152. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.02.2015.
Saopćenje o radu

152. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:


ZAKLJUČCI O POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI

Vlada Federacije BiH je, nakon rasprave na prošloj, na današnjoj sjednici u Sarajevu zadužila Federalno ministarstvo financija da isplati poticaje vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju unesenu u Jedinstveni račun Trezora Federalnog ministarstva. Ova sredstva će biti odmah isplaćena.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da inicira povrat sredstava od korisnika poticaja kod kojih je Federalna uprava za inspekcijske poslove utvrdila nepravilnosti.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA
STUDENTSKE PRAKSE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH

Na osnovu teksta koji je predložila interresorna radna grupa, Federalna vlada je danas donijela Uredbu o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe u Federaciji BiH. Cilj Uredbe je unapređenje saradnje između visokoškolskih ustanova i organa državne službe, a u duhu reforme javne uprave, te omogućavanje studentima obavljanja prakse radi njihovog upoznavanja s radom u organima državne službe. Uz to, ona omogućava ispunjavanje ciljeva iz nastavnih planova visokoškolskih ustanova. Inače, ova oblast do sada nije bila uređena zakonom ni podzakonskim aktima.

Pod studentskom praksom podrazumijeva se praktični rad studenata, bez naknade, a radi sticanja praktičnog znanja i primjene stečenog znanja sa studija u praksi. Praksu mogu obavljati samo studenti visokoobrazovnih ustanova u kojima je studentska praksa obavezan dio nastavnog plana i programa rada i u skladu sa ovom uredbom. Organ državne službe, u saradnji s visokoškolskom ustanovom, donosi Plan obavljanja studentske prakse koji sadrži broj studenata, trajanje prakse i raspored održavanja. Za vrijeme prakse student je obavezan poštovati propisane radne i sigurnosne mjere organa, a u protivnom će biti udaljen s prakse.

Nakon obavljene prakse, organ državne službe o tome izdaje studentu potvrdu. Izvještaj o obavljenoj studentskoj praksi organ državne službe dostavlja visokoškolskoj ustanovi i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Ministarstvo, na osnovu svih dostavljenih izvještaja, sačinjava godišnji izvještaj o obavljenim studenskim praksama u organima državne službe i dostavlja ga Vladi Federacije BiH.

IZJAŠNJENJE VLADE FBiH NA INICIJATIVU IZ HNK

Vlada FBiH se danas izjasnila o prijedlogu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona za preispitivanje Odluke Vlade FBiH o produženju ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama.

U izjašnjenju se kaže da je, obzirom na to da ne postoji federalni propis za oblast šumarstva, Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tu odluku donijela na 144. sjednici od 18.12.2014. godine. Odluka je privremenog karaktera i važit će do donošenja zakona o šumama na razini FBiH kojim će biti uređena cjelokupna oblast šumarstva. Odlukom je uređeno samo jedno od temeljnih pitanja za oblast šumarstva - kontinuitet prenošenja poslova gospodarenja državnim šumama od strane Federacije BiH za 2015. godinu. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu nagomilani problemi proizlaze jer nadležni u ovom kantonu nisu provodili ranije važeće propise: Zakona o šumama i Uredbe o šumama.

Sveobuhvatno rješenje problema gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u HNK i u cijeloj FBiH moguće je postići jedino donošenjem propisa za oblast šumarstva na federalnoj razini. U tom cilju, Vlada FBiH je na 85. sjednici od 31.10.2013. godine utvrdila i Domu naroda Parlamenta FBiH radi razmatranja i prihvaćanja dostavila Nacrt zakona o šumarstvu. Također je 21.11.2014. godine uputila urgenciju Domu naroda Parlamenta FBiH da na dnevni red uvrsti Nacrt zakona o šumarstvu.

FINANCIJSKO KONSOLIDIRANJE BNT - TVORNICE MAŠINA I HIDRAULIKE

Vlada FBiH je, današnjom Odlukom, odobrila pokretanje postupka finansijskog konsolidiranja BNT - tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala. Postupak ovog gospodarskog društva započinje danom stupanja na snagu ove odluke i ne može trajati dulje od 10. srpnja 2017. godine. Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 13.363.353 konvertibilne marke, od čega se na zdravstveno osiguranje odnosi 4.305.603 KM, na doprinose za osiguranje od neuposlenosti 535.813 KM na porez (s kamatama) - isključujući porez na dodanu vrijednost 979.574 KM, te na dugovanja uposlenicima 7.542.765 KM. Ova dugovanja bit će izmirena na temelju sporazuma o financijskom konsolidiranju koji će BNT - tvornica mašina i hidraulike sačiniti sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom i uposlenicima.

Skupština ovog gospodarskog društva dužna je donijeti Odluku o uvećanju kapitala za dio obveza koje na koje se konsolidiranje odnosi. O svim aktivnostima će BNT - tvornica mašina i hidraulike mjesečno izvješćivati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije koje će, u roku od 90 dana od dana stupanja Odluke na snagu, o realizaciji izvjestiti Vladu FBiH.

PLAN POSLOVANJA JP CESTE FEDERACIJE BiH ZA 2015. GODINU

Federalna vlada dala je saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu, kojim su obuhvaćeni redovno održavanje i zaštita cesta, te investicije koje se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju (rehabilitaciju) i modernizaciju magistralnih cesta. Planiran je javni prihod u iznosu od 60,03 miliona konvertibilnih maraka, što je više za tri posto ili za 1,63 miliona KM u odnosu na planirana sredstva iz 2014. godine. U apsolutnom iznosu, najviše je povećan prihod od naknada iz nafte i naftnih derivata i to za dva miliona KM. Planiran je prihod po ovom osnovu od 35 miliona KM.

Prema projekciji prihoda očekuje se njihovo povećanje u 2015, godini s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje. Inače, naknada za putarinu se uplaćuje na osnovu Zakona o akcizama BiH, a dalja raspodjela prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda i Zakona o cestama FBiH. Prihod od putarina za fizičke i pravne osobe planiran je u iznosu od 17,70 miliona KM, što je za 1,7 posto više u odnosu na Plan 2014. godine. Prihod od službe pomoći - informacije na cestama planiran je u iznosu od 4,4 miliona KM, dok ostali prihod od naknada za korištenje zemljišta i postavljanja panoa u cestovnom pojasu, prekomjerne upotrebe cesta (vage), vanredni prijevozi, saglasnosti i ostalo je planirano u iznosu od 2,93 mi1iona KM.

Rashodi su planirani u iznosu od 45,54 mi1iona KM. Najveću stavku čine troškovi redovnog održavanja u od 31,99 miliona KM, što je 70,25 posto ukupnih rashoda, a od čega je najviše namijenjeno za rekonstrukciju cesta, mostova i tunela u iznosu od16,43 miliona KM.

Troškovima redovnog održavanja obuhvaćeni su troškovi zimske službe, posipne soli, električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa, te održavanja elektropreme.

Vlada FBiH danas je, ujedno, dala Nadzornom odboru Cesta Federacije BiH suglasnost na Odluku o izmjeni Statuta ovog javnog poduzeća.

SAGLASNOST NA POVEĆANJE KOLIČINE CRPLJENJA MINERALNE VODE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni vrh - izvorište Kiseljak u općini Tešanj.

Koncesionar, „Oaza” d.o.o. Tešanj, uputio je zahtjev koncesoru, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za povećanje crpljenja mineralne vode na ovom lokalitetu, kojim se povećava zahvatanje mineralne vode s 1.200 na 9.504 litara na dan. Ministarstvo je, s obzirom na Studiju ekonomske opravdanosti za povećanje količina, saglasno da se odobri povećanje crpljenja količina, a što je utvrđeno ovim aneksom Ugovora.

PLAN PRIVATIZACIJE I FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH ZA 2015. GODINU

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Plan privatizacije i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2015. godinu. Planom su obuhvaćena preduzeća za koja su više puta objavljivani javni pozivi za prodaju, u kojima je državni kapital manjinski, kao i ona koja su u proteklom periodu negativno poslovala i zabilježila evidentan pad kapitala.

Riječ je o 14 preduzeća i to: Bosnalijek d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik, Šipad export-import, Željezara Zenica, KTK d.d. Visoko, Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, Konfekcija Borac d.d. Travnik, Fabrika duhana Mostar, PS Vitezit i Holding preduzeće Putevi BiH Sarajevo. Iz plana je vidljivo da se radi o preduzećima koja se nekoliko godina ponavljaju u planu APF-a, s lošom finansijskom slikom, tržišnom neizvjesnošću i, uglavnom, bez značajnijih promjena u izboru metoda i načina prodaje.

U 2015. godini planiran je i nastavak prodaje u postupku male privatizacije, kao i aktivnosti na zaštiti imovine iz pasivnog podbilansa. Nakon okončanja sudskih sporova koji se odnose na povrat imovine, odnosno zaštitu imovine iz pasivnog podbilansa, pristupit će se prodaji metodom javnog nadmetanja. U 2015. će biti nastavljena saradnja s kantonalnim agencijama za privatizaciju, posebno kada je riječ o kontroli i stanju izvršenja ugovorenih obaveza.

Finansijskim planom APF-a obuhvaćeni su prihodi od prodaje preduzeća i drugih izvora iz kojih će se finansirati izdaci u 2015. godini. Paniranije ukupni raashodi i kapitalni izdaci iznose 7.881.000 konvertibilnih maraka. Od toga se 2.761.000 KM odnosi na tekuće poslovanje, 5.000.000 KM su sredstva za zaštitu od evikcije i 120.000 KM za kapitalne izdatke.

SUGLASNOST AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju suglasnosti Agenciji za privatizaciju u FBiH za upis objekta u Solinu (Republika Hrvatska), površine 994 m², izvanknjižno vlasništvo KTK Visoko d.d Visoko, u Centralni registar stvari, prava i obveza iz pasivne podbilance.

Centralni registar je, inače, popis stvari i prava s pripadajućim kapitalom poduzeća obveznika privatizacije koja nisu pod kontrolom poduzeća, te nisu bila uključena u aktivnu podbilancu, a nalaze sa na teritoriju država nastalih raspadom bivše SFRJ, kao i potraživanja i obveze koje su nastale do 31.2.1992. godine spram pravnih i fizičkih osoba iz država nastalih raspadom bivše SFRJ. APF je prikupila dokumentaciju za imovinu koja je trebala biti iskazana u pasivnoj podbilanci KTK Visoko, te dobila podatke da ovo poduzeće ima Otkupnu stanicu kože u Solinu. Iz Kupoprodajnog ugovora zaključenog 15.4.1987. godine vidljivo je da je tu nekretninu kupio tadašnji KTK-ov OOUR Snadbijevanje i promet.

INFORMACIJA O STANJU KAPITALA KONFEKCIJE „BORAC” d.d. TRAVNIK

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o Analizi stanja kapitala u privrednom društvu Konfekcija „Borac” d.d. Travnik, za period od zaključenja do raskida Ugovora o kupoprodaji 67 posto državnog kapitala, odnosno potpisa Sporazuma o raskidu ovog ugovora od 25.5.2012. godine.

Vlada je zadužila APF da, u skladu s planom privatizacije „Borca“, utvrdi stanje kapitala u ovoj firmi od dana raskida Ugovora do danas.

APF i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije su obavezani da Federalnom pravobranilaštvu dostave sve raspoložive informacije i dokumentaciju o neizvršenju obaveza iz Ugovora o kupoprodaji dionica „Borca” od 23.1.2003. godine, te Aneksa i Ugovora o kupoprodaji dionica od 24.10.2007. godine.

Federalno pravobranilaštvo je zaduženo da, na osnovu dostavljene dokumentacije, te rezultata analize stanja kapitala pokrene pred nadležnim sudom postupak za nadoknadu štete pričinjene od strane kupca na kapitalu preduzeća.

O PROVEDBI PROJEKTA ŽURNOG OPORAVKA OD POPLAVA U BiH

Federalna vlada usvojila je kvartalna izvješća o provedbi Projekta žurnog oporavka od poplava u BiH (FERP) i radu Upravnog odbora ovog projekta za razdoblje od 15.9.2014. do 31.12.2014. godine.

Vlada FBiH suglasna je da sredstva u okviru Komponente 1 (robe za žurni oporavak) od 13,2 milijuna dolara (22,8 milijuna konvertibilnih maraka) budu preraspodijeljena tako što će refundiranje u Proračun FBiH iznositi 2,43 milijuna dolara (4,2 milijuna KM), za Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 5,22 milijuna dolara (devet milijuna KM), za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 1,85 milijuna dolara (3,2 milijuna KM), za Federalnu direkciju robnih rezervi 2,25 milijuna dolara (3,9 milijuna KM) i za Federalnu upravu civilne zaštite 1,45 milijuna dolara (2,5 milijuna KM).

Također je suglasna da 13,8 milijuna dolara (20,9 milijuna KM) u okviru Komponente 2 (Podkomponenta 2A-rehabilitacija regionalne infrastrukture) budu preraspodijeljena na JP Ceste Federacije BiH i na na JP Željeznice Federacije BiH po 4,5 milijuna dolara (po 7,8 milijuna KM), te na Agenciju za vodno područje rijeke Save 4,8 milijuna dolara (8,3 milijuna KM).

Vlada je suglasna da se sredstva u okviru Komponente 2 (Podkomponenta 2B-rehabilitacija lokalne infrastrukture) u iznosu od 18 milijuna dolara (31,14 milijuna KM) budu preraspodijeljena općinama sukladno kriterijima Odluke o raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta žurnog oporavka od poplava u BiH.

Data je suglasnost i da preostali dio sredstava zajma, u iznosu od 2,5 milijuna dolara (4,3 milijuna KM), bude relociran na Komponentu 3 (Podpora za implementaciju projekta i izgradnju kapaciteta) radi pokrića operativnih troškova Projekta, te jačanja i izgradnju kapaciteta za prevenciju prirodnih nepogoda.

INFORMACIJA O STANJU U FABRICI DUHANA MOSTAR

Federalna vlada prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o trenutnoj situaciji u privrednom društvu Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar. Većinski vlasnik državnog kapitala u ovom društvu je zadužen da provede procedure za utvrđivanje kandidata za Nadzorni odbor, te sazove i održi Skupštinu FDM-a. Iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” za 2015. godinu bit će odobreno do 50.000 konvertibilnih maraka koke će biti realizovane u skladu s realizacijom i iskazanom potrebama.

U Informaciji je, između ostalog, navedeno da je Privredno društvo FDM od 2009. godine proizvodno neaktivno i da je Nadzornom odboru kojeg je imenovala Skupština FDM 7.7.2010. godine, a koji nije bio upisan kod Komisije za vrijednosne papire, istog dana istekao mandat jer je bio neaktivan zbog sveukupne situacije i nije imao uslova za rad.

Također, navedeno je da je direktoru privrednog društva istekao mandat 11.12.2012. godine, a sekretar je raskinuo radni odnos s FDM. Finansijski i revizorski izvještaji nisu rađeni od 2008. godine, zbog čega se ne zna ni tačna vrijednost kapitala i obaveza FDM, a što je osnova za bilo koju aktivnost koju terbaju provesti nadležne institucije.

Radnici su tužili privredno društvo i u toku je prodaja imovine putem suda po pravosnažnim presudama (izvršni postupak).

PODRŠKA PROJEKTU ZAŠTITE KVALITETA VODE

Vlada Federacije podržala je inicijativu da u Budžetu za 2015. godinu na poziciji „Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica” bude osigurano 1.400.000 konvertibilnih maraka na ime sufinanciranja Projekta zaštite kvaliteta vode.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za realizaciju projekta (PMT) su zaduženi da po okončanju Projekta vrate preostala sredstava sa namjenskog računa u Budžet Federacije BiH, a Federalno ministarstvo finansija da zajedno s njima koordinira aktivnosti na osiguranju sredstava kojim će se omogućiti nesmetan nastavak aktivnosti na završetku ovog projekta.

PLAN POVRATKA, OBNOVE, GRADNJE I RAZVOJA ODRŽIVOG
POVRATKA ZA PERIOD JANUAR - MART 2015. GODINE

Vlada FBiH danas je, na osnovu Odluke o privremenom finansiranju FBiH za period januar - mart 2015. godine, odobrila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica izdvajanje 2.340.000 konvertibilnih maraka na ime transfera za raseljene osobe i povratnike.

U okviru Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja za prva tri ovogodišnja mjeseca, u okviru segmenta rekonstrukcije i obnove individualnih i objekata zajedničkog tipa stanovanja, građevinski materijal bit dodijeljivan korisnicima čiji objekti ne ispunjavaju minimum stambenih uvjeta. Korisnicima koji vlastitim sredstvima ne mogu ugraditi donirani građevinski materijal, Ministarstvo će za to odobravati novčana sredstva. Ta sredstva će moći koristiti korisnici donacija u građevinskom materijalu koji nisu u mogućnosti da ga sami ugrade, kao što su socijalni slučajevi, invalidi, porodice bez ikakvih ili sa minimalnim primanjima, teški bolesnici i slične kategorije.

Rekonstrukcijom individualnih stambenih jedinica po sistemu “ključ u ruke“ bit će obnovljeni objekti porodicama iz ranjive grupe i onima u stanju socijalne potrebe. Rekonstrukcijom i obnovom stambenih jedinica korisnicima kolektivnog i alternativnog smještaja kroz različite modele stambenog zbrinjavanja, uključujući i modele neprofitnog - socijalnog stanovanja, bit će omogućeno trajno stambeno zbrinjavanje ovih osoba. Odabir korisnika navedenih Programa vršit će se na osnovu rezultata provedenih Javnih poziva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA I ISHRANE STUDENATA

Vlada FBiH donijela je Odluku da nastavlja subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Bosansko-podrinjskog, Posavskog i Kantona 10, kao i studenata s područja Republike Srpske koji su smješteni u studentske domove u FBiH.

Vlada prihvata novu cijenu subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata smještenih u studentskim centrima-domovima u FBiH, koja iznosi 219 konvertibilnih maraka mjesečno po jednom studentu, i to za deset mjeseci kalendarske, odnosno akademske godine, počevši od 1. januara 2015. godine.

Sredstva za subvencioniranje troškova bit će osiguranaa s budžetske pozicije „Transfer za finansiranje studentskog standarda“.

Današnja odluka uslijedila je nakon što je Zajednica studentskih centara Federacije BiH je donijela odluku o povećanju troškova smještaja i ishrane studenata smještenih u studentskim domovina za 45 KM mjesečno, usljed povećanja svih troškova života, a prije svega hrane i energenata. Navedeno povećanje bi snosili studenti u iznosu od 15 KM, dok bi iznos povećanja od 30 KM snosili kantoni, odnosno Federacija BiH za studente kojima ona vrši plaćanje troškova subvencija. Dosadašnja cijena subvencioniranja smještaja i ishrane studenata koje je plaćalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke iznosila 189 KM.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, čime se mijenja ranija uredba objavljena u „Službenim novinama FBiH“ broj 87/10. Razlog za donošenje Uredbe je taj što dosadašnja uredba nije bila usklađena s Klasifikacijom motornih i priključnih vozila sukladno Direktivama EU, a bili su uočeni i određeni problemi u njenoj primjeni.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2014. godinu, Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF) za period 1. oktobar - 31. decembar 2014. godine”, te ukupni izvještaj za 2014. godinu. Usvojen je i Izvještaj za 2014. godinu o postignutim rezultatima provedbe Strateškog plana za uvođenje gender odgovornog budžetiranja u Budžet FBiH 2013.-2015., te prihvaćen Peti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za period od 1.10.2014. do 31.12.2014. godine.

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH o statusu poslovnih prostora u 2014. godini.

Danas je usvojen Izvještaj Agencije za državnu službu FBiH o radu i stanju kadrova u organima državne službe u FBiH za 2014. godinu, te data saglasnost na Prijedlog pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda Vlade FBiH za evropske integracije.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Amarilda Mulića za člana Uprave - direktora JP Nacionalni parku „Una“ d.o.o. Bihać.

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti dvojicu članova svoje Komisije za administrativna pitanja, a zbog prestanka funkcije federalnih ministara zdravstva, odnosno rada i socijalne politike. Rusmir Mesihović razriješen je zaključno s 15.1.2015. godine, a Vjekoslav Čamber zaključno s 28.1.2015. godine.

Zbog početka rada Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije, danas su dužnosti razriješeni privremeni IPA koordinator uime Vlade FBiH Ivica Mladina i privremeni koordinator za evropske integracije uime Vlade FBiH Adnan Tatar.

Vlada FBiH dala je Nadzornom odboru UNIS­Group d.o.o. Ilidža prethodne saglasnosti za razrješenje Normale Džafić s pozicije vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, a zbog podnesene ostavke, kao i za imenovanje Damira Veje za v.d. direktora na period od šest mjeseci.

Prethodnu saglasnost Vlade FBiH dobio je i Nadzorni odbor Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Davorina Đakovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije - člana Uprave ovog javnog preduzeća, na period do šest mjeseci.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.55 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE