152. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.02.2015.
Dnevni red

152. sjednica Vlade FBiH održana 19.2.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 151. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.02.2015. godine
2. Verifikacija Zaključka (isplata poticaja u poljoprivredi)
3. Prijedlog uredbe o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na Prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona za preispitivanje Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o produženju ugovora o prenosu poslova gazdovanja državnim šumama
5. Prijedlog uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni vrh izvorište Kiseljak Općina Tešanj
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju usluga za investicijsko i tekuće održavanje poslovnih prostorija izdatih Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u Istočnom krilu zgrade Hotel „ERO“ u Mostaru čiji je vlasnik Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje
8. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE“ d.d. Novi Travnik
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo na Odluku o izmjenama Statuta Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje člana Uprave - direktora JP Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2015. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o regulisanju naknade i drugim materijalnim pravima za rad u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upis stvari u Centralni registar pasivne podbilance
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva
16. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
17. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju
20. Izvještaji o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (HSEP AF)
a) Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (HSEP AF) za period 01. oktobar - 31. decembar 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (HSEP AF) za 2014. godinu
21. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH (FERP) za period 15.09.2014.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
22. Peti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 01.10.2014.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu i stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o postignutim rezultatima praćenja provedbe Strateškog plana za uvođenje gender odgovornog budžetiranja u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine 2013-2015, sa Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija o trenutnoj situaciji u privrednom društvu Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar sa Prijedlogom zaključaka
27. Informacija o zahtjevima Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine i Karate kluba „Nokachi“ za dodjelu finansijskih sredstava sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o statusu poslovnih prostora u 2014. godini broj: 07/1-23-126/15 od 12.02.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija o Analizi stanja kapitala u privrednom društvu Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik, za period od zaključenja do raskida Ugovora o kupoprodaji 67% državnog kapitala sa Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog zaključka u vezi sa Inicijativom za izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Tuzla
31. Inicijativa za osiguranje sredstava za sufinansiranje Projekta zaštite kvaliteta voda, sa Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
33. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za prijem pripravnika visoke stručne spreme po Ugovoru o sufinansiranju, zaključenom sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
35. Prijedlog rješenja
36. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
37. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora za distribuciju električne energije
38. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica „Transfer za raseljena lica i povratnike“
a) Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za period januar-mart 2015. godinu sa Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog odluke o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima-domovima u Federaciji Bosne i Hercegovine
40. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju iz Projekta hitna rekonstrukcija farmi-Svjetska banka, Evropska unija, Vlada Katar i Vlada Japana

 

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE