153. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.02.2015.
Saopćenje o radu

153. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

O NALOGU PREDSJEDNIKA FBiH

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić upoznao je članove Vlade FBiH, na početku današnje sjednice u Mostaru, s Nalogom predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare od 20.2.2015. godine, kojim zahtijeva obustavu svih aktivnosti donošenja odluka koje nisu neophodne za funkcioniranje Federacije BiH.

Danas je zaključeno da, ovim povodom, premijer Nikšić uputi pismo predsjedniku Čavari.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZA IZMJENE NEKOLIKO ZAKONA

Radi usuglašavanja s novim Zakonom o prekršajima, Vlada FBiH je danas utvrdila prijedloge izmjena nekoliko federalnih zakona.

Riječ je o Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH, Zakonu o čeku, Zakonu o zaštiti korisnika financijskih usluga, Zakonu o investicijskim fondovima, Zakonu o jedinstvenom sustavu registracija, kontrole i naplate doprinosa, Zakonu o proračunima u FBiH, te Zakonu o tržištu vrijednosnih papira.

Vlada će ovaj set izuzetno bitnih prijedloga zakona ostaviti Vladi FBiH u slijedećem mandatu koja će odlučiti o njihovom slanju u parlamentarnu proceduru. Ukoliko nova Vlada ne bude formirana u razumnom roku, zakone će Parlamentu FBiH uputiti aktualna Vlada FBiH. Ovo se odnosi i na sve druge danas utvrđene prijedloge zakona.

Utvrđivanju prijedloga zakona predhodilo je usvajanje informacije federalnih ministarstava o usuglašenosti propisa iz njihovih nadležnosti s novim Zakonom o prekršajima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU FBiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku FBiH. Ovo je učinjeno nakon što je analiza rezultata primjene važećeg Zakona o kaznenom postupku pokazala da su nužne izmjene koje omogućavaju veću učinkovitost u postupanju nadležnih sudova, uz istodobno smanjenja troškova kaznenog postupka. Jedno od rješenja odnosi se na upućivanje molbe za pravnu pomoć.

Naime, molbe suda, odnosno tužitelja za pravnu pomoć u kaznenim predmetima se, prema novom rješenju, dostavljaju inozemnim organima diplomatskim putem, tako što sud, odnosno tužitelj molbe dostavlja Ministarstvu pravde BiH.

O kaznenim djelima pravljenja i stavljanja u opticaj krivotvorenog novca, neovlaštene proizvodnje, prerađivanja i prodaje opojnih droga i otrova, trgovine ljudima, proizvodnje i rasturanja pornografskih spisa, kao i o drugim za koje se međunarodnim ugovorima predviđa centralizacija podataka, sud je dužan, bez odlaganja, dostaviti nadležnom ministarstvu BiH pokazatelje o kaznenom djelu, o učinitelju, kao i pravomoćnu presudu.

Kad je u pitanju pranje novca ili s njim povezano kazneno djelo, podaci moraju bez odlaganja biti dostavljeni tijelu Bosne i Hercegovine nadležnom za sprječavanje pranja novca.

Inače, Federalnom ministarstvu pravde je inicijativu za izmjenu Zakona o kaznenom postupku FBiH podnio Vrhovni sud FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Uzevši u obzir sve činjenice koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti u postojećim zakonskim odredbama, Vlada Federacije BiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva pravde, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Pri njegovoj izradi su u obzir uzete primjedbe i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi, a posebno one koje su se odnosile na neprecizne formulacije pojedinih zakonskih normi koje su dovodile do dvojbi u primjeni i odugovlačenja postupaka.

Potreba za doradom i unaprjeđenjem važećeg zakonskog teksta proizašla je iz njegove višegodišnje primjene, obzirom na to da se kroz duži vremenski interval pokazalo nedostatnim važeće zakonsko rješenje za pojedine životne probleme koji se stavljaju pred sudove, a koji nisu ili su djelimice normirani.

Cilj je postizanje konciznog, sadržajnog i nadasve praktičnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti koja će i kvalitativno i kvantitavno unaprijeđenje rada sudova. Naime, parnični postupak pokriva najmnogobrojniju i najraznovrsniju skupinu životnih situacija koje iziskuju mukotrpan rad suda prije donošenja pojedinačne odluke.

Prijedlog zakona pojačava pravo građana na pravnu zaštitu. Tužba predstavlja obvezu suda da po njoj postupa i pri tome primjenjuje određenu procesno-pravnu i materijalno-pravnu normu.

Jednom od izmjena ukazano je na subjektivni činjenični temelj tužbe, te da kvantitet i kvalitet činjenica određuje sam tužitelj, a da pri tome nedovoljan kvantitet i kvalitet ne vode neurednosti tužbe, nego odbijanju tužbenog zahtjeva.

Uvedena je i odredba koja propisuje obvezu sudu da o zahtjevu stranke odluči u razumnom roku. Pravo stranke je da zahtjev bude riješen bez nepotrebitog odugovlačenja. Međutim, i sama stranka mora preuzeti i svoj dio odgovornosti za ostvarivanje prava na suđenje u razumnom roku.

Precizirana je i odredba „da sud do pravosnažnosti odluke” vodi računa o svojoj nadležnosti tako da se daje do znanja da su time obuhvaćeni prvostupanjski i drugostupanjski postupak, odnosno postupak po redovitom pravnom lijeku, do donošenja drugostupanjske odluke.

Predložena je izmjena koja regulira problem mjesne nadležnosti sudova Federacije BiH i Republike Srpske.

Naime, u važećem tekstu propisno je da, ukoliko sud Federacije BiH utvrdi da nije nadležan, po službenoj dužnosti se oglašava nenadležnim, ukida provedene radnje i tužbu odbacuje. To u praksi proizvodi problem, jer bi sud u Federaciji BiH trebao da se proglasi nenadležnim i predmet ustupi nadležnom sudu u Republici Srpskoj kao domaćem sudu, odnosno sudu u Bosni i Hercegovini, a ne da se tužba odbacuje kao da je u pitanju sud neke druge države. Prije svega u momentu odbacivanja tužbe, posebno ukoliko se to desi od strane sudova u oba entiteta, stranka ostaje bez pravne zaštite, postoji opasnost prekulzije i nastupanja zastare.

Novopredloženo rješenje kaže da odbacivanje tužbe može uslijediti samo ukoliko nije nadležan sud u državi Bosni i Hercegovini, nego neki u inozemstvu, što se predlaže ovom izmjenom i na koncu što je i prvobitno bilo zamišljeno od strane zakonodavca.

Jednom od dopuna data je mogućnost izbora mjesne nadležnosti kada je riječ o sporovima za zaštitu prava potrošača.

Ovakva norma predstavlja korak ka usuglašavanju procesnog zakonodavstva s normama materijalno pravnog karaktera.

Prijedlogom izmjena i dopuna je u postojeći Zakon dodano potpuno novo poglavlje pod nazivom „Postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja”. Razlozi za uvođenje ovog pravnog instituta su višestruki.

Mogućnost da Vrhovni sud FBiH zauzme pravno stajalište o spornom pravnom pitanju koje se pojavi u sporu ili u sporovima pred prvostupanjskim sudom u većem broju predmeta doprinosi, prije svega, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred nižim sudovima, a zatim učinkovitosti i ekonomičnosti postupka. Ovaj institut vrlo je sličan preliminarnom postupku pred Europskim sudom pravde.

VERIFIKACIJA RJEŠENJA O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA
FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Federalna vlada verificirala je Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje akata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Ovim rješenjem ovlašćen je Stjepan Buconjić, stručni savjetnik za sistem i reformu penzijskog i invalidskog osiguranja u ovom ministarstvu za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti ovog ministarstva, potpisivanje ulaznih i izlaznih faktura, putnih naloga, platnih lista, rješenja o korištenju godišnjeg odmora za državne službenike i namještenike, potvrda i uvjerenja koja se izdaju na osnovu službene evidencije, a odnose se na radno - pravni status državnih službenika i namještenika, pismena koja se odnose na korespondenciju (dostava službenih podataka, poziva za sastanke i slično) u cilju redovnog funkcioniranja Ministarstva.

Također je ovlašten za čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na način da se njima ovjeravaju samo ovi akti, da se čuvaju u metalnoj kasi i da se osigura zaštita od njihove zloupotrebe.

Danom donošenja ovog rješenja prestaje da važi Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 5.4.2011. godine i Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti ovog federalnog ministarstva („Službene novine Federacije BiH”, broj 9/15).

2. MART NERADNI DAN U FEDERACIJI BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi FBiH, donijela Odluku kojom se u povodu obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ponedjeljak, 2. mart 2015. godine proglašava neradnim danom u Federaciji BiH.

Na taj dan, državni organi, preduzeća i druga pravna lica u Federaciji Bosne i Hercegovine neće raditi.

INFORMACIJA O STANOVIMA IZ STAMBENOG FONDA PRIJAŠNJEG
FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE ZA 2014. GODINU

U Informaciji koju je danas usvojila Vlada FBiH navodi se da je stambeni fond prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane sačinjavalo12.696 stambenih jedinica. Ranijim nosiocima stanarskih prava, po raznim osnovama, nije vraćena 3.071 stambena jedinica, i taj broj nije konačan s obzirom na to da u mnogim predmetima nisu još okončani postupci po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed ranijim korisnicima i nosiocima stanarskih prava.

Od ukupnog broja stanova koji nisu vraćeni, 1.196 ranijih nosilaca stanarskih prava nisu potraživali stanove, odnosno nisu podnosili zahtjev za vraćanje u posjed, a zahtjevi 1.875 ranijih nosilaca stanarskih prava za vraćanje stanova u posjed su odbijeni od strane nadležnih organa.

Tokom 2014. godine zaključeno je i Federalnom pravobranilaštvu dostavljeno 312 spisa predmeta radi ocjene pravne valjanosti i potvrde ugovora o kupoprodaji, od čega su potvrđena 232 ugovora, a izdato je šest naloga za upis prava vlasništva na stanu na osnovu ugovora o kupoprodaji.

Tokom 2014. godine Prvostepena stambena komisija donijela je 252 konačne odluke u postupku o rješavanju po podnesenim zahtjevima u formi rješenja i zaključaka i to 93 odluke o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda.

Donesene su i 152 odluke kojima se zahtjevi za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova, odbijaju kao neosnovani ili odbacuju kao neblagovremeni, dok je sedam odluka koje su procesno-pravne prirode i odnose se na vođenje postupka.

U informaciji se dalje navodi da Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH intenzivno razmjenjuje podatke o vojnim stanovima s Republikom Srbijom i Crnom Gorom, kako bi se utvrdio stvarni broj vojnih osiguranika koji potražuju stanove iz federalnog stambenog fonda, kao i status ovih osoba u pogledu stambenog zbrinjavanja u ovim državama.

Od problema s kojima se susreće Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH u ovom domenu izdvaja se sve veći broj zahtjeva ranijih nosilaca stanarskih prava koji nisu vratili stanove u posjed i kojima je odlukama Ustavnog suda BiH utvrđena povreda prava na imovinu za isplatu naknade za stan. Služba, navodi se, nema zakonsku nadležnost za rješavanje po podnesenim zahtjevima.

PRAVILNIK O POSTUPKU PRODAJE, NAJMA,
ČUVANJA I ODRŽAVANJA ODUZETE IMOVINE

Polazeći od odredbe člana 32. stav 7. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog federalnog ministra pravde, donijela Pravilnik o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine.

Uzimajući u obzir da je u toku postupak osiguranja kadrovskih kapaciteta za rad Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i da uskoro počinje i primjena Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, donošenje Pravilnika je bilo nužno radi propisivanja postupanja Agencije u ostvarivanju svoje nadležnosti i obavljanja zadataka zbog kojih je i formirana.

Pravilnik sadrži odredbe o postupanju agencije u upravljanju i raspolaganju nezakonito stečenom imovinom u skladu sa odredbama Zakona. Sastoji se od dvije općenite cjeline - upravljanje i raspolaganje privremeno oduzetom imovinom i upravljanje i raspolaganje trajno oduzetom imovinom.

Pravilnik dodatno razrađuje zakonske odredbe o postupanju Agencije, te olakšava njeno postupanje u vršenju svoje nadležnosti, kao i komunikaciji s nadležnim sudovima na temelju čijih odluka Agencija i postupa.

IZMJENA PROGRAMA INVESTIRANJA: SREDSTVA ZA PUT JABUKA - KRIVA DRAGA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju BiH.

Ova odluka donesena je za potrebe završetka rekonstrukcije regionalnog puta R448, dionica Jabuka - Kriva Draga. Odobrena sredstva iznose 400.000 KM, a implementator projekta je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona.

POVEĆANA CIJENA OSNOVNE POLICIJSKE OBUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Ovim izmjenama je dosadašnji iznos od 4.273,91 KM za troškove osnovne policijske obuke kandidata s visokom i višom školskom spremom za šest mjeseci obuke povećan na 4.879,45 KM, a iznos od 7.785,23 KM za troškove kandidata sa srednjom školskom spremom za 12 mjeseci obuke na 8.425,85 KM.

U troškove osnovne policijske obuke kandidata uračunavaju se smještaj i ishrana, uniforme, obuća, udžbenici, zdravstveno i kolektivno osiguranje, ukoliko to osiguranje nemaju po drugom osnovu, i mjesečna primanja za neophodne lične izdatke u iznosu od 50 KM po kandidatu.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je u 2014. godini provelo proceduru nabavki uniformi i dijelova uniformi za kadete Policijske akademije prema novom Pravilniku po višim cijenama u odnosu na ranije godine, tako da su se stekli uvjeti za povećanje visine troškova osnovne obuke kandidata na Policijskoj akademiji, pri čemu su uzete u obzir i manje korekcije cijena municije, zdravstvenog i kolektivnog osiguranja.

PRIHVAĆENA INICIJATIVA

Vlada FBiH danas je prihvatila inicijativu za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu osiguranja neophodnih uvjeta u organizovanju instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš i Konjević Polje.

Federalno ministarstvo finansija će razmotriti mogućnosti za realizaciju inicijative i, na tom osnovu, predložiti donošenje konačne odluke.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje Lidije Šimić, Nade Marić i Edibe Hamamdžić za članove Nadzornog odbora „Feroelektra“ d.d. Sarajevo, na razdoblje od tri mjeseca. Nadzornom odboru „Feroelektra“ data je i saglasnost za imenovanje Senada Smajića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, za period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.45 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE