154. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.03.2015.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 153. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.02.2015. godine
2. Verifikacija Zaključka (inspekcijski nadzor 48 subjekata sa područja FBiH koji su aplicirali za poticaje)
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine koji je podnio Klub poslanika SBB u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odluke o oprostu potraživanja za smještaj posmrtnih ostataka na patologiji JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje direktora Union banke d.d. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine Federalnoj upravi civilne zaštite
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću
10. Informacija o provedenim aktivnostima na realizaciji Projekta TE Banovići, sa Prijedlogom zaključka
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi izgradnje i izgradnji priorotetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići blok1-300 MW
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS TOOLS “ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS TOOLS “ d.o.o. Sarajevo
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća
15. Prijedlog odluke o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva „AGROKOMERC“ d.d. Velika Kladuša
16. Prijedlog odluke o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva „BORAC“ d.d. Travnik
17. Prijedlog odluke o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva „HIDROGRADNJA“ d.d. Sarajevo
18. Prijedlog odluke o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva „KONJUH“ d.d. Živinice
19. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu INGRAM d.d. Srebrenik u iznosu od 65.000,00 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu INDEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 400.000,00 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu METAL-AS d.o.o. Visoko u iznosu od 60.000,00 KM
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekućeg transfera „Subvencija javnim preduzećima-Transfer Željeznicama FBiH u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine
21. Prijedlog odluke o prijenosu okončanih projekata na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o preuzimanju arhive hrvatskih oružanih snaga BiH (HOS-a)
23. Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta u kasarni „Stanislav Baja Kraljević“ Gradu Mostaru
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
26. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine
27. Prijedlozi rješenja o ocjenama rada za 2014. godinu rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
28. Izvještaj „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava na vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini sa Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke
30. Izvještaj o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
31. Informacija o Noti Ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom pozivnog pisma i Prijedlogom zaključka
32. Informacija o zahtjevu TRANSPARENSY INTERNATIONAL BiH za saradnju u provođenju monitoringa privatizacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija u vezi nekretnina vojne namjene i pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o izmjeni iznosa neutrošenih sredstava dodijeljenih V. broj: 4/2011 od 06.01.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
36. Molba Općine Vareš za donošenje Odluke za djelimičnim otpisom dugovanja Općini Vareš po osnovu neplaćenih dužnih javnih prihoda, sa Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenog radnog mjesta
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenog radnog mjesta
39. Izvještaj o rezultatima ispitivanja prisustva teških metala i rezidua pesticida u biljnom materijalu i mlijeku, na području općine Zenica za 2014.godinu
40. Prijedlozi akata:
a) Informacija u vezi Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, sa Prijedlogom zaključka
b) Informacija u vezi implementacije projekta „Jadranski model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite“ koji provodi Federalno ministarstvo zdravstva kao lider na Projektu, sa Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za odobravanje privremenih sredstava za rad Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
42. Informacija o trajanju mandata članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše federalni organi uprave u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključaka
43. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva ”Pretis” d.d. Vogošća za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
44. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu „Pretis“ d.d.Vogošća

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE