehnoloških karakteristika bloka.

Ranijim odlukama bila je definisana ukupna instalisana snaga bloka 1 TE Banovići od 300 MW, ali je nakon provedene prve faze izbora strateškog partnera i niza razgovora utvrđeno da u svijetu ne postoji referentni blok od 300 MW, pa bi insistiranje na snazi bloka od 300 MW imalo za posljedicu nabavku i izgradnju eksperimentalnog bloka.

Današnjom odlukom Vlade FBiH podignuta je gornja granice instalisane snage na 350 MW, čime je data mogućnost kvalifikovanim firmama da ponude rješenja za koja postoje dokazana referentna postrojenja.

ODLUKA O TRANSFERU ŽELJEZNICAMA FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o izdvajanja sredstava tekućeg transfera “Subvencija javnim poduzećima - Transfer Željeznicama FBiH” sukladno Odluci o privremenom financiranju FBiH za razdoblje siječanj - ožujak 2015. godine.

Riječ je o 5.500.000 konvertibilnih maraka, od čega se na financiranje održavanja željezničke infrastrukture odnosi 4.810.000 KM, na sufinanciranje obavljanja usluga željezničkog putničkog prometa 425.000 KM, sufinanciranje obavljanja usluga željezničkog kombiniranog prometa 100.000 KM, te na sudjelovanje FBiH u financiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije 165.000 KM.

Korisnicima transfera će sredstva biti doznačavana u jednakim mjesečnim iznosima.

ODOBREN PRIJENOS OKONČANIH PROJEKATA NA IMPLEMENTATORE

Vlada FBiH je donijela Odluku o prijenosu okončanih projekata na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH.

Razlog za donošenje ove odluke je potreba da se provede zakonska odredba iz Zakona o cestama u FBiH, po kojoj upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta vrši JP Direkcija Cesta FBiH, regionalnih cesta javne kantonalne ustanove za ceste, a lokalnih cesta i gradskih ulica nadležni općinski ili gradski organi.

Ovom odlukom je odobreno da odgovorni implementatori provode sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta s pravom njihove uknjižbe u svoju knjigovodstvenu evidenciju, te se obavezuju da će pristupiti daljem upravljanju i održavanju ovih projekata.

IZVJEŠTAJ O POPLAVAMA I PROVEDENIM
AKTIVNOSTIMA NA ODBRANI OD POPLAVA U 2014.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava u 2014. godini na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

U Izvještaju je navedeno da su poplave koje su pogodile ovo područje polovinom maja prošle godine, po svom karakteru i nastalim materijalnim štetama prevazišle sve do sada zabilježene. Padavine kratkog trajanja i velikog intenziteta uzrokovale su enormno povećanje vodostaja na svim vodotocima na području Save. Procijenjeno je da su se u srednjim i donjim dijelovima tokova rijeka Bosne i Spreče pojavili katastrofalni proticaji koji se događaj jednom u 500 godina, a na dijelu toka rijeke Save u Federaciji BiH jednom u 1.000 godina.

Osim hitne pomoći dostavljene u vrijeme trajanja i neposredno poslije poplava, kao odgovor međunarodne zajednice na posljedice katastrofalnih poplava, 16.7.2014. godine u Briselu je održana Donatorska konferencija pod motom „Rebuilding Together” za BiH i Srbiju. Prema RNA izvještaju, pripremljenom za potrebe održavanja ove donatorske konferencije, štete u Federaciji iznose 1.040 miliona eura. Na donatorskoj konferenciji za BiH su obećana finasijska sredstva za sanaciju i oporavak u iznosu od 809,20 miliona eura i 41,4 milion eura za prekogranične aktivnosti sa Republikom Srbijom.

U Akcionom planu za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH na državnom nivou, čiju izradu je zatražila Delegacija Evropske unije, bit će stvoren okvir u kojem će pitanja zaštite od poplava i upravljanja vodama biti tretirana na harmonizovan i koordiniran način, kako u BiH, tako i na regionalnom nivou.

U okviru Akcionog plana je identifikovano šest ključnih mjera, a svaka od njih je podijeljena u nekoliko podmjera, koje koje se trebaju provesti u periodu od 2014. do 2017. godine, a kako bi bila sanirana oštećenja na zaštitnim objektima i vodotocima prouzrokovana poplavama, erozijom i bujicama u 2014. godini, usklađen sistem zaštite od poplava sa EU zakonodavstvom, uspostavljen pouzdaniji hidrološki prognozni sistem u BiH, stvoreni uslovi za održivost sistema zaštite od poplava i ojačana međusektorska saradnja i koordinacija u BiH i na regionalnom planu, te nastavljene aktivnosti na potpunoj primjeni principa integralnog upravljanja vodama.

Ukupno procijenjena sredstva za realizaciju Akcionog plana iznose 592,7 miliona KM. Od utvrđenog iznosa 267,2 miliona KM ili 45 posto sredstava je već obezbijeđeno kroz aktuelne kreditne linije, grant instrumente i osigurana budžetska sredstva. Trenutno je u fazi priprema nekoliko projekata kroz koje se planiraju obezbijediti dodatna finansijska sredstva u iznosu od oko 100 miliona KM, čime će ukupan iznos obezbijeđenih sredstava biti oko 367,2 miliona KM ili 61,9 posto.

Kroz cijeli niz projekata i aktivnosti predviđena je rekonstrukcija zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu Federacije BiH. To se u prvom redu odnosi na rekonstrukciju savskih odbrambenih nasipa u vidu njihovog nadvišenja i dovođenja na potreban stepen zaštite, odnosno zaštitno nadvišenje od 1,20 metara u odnosu na stogodišnje velike vode rijeke Save. Rekonstrukcijom je potrebno obuhvatiti oko 30 km savskih nasipa.

Agenciju za vodno područje rijeke Save je zadužena da, radi postizanja potrebnog unapređenja stanja zaštite od poplava na ovom području, u skladu sa odredbama Zakona o vodama, pripremi Program sanacije posljedica poplava iz 2014. godine i da ga dostavi Vladi Federacije BiH na razmatranje i donošenje.

KREDITI PREDUZEĆIMA U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

Vlada FBiH donijela je danas tri odluke o davanju prethodnih saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za ublažavanje šteta nastalih na privrednim subjektima zbog poplava. Ovim odlukama omogućeno je kreditiranje pod povoljnim uslovima privrednim društvima u poplavljenim područjima: Indexu d.o.o. Gračanica u iznosu od 400.000 KM, Ingramu d.d. Srebrenik od 65.000 KM i Metal-Asu d.o.o. Visoko u iznosu od 60.000 KM.

Union banka d.d. Sarajevo će, na osnovu donesenih odluka i rješenja vršiti ugovaranje sa korisnicima sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu u skladu sa bankarskom procedurom.

VRAĆANJE NEUTROŠENE POMOĆI U BUDŽET FBiH

Usvojivši danas Informaciju Federalne komisije za procjenu štete o izmjeni iznosa neutrošenih sredstava dodijeljenih Odlukom od 6.1.2014. godine, Vlada FBiH je promijenila dio zaključaka donesenih na 83. sjednici, koji su se odnosili na vraćanje neutrošenih sredstava u Budžet FBiH. Prema današnjim zaključcima, umjesto 95.862,20 konvertibilnih maraka, općina Gradačac treba vratiti 58.804,06 KM, a općina Maglaj 36.786,58 KM umjesto ranijih 152.683,10 KM. Riječ je o štetama koje su nastale u vrijeme snježne nepogode 2012. godine.

Naime, ove dvije općine su, u međuvremenu, Federalnoj komisiji za procjenu štete dostavile dokumentaciju kojom su pravdale dio utroška dodijeljene pomoći. Iako su se Odluka od 6.1.2014. godine i zaključci 83. sjednice odnosili i na Lukavac, ova općina nije, navedeno je u Informaciji, dostavila dokumentaciju kojom bi pravdala utrošak dodijeljenih 70.000 KM.

INFORMACIJA O VOJNOJ IMOVINI

Federalna vlada usvojila je informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH u vezi s nekretninama vojne namjene i pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. Ova služba je zadužena da od Ministarstva odbrane BiH nastavi preuzimanje neperspektivnih vojnih lokacija.

Također, Služba je obavezana da, u slučaju pokretanja procedure donošenja odluke o davanju saglasnosti za izdavanje dijela dodijeljene lokacije u zakup osobama koja bi obavljala određenu djelatnost od koje može steći dobit, u odluci definiše da se 50 posto sredstava ostvarenih po ovom osnovu uplaćuje u korist Budžeta Federacije BiH.

ODOBRENO OTVARANJE RAČUNA ZA ČETIRI KOMPANIJE

Federalna vlada donijela je četiri odluke kojima je odobreno otvaranje računa kod komercijalnih banaka za obavljanje platnih transakcija u zemlji i inostranstvu privrednim društvima „Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša, „Borac“ d.d. Travnik, „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo i „Konjuh“ d.d. Živinice.

Prethodno je Vlada Federacije BiH donijela odluke o finansijskoj konsolidaciji ovih privrednih društava koje su već stupile na snagu i otvaranjem ovih računa želi da pomogne proces daljnje konsolidacije ovih kompanija.

PRIHVAĆENA KINESKA INICIJATIVA

Vlada FBiH danas je razmotrila notu kojom je Veleposlanstvo Narodne Republike Kine u BiH upoznaje sa željom Narodne vlade provincije Henan za uspostavu prijateljskih i unaprijeđenje ekonomskih odnosa s Federacijom Bosne i Hercegovine.

Rukovodstvo ove kineske provincije planira krajem travnja ove godine posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljajući kinesku inicijativu, Federalna vlada će Narodnoj vladi provincije Henan uputiti pozivno pismo kako bi i proceduralno bila pokrenuta realizacija ovog posjeta.

PREUZIMANJE ARHIVE HOS-a

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom zadužuje Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze da preuzme arhivu HOS-a od Udruge dragovoljaca Hrvatskih oružanih snaga Bosne i Hercegovine (HOS-a) iz ratnog perioda od 18.9.1991. do 1. 5.1993. godine.

Udruge dragovoljaca i organizatora otpora Hrvatskih oružanih snaga BiH su dužne da predaju Federalnom ministarstvu spiskove pripadnika HOS-a i naredbe o postavljenju i razrješenju sa komandnih dužnosti iz ratnog perioda od 18.09.1991. do 1.05.1993. godine, a za Glavni stožer do 15.8.1993. godine.

Federalno ministarstvo dužno je da preispita validnost i vjerodostojnost dostavljene dokumentacije.

STUDENTSKI ZAJMOVI U 2015. GODINI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Plan i program rada s Finansijskim planom Fonda za studenske zajmove FBiH za 2015. godinu. Namjera Fonda je da bude dovršena izrada baze podataka za korisnike zajma u periodu od 2008. do 2015. godine, što bi trebalo olakšati programsko operativno djelovanje Fonda. Planirani prihodi i rashodi Fonda za 2015. godinu iznose 914.720 konvertibilnih maraka. Od navedene sume je 525.000 KM planirano za studentske zajmove u ovoj godini.

Inače, ovi zajmovi su beskamatna sredstva namijenjena studentima za pokrivanje osnovnih troškova studiranja, a korisnici mogu biti isključivo redovni ili paralelni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama, do 30 godina starosti, sa obavezom vraćanja po prestanku ili završetku studija. Jedini uslov koji potencijalni korisnici moraju ispuniti jeste redovni upis u narednu godinu odabranog studija, bez ponavljanja studijskih godina/semestara.

O TRAJANJU MANDATA ČLANOVA NADZORNIH ODBORA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trajanju mandata članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH.

Federalna ministarstva su zadužena da u privednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima je mandat predsjednika i članova nadzornih odbora istekao ili će isteći do kraja juna 2015. godine pokrenu aktivnosti za provođenje procedure kandidovanja članova nadzornih odbora uime državnog kapitala raspisivanjem javnog oglasa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i Uredbom o vršenju ovlaštenja organa FBiH.

Ministarstva su dužna i da u privednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala u kojima je mandat direktora ili članova uprave istekao ili će isteći do kraja juna iniciraju pokretanje procedura za raspisivanje javnog konkursa u skladu sa uslovima utvrđenim zakonom i statutom privrednog društva.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Današnjom izmjenom Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije, direktoru je omogućeno da, uz suglasnost Vlade FBiH, uz Statut i Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika, donosi i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije. Izmjena Uredbe bila je potrebna kako bi Agencija za reviziju privatizacije u FBiH mogla pravovremeno donositi, mijenjati ili dopunjavati akte kojima utvrđuje organizaciju i način svog rada.

Iz Odluke o privremenom finansiranju FBiH za period januar - mart 2015. godine Vlada FBiH danas je odobrila izdvajanje 280.000 KM Zavodu za javno zdravstvo FBiH za prevenciju i kontrolu virusa ebole.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu.

Federalna vlada je usvojila Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2014. godinu. Osnovni zadatak ovih istraživanja je utvrđivanje stepena kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta i biljnog materijala teškim metalima i organskim zagađivačima, te procjena mogućnosti poljoprivredne proizvodnje u pojedinim područjima Sprečanskog polja.

Također, Vlada je usvojila Izvještaj o rezultatima ispitivanja prisustva teških metala i rezidua pesticida u biljnom materijalu i mlijeku na području općine Zenica za 2014. godinu.

Vlada je danas je dopunila odluku koja se odnosi na vrste i prefomanse automata za igre na sreću, odnosno dodani su novi modeli ovih mašina.

Prihvaćen je i Izvještaj o predloženim aktivnostima i obavezama iz djelokruga Pododbora za inovacije, informacijsko društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo između BiH i EU, kao i Informacija u vezi implementacije „Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite“, kao projekta čiji je lider Federalno ministarstvo zdravstva.

Današnjom odlukom Gradu Mostaru je na korištenje dato zemljište u kasarni „Stanislav Baja Kraljević“.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo na Odluku od 19.2.2015. godine o imenovanju Vedrana Hadžiahmetovića za direktora ove banke, na period od četiri godine.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za članove delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije BiH u Dom regiona imenovani su potpredsjednici Federacije FBiH Milan Dunović i Melika Mahmutbegović, kao i predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara.

Vlada Federacije BiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje Željka Kordića dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva “UNIS Tools“ d.o.o. Sarajevo, zbog podnesene ostavke, te za privremeno imenovanje Eldare Šoše i Elbise Zagorčić za članove Nadzornog odbora, na period do najviše tri mjeseca.

Prethodnu saglasnost je Federalna vlada dala i na prijedlog za privremeno imenovanje Alije Zuke i Ediba Durakovića za privremene članove Nadzornog odbora privrednog društva „Pretisa“ d.d. Vogošća, na period do najviše tri mjeseca. Data je i saglasnost za razrješenje Nermina Džindića, vršioca dužnosti „Pretisa“, na lični zahtjev, te za za imenovanje Ramiza Macića za vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.
 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE